Υποβολή Δηλώσεων ΤΦ 603 και ΤΦ 602 για τον μήνα Ιανουάριο 2024

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι, λόγω επιβεβλημένων αλλαγών στις Δηλώσεις Παρακράτησης Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και εισφοράς ΓεΣΥ σε Μερίσματα(ΤΦ603) και σε Τόκους (ΤΦ602), οι Δηλώσεις Ιανουαρίου 2024 δεν έχουν αναρτηθεί στο σύστημα TAXISnet για υποβολή. Αναμένεται ότι εντός των επόμενων ημερών θα είναι έτοιμες για υποβολή. Στη βάση των πιο πάνω, ο Έφορος Φορολογίας έχει αποφασίσει ότι, για τις Δηλώσεις Ιανουαρίου 2024 οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024 δεν θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο.

Προσοχή:

Η ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της παρακράτησης Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (ΕΑΕ) και της εισφοράς ΓεΣΥ σε μερίσματα (κώδικας 603/703) και σε τόκους (κώδικας 602/702), παραμένει η 29η Φεβρουαρίου 2024 και πραγματοποιείται μέσω της Φορολογικής Πύλης. Για πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία χρηματικές επιβαρύνσεις και τόκοι.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Announcement from the Tax Department regarding the submission of forms TF 603 and TF 602 for January 2024

The Tax Department announces that, due to changes in the Statements of Withholding of Extraordinary Defence Contribution and GHS Contribution on Dividends (TF603) and Interest (TF602), the January 2024 Statements have not been posted in the TAXISnet system for submission. It is expected that within the next few days they will be ready for submission.

Based on the above, the Commissioner of Taxation has decided that no administrative penalty will be imposed for the January 2024 Returns, which will be submitted on or before 31 March 2024.

Attention:
The deadline for timely payment of the withholding for the Emergency Defense Contribution and the GHS contribution on dividends (code 603/703) and interest (code 602/702) remains 29 February 2024, facilitated via the Tax Portal. Payments made after this date will be subject to the penalties and interest prescribed by law.

Source: Tax Department

Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί: 4ο τρίμηνο 2023

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 2,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 2,2%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορές και Αποθήκευση", "Κατασκευές", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, Επιδιόρθωση Αγαθών Νοικοκυριών και Άλλες Δραστηριότητες".

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Quarterly national accounts: 4th quarter 2023

The GDP growth rate in real terms during the fourth quarter of 2023 is positive and it is estimated at 2,1% over the corresponding quarter of 2022. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 2,2%.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", "Transport and Storage", "Construction", "Information and Communication", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles, "Arts, entertainment and recreation, repair of household goods and other services".

Source: Cystat

Ετήσιοι εθνικοί λογαριασμοί: Πρώτη εκτίμηση για το έτος 2023

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2023 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 2,5% σε πραγματικούς όρους (μετρήσεις όγκου). Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 7,1%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", “Κατασκευές", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών", “Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες”, "Ενημέρωση και Επικοινωνία" και "Μεταφορά και Αποθήκευση".

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Annual national accounts: First estimate for year 2023

The growth rate of the economy in 2023 is positive and is estimated at 2,5% in real terms (volume measures). At current prices, the percentage change in Gross Domestic Product (GDP) amounts to 7,1%.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", “Construction”, “Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles”, "Administrative and support service activities", ”Information and communication” and “Transportation and storage".

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Δεκέμβριος 2023

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 180,1 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 5,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Δεκέμβριο 2023 ο δείκτης έφτασε τις 186,8 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 21,0% και μεταλλείων και λατομείων κατά 9,4%. Μείωση παρατηρήθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 12,4%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial Turnover Index: December 2023

In December 2023, the Industrial Turnover Index reached 180,1 units (base 2015=100), recording an increase of 0,3% compared to December 2022. For the period January – December 2023, the index recorded an increase of 5,8% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for December 2023 reached 186,8 units, recording an increase of 1,6% compared to December 2022. Increases were also noted in the sectors of water supply and materials recovery (+21,0%) and mining and quarrying (+9,4%). A decrease was recorded in the electricity supply sector (-12,4%).

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Φεβρουάριος 2024

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Φεβρουαρίου 2024, έφτασε τα 14.304 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Φεβρουάριο 2024 μειώθηκε στα 11.687 πρόσωπα σε σύγκριση με 11.823 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2023 σημειώθηκε μείωση 2.293 προσώπων ή 13,8% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, του εμπορίου, των κατασκευών, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registered unemployed: February 2024

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of February 2024, reached 14.304 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for February 2024 decreased to 11.687 persons in comparison to 11.823 in the previous month.

 In comparison with February 2023, a decrease of 2.293 persons or 13,8% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities, trade, construction, accommodation and food service activities, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Απασχόληση-Εθνικοί Λογαριασμοί: 4ο τρίμηνο 2023 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Άτομα

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 4 ο τρίμηνο του 2023 υπολογίζεται στα 476.767 άτομα, εκ των οποίων 427.298 είναι υπάλληλοι και 49.469 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, η συνολική απασχόληση για το 4 ο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκε κατά 1,1%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE Ν), της Εκπαίδευσης (NACE P) και των Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Προσωπικών Υπηρεσιών (NACE S).

Ώρες εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 4 ο τρίμηνο του 2023 υπολογίζονται στις 220.830 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 1,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE Ν), της Εκπαίδευσης (NACE P) και των Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Προσωπικών Υπηρεσιών (NACE S).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Employment – National Accounts: 4th quarter 2023 (provisional estimate)

Persons

Total Employment for the 4th quarter of 2023 is estimated at 476.767 persons, of which 427.298 are employees and 49.469 are self-employed.

Compared to the corresponding quarter of 2022, total employment increased by 1,1% for the 4th quarter of 2023. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Administrative and Supporting Service activities (NACE Ν), Education (NACE P) and Other Service activities (NACE S).

Hours worked

Actual hours worked for the 4th quarter of 2023 are estimated at 220.830 thousand; an increase of 1,5% compared to the corresponding quarter of 2022. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Administrative and Supporting Service activities (NACE Ν), Education (NACE P) and Other Service activities (NACE S).

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Φεβρουάριος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Φεβρουάριο 2024 αυξήθηκε κατά 1,03 μονάδες και έφτασε στις 114,93 μονάδες σε σύγκριση με 113,90 μονάδες τον Ιανουάριο 2024. Ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο 2024 αυξήθηκε με ρυθμό 1,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 1,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2023 καταγράφηκε στις Υπηρεσίες με ποσοστό 3,7%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (5,6%).

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,2%). 

Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (3,1%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,7%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,9%) και Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες (3,7%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουάριου 2024 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,62) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,43).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,60) και Ένδυση και Υπόδηση (0,22). 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2024 σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου του 2023 είχαν οι Υπηρεσίες τροφοδοσίας (0,60).

Τέλος, τα Φρέσκα Λαχανικά (0,38) είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Consumer Price Index (CPI): February 2024

In February 2024, the Consumer Price Index increased by 1,03 units and reached 114,93 units compared to 113,90 units in January 2024. In February 2024, the inflation increased by 1,8%.

For the period January-February 2024, the CPI increased by 1,8% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest change when compared to the index of February 2023 was recorded in Services (3,7%). In comparison to the index of the previous month, the largest change was monitored in Agricultural goods (5,6%).

Analysis of percentage changes

Compared to February 2023, the largest change was monitored in category Restaurants and Hotels (6,2%).

In comparison to the CPI of the previous month, the largest changes were noted in Clothing and Footwear (3,1%) and in Food and Non-Alcoholic Beverages (2,7%).

For the period January–February 2024, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Restaurants and Hotels (5,9%) and Miscellaneous Goods and Services (3,7%).

Analysis of effects in units

Compared to the Index of February 2023 the categories Restaurants and Hotels (0,62) and Food and Non-Alcoholic Beverages (0,43) had the largest positive effect on the change of the CPI. 

The largest effect on the change of the CPI compared to the previous month was recorded in categories Food and Non-Alcoholic Beverages (0,60) and Clothing and Footwear (0,22). 

Catering services (0,60) had the most notable effect on the change of the CPI of February 2024 compared to February 2023.

Finally, Fresh Vegetables (0,38) had the largest effect on the change of the CPI of February 2024 compared to the previous month.

Source: Cystat

 

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 4ο τρίμηνο 2023

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 4ο τρίμηνο του 2023, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 491.929 άτομα ή 64,9% του πληθυσμού (άνδρες 69,2%, γυναίκες 60,9%) σε σύγκριση με 489.650 άτομα (65,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 462.881 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 61,1% (άνδρες 65,0%, γυναίκες 57,4%) σε σύγκριση με 455.727 άτομα (61,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 29.047 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 5,9% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,0%, γυναίκες 5,8%) σε σύγκριση με 33.922 άτομα (6,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 78,6%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 82,4% και για τις γυναίκες 75,0%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 το ποσοστό ήταν 78,1% (άνδρες 84,2%, γυναίκες 72,5%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 68,0% σε σύγκριση με 65,3% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,5% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,0% και 2,5% αντίστοιχα. Για το 4ο τρίμηνο του 2022 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,3%, Βιομηχανία 17,4% και Γεωργία 2,3%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 8,5% της συνολικής απασχόλησης ή 39.124 άτομα (άνδρες 6,6%, γυναίκες 10,4%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 4o τρίμηνο του 2022 ήταν 10,1% (άνδρες 7,5%, γυναίκες 13,0%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,4% ή 413.837 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 12,8% (53.143 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 89,3% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 11,3% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 18,6% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 21,2%, γυναίκες 16,1%) σε σύγκριση με 19,2% (άνδρες 21,3%, γυναίκες 17,2%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 57,0% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 15,5% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 27,5% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 4 ο τρίμηνο του 2022 ήταν 54,0%, 13,6% και 32,4%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Labour Force Survey (LFS): 4th QUARTER 2023

According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 4 th quarter of 2023 amounted to 491.929 persons or 64,9% of the population (males 69,2%, females 60,9%) in comparison to 489.650 persons (65,5%) in the corresponding quarter of 2022.

The number of employed persons was 462.881 and the employment rate 61,1% (males 65,0%, females 57,4%) in comparison to 455.727 persons (61,0%) in the corresponding quarter of 2022.

The number of unemployed persons amounted to 29.047 and the unemployment rate to 5,9% of the labour force (males 6,0%, females 5,8%) in comparison to 33.922 persons (6,9%) in the corresponding quarter of 2022.

Employment

For the age group 20-64, the employment rate was 78,6%. The rate for males was 82,4% and for females 75,0%. In the corresponding quarter of 2022, the rate was 78,1% (males 84,2%, females 72,5%). For the age group 55-64 the employment rate was 68,0% in comparison to 65,3% in the corresponding quarter of 2022.

According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (81,5%), followed by Manufacturing (16,0%) and Agriculture (2,5%). For the 4th quarter of 2022, the corresponding percentages were: Services 80,3%, Manufacturing 17,4% and Agriculture 2,3%.

The share of part-time employment to total employment was 8,5% or 39.124 persons (males 6,6%, females 10,4%). The corresponding rate for the 4th quarter of 2022 was 10,1% (males 7,5%, females 13,0%).

89,4% or 413.837 of the total employed persons were employees, of which 12,8% (53.143 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2022 employees accounted for 89,3% of total employment of which 11,3% had a temporary job.

Unemployment

For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 18,6% of the labour force of the same age group (males 21,2%, females 16,1%) in comparison to 19,2% (males 21,3%, females 17,2%) in the corresponding quarter of last year.

As far as the duration of unemployment is concerned, 57,0% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 15,5% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 27,5% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 4th quarter of 2022 were 54,0%, 13,6% and 32,4%.

Source: Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today