Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Απρίλιος 2024

Κατά τον Απρίλιο 2024, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 115.028 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 9,0% σε σχέση με τον Απρίλιο 2023. Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (27,5%) και σε αεροπλάνα (6,4%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ (59,3% και 39,1%, αντίστοιχα), ασφάλτου (40,7%), βενζίνης (6,9%) και πετρελαίου κίνησης (4,9%). Αντίθετα, πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις κηροζίνης (-59,9%), πετρελαίου θέρμανσης (-30,3%) και υγραερίου (-3,1%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 4,6% στους 53.037 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Απρίλιο 2024 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2024 σημείωσαν άνοδο 6,3%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (57,4%) και σε πλοία (17,7%), ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (-6,7%) και βενζίνης (-1,5%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Απριλίου 2024 μειώθηκαν κατά 14,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 2,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Imports, sales and stocks of petroleum products: April 2024  

In April 2024, the total sales of petroleum products amounted to 115.028 tonnes, recording an increase of 9,0% compared to April 2023. An increase was observed in the provisions of marine gasoil (27,5%) and aviation kerosene (6,4%) as well as in the sales of heavy and light fuel oil (59,3% and 39,1%, respectively), asphalt (40,7%), motor gasoline (6,9%) and road diesel (4,9%). On the contrary, a drop was recorded in the sales of kerosene (-59,9%), heating gasoil (-30,3%) and liquefied petroleum gases (-3,1%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have increased by 4,6% to 53.037 tonnes.

The total sales of petroleum products in April 2024 compared to March 2024 recorded an increase of 6,3%. Indicatively, a rise was recorded in the provisions of aviation kerosene (57,4%) and marine gasoil (17,7%), yet the sales of road diesel and gasoline dropped by 6,7% and 1,5%, respectively. The total stocks of petroleum products at the end of April 2024 fell by 14,6% compared to the end of the previous month.

During the period January – April 2024, the total sales of petroleum products increased by 2,9% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2024, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαΐου 2024.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Απρίλιο 2024 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €209,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €252,1 εκ. τον Μάρτιο 2024. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 1,4%, σε σύγκριση με 0,6% τον Μάρτιο 2024. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Απρίλιο 2024 έφθασε στα €52,5 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €256,9 εκ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοδοτικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €33,5 εκ. και €136,2 εκ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν επίσης αύξηση, η οποία ανήλθε στα €87,1 εκ.

Τα συνολικά δάνεια τον Απρίλιο 2024 κατέγραψαν καθαρή μείωση €278,6 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €133,1 εκ. τον Μάρτιο 2024. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 1,2%, σε σύγκριση με 1,8% τον Μάρτιο 2024. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Απρίλιο 2024 έφθασε στα €24,9 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €320,4 εκ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €2,0 εκ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €51,2 εκ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €271,3 εκ.

Πατήστε εδώ.

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.

2) Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς περιλαμβάνουν τους επενδυτικούς οργανισμούς, τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, τις θυγατρικές χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστές χρημάτων, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία και την γενική κυβέρνηση.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

--

Monetary Financial Institutions (MFIs) Deposits and Loans Statistics

The Central Bank of Cyprus has today released the MFIs deposits and loans statistics for the reference month of April 2024, which are included in the May 2024 edition of Monetary and Financial Statistics.

Total deposits in April 2024 recorded a net increase1 of €209,1 million, compared with a net increase of €252,1 million in March 2024. The annual growth rate of total deposits stood at 1,4%, compared with 0,6% in March 2024. The outstanding amount of total deposits reached €52,5 billion in April 2024.

Deposits of Cyprus residents exhibited an increase of €256,9 million. More analytically, deposits of households and non-financial corporations increased by €33,5 million and €136,2 million respectively. Deposits of the remaining domestic sectors2 also exhibited increase, which stood at €87,1 million.

Total loans in April 2024 recorded a net decrease of €278,6 million, compared with a net increase of €133,1 million in March 2024. The annual growth rate of total loans stood at 1,2%, compared with 1,8% in March 2024. The outstanding amount of total loans reached €24,9 billion in April 2024.

Loans to Cyprus residents exhibited a decrease of €320,4 million. More analytically, loans to households increased by €2,0 million, while loans to non-financial corporations recorded a decrease of €51,2 million. Loans to the remaining domestic sectors2 exhibited a total decrease of €271,3 million.

Click here.

1) Τhe term "net decrease/increase" represents the term "transactions", i.e. it does not include the changes resulting from reclassifications, exchange rate and other adjustments.

2) The remaining domestic sectors include investment funds, other financial intermediaries, financial auxiliaries, captive financial institutions and money lenders, insurance corporations and pension funds and general government.

Source: Central Bank of Cyprus

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Μάρτιος 2024

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Μάρτιο 2024 έφθασε στις 107,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2023. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 2,7% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2023. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+23,3%), της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+0,9%) και των μεταλλείων και λατομείων (+0,7%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2023 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή επίπλων και επισκευή/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+11,9%), κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+9,0%) και παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+8,8%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-8,9%) και παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-5,1%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+50,8%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+14,2%), στα μεταλλεία και λατομεία (+13,8%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων -3- και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+10,2%), στην κατασκευή επίπλων και επισκευή/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+10,2%) και στην ανάκτηση υλικών (+10,2%). Οι μόνες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-2,9%), της παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-2,9%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-1,7%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial Production Index: March 2024

In March 2024, the Industrial Production Index reached 107,8 units (base 2021=100), recording an increase of 3,4% compared to March 2023. For the period January – March 2024, the index recorded an increase of 4,8% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 2,7% compared to March 2023. An increase was also observed in the sectors of water supply and materials recovery (+23,3%), electricity supply (+0,9%) and mining and quarrying (+0,7%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to March 2023 were observed in the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (+11,9%), electronic and optical products and electrical equipment (+9,0%) and basic metals and fabricated metal products (+8,8%). The most important negative changes were observed in the manufacturing of paper and paper products and printing (-8,9%) and refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (-5,1%).

Comparing the rates of change for the period January – March 2024 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+50,8%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+14,2%), mining and quarrying (+13,8%), the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+10,2%), the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (+10,2%) and materials recovery (+10,2%). The only activities where negative changes in production were registered were those relating to the manufacturing of paper and paper products and printing (-2,9%), the manufacturing of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (-2,9%) and electricity supply (-1,7%).

Source: Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today