Πέρασαν οι φοροελαφρύνσεις για ενεργειακή αναβάθμιση εταιρειών

Ομόφωνα και με συνοπτικές διαδικασίες, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί έκπτωση για κεφαλαιουχικές δαπάνες που διενεργούνται από νομικά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εντός των φορολογικών ετών 2023, 2024, 2025 και 2026 για σκοπούς ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Επίσης, εγκρίθηκε τροπολογία των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, με 31 ψήφους υπέρ και 14 εναντίον, η οποία προβλέπει την αύξηση της έκπτωσης ύψους 25% για κεφαλαιουχικές δαπάνες που διενεργούνται για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων εμπορικού τύπου, λεωφορείων και ταξί, σε 33%, ώστε να επιτυγχάνεται απόσβεση της δαπάνης σε τρία, αντί σε τέσσερα χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι οι εγκριθείσες ρυθμίσεις αποσκοπούν επίσης στα ακόλουθα:

- Παραχώρηση έκπτωσης ύψους 7% για κεφαλαιουχικές δαπάνες που διενεργούνται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

-Παραχώρηση έκπτωσης ύψους 20% για κεφαλαιουχικές δαπάνες που διενεργούνται για τεχνικά συστήματα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για αγορά και εγκατάσταση   μπαταριών.

- Μη συμπερίληψη στο φορολογητέο εισόδημα των δαπανών που διενεργούνται από νομικά πρόσωπα για την εκπόνηση μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας.

-Μετά από εισήγηση βουλευτών και επηρεαζόμενων φορέων στις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου περιλήφθηκε και η εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις επιλέξιμες επενδύσεις για την παραχώρηση κεφαλαιουχικής έκπτωσης.

Πηγή: Stockwatch

--

The legislation providing tax breaks for companies implementing energy upgrades has been passed

The Plenary of the Parliament unanimously and summarily approved an amendment to the Income Tax Law. This amendment grants a deduction for capital expenditures incurred by legal and natural persons engaged in economic activity within the tax years 2023, 2024, 2025, and 2026 for the purpose of energy upgrade and energy saving.

Additionally, an amendment proposed by the DISY and DIKO parties was approved with 31 votes in favor and 14 against. This amendment increases the discount from 25% to 33% for capital expenditure incurred in purchasing commercial electric vehicles, buses, and taxis. The aim is to achieve amortisation of the cost over three years instead of four.

It is recalled that the adopted arrangements also aim at:

-It is noted that the adopted arrangements also aim to grant a 7% discount for capital expenditure incurred to improve the energy performance of buildings.

-Granting a 20% discount for capital expenditures incurred for technical energy efficiency systems in buildings, renewable energy systems, as well as for the purchase and installation of batteries.

-Non-inclusion in taxable income of expenses incurred by legal entities for the preparation of an energy saving study.

-Following a proposal by MPs and affected bodies, the provisions of the proposed law included the installation of electric vehicle recharging stations in the eligible investments for the granting of a capital discount.

Πηγή: Stockwatch

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο διευκόλυνσης συμμόρφωσης με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, σας ενημερώνει ότι με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης μπορείτε να λάβετε γνώση σε ποιες εταιρείες είστε διορισμένοι αξιωματούχοι ή/και μέτοχοι.

Η έρευνα θα γίνεται με τα εξής κριτήρια:

  1. Για φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να δηλωθεί ο ορθός αριθμός ταυτότητας για Κύπριους υπηκόους ή ο αριθμός διαβατηρίου για αλλοδαπούς
  2. Για νομικό πρόσωπο θα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός εγγραφής Ημεδαπής Εταιρείας.

Η κατάσταση που θα λαμβάνετε θα περιλαμβάνει εγγεγραμμένους οργανισμούς στους οποίους έχει δηλωθεί ορθά ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός εγγραφής.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν είτε χειρόγραφα στο ταμείο του Τμήματος είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ubos@meci.gov.cy

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

--

Announcement of the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property for the Register of Beneficial Owners

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property, in the context of facilitating compliance with the Register of Beneficial Owners, informs you that by submitting a Solemn Declaration you can find out in which companies you are appointed as officers and/or shareholders.

The survey will be conducted according to the following criteria:

  1. For a natural person, the correct identity number for Cypriot nationals or the passport number for foreigners must be stated.
  2. For a legal entity, the registration number of a Resident Company must be stated.

The status you receive will include registered organisations with which their ID number or registration number has been correctly declared.

Solemn Declarations can be submitted either manually to the Department's cashier or electronically via e-mail Ubos@meci.gov.cy

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Ανακοίνωση Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις προσφυγικές εταιρείες - Παράταση καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρεί το Τμήμα, για εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που συστάθηκε ή ενεγράφη πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχε την έδρα της ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της ή ολόκληρη την περιουσία της σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν έχει δραστηριοποιηθεί έκτοτε στις ελεύθερες περιοχές και η οποία εμπίπτει στην κατηγορία των εταιρειών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 391Α του περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113 και στη Σημείωση 2 του Ν.149(I)/1999 Ειδική Διάταξη, παρατείνεται λόγω της ιδιάζουσας φύσεως των συγκεκριμένων εταιρειών, μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Τονίζεται, τέλος, ότι από την 1η Οκτωβρίου 2024 η μη συμμόρφωση θα επιφέρει την επιβολή διοικητικών και άλλων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της Κ.Δ.Π.112/21, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

--

Announcement of the Registrar of Companies and Intellectual Property for refugee companies -Extension of registration of data in the Register of Beneficial Owners

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property announces that the deadline for the registration of data in the Register of Beneficial Owners kept by the Department, for a company or other legal entity that was incorporated or registered before 14 of August 1974 and had its registered office or place of business or its entire property in an occupied or inaccessible area and has not been active since then in the free areas and which falls into the category of companies as defined in article 391A of the Companies Law Cap.113 and in Note 2 of Law 149(I)/1999 Special Provision, is extended due to the special nature of these companies, until 30 of September 30 2024.

Finally, it is emphasised that as of 1 of October 2024, non-compliance will result in the imposition of administrative and other sanctions, in accordance with the provisions of the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law and Κ.Δ.Π.112/21, as amended and in force.

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων: 4ο τρίμηνο 2023

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023, εκτιμώνται στα €2.693 σε σύγκριση με €2.535 το τέταρτο τρίμηνο του 2022, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 6,2%.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το τέταρτο τρίμηνο του 2023 εκτιμώνται στα €2.402 και σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2023 παρατηρείται αύξηση 1,6%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023, εκτιμώνται στα €2.884 και των γυναικών στα €2.452. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 6,7% και 5,5% αντίστοιχα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Average monthly earnings of employees: 4th quarter 2023

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the fourth quarter of 2023, amounted to €2.693 compared to €2.535 during the fourth quarter of 2022, i.e. an increase of 6,2% is observed.

The average gross monthly earnings during the fourth quarter of 2023, seasonally adjusted, are estimated at €2.402 and compared to the third quarter of 2023 they are increased by 1,6%.

The average gross monthly earnings of male employees during the fourth quarter of 2023 are estimated at €2.884 and of female employees at €2.452. Compared to the fourth quarter of 2022, the average gross monthly earnings of male and female employees recorded an increase of 6,7% and 5,5% respectively.

Source: Cystat

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο 2024, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαρτίου 2024.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο 2024 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €65,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €366,0 εκ. τον Ιανουάριο 2024. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 0,3%, σε σύγκριση με 0,8% τον Ιανουάριο 2024. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Φεβρουάριο 2024 έφθασε στα €52,0 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €101,8 εκ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €41,2 εκ., ενώ οι καταθέσεις των εγχώριων μη χρηματοδοτικών εταιρειών κατέγραψαν μείωση €63,0 εκ. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά αύξηση €123,7 εκ.

Τα συνολικά δάνεια τον Φεβρουάριο 2024 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €348,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €122,9 εκ. τον Ιανουάριο 2024. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 1,5%, σε σύγκριση με 0,4% τον Ιανουάριο 2024. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Φεβρουάριο 2024 έφθασε στα €25,0 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €77,9 εκ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά μειώθηκαν κατά €3,9 εκ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψαν αύξηση €60,6 εκ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά αύξηση €21,2 εκ.

Πατήστε εδώ.

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.

2) Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς περιλαμβάνουν τους επενδυτικούς οργανισμούς, τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, τις θυγατρικές χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστές χρημάτων, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία και την γενική κυβέρνηση.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

--

Monetary Financial Institutions (MFIs) Deposits and Loans Statistics

The Central Bank of Cyprus has today released the MFIs deposits and loans statistics for the reference month of February 2024, which are included in the March 2024 edition of Monetary and Financial Statistics.

Total deposits in February 2024 recorded a net increaseof €65,4 million, compared with a net decrease of €366,0 million in January 2024. The annual growth rate of total deposits stood at 0,3%, compared with 0,8% in January 2024. The outstanding amount of total deposits reached €52,0 billion in February 2024.

Deposits of Cyprus residents exhibited an increase of €101,8 million. More analytically, households’ deposits increased by €41,2 million, while deposits of non-financial corporations recorded a decrease of €63,0 million. Deposits of the remaining domestic sectors2 exhibited a total increase of €123,7 million.

Total loans in February 2024 recorded a net increase of €348,9 million, compared with a net decrease of €122,9 million in January 2024. The annual growth rate of total loans stood at 1,5%, compared with 0,4% in January 2024. The outstanding amount of total loans reached €25,0 billion in February 2024.

Loans to Cyprus residents exhibited an increase of €77,9 million. More analytically, loans to households decreased by €3,9 million, while loans to non-financial corporations recorded an increase of €60,6 million. Loans to the remaining domestic sectors2 exhibited a total increase of €21,2 million.

Click here.

1) Τhe term "net decrease/increase" represents the term "transactions", i.e. it does not include the changes resulting from reclassifications, exchange rate and other adjustments.

2) The remaining domestic sectors include investment funds, other financial intermediaries, financial auxiliaries, captive financial institutions and money lenders, insurance corporations and pension funds and general government.

Source: Central Bank of Cyprus

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2024

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Φεβρουάριο 2024 κατά 5,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, ο Δείκτης Αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 5,4% και ο Δείκτης Όγκου αύξηση 4,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Turnover Index of Retail Trade except of motor vehicles: January and February 2024

The Turnover Value Index of Retail Trade for February 2024 increased by 5,8% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 5,1% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-February 2024, the Value Index is estimated to have recorded an increase of 5,4% and the Volume Index an increase of 4,7% compared to the same period of 2023.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ): 4ο τρίμηνο του 2023

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, υπολογίζεται στις 109,95 μονάδες. Συγκρινόμενος με το τρίτο τρίμηνο του 2023 ο ΔΤΚατ μειώθηκε κατά 0,6% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 1,6%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

House Price Index (HPI): 4th quarter 2023

According to preliminary estimate of the Statistical Service, the HPI for the fourth quarter of 2023 amounts to 109,95 units. Compared to the third quarter of 2023, the HPI decreased by 0,6% while compared to the Index of the corresponding quarter of 2022, the Index increased by 1,6%.

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Μάρτιος 2024

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαρτίου 2024, έφτασε τα 12.277 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάρτιο 2024 μειώθηκε στα 11.476 πρόσωπα σε σύγκριση με 11.614 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2023 σημειώθηκε μείωση 1.920 προσώπων ή 13,5% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των κατασκευών, του εμπορίου, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registered unemployed: March 2024

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of March 2024, reached 12.277 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for March 2024 decreased to 11.476 persons in comparison to 11.614 in the previous month. 

In comparison with March 2023, a decrease of 1.920 persons or 13,5% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities, construction, trade, accommodation and food service activities, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Ιανουάριος 2024

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιανουάριο 2024 ανήλθαν σε €45,2 εκ. σε σύγκριση με €45,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 0,9%.

Ανάλυση δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιανουάριο 2024 ανέρχεται σε €513,52 σε σύγκριση με €503,83 τον Ιανουάριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 1,9%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 18,6% του συνόλου των τουριστών τον Ιανουάριο 2024) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €52,73 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 18,2% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €67,90. Οι τουρίστες από την Ελλάδα (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 11,8%), ξόδεψαν €40,85 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Revenue from tourism: January 2024

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €45,2 mn in January 2024 compared to €45,6 mn in the corresponding month of the previous year, recording a decrease of 0,9%.

Expenditure analysis

The average expenditure per person was €513,52 in January 2024 compared to €503,83 in January 2023, recording an increase of 1,9%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 18,6% of the total tourists in January 2024) spent on average €52,73 per day, while tourists from Poland (the second largest market during the specific month with 18,2% of the total tourists) spent on average €67,90. Tourists from Greece (the third largest market with 11,8%), spent on average €40,85 per day.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Μάρτιος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο 2024 αυξήθηκε κατά 0,48 μονάδες και έφτασε στις 115,41 μονάδες σε σύγκριση με 114,93 μονάδες τον Φεβρουάριο 2024. Ο πληθωρισμός τον Μάρτιο 2024 αυξήθηκε με ρυθμό 1,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Μάρτιο του 2023 όσο και με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό -7,9% και -3,7% αντίστοιχα.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,9%).

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2024, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (5,8%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,9%) και Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες (3,7%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2024 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,59), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,38) και Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες (0,33).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (0,41).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2024 σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου του 2023 είχαν οι Υπηρεσίες τροφοδοσίας (0,58) και ο Ηλεκτρισμός (-0,46). 

Τέλος, η Ένδυση (0,29) είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Consumer Price Index (CPI): March 2024

In March 2024, the Consumer Price Index increased by 0,48 units and reached 115,41 units compared to 114,93 units in February 2024. In March 2024, the inflation increased by 1,2%.

For the period January-March 2024, the CPI increased by 1,6% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, Electricity had the largest change when compared both to the index of March 2023 (-7,9%) and to the index of the previous month (-3,7%).

Analysis of percentage changes

Compared to March 2023, the largest change was monitored in category Restaurants and Hotels (5,9%).

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Clothing and Footwear (5,8%).

For the period January–March 2024, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Restaurants and Hotels (5,9%) and Miscellaneous Goods and Services (3,7%).

Analysis of effects in units

Compared to the Index of March 2023 the categories Restaurants and Hotels (0,59), Food and Non-Alcoholic Beverages (0,38) and Miscellaneous Goods and Services (0,33) had the largest positive effect on the change of the CPI.

The largest effect on the change of the CPI compared to the previous month was recorded in Clothing and Footwear (0,41).

Catering services (0,58) and Electricity (-0,46) had the most notable effect on the change of the CPI of March 2024 compared to March 2023.

Finally, Clothing (0,29) had the largest effect on the change of the CPI of March 2024 compared to the previous month.

Source: Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today