Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Ιανουάριος 2024

Κατά τον μήνα Ιανουάριο 2024, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 121,1 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2023.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιανουάριο 2024 ο δείκτης έφτασε τις 116,6 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2023. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 19,5% και μεταλλείων και λατομείων κατά 17,7%. Μείωση παρατηρήθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15,8%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial Turnover Index: January 2024

In January 2024, the Industrial Turnover Index reached 121,1 units (base 2021=100), recording an increase of 2,6% compared to January 2023.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for January 2024 reached 116,6 units, recording an increase of 7,3% compared to January 2023. Increases were also noted in the sectors of water supply and materials recovery (+19,5%) and mining and quarrying (+17,7%). A decrease was recorded in the electricity supply sector (-15,8%).

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές: 4o τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε στις 138,29 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,8% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2023. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,7%.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος κατά 1,4% στα κτίρια και κατά 6,9% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, ο ολικός δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 4,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αύξηση 1,6% κατέγραψε ο δείκτης για τα κτίρια και 16,6% για τα έργα πολιτικού μηχανικού.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Output Prices Index in Construction: 4th quarter 2023

The Output Prices Index in Construction for the fourth quarter of 2023 reached 138,29 units (base year 2015=100,00), recording a marginal increase of 0,8% over the third quarter of 2023. Compared to the same quarter of the previous year, the index increased by 2,7%.

By type of project, an increase of 1,4% was observed for buildings and of 6,9% for civil engineering projects in the fourth quarter of 2023 compared to the corresponding quarter of 2022.

For the period January-December 2023, the overall index registered an increase of 4,8% over the corresponding period of 2022. An increase of 1,6% was recorded in the index for buildings and of 16,6% in the index for civil engineering projects.

Source: Cystat

Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές: 4ο τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε στις 227,99 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση 9,2% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2022.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 8,4% στα κτίρια και 14,6% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, ο ολικός δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 7,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αύξηση 8,3% κατέγραψε ο δείκτης για τα κτίρια και 3,1% ο δείκτης για τα έργα πολιτικού μηχανικού.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Index of Production in Construction: 4th quarter 2023

The Index of Production in Construction during the fourth quarter of 2023 reached 227,99 units (base year 2015=100,00), recording an increase of 9,2% over the fourth quarter of 2022.

By type of project, an increase of 8,4% was observed for buildings and of 14,6% for civil engineering projects in the fourth quarter of 2023 compared to the corresponding quarter of 2022.

For the period January-December 2023, the overall index registered an increase of 7,6% over the corresponding period of 2022. An increase of 8,3% was recorded in the index for buildings and of 3,1% in the index for civil engineering projects.

Source: Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2024

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €534,8 εκ. (1,7% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €398,0 εκ. (1,3% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 αυξήθηκαν κατά €333,9 εκ. (+16,7%) και ανήλθαν στα €2.328,0 εκ. σε σύγκριση με €1.994,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

 Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €54,1 εκ. (+8,0%) και ανήλθαν στα €727,2 εκ. σε σύγκριση με €673,1 εκ. το 2023, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €51,7 εκ. (+11,0%) και ανήλθαν στα €523,2 εκ. σε σύγκριση με €471,5 εκ. το 2023. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €120,8 εκ. (+20,1%) και ανήλθαν στα €721,7 εκ. σε σύγκριση με €600,9 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €98,6 εκ. (+17,1%) και ανήλθαν στα €673,9 εκ. σε σύγκριση με €575,3 εκ. το 2023. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €1,2 εκ. (+7,7%) και ανήλθαν στα €16,8 εκ. σε σύγκριση με €15,6 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €4,0 εκ. (+14,3%) και ανήλθαν στα €31,9 εκ. σε σύγκριση με €27,9 εκ. το 2023. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €53,0 εκ. (+54,4%) και ανήλθαν στα €150,4 εκ. σε σύγκριση με €97,4 εκ. το 2023. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €2,2 εκ. (+56,4%) και ανήλθαν στα €6,1 εκ. σε σύγκριση με €3,9 εκ. το 2023.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 αυξήθηκαν κατά €197,1 εκ. (+12,3%) και ανήλθαν στα €1.793,2 εκ. σε σύγκριση με €1.596,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €16,7 εκ. (+10,6%) και ανήλθε στα €174,1 εκ. σε σύγκριση με €157,4 εκ. το 2023. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €82,0 εκ. (+15,8%) και ανήλθαν στα €601,2 εκ. σε σύγκριση με €519,2 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €83,5 εκ. (+12,9%) και ανήλθαν στα €730,8 εκ. σε σύγκριση με €647,3 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €3,9 εκ. (+3,2%) και ανήλθαν στα €125,0 εκ. σε σύγκριση με €121,1 εκ. το 2023.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €39,8 εκ. (+73,4%) και ανήλθε στα €94,0 εκ. σε σύγκριση με €54,2 εκ. το 2023, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €21,8 εκ. (+43,4%) και ανήλθαν στα €72,0 εκ. σε σύγκριση με €50,2 εκ. το 2023 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €18,0 εκ. και ανήλθαν στα €22,0 εκ. σε σύγκριση με €4,0 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €13,9 εκ. (-18,9%) και περιορίστηκαν στα €59,9 εκ. σε σύγκριση με €73,8 εκ. το 2023. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €14,9 εκ. (-64,5%) και περιορίστηκαν στα €8,2 εκ. σε σύγκριση με €23,1 εκ. το 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Fiscal Accounts of General Government: January-February 2024

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €534,8 mn (1,7% of GDP) for the period of January-February 2024, as compared to a surplus of €398,0 mn (1,3% of GDP) that was recorded during the period of JanuaryFebruary 2023.

Revenue

During the period of January-February 2024, total revenue increased by €333,9 mn (+16,7%) and amounted to €2.328,0 mn, compared to €1.994,1 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, taxes on production and imports increased by €54,1 mn (+8,0%) and amounted to €727,2 mn, compared to €673,1 mn in 2023, of which net VAT revenue increased by €51,7 mn (+11,0%) and amounted to €523,2 mn, compared to €471,5 mn in 2023. Revenue from taxes on income and wealth increased by €120,8 mn (+20,1%) and amounted to €721,7 mn, compared to €600,9 mn in 2023. Social contributions increased by €98,6 mn (+17,1%) and amounted to €673,9 mn, compared to €575,3 mn in 2023. Property income increased by €1,2 mn (+7,7%) and amounted to €16,8 mn, compared to €15,6 mn in 2023. Current transfers increased by €4,0 mn (+14,3%) and amounted to €31,9 mn, compared to €27,9 mn in 2023. Revenue from the sale of goods and services increased by €53,0 mn (+54,4%) and amounted to €150,4 mn, compared to €97,4 mn in 2023. Capital transfers increased by €2,2 mn (+56,4%) and amounted to €6,1 mn, compared to €3,9 mn in 2023.

Expenditure

During the period of January-February 2024, total expenditure increased by €197,1 mn (+12,3%) and amounted to €1.793,2 mn, compared to €1.596,1 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, intermediate consumption increased by €16,7 mn (+10,6%) and amounted to €174,1 mn, compared to €157,4 mn in 2023. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €82,0 mn (+15,8%) and amounted to €601,2 mn, compared to €519,2 mn in 2023. Social benefits increased by €83,5 mn (+12,9%) and amounted to €730,8 mn, compared to €647,3 mn in 2023. Current transfers increased by €3,9 mn (+3,2%) and amounted to €125,0 mn, compared to €121,1 mn in 2023.

The capital account increased by €39,8 mn (+73,4%) and amounted to €94,0 mn, compared to €54,2 mn in 2023, of which gross capital formation increased by €21,8 mn (+43,4%) and amounted to €72,0 mn, compared to €50,2 mn in 2023 and other capital expenditure increased by €18,0 mn and amounted to €22,0 mn, compared to €4,0 mn in 2023.

On the contrary, interest payable decreased by €13,9 mn (-18,9%) to €59,9 mn, from €73,8 mn in 2023. Subsidies decreased by €14,9 mn (-64,5%) to €8,2 mn, from €23,1 mn in 2023.

Source: Cystat

Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων1 των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Φεβρουάριο 2024. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση  Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαρτίου 2024.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια καταθέσεων

 • Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε οριακή μείωση στο 1,98%, σε σύγκριση με 2,06% τον προηγούμενο μήνα.
 • Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 2,53%, σε σύγκριση με 2,11% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια δανείων

 • Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 6,17%, σε σύγκριση με 5,64% τον προηγούμενο μήνα.
 • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 5,15%, σε σύγκριση με 5,26% τον προηγούμενο μήνα.
 • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε αύξηση στο 5,91%, σε σύγκριση με 5,65% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε αύξηση στο 6,07%, σε σύγκριση με 6,02% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων2

Τον Φεβρουάριο του 2024 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €575,5 εκ., σε σύγκριση με €462,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

 • Τα νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €23,2 εκ. (εκ των οποίων €21,3 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €26,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €19,7 εκ. καθαρά νέα δάνεια).
 • Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν μείωση στα €144,1 εκ. (εκ των οποίων €79,2 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €146,3 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €71,7 εκ. καθαρά νέα δάνεια).
 • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν μείωση στα €57,3 εκ. (εκ των οποίων €37,6 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €72,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €40,6 εκ. καθαρά νέα δάνεια).
 • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση στα €340,7 εκ. (εκ των οποίων €124,4 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €210,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €83,3 εκ. καθαρά νέα δάνεια).

Πατήστε  εδώ

1) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2013/34, όπως τροποποιήθηκε, της ΕΚΤ, τα στοιχεία επιτοκίων καταρτίζονται ως σταθμικά μέσα επιτόκια (τα οποία είναι ευαίσθητα σε ακραίες τιμές (outliers)).

2) Τα ποσά νέων δανείων περιλαμβάνουν νέες συμβάσεις δανείων καθώς και συμβάσεις οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης κατά τον υπό αναφορά μήνα.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

--

Statistics on Interest Rates applied by Monetary Financial Institutions

The Central Bank of Cyprus has released the statistics on interest rates1 applied by monetary financial institutions in Cyprus on deposits and loans of euro area residents in euro, as well as data regarding volumes (amounts) of new euro denominated loans to euro area residents for the reference month of February 2024. These statistics are included in the March 2024 edition of Monetary and Financial Statistics

The main developments in interest rates on new deposit and loan contracts, including contracts which were renegotiated, are summarized as follows:

Deposit Rates

 • The interest rate on deposits from households with an agreed maturity of up to one year recorded a marginal decrease to 1,98%, compared with 2,06% in the previous month.
 • The corresponding interest rate on deposits from non-financial corporations registered an increase to 2,53%, compared with 2,11% in the previous month.

Lending Rates

 • The interest rate on consumer credit increased to 6,17%, compared with 5,64% in the previous month.
 • The interest rate on loans for house purchase decreased to 5,15%, compared with 5,26% in the previous month.
 • The interest rate on loans to non-financial corporations for amounts up to €1 million increased to 5,91%, compared with 5,65% in the previous month. The interest rate on loans to non-financial corporations for amounts over €1 million registered an increase to 6,07%, compared with 6,02% in the previous month. 

Amounts of new loans2

Total new loans recorded an increase to €575,5 million in February 2024, compared with €462,7 million in the previous month. The main categories of new loans are analysed below:

 •  New loans for consumption decreased to €23,2 million (of which €21,3 mil. pure new loans), compared with €26,7 million in the previous month (of which €19,7 mil. pure new loans).
 • New loans for house purchase recorded a decrease to €144,1 million (of which €79,2 mil. pure new loans), compared with €146,3 million in the previous month (of which €71,7 mil. pure new loans).
 • New loans to non-financial corporations for amounts up to €1 million decreased to €57,3 million (of which €37,6 mil. pure new loans), compared with €72,9 million in the previous month (of which €40,6 mil. pure new loans).
 • New loans to non-financial corporations for amounts over €1 million registered an increase to €340,7 million (of which €124,4 mil. pure new loans), compared with €210,5 million in the previous month (of which €83,3 mil. pure new loans).

Click here.

1) In accordance with the provisions of Regulation 2013/34, as amended, of the European Central Bank, interest rates are calculated as weighted average interest rates, (which are sensitive to outliers).

2) Amounts of new loans include new loan contracts and contracts which were renegotiated within the reference month.

Source: Central Bank of Cyprus

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος - Μάρτιος 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024.

Κατά τον Μάρτιο 2024, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.238, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με 4.270 τον Μάρτιο 2023. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 4,8% στις 3.316 από 3.484 τον Μάρτιο 2023.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 25,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 και έφτασε τις 12.827, σε σύγκριση με 10.193 κατά την ίδια περίοδο του 2023.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 23,3% και έφτασαν τις 10.189, σε σύγκριση με 8.264 την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 4.465 ή 43,8% ήταν καινούρια και 5.724 ή 56,2% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 22,3% στα 908.

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 στο 49,2% (από 59,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2023), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 11,0% το 2023 σε 9,9% το 2024). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 2,6% το 2023 σε 3,8% το 2024) και των υβριδικών (από 27,4% σε 37,2%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 64 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, από 21 την ίδια περίοδο του 2023.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 1.445 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με 1.029 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 40,4%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 44,9% στα 1.149, τα βαριά φορτηγά κατά 4,8% στα 152, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 69,0% στους 49 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 53,2% στα 95.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 240 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με 28 κατά την ίδια περίοδο του 2023.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 0,7% στις 727 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με 722 την ίδια περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registration of Motor Vehicles: January - March 2024

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-March 2024.

In March 2024, the total registrations of motor vehicles numbered 4.238, recording a decrease of 0,7% compared to 4.270 in March 2023. Passenger saloon cars registered a fall of 4,8% to 3.316, from 3.484 in March 2023.

The main developments during the period January-March 2024 compared to the corresponding period of 2023 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 25,8% to 12.827 in January-March 2024, from 10.193 in January-March 2023.

(b) Passenger saloon cars increased to 10.189 from 8.264 in January-March 2023, recording a rise of 23,3%. Of the total passenger saloon cars, 4.465 or 43,8% were new and 5.724 or 56,2% were used cars. Rental cars in particular recorded a fall of 22,3% to 908.

(c) The share of petrol-powered passengers’ cars to the total of this category of vehicles decreased in January-March 2024 to 49,2% (from 59,0% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel-powered cars to 9,9% in 2024 from 11,0% in 2023. On the other hand, the share of electric cars rose from 2,6% in 2023 to 3,8% in 2024 and of hybrid cars from 27,4% to 37,2%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-March 2024 increased to 64, from 21 in the same period of 2023.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 40,4% to 1.445 in January-March 2024, compared to 1.029 in January-March 2023. In particular, light goods vehicles increased by 44,9% to 1.149, heavy goods vehicles by 4,8% to 152, road tractors (units of trailers) by 69,0% to 49 and rental vehicles by 53,2% to 95.

(f) Mopeds < 50cc registered in January-March 2024 increased to 240 compared to 28 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles > 50cc increased by 0,7% to 727 in January-March 2024, compared to 722 in the same period of 2023.

Source: Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Ιανουάριος 2024 (τελικά στοιχεία) και Φεβρουάριος 2024 (προκαταρτικά στοιχεία)

Φεβρουάριος 2024, προκαταρκτικά στοιχεία

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Φεβρουάριο 2024 ήταν €841,1 εκ. σε σύγκριση με €770,5 εκ. τον Φεβρουάριο 2023, καταγράφοντας αύξηση 9,2%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €543,8 εκ. και από τρίτες χώρες €297,3 εκ. σε σύγκριση με €536,2 εκ. και €234,2 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2023. Οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο 2024 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €1,9 εκ. έναντι €56,8 εκ. τον Φεβρουάριο 2023.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Φεβρουάριο 2024 ήταν €243,1 εκ. σε σύγκριση με €260,8 εκ. τον Φεβρουάριο 2023, σημειώνοντας μείωση 6,8%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €116,2 εκ. και προς τρίτες χώρες €126,9 εκ., σε σύγκριση με €65,1 εκ. και €195,7 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2023. Οι εξαγωγές τον Φεβρουάριο 2024 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών, συνολικής αξίας €21,7 εκ. έναντι €87,6 εκ. τον Φεβρουάριο 2023.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2024 ήταν €1.698,4 εκ. σε σύγκριση με €2.505,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2023, σημειώνοντας μείωση 32,2%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2024 ήταν €554,1 εκ. σε σύγκριση με €576,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2023, σημειώνοντας μείωση 3,8%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.144,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2024 σε σύγκριση με €1.929,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ιανουάριος 2024, τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €857,3 εκ. τον Ιανουάριο 2024 σε σύγκριση με €1.735,1 εκ. τον Ιανουάριο 2023, σημειώνοντας μείωση 50,6%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2024 ήταν €143,2 εκ. σε σύγκριση με €140,7 εκ. τον Ιανουάριο 2023, καταγράφοντας αύξηση 1,8%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιανουάριο 2024 ανήλθε σε €133,9 εκ. σε σύγκριση με €132,7 εκ. τον Ιανουάριο 2023, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιανουάριο 2024 ανήλθε στα €8,2 εκ. έναντι €7,3 εκ. τον Ιανουάριο 2023.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2024 ήταν €167,8 εκ. σε σύγκριση με €174,5 εκ. τον Ιανουάριο 2023, σημειώνοντας μείωση 3,8%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Foreign trade statistics: January 2024 (final data) and February 2024 (provisional data)

February 2024, provisional data

Total imports of goods in February 2024 were €841,1 mn as compared to €770,5 mn in February 2023, recording an increase of 9,2%. Imports from other EU Member States were €543,8 mn and from third countries €297,3 mn, compared to €536,2 mn and €234,2 mn respectively in February 2023. Imports in February 2024 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €1,9 mn as compared to €56,8 mn in February 2023.

Total exports of goods in February 2024 were €243,1 mn as compared to €260,8 mn in February 2023, recording a decrease of 6,8%. Exports to other EU Member States were €116,2 mn and to third countries €126,9 mn, compared to €65,1 mn and €195,7 mn respectively in February 2023. Exports in February 2024 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €21,7 mn as compared to €87,6 mn in February 2023.

Total imports of goods in January–February 2024 amounted to €1.698,4 mn as compared to €2.505,6 mn in January–February 2023, recording a decrease of 32,2%. Total exports of goods in January-February 2024 were €554,1 mn compared to €576,0 mn in January–February 2023, registering a decrease of 3,8%. The trade deficit was €1.144,4 mn in January–February 2024 compared to €1.929,6 mn in the corresponding period of 2023.

January 2024, final data

Total imports of goods amounted to €857,3 mn in January 2024 as compared to €1.735,1 mn in January 2023, recording a decrease of 50,6%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in January 2024 were €143,2 mn as compared to €140,7 mn in January 2023, recording an increase of 1,8%. Domestic exports of industrial products in January 2024 were €133,9 mn compared to €132,7 mn in January 2023, whilst domestic exports of agricultural products in January 2024 were €8,2 mn compared to €7,3 mn in January 2023.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in January 2024 were €167,8 mn as compared to €174,5 mn in January 2023, recording a decrease of 3,8%.

Source: Cystat

Άδειες οικοδομής: Ιανουάριος 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Ιανουάριο 2024 ανήλθε στις 587. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €221,3 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 198,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 834 οικιστικές μονάδες.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν μειώθηκε κατά 0,5%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 8,3% και το συνολικό εμβαδόν κατά 2,4%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 11,1%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Building permits: January 2024

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during January 2024 stood at 587. The total value of these permits reached €221,3 million and the total area 198,2 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 834 dwelling units.

Compared to the corresponding month of the previous year, the number of building permits issued decreased by 0,5%. The total value of these permits decreased by 8,3% and the total area by 2,4%. The number of dwelling units recorded a decrease of 11,1%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source: Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Μάρτιος 2024

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2024 ανήλθε στα 54.751 άτομα. Στη Δημόσια Υπηρεσία απασχολήθηκαν 23.208 άτομα, στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία 17.617 άτομα και στις Δυνάμεις Ασφαλείας 13.926 άτομα.

Στη Δημόσια Υπηρεσία απασχολούνταν 12.013 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.269 εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου (ΕΑΧ), 1.289 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου (ΕΟΧ) και 5.637 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (51,8%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (5,6%).

Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία απασχολούνταν 11.880 μόνιμοι υπάλληλοι, 1.184 ΕΑΧ, 4.401 ΕΟΧ και 152 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (67,4%) και το μικρότερο οι ωρομίσθιοι (0,9%).

Στις Δυνάμεις Ασφαλείας απασχολούνταν 8.190 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.689 ΕΑΧ, 300 ΕΟΧ και 747 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στις Δυνάμεις Ασφαλείας το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (58,8%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (2,2%).

Το 1ο τρίμηνο 2024 απασχολήθηκαν στην Κυβέρνηση κατά μέσο όρο 32.070 μόνιμοι υπάλληλοι, 10.183 ΕΑΧ, 5.866 ΕΟΧ και 6.579 ωρομίσθιοι.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Government employment by category: March 2024

In March 2024 total government employment reached 54.751 persons. In the Civil Service 23.208 persons were employed, in the Educational Service 17.617 persons and in Security Forces 13.926 persons.

In the Civil Service there were 12.013 permanent personnel, 4.269 employees with contracts of indefinite duration, 1.289 employees with contracts of definite duration and 5.637 hourly paid workers. Permanent personnel represented the highest percentage of total employees in the Civil Service (51,8%) and employees with contracts of definite duration represented the lowest percentage (5,6%).

In the Educational Service there were 11.880 permanent personnel, 1.184 employees with contracts of indefinite duration, 4.401 employees with contracts of definite duration and 152 hourly paid workers. Permanent personnel represented the highest percentage of total employees in the Educational Service (67,4%) and hourly paid workers represented the lowest percentage (0,9%).

In Security Forces there were 8.190 permanent personnel, 4.689 employees with contracts of indefinite duration, 300 employees with contracts of definite duration and 747 hourly paid workers. Permanent personnel represented the highest percentage of total employees in Security Forces (58,8%) and employees with contracts of definite duration represented the lowest percentage (2,2%).

In the 1st quarter of 2024 total government employment reached an average of 32.070 permanent personnel, 10.183 employees with contracts of indefinite duration, 5.886 employees with contracts of definite duration and 6.579 hourly paid workers.

Source: Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today