Årsregnskabsloven er ændret for redegørelsen for det underrepræsenterede køn. Der er ikke ændringer til, hvilke virksomheder der er underlagt kravene. Reglerne er derfor fortsat gældende for virksomheder i regnskabsklasse C stor og D.

Ændringerne er gældende for regnskabsår, der påbegynder 1. januar 2023. De primære ændringer er beskrevet nedenfor:

Definition af øvrige ledelseslag

Definitionen af det øvrige ledelseslag præciseres. Dette ledelseslag defineres som to ledelsesniveauer under det øverste ledelsesorgan (typisk bestyrelsen). For virksomheder med en direktion og en bestyrelse og virksomheder med en direktion og et tilsynsråd er det første niveau under det øverste ledelsesorgan direktionen og personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen.

Det andet ledelsesniveau er personer med personaleansvar, som refererer direkte til direktionen. For virksomheder, der alene har en direktion, vil personer med samme ledelsesniveau som direktionen ikke være omfattet af definitionen.

Væsentligste handlinger

Virksomheden skal redegøre for de væsentligste handlinger, som er foretaget i indeværende regnskabsår, for at nå det opstillede måltal. Dette bliver nu også et krav for øvrige ledelsesniveauer.

Nyt og højere måltal

Virksomheden skal nu opstille et nyt og højere måltal for det underrepræsenterede køn med angivelse af specifikt måltal og tidshorisont, når virksomhedens tidligere måltal er nået, eller når tidsfristen herfor er udløbet. Kravet gælder for både det øverste ledelsesorgan og øvrige ledelsesniveauer.

5 års oversigt

Virksomheden skal nu præsentere visse oplysninger om den kønsmæssige sammensætning i en 5 års oversigt. Oversigten skal vise antal medlemmer i ledelsen, det underrepræsenterede køn i procent, aktuelt måltal i procent og årstal for forventet opfyldelse heraf. Oplysningerne skal gives for både det øverste ledelsesorgan og det øvrige ledelseslag.

Oversigten skal opbygges over tid, så oplysningerne gives første gang for det pågældende regnskabsår efter ikrafttrædelse, hvorefter oversigten suppleres de efterfølgende år. 

Begrænsninger

Redegørelsen kan fremover udelukkende præsenteres i ledelsesberetningen i årsrapporten og dermed ikke længere på virksomhedens hjemmeside.

Redegørelsen kan desuden ikke længere gives på koncernniveau, hvorfor dattervirksomheder underlagt rapporteringskrav skal udarbejde redegørelsen i egen ledelsesberetning.

Skematisk opsummering

Tidligere krav:


• Redegørelse for de væsentligste handlinger for at nå måltal for det øverste ledelsesorgan

• Opstilling af måltal• N/A


• Præsentation i ledelsesberetning eller på hjemmeside

• Samlet præsentation på koncernniveau mulig

Nye krav:


• Redegørelse for de væsentligste handlinger for at nå måltal for det øverste ledelsesorgan og øvrige ledelseslag

• Opstilling af måltal og apstilling af nyt og højere måltal, når tidligere måltal er nået, eller tidsfristen er udløbet. Gælder øverste ledelsesorgan og øvrige ledelseslag.

• Præsentation af visse oplysninger om det underrepræsenterede køn i en 5 års oversigt

• Præsentation i ledelsesberetning

• Individuel præsentation

Kontakt os og læs flere indsigter her