'Bæredygtighed' er mere end bare klima, og den rolle, som virksomheder kan spille i at beskytte både miljøet og støtte bredere emner som menneskerettigheder, har fanget politikernes, investorernes, forbrugernes og andre interessenters opmærksomhed.

Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD) sætter en streng standard for menneskerettigheder og miljømæssig due diligence for virksomheder, der opererer i Den Europæiske Union (EU). På trods af en svær  forhandlingsproces er CSDDD nu endeligt vedtaget af EU, og EU's medlemslande har to år til at omsætte direktivet til national lovgivning.

Hvad er CSDDD?

Hovedformålet med det foreslåede CSDDD er at pålægge virksomheder, der opererer inden for EU, at udvise rettidig omhu i forhold til menneskerettigheder og miljø. Direktivet har til formål at fremme større beskyttelse af menneskerettigheder og miljø og samtidig minimere negative indvirkninger på globale værdikæder.

Ved at implementere en fælles tilgang i hele EU har direktivet til hensigt at give virksomheder, kunder og ofre mere klarhed over forventet adfærd og potentielt ansvar.

For at overholde direktivet skal virksomhederne integrere ansvarlig forretningspraksis i deres daglige drift og aktivt identificere og håndtere risici for menneskerettigheder og miljø. Due diligence er påkrævet i forhold til virksomhedernes egne aktiviteter, datterselskaber og forretningspartnere (ud fra en værdikædetilgang), uanset om påvirkningerne sker inden for eller uden for EU.

Hvad er kravene?

CSDDD indeholder omfattende krav til due diligence med en risikobaseret tilgang, der er i overensstemmelse med anerkendte internationale rammer som OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder (OECD's retningslinjer) og FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (UNGP). Virksomhederne er forpligtet til at:

  • Indarbejde ansvarlig forretningsadfærd i politikker og ledelsessystemer.
  • Identificere, vurdere og prioritere faktiske eller potentielle negative indvirkninger på menneskerettigheder eller miljøet.
  • Forebygge, afbøde eller bringe negative påvirkninger til ophør og sørge for afhjælpning, hvor det er nødvendigt.
  • Engagere sig meningsfuldt med interessenter og implementere robuste klagemekanismer.
  • Overvåge effektiviteten af de trufne foranstaltninger og kommunikere offentligt om due diligence.

For at overholde reglerne skal virksomheder udvise rettidig omhu i forhold til menneskerettigheder og miljø i forbindelse med deres egne aktiviteter, deres datterselskabers aktiviteter og deres direkte og indirekte forretningspartnere. Det gælder, uanset om påvirkningerne sker inden for eller uden for EU. Due diligence i forbindelse med bortskaffelse af produkter og indirekte downstream-forretningspartnere er dog undtaget fra anvendelsesområdet.

Sideløbende med disse krav kræver CSDDD, at virksomheder vedtager og implementerer en klimaomstillingsplan, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Hvem vil blive omfattet?

CSDDD indeholder en tilpasningsordning for virksomheder, der er omfattet af direktivet (som gælder fra det tidspunkt, hvor CSDDD træder i kraft), som er som følger:

  • Virksomheder med mere end 5000 ansatte og 1500 millioner i omsætning i de foregående to på hinanden følgende regnskabsår vil have 3 år til at overholde CSDDD;
  • Virksomheder med mere end 3000 ansatte og 900 millioner i omsætning i de foregående to på hinanden følgende regnskabsår vil have 4 år til at overholde CSDDD; og
  • Virksomheder med mere end 1000 ansatte og 450 millioner i omsætning i de foregående to på hinanden følgende regnskabsår vil have 5 år til at overholde CSDDD.

Desuden er følgende omfattet af direktivet

  • ikke-EU-virksomheder, der opererer i EU og opfylder omsætningstærsklen på 450 millioner euro (genereret i EU); og
  • virksomheder, der har en franchise- eller licensaftale med en tredjepartsvirksomhed i EU til gengæld for royalties, der overstiger 22,5 millioner euro, forudsat at deres globale nettoomsætning også overstiger 80 millioner euro. 

Hvad er den aktuelle status for vedtagelsen af CSDDD?

Europa-Parlamentet vedtog Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) ved en afstemning den 24. april 2024. Det betyder, at CSDDD nu har passeret alle EU's lovgivningsfaser, og at EU's medlemslande har to år til at omsætte direktivet til national lovgivning.

Efter vedtagelsen har EU's medlemslande to år til at oversætte direktivet til national lovgivning (2024-2026), hvorefter bestemmelserne begynder at gælde fra 2027-2029 afhængigt af virksomhedens størrelse.