Επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) σε συνέχεια της ανακοίνωσής με θέμα «Ανακοίνωση Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» ημερομηνίας 14/03/2024, ενημερώνει ότι στις περιπτώσεις αλλαγής αξιωματούχων/συνεταίρων σε μια εταιρεία/συνεταιρισμό είναι ευθύνη των νέων αξιωματούχων/συνεταίρων μιας εταιρείας/συνεταιρισμού πριν από την αποδοχή του διορισμού τους, να προβούν σε σχετική έρευνα κατά πόσο μια εταιρεία/συνεταιρισμός έχει δηλώσει τους πραγματικούς δικαιούχους στο σύστημα των πραγματικών δικαιούχων του ΤΕΕΔΙ.

Διαφορετικά σε περίπτωση αλλαγής αξιωματούχων/συνεταίρων σε μια εταιρεία/συνεταιρισμό, οι χρηματικές επιβαρύνσεις θα επιβαρύνουν τους αξιωματούχους/συνεταίρους που είναι διορισμένοι κατά την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

--

Imposition of financial charges on the Beneficial Ownership Register

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property following the announcement on "Announcement of the Registrar of Companies and Intellectual Property for the Register of Beneficial Owners" dated 14/03/2024, informs that in cases of change of officers/partners in a company/partnership, it is the responsibility of the new officers/partners of a company/partnership, before accepting their appointment, to investigate whether a company/cooperative has declared the beneficial owners in the beneficial ownership system of the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property.

Otherwise, in case of change of officers/partners in a company/partnership, the financial charges will be borne by the officers/partners appointed on the date of submission of the beneficial ownership information.

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Απρίλιος 2024

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Απρίλιο 2024 ανήλθαν σε 333.563 σε σύγκριση με 342.736 τον Απρίλιο 2023, σημειώνοντας μείωση 2,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 748.814 σε σύγκριση με 736.629 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 1,7%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Απρίλιο 2024, αφού αποτέλεσαν το 35,3% (117.902) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις το Ισραήλ 10,7% (35.673), οι αφίξεις από την Πολωνία 7,6% (25.250), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 6,7% (22.510) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 3,9% (13.056).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Απρίλιο 2024 ήταν για ποσοστό 82,1% των τουριστών οι διακοπές, για 9,4% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 8,3% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Απρίλιο 2023, ποσοστό 79,3% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 14,5% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 6,0% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Απρίλιο 2024 ανήλθαν στις 132.806 σε σύγκριση με 135.659 τον Απρίλιο 2023, σημειώνοντας μείωση 2,1%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Απρίλιο 2024 ήταν η Ελλάδα με 35,7% (47.441), το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,6% (12.749) και η Ιταλία με 6,0% (7.907).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Απρίλιο 2024 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 61,1%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 22,1%, οι σπουδές ποσοστό 15,4% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,4%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: April 2024

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 333.563 in April 2024 compared to 342.736 in April 2023, recording a decrease of 2,7%.

For the period of January – April 2024, arrivals of tourists totaled 748.814 compared to 736.629 in the corresponding period of 2023, recording an increase of 1,7%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for April 2024, with a share of 35,3% (117.902) of total arrivals, followed by Israel with 10,7% (35.673), Poland with 7,6% (25.250), Germany with 6,7% (22.510) and Greece with 3,9% (13.056).

For a percentage of 82,1% of tourists, the purpose of their trip in April 2024 was holidays, for 9,4% visit to friends and relatives and for 8,3% business. Respectively, in April 2023, 79,3% of tourists visited Cyprus for holidays, 14,5% visited friends or relatives and 6,0% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 132.806 residents of Cyprus returned from a trip abroad in April 2024 compared to 135.659 in the corresponding month last year, recording a decrease of 2,1%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in April 2024 were Greece with a share of 35,7% (47.441), the United Kingdom with 9,6% (12.749) and Italy with 6,0% (7.907).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in April 2024 was mainly holidays, with a percentage of 61,1%, whilst business reasons held a percentage of 22,1%, studies 15,4% and other reasons 1,4%.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Απρίλιος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Απρίλιο 2024 ανήλθε στις 117,22 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,02% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε μείωση 1,57%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν μειώσεις στα μεταλλικά προϊόντα (-7,23%) ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,29%), στα ορυκτά (1,02%), στα προϊόντα ορυκτών (0,63%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,23%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 1,93% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Price Index of Construction Materials: April 2024

The Price Index of Construction Materials for April 2024 reached 117,22 units (base year 2021=100), recording a marginal increase of 0,02% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded a decrease of 1,57%. By main commodity category, decreases were recorded in metallic products (-7,23%) whereas increases were observed in electromechanical products (2,29%), minerals (1,02%), mineral products (0,63%) and products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (0,23%).

For the period January-April 2024, the index recorded a decrease of 1,93% compared to the corresponding period of 2023.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Απρίλιος 2024

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2024 αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 1,4%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024, σημειώθηκε αύξηση 2,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2023, οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,4%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (3,5%) παρουσίασαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή. 

Σε σχέση με τον Μάρτιο 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (4,5%) και Ένδυση και Υπόδηση (4,4%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,7%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Απρίλιο του 2023 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστά 6,4% και 7,6% αντίστοιχα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): April 2024 

The HICP rose by 2,1% between April 2023 and April 2024, and increased by 1,4% in the month between March 2024 and April 2024. For the period January – April 2024, the HICP rose by 2,0% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to April 2023, the largest positive changes were noted in Restaurants and Hotels (5,4%) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (3,5%). 

Compared to March 2024, the largest changes were recorded in category Transport (4,5%) and Clothing and Footwear (4,4%). 

For the period January - April 2024, compared to the corresponding period of the previous year, the largest change was noted in Restaurants and Hotels (5,7%). 

As regards the economic origin, the largest change when compared both to the index of April 2023 and to the index of the previous month, was observed in category Energy with percentages of 6,4% and 7,6% respectively.

Source: Cystat

Οδικές μεταφορές φορτίου: 4ο τρίμηνο 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 11,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 8,5%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 5,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 15,8%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Road freight transport: 4th quarter 2023

The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the fourth quarter of 2023.

During the period October-December 2023, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 11,4% compared to the corresponding period of 2022, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 8,5%.

During the period January-December 2023, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 5,6% compared to the corresponding period of 2022, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 15,8%.

Source: Cystat

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 1ο τρίμηνο 2024

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 1 ο τρίμηνο του 2024, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 490.232 άτομα ή 64,5% του πληθυσμού (άνδρες 69,0%, γυναίκες 60,3%) σε σύγκριση με 492.230 άτομα (65,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 460.893 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 60,6% (άνδρες 64,9%, γυναίκες 56,6%) σε σύγκριση με 458.835 άτομα (61,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 29.339 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,0% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 5,9%, γυναίκες 6,1%) σε σύγκριση με 33.394 άτομα (6,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 78,0%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 82,2% και για τις γυναίκες 74,1%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 το ποσοστό ήταν 78,6% (άνδρες 83,9%, γυναίκες 73,7%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 69,5% σε σύγκριση με 65,6% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,9% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,7% και 2,4% αντίστοιχα. Για το 1 ο τρίμηνο του 2023 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,7%, Βιομηχανία 16,9% και Γεωργία 2,4%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 9,4% της συνολικής απασχόλησης ή 43.143 άτομα (άνδρες 7,2%, γυναίκες 11,6%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1 ο τρίμηνο του 2023 ήταν 9,9% (άνδρες 7,4%, γυναίκες 12,5%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,6% ή 412.732 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 12,6% (52.044 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 89,2% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 12,1% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 16,2% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 17,9%, γυναίκες 14,5%) σε σύγκριση με 16,0% (άνδρες 18,7%, γυναίκες 13,4%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 59,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 14,1% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 26,2% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 1 ο τρίμηνο του 2023 ήταν 51,1%, 16,7% και 32,2%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Labour Force Survey (LFS): 1st quarter 2024

According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 1 st quarter of 2024 amounted to 490.232 persons or 64,5% of the population (males 69,0%, females 60,3%) in comparison to 492.230 persons (65,6%) in the corresponding quarter of 2023.

The number of employed persons was 460.893 and the employment rate 60,6% (males 64,9%, females 56,6%) in comparison to 458.835 persons (61,2%) in the corresponding quarter of 2023.

The number of unemployed persons amounted to 29.339 and the unemployment rate to 6,0% of the labour force (males 5,9%, females 6,1%) in comparison to 33.394 persons (6,8%) in the corresponding quarter of 2023.

Employment

For the age group 20-64, the employment rate was 78,0%. The rate for males was 82,2% and for females 74,1%. In the corresponding quarter of 2023, the rate was 78,6% (males 83,9%, females 73,7%). For the age group 55-64 the employment rate was 69,5% in comparison to 65,6% in the corresponding quarter of 2023.

According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (80,9%), followed by Manufacturing (16,7%) and Agriculture (2,4%). For the 1st quarter of 2023, the corresponding percentages were: Services 80,7%, Manufacturing 16,9% and Agriculture 2,4%.

The share of part-time employment to total employment was 9,4% or 43.143 persons (males 7,2%, females 11,6%). The corresponding rate for the 1st quarter of 2023 was 9,9% (males 7,4%, females 12,5%).

89,6% or 412.732 of the total employed persons were employees, of which 12,6% (52.044 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2023 employees accounted for 89,2% of total employment of which 12,1% had a temporary job.

Unemployment

For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 16,2% of the labour force of the same age group (males 17,9%, females 14,5%) in comparison to 16,0% (males 18,7%, females 13,4%) in the corresponding quarter of last year.

As far as the duration of unemployment is concerned, 59,7% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 14,1% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 26,2% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 1st quarter of 2023 were 51,1%, 16,7% and 32,2%.

Source: Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today