Κατάργηση ετήσιου τέλους εταιρειών για το έτος 2024 κι έπειτα

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόμο 2024, Ν.25(Ι)/2024, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2024, το ετήσιο τέλος των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, καταργείται από το 2024 κι έπειτα. Τα ετήσια τέλη για τα έτη από το 2011 – 2023 συνεχίζουν να ισχύουν.

Σύμφωνα με τον Τροποποιητικό Νόμο 2024, Ν.25(Ι)/2024, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2024, για όσες εταιρείες έχει ήδη καταβληθεί το ετήσιο τέλος του 2024, θα γίνει επιστροφή τελών ως εξής:

α. Για διαδικτυακές πληρωμές που έγιναν μέσω JCC, το επιπλέον ποσό θα επιστραφεί απευθείας στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από τον αιτητή.

β. Για πληρωμές που έγιναν στο Ταμείο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το επιπλέον ποσό θα επιστραφεί στον Τραπεζικό Λογαριασμό του αιτητή μετά την προσκόμιση στο Ταμείο του Τμήματος του εντύπου ΚΕ1, του δικαιολογητικού πληρωμής, μαζί με το έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμές από το FIMAS, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο της κατάστασης του Τραπεζικού Λογαριασμού που θα πιστωθεί, όπως περιγράφεται στο Έντυπο Εξουσιοδότησης.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

--

Abolition of annual company fee for the year 2024 and beyond

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property announces that in accordance with the Companies (Amendment) Law 2024, N.25(I)/2024, which was published in the Official Gazette of the Republic on 15 March 2024, the annual fee of companies registered in the Registry of the Registrar of Companies, is abolished from 2024 onwards. Annual fees for years 2011 – 2023 continue to apply.

According to the Amending Law 2024, Law 25(I)/2024, dated 15 March 2024, for the companies whose annual fee for 2024 has already been paid, a refund of fees will be made as follows:

a.      For online payments made through JCC, the excess amount will be refunded directly to the card used for payment without any further action by the applicant.

b.      For payments made to the Fund of the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property, the excess amount will be returned to the applicant's Bank Account after presenting to the Fund of the Department the ΚΕ1 form, the proof of payment, along with the authorisation form for payments from FIMAS, accompanied by a photocopy of the statement of the Bank Account to be credited, as described in the Authorisation Form.

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

€150 το ανώτατο όριο χρηματικής επιβάρυνσης για εκπρόθεσμη καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων από εταιρείες

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόμο 2024, Ν.18(Ι)/2024, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Μαρτίου 2024, το ανώτατο όριο χρηματικής επιβάρυνσης για τις Ετήσιες Εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης για τα έτη 2021 και εντεύθεν, δεν θα υπερβαίνει τα €150 για κάθε παράβαση.

Επομένως το τέλος για καταχώριση ετήσιας έκθεσης διαμορφώνεται ως εξής:

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταχώρισης:

  • Είκοσι ευρώ (€20) τέλος εντύπου

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης:

  • Είκοσι ευρώ (€20) ως τέλος εντύπου
  • Είκοσι ευρώ (€20) ως τέλος επιβάρυνσης
  • Η ανάλογη χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης της οποίας το ύψος ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με μέγιστο συνολικό ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (€150).

Σύμφωνα με τον Τροποποιητικό Νόμο 2024, Ν.18(Ι)/2024, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2024, δικαίωμα επιστροφής οποιουδήποτε ποσού προστίμου που υπερβαίνει τα €150, έχουν όσοι πλήρωσαν για την υποβολή της ΗΕ32 του 2023, από τις 05/03/2024 και μετά.

Η επιστροφή του ποσού της χρηματικής επιβάρυνσης που υπερβαίνει τα €150, θα γίνεται ως εξής:

α. Για διαδικτυακές πληρωμές που έγιναν μέσω JCC, το επιπλέον ποσό θα επιστραφεί απευθείας στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από τον αιτητή.

β. Για πληρωμές που έγιναν στο Ταμείο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το επιπλέον ποσό θα επιστραφεί στον Τραπεζικό Λογαριασμό του αιτητή μετά την προσκόμιση (στον 3ον όροφο, Διαμ. 301 του Τμήματος) του δικαιολογητικού πληρωμής, μαζί με το έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμές από το FIMAS, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο της κατάστασης του Τραπεζικού Λογαριασμού που θα πιστωθεί, όπως περιγράφεται στο Έντυπο Εξουσιοδότησης.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

--

The maximum penalty for late registration of Annual Reports by companies is €150

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property announces that, in accordance with the Companies (Amendment) Law 2024, L.18(I)/2024, published in the Official Gazette of the Republic on 5 March 2024, the maximum penalty for late submission of Annual Reports for the years 2021 and onwards will not exceed €150 for each violation.

Therefore, the fee for registering an annual report is as follows:

In case of timely registration:

  • Twenty euros (€20) form fee

In case of overdue registration:

  • Twenty euros (€20) form fee
  • Twenty euros (€20) as a surcharge
  • The corresponding monetary charge for overdue registration, the amount of which amounts to fifty euros (€50) once and one euro (€1) for each day of continued infringement, with a maximum total amount of one hundred and fifty euros (€150).

According to the Amending Law 2024, Law 18(I)/2024, dated 5 March 2024, those who paid for the submission of the HE32 for 2023, from 03/05/2024, are entitled to a refund of any amount of fine that exceeds €150 and after.

The refund of the amount of the financial charge that exceeds €150 will be made as follows:

a. For online payments made through JCC, the excess amount will be refunded directly to the card used for payment without any further action by the applicant.

b. For payments made to the Fund of the Registrar of Companies and Intellectual Property Department, the excess amount will be refunded to the applicant's Bank Account upon presentation (at the 3rd floor, Dept. 301) of the proof of payment, along with the authorisation form for payments from the FIMAS, accompanied by a photocopy of the statement of the Bank Account to be credited, as described in the Authorisation Form.

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Φεβρουάριος 2024

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Φεβρουάριο 2024 αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, σημειώθηκε αύξηση 2,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2023, η κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,1%) παρουσίασε την μεγαλύτερη θετική μεταβολή.

Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2024, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (3,4%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,9%), Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (3,1%) και Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες (3,0%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2023 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Υπηρεσίες με ποσοστό 4,2%, ενώ συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα, Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός με ποσοστό 2,2%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Harmonised Index of Consumer Prices (HICP): February 2024

The HICP rose by 2,1% between February 2023 and February 2024, and increased by 0,8% in the month between January 2024 and February 2024. For the period January – February 2024, the HICP rose by 2,1% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to February 2023, the largest positive change was noted in Restaurants and Hotels (6,1%).

Compared to January 2024, the largest change was recorded in category Clothing and Footwear (3,4%).

For the period January - February 2024, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Restaurants and Hotels (5,9%) Alcoholic Beverages and Tobacco (3,1%) and Miscellaneous Goods and Services (3,0%). 

As regards the economic origin, the largest change when compared to the index of February 2023 was recorded in Services (4,2%). When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in category Food, Alcoholic Beverages and Tobacco (2,2%).

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων από ταξίδια στο εξωτερικό: Φεβρουάριος 2024

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Φεβρουάριο 2024 ανήλθαν σε 125.034 σε σύγκριση με 119.081 τον Φεβρουάριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 5,0%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 212.995 σε σύγκριση με 209.630 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 1,6%.

Ο σκοπός ταξιδιού τον Φεβρουάριο 2024 ήταν για ποσοστό 66,8% των τουριστών οι διακοπές, για 17,8% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 14,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Φεβρουάριο 2023, ποσοστό 66,7% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 20,1% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 13,0% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Φεβρουάριο 2024 ανήλθαν στις 114.110 σε σύγκριση με 102.001 τον Φεβρουάριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 11,9%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Φεβρουάριο 2024 ήταν η Ελλάδα με 32,0% (36.481), το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,6% (13.288) και η Ιταλία με 4,6% (5.306).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Φεβρουάριο 2024 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 70,6%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 23,4%, οι σπουδές ποσοστό 4,6% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,4%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: February 2024

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 125.034 in February 2024 compared to 119.081 in February 2023, recording an increase of 5,0%.

For the period of January – February 2024, arrivals of tourists totaled 212.995 compared to 209.630 in the corresponding period of 2023, recording an increase of 1,6%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for February 2024, with a share of 24,6% (30.774) of total arrivals, followed by Poland with 13,3% (16.591), Israel with 10,6% (13.290), and Greece with 10,3% (12.835).

For a percentage of 66,8% of tourists, the purpose of their trip in February 2024 was holidays, for 17,8% visit to friends and relatives and for 14,2% business. Respectively, in February 2023, 66,7% of tourists visited Cyprus for holidays, 20,1% visited friends or relatives and 13,0% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 114.110 residents of Cyprus returned from a trip abroad in February 2024 compared to 102.001 in the corresponding month last year, recording an increase of 11,9%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in February 2024 were Greece with a share of 32,0% (36.481), the United Kingdom with 11,6% (13.288) and Italy with 4,6% (5.306).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in February 2024 was mainly holidays, with a percentage of 70,6%, whilst business reasons held a percentage of 23,4%, studies 4,6% and other reasons 1,4%.

Source: Cystat

Δείκτης εργατικού κόστους: 4ο τρίμηνο 2023

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 4ο τρίμηνο του 2023, σημείωσε αύξηση 5,4%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 5,6% και 4,6% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,3% και το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 0,8%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Labour cost Index: 4th quarter 2023

Based on provisional data, in the 4th quarter of 2023, the hourly labour costs (total cost) increased by 5,4%, compared with the same quarter of the previous year.

The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 5,6% and 4,6% respectively, compared with the same quarter of the previous year.

The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 1,2% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, increased by 1,3% and the non-wage cost, seasonally adjusted, increased by 0,8%.

Source: Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2024

Ο Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Φεβρουάριο 2024 ανήλθε στις 116,95 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,06% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε μείωση 2,21%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν μειώσεις στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (-0,73%) και στα μεταλλικά προϊόντα (-8,00%), ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν στα ορυκτά (1,22%), στα προϊόντα ορυκτών (0,54%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (0,35%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 2,23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Price Index of construction materials: January and February 2024

The price Index of construction materials for February 2024 reached 116,95 units (base year 2021=100), recording a decrease of 0,06% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded a decrease of 2,21%. By main commodity category, decreases were recorded in products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (-0,73%) and metallic products (-8,00%), whereas increases were observed in minerals (1,22%), mineral products (0,54%) and electromechanical products (0,35%).

For the period January-February 2024, the index recorded a decrease of 2,23% compared to the corresponding period of 2023.

Source: Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today