Den 1. juli 2023 trådte den nye lov „Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald“ i kraft.

Formålet bag omorganiseringen og konkurrenceudsættelsen er at reducere affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark samt at reducere import af affald.

Dette vil betyde, at nogle anlæg skal lukkes ned, og konkurrenceudsættelse har dermed betydning for kommunernes risikoeksponering. De fleste forbrændingsanlæg har optaget gæld, som er garanteret af en eller flere kommuner, eller hvor kommuner hæfter for restgælden som ejer.

I rapporten nedenfor har vores eksperter undersøgt, hvad det helt konkret vil betyde for kommunerne - og resultatet er klart: kommunerne kommer til at stå med en væsentlig risiko som følge af konkurrenceudsættelsen. Vi kommer bl.a. ind på:

  • at affaldsforbrændingssektoren bliver konkurrenceudsat. Det kan medføre konkurser i selskaber, hvor kommuner hæfter for gælden
  • at der er betydelig forskel på kommunernes risikoeksponering over for affaldsforbrændingsselskaber
  • at nogle affaldsforbrændingsselskaber ser mere konkurrencedygtige ud end andre
  • hvordan branchen forbereder sig på de nye rammevilkår. 

Fakta om den nye lov


Der skal skabes konkurrence om det forbrændingsegnede affald, således det behandles hos de selskaber, der kan gøre det mest effektivt og miljørigtigt. Kommunerne skal dermed have udbudt og indgået aftale om behandlingen af det affald, der er omfattet af den kommunale indsamlingsordning senest den 1. juli 2025. De kommuner, der før lovens ikrafttrædelse har sendt deres forbrændingsegnede affald i udbud og indgået kontrakt om afbrænding af affald, er undtaget for første deadline, og skal i stedet indgå ny kontrakt inden deadline den 1. juli 2028.
Den nye lov kræver, at kommunale affaldsforbrændingsanlæg organiseres som enten et aktieselskab eller et anpartsselskab. Ligeledes får forbrændingsselskabet nu mulighed for at operere på kommercielle vilkår og tjene et overskud på affaldsforbrænding. Som følge heraf vil forbrændingsselskabet også blive skattepligtigt.

Loven kræver, at hvis et forbrændingsselskab var helt eller delvist ejet af en kommune før lovens ikrafttrædelse, så skal kommunen opretholde sin majoritetsandel i selskabet i hele anlæggets levetid. Endelig skal varme og elaktiviteter genereret af affaldsforbrænding regnskabsmæssigt adskilles fra selve affaldsforbrændingen.
Kommuner vil fortsat have mulighed for at stille garanti for et affaldsforbrændingsanlæg. Garantistillelsen skal ske på kommercielle vilkår.
Kommuner kan ansøge om at få dækket tab delvist, hvis kommunerne har garanteret for et lån eller hæfter direkte for restgælden af anlægslån i affaldsforbrændingsanlæg. Puljen kan maksimalt dække op til 70 pct. at tabet. I Klimaplanen blev der afsat en pulje på i alt 200 mio. kr. til delvist at kompensere kommunerne for strandede omkostninger. Puljen afsættes i perioden 2026 til 2030.