Τα πέντε μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Νέο πακέτο με πέντε μέτρα εξήγγειλε στις 28 Μαρτίου ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ως αντιστάθμισμα της λήξης του μηδενικού συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο τέλος του μήνα.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της έκτακτης συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι τα δύο μέτρα αφορούν στην παράταση της επιδότησης για κάλυψη της αύξησης στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα μέχρι τέλος Ιουνίου.

Παράλληλα, τα τρία νέα μέτρα αφορούν σε εφάπαξ ποσό σε συγκεκριμένα νοικοκυριά που δέχονται βοηθήματα από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ το τέταρτο μέτρο αφορά στην καταβολή μηνιαίου επιδόματος €100 για τη διακίνηση ατόμων με αναπηρία.

Τέλος, το πέμπτο μέτρο αφορά στην ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων με €100 μηνιαίως.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Κεραυνός τόνισε ότι η κυβέρνηση ασκεί οικονομική πολιτική με βάση τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Πηγή: Sigmalive

--

The five measures announced by the government to tackle high prices

A new package with five measures was announced on 28 March by Finance Minister Makis Keravnos to compensate for the expiration of the zero-excise tax rate on fuel at the end of the month.

In statements after the end of the extraordinary meeting of the Council of Ministers, Keravnos said that the two measures concern the extension of the subsidy to cover the increase in electricity tariffs and the zero VAT rate on basic products until the end of June.

At the same time, the three new measures concern a lump sum to specific households receiving assistance from the Deputy Ministry of Social Welfare, while the fourth measure concerns the payment of a monthly allowance of €100 for the movement of people with disabilities.

Finally, the fifth measure concerns the support of low-income pensioners with €100 per month.

In his statements, Keravnos stressed that the government conducts economic policy based on fiscal stability.

Source: Sigmalive

Αυξημένο κατά €80 εκατ. το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού το 2023

Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2023 αυξήθηκε κατά €80 εκατομμύρια σε σχέση με το έλλειμμα που καταγράφηκε το 2022, σύμφωνα με τη Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος 2023 που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 27 Μαρτίου 2024.

Συγκεκριμένα το τελικό Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2023 ανήλθε σε €0,98 δις σε σχέση με €0,90 δις το 2022.

Τα συνολικά έσοδα εξαιρουμένων των εισροών από αναλήψεις και αποπληρωμές εκδοθέντων δανείων για το 2023 ανήλθαν σε €8,72 δις (2022: €8,04 δις).

Οι συνολικές δαπάνες εξαιρουμένων των εκροών για αποπληρωμές και έκδοση δανείων ανήλθαν το 2023 σε €9,17 δις (2022: €8,20 δις). Ως εκ τούτου, για το 2023 προέκυψε Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού πριν από καθαρές ροές, λόγω δανεισμού, ύψους €0,45 δις (2022: €0,16 δις).

Συνυπολογίζοντας τις εισροές από αναλήψεις και αποπληρωμές εκδοθέντων δανείων (2023: €1,22 δις, 2022: €1,22 δις) και τις εκροές από αποπληρωμές και έκδοση δανείων (2023: €1,75 δις, 2022: €1,96 δις), προκύπτει τελικό Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2023 ύψους €0,98 δις (2022: €0,90 δις).

Η κυριότερη πηγή εσόδων του κράτους για το έτος 2023, εξαιρουμένων των εισροών από αναλήψεις και αποπληρωμές εκδοθέντων δανείων, είναι η φορολογία (€7,33 δις), η οποία αποτελεί το 84% των εσόδων. Το ποσοστό των εσόδων από φορολογία κατανέμεται κατά 47% στους έμμεσους φόρους και κατά 37% στους άμεσους φόρους.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών του κράτους, είναι οι δαπάνες για μισθοδοσία προσωπικού, συντάξεις και φιλοδωρήματα (€3,20 δις), για κοινωνικές παροχές (€1,80 δις) και για μεταβιβάσεις (€1,36 δις). Στις κοινωνικές παροχές συμπεριλαμβάνεται και η συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Γενικό Σχέδιο Υγείας, ύψους €0,70 δις. Οι μεταβιβάσεις αφορούν κυρίως χορηγίες και συνεισφορές του Κράτους σε διάφορους οργανισμούς, όπως Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα.

Το συνολικό ύψος του δανεισμού, εξαιρουμένου του ενδοκυβερνητικού δανεισμού ύψους €10,73 δις  (2022: €9,74 δις) στις 31/12/2023 ανήλθε στα €22,18 δις από €22,87 δις που ήταν στις 31/12/2022.

Η Δημοσιονομική Έκθεση είχε υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομικών από τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας στις 8 Μαρτίου 2024 και μέσω πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19 Μαρτίου 2024. Περιλαμβάνει παρουσίαση των εσόδων και δαπανών που είχαν περιληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2023, σε σύγκριση με τα έσοδα που εμπίπτουν και τις δαπάνες που διενεργήθηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψιν και τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς και τυχόν μεταφορές πιστώσεων.

Η Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2023 έτυχε ελέγχου από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Πηγή: Economy Today (sigmalive.com)

--

2023 State Budget deficit increased by €80 million

The State Budget deficit for 2023 increased by €80 million compared to the deficit recorded in 2022, according to the Fiscal Report of the Republic of Cyprus for the financial year 2023 submitted to the House of Representatives on 27 March 2024.

Specifically, the final State Budget Deficit for 2023 amounted to €0.98 billion compared to €0.90 billion in 2022.

Total revenues excluding inflows from withdrawals and repayments of loans issued for 2023 amounted to €8.72 billion (2022: €8.04 billion).

Total expenditure, excluding outflows for repayments and loan issuance, amounted to €9.17 billion in 2023 (2022: €8.20 billion). Therefore, for 2023, a State Budget Deficit before net flows, due to borrowing, amounted to €0.45 billion (2022: €0.16 billion).

Taking into account inflows from withdrawals and repayments of loans issued (2023: €1.22 billion, 2022: €1.22 billion) and outflows from repayments and issuance of loans (2023: €1.75 billion, 2022: €1.96 billion), a final State Budget Deficit for 2023 of €0.98 billion (2022: €0.90 billion) is obtained.

The main source of government revenue for the year 2023, excluding inflows from withdrawals and repayments of loans issued, is taxation (€7.33 billion), which constitutes 84% of revenues. The share of tax revenue is allocated 47% to indirect taxes and 37% to direct taxes.

The main categories of government expenditure are expenditure on staff payroll, pensions and gratuities (€3.20 billion), social benefits (€1.80 billion) and transfers (€1.36 billion). Social benefits include the Government's contribution to the General Health Plan, amounting to €0.70 billion. The transfers mainly concern grants and contributions of the State to various organizations, such as Public Law Organizations, Local Government Authorities, the European Union, international organizations and natural persons.

The total amount of borrowing, excluding intra-government borrowing of €10.73 billion (2022: €9.74 billion) at 31/12/2023, amounted to €22.18 billion from €22.87 billion at 31/12/2022.

The Fiscal Report had been submitted to the Minister of Finance by the Accountant General of the Republic on 8 March 2024 and through a proposal by the Minister of Finance, it was approved by the Council of Ministers on 19 March 2024. It includes a presentation of the revenues and expenditures included in the 2023 State Budget, compared to the revenues included and the expenses incurred during the same financial year, taking into account supplementary budgets and any transfers of appropriations.

The Financial Report for the year 2023 was audited by the Auditor General of the Republic.

Source: Economy Today (sigmalive.com)

Τερματίζεται την 1η Απριλίου η μείωση φόρου στα καύσιμα

Τερματίζεται από την 1η Απριλίου ο μειωμένος, κατά 8,3 σεντ ανά λίτρο, φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα (βενζίνη 95 και πετρέλαιο κίνησης) και κατά 6,3 σεντ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κωνσταντίνος Καραγιώργης είπε ότι τα μεσάνυκτα της τελευταίας ημέρας του τρέχοντος μηνός «αναμένεται η επαναφορά του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα» και πρόσθεσε ότι αυτό σημαίνει πως στη βενζίνη 95 και στο πετρέλαιο κίνησης θα επανέλθει ο φόρος των 8,3 σεντ ανά λίτρο και στο πετρέλαιο θέρμανσης το 6,3 σεντ ανά λίτρο.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, το πρώτο δεδομένο στον τομέα των καυσίμων είναι ότι «το τελευταίο τρίμηνο παρουσιάστηκε μια σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων η οποία σταμάτησε πριν δύο εβδομάδες» και ακολούθησε μια σταθεροποίηση των τιμών, ενώ κατά «τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε πολύ μικρές αυξήσεις στον τομέα των καυσίμων».

Το δεύτερο δεδομένο, συνέχισε, είναι ότι «σήμερα η Κύπρος, με βάση το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο τιμών που εκδίδεται από την ΕΕ, έχει τα φθηνότερα καύσιμα στην Ευρώπη».

Κατάργηση επιδότησης στο ΦΠΑ σε 11 κατηγορίες προϊόντων

Όσον αφορά της κατάργησης της επιδότησης στο ΦΠΑ και επαναφορά του ΦΠΑ σε 11 συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, ο κ. Καραγιώργης είπε ότι για τις 9 κατηγορίες το ΦΠΑ θα επανέλθει στις 30 Απριλίου και για τις υπόλοιπες δύο κατηγορίες που αφορούν τα κρέατα και τα λαχανικά, το ΦΠΑ θα επανέλθει στις 31 Μαΐου.

Πηγή: Stockwatch.com.cy

--

Fuel tax cut ends on 1st of April

The reduced excise duty of 8.3 cents per litre on fuel (petrol 95 and diesel) and 6.3 cents on heating oil ends on 1st of April.

In statements to CNA, the Director of the Consumer Protection Service of the Ministry of Energy, Commerce and Industry, Konstantinos Karagiorgis, commented that at midnight of the last day of this month "the reintroduction of the excise tax on fuel is expected" and added that this means that on gasoline 95 and diesel the tax of 8.3 cents per liter and on heating oil 6.3 cents per liter will be reinstated.

According to Karagiorgis, the first fact in the fuel sector is that "in the last quarter there was a significant decrease in fuel prices which stopped two weeks ago" and followed by a stabilisation of prices, while "in recent days we see very small increases in the fuel sector".

The second fact, he continued, is that "today Cyprus, based on the European price observatory issued by the EU, has the cheapest fuel in Europe."

Abolition of VAT subsidy on 11 categories of products

Regarding the abolition of the VAT subsidy and the reintroduction of VAT in 11 specific categories of products, Karagiorgis said that for the nine categories VAT will return on 30 of April and for the remaining two categories concerning meat and vegetables, VAT will return on 31 of May.

Source: Stockwatch.com.cy

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Φεβρουάριος 2024

Κατά τον Φεβρουάριο 2024, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 115.421 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 7,1% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (48,2%) και σε αεροπλάνα (8,7%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (62,9%), βαρέος και ελαφρού μαζούτ (46,1% και 15,2% αντίστοιχα), βενζίνης (9,5%) και πετρελαίου κίνησης (9,3%). Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις κηροζίνης (-34,5%), πετρελαίου θέρμανσης (-24,0%) και υγραερίου (-12,6%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 4,2% στους 55.909 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2024 σημείωσαν άνοδο 5,2%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (3,8%) και βενζίνης (1,6%) ενώ μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-4,9%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Φεβρουαρίου 2024 μειώθηκαν κατά 13,4% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Imports, sales and stocks of petroleum products: February 2024

In February 2024, the total sales of petroleum products amounted to 115.421 tonnes, recording an increase of 7,1% compared to February 2023. A rise was recorded in the provisions of marine gasoil (48,2%) and aviation kerosene (8,7%), as well as in the sales of asphalt (62,9%), heavy and light fuel oil (46,1% and 15,2% respectively), motor gasoline (9,5%) and road diesel (9,3%). On the contrary, a decrease was observed in the sales of kerosene (-34,5%), heating gasoil (-24,0%) and liquefied petroleum gases (-12,6%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a rise of 4,2% to 55.909 tonnes.

The total sales of petroleum products in February 2024 compared to January 2024 recorded an increase of 5,2%. Indicatively, a rise was recorded in the sales of road diesel (3,8%) and motor gasoline (1,6%), yet the provisions of aviation kerosene dropped by 4,9%.

The total stocks of petroleum products at the end of February 2024 fell by 13,4% compared to the end of the previous month.

Source: Cystat

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Ιανουάριος 2024

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιανουάριο 2024 έφθασε στις 99,5 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2023.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 3,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2023. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+33,8%), των μεταλλείων και λατομείων (+14,8%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+0,4%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2023 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+24,0%), κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+13,2%), παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+9,9%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+9,2%) και κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+7,6%). Οι μόνες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-12,8%) και παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-4,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial Production Index: January 2024

In January 2024, the Industrial Production Index reached 99,5 units (base 2021=100), recording an increase of 4,2% compared to January 2023.

The manufacturing sector registered an increase of 3,2% compared to January 2023. An increase was also observed in the sectors of water supply and materials recovery (+33,8%), mining and quarrying (+14,8%) and electricity supply (+0,4%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to January 2023 were observed in the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+24,0%), electronic and optical products and electrical equipment (+13,2%), textiles, wearing apparel and leather products (+9,9%), rubber and plastic products (+9,2%) and machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+7,6%). The only negative changes were observed in the manufacturing of other non-metallic mineral products (-12,8%) and the manufacturing of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (-4,5%).

Source: Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today