Ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Σε σχέση με αναφορές που έγιναν κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 12/03/2024, αλλά και με δημοσιεύματα αναφορικά με το θέμα καταχώρισης των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων σε εταιρείες των οποίων οι Πραγματικοί Δικαιούχοι δεν εντοπίζονται, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Η Οδηγία Κ.Δ.Π. 112/2021 (ως τροποποιήθηκε), η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 12η Μαρτίου 2021, παρείχε τη δυνατότητα στους αξιωματούχους της κάθε εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας να ασκήσουν δικαίωμα δέουσας επιμέλειας κατά την ενδιάμεση λύση, μέσω του ταμείου του Τμήματος, αλλά και στην τελική λύση, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται και στο Μέρος 3.5 του Εγχειριδίου για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, έκδοση Φεβρουαρίου 2024, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Το δικαίωμα της δέουσας επιμέλειας προβλέπει ότι αξιωματούχος εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, δεν θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εάν έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας και η παράβαση δεν οφείλεται σε καμία πράξη ή παράλειψη ή αμέλεια εκ μέρους του.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι κάθε αξιωματούχος εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα παραίτησης από το αξίωμα που κατέχει, μέσω της καταχώρησης στο Τμήμα Ένορκης Δήλωσης, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 άρθρο 192 (5Α).

Παράλληλα, διευκρινίζονται τα εξής:

1)    σύμφωνα με την προαναφερθείσα Οδηγία, εταιρείες οι οποίες καταχώρισαν αίτηση διαγραφής τους πριν από την 12η Μαρτίου 2021 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων.

2)    εταιρείες για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διαγραφής τους από το Τμήμα σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, αλλά δεν έχουν διαγραφεί, υποχρεούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

--

Announcement of the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property on the Register of Beneficial Owners

In relation to reports made during the session of the Parliamentary Committee of Energy, Trade and Industry, dated 12/03/2024, and also publications regarding the issue of registering the details of the Beneficial Owners in companies whose Beneficial Owners are not identified, the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property informs about the following:

The Directive K.Δ.Π. 112/2021 (as amended), which was published in the Official Gazette of the Republic on 12 of March 2021, allowed the officials of each company or other legal entity to exercise the right of due diligence during the interim solution, through the Department's fund, and in the final solution, through the electronic system of the Register of Beneficial Owners. More information is also provided in Part 3.5 of the Manual for the Register of Beneficial Owners, February 2024 edition, which is posted on the Department's website.

The right of due diligence provides that an official of a company or other legal entity will not be subject to a financial burden if he has shown due diligence to comply with the provisions of this Directive and the violation is not due to any act or omission or negligence on his part.

In addition, it is noted that every company official retains the right to resign from the office he holds, through registration in the Affidavit Department, in accordance with the Companies Law Chapter 113 article 192 (5A).

At the same time, the following are clarified:

1) in accordance with the aforementioned Directive, companies that registered their request for deletion before 12 of March 2021 are exempt from the obligation to register the details of the Beneficial Owners.

2) companies for which the delisting process is underway by the Department in accordance with the Companies Law Chapter 113, but have not been delisted, are required to register the details of the Beneficial Owners within the prescribed deadline.

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εκστρατεία Ελέγχου Συμμόρφωσης για την ορθή εφαρμογή των προνοιών του Περί Χαρτοσήμων Νόμου (Ν. 19/1963) όπως αυτός τροποποιήθηκε

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Χαρτοσήμων Νόμου (Ν 19/1963) όπως αυτός τροποποιήθηκε, κάθε έγγραφο το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα του Νόμου και αφορά περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στη Δημοκρατία ή σε πράγματα τα οποία θα εκτελεστούν ή θα γίνουν στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από τον τόπο σύνταξης του εγγράφου, υπόκειται σε Τέλος Χαρτοσήμου. Το άρθρο 29 του ιδίου Νόμου καθορίζει ποιος επιβαρύνεται με την καταβολή του Τέλους Χαρτοσήμου.

Σύμφωνα με ελέγχους, στοιχεία και πληροφορίες που βρίσκονται στη διάθεση του Τμήματος, διαπιστώθηκε αδυναμία συμμόρφωσης ως προς την υποχρέωση καταβολής του Τέλους Χαρτοσήμου.

Ως εκ τούτου το Τμήμα Φορολογίας προτίθεται σύντομα να πραγματοποιήσει, εκστρατείες ελέγχου για την ορθή εφαρμογή της Νομοθεσίας, αρχής γενομένης με τον έλεγχο των συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης οικοδομικών ή τεχνικών έργων από τους εργολήπτες.

Στη βάση των πιο πάνω, προτρέπονται, όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της νομοθεσίας να προχωρήσουν άμεσα στην καταβολή του Τέλους Χαρτοσήμου, για αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας κάτω από την ενότητα Άλλο Ενημερωτικό Υλικό - Τέλη Χαρτοσήμων, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο χαρτοσήμανσης εγγράφων.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Compliance Audit Campaign for the correct application of the provisions of the Stamps Law (Law 19/1963) as amended

The Tax Department reminds that, according to Article 4(1) of the Stamps Law (Law 19/1963) as amended, any document included in the First Schedule of the Law which relates to property located in the Republic of Cyprus or to things to be executed or done in the Republic of Cyprus is subject to Stamp Duty, irrespective of the place where the document is drawn up. Article 29 of the same Law determines who is liable to pay the Stamp Duty.

According to checks, data and information available to the Tax Department, non-compliance with the obligation to pay the Stamp Duty has been established.

Therefore, the Tax Department intends to carry out control campaigns for the correct application of the legislation, starting with the control of contracts for the execution of building or technical works by contractors.

On the basis of the above, those who have not complied with the provisions of the legislation are urged to proceed immediately with the payment of the Stamp Duty, to avoid inconvenience and additional charges.

On the website of the Tax Department under the section Other Information Material - Stamp Fees, you can find information on how to stamp documents.

Source: Tax Department

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024.

Κατά τον Φεβρουάριο 2024, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.346, σημειώνοντας αύξηση 55,5% σε σχέση με 2.795 τον Φεβρουάριο 2023. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 50,5% στις 3.443 από 2.287 τον Φεβρουάριο 2023.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 45,0% την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 και έφτασε τις 8.589, σε σύγκριση με 5.923 κατά την ίδια περίοδο του 2023.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 43,8% και έφτασαν τις 6.873, σε σύγκριση με 4.780 την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 3.028 ή 44,1% ήταν καινούρια και 3.845 ή 55,9% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 5,6% στα 506.

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 στο 50,3% (από 58,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2023), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 11,4% το 2023 σε 10,3% το 2024). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 2,6% το 2023 σε 3,1% το 2024) και των υβριδικών (από 27,6% σε 36,3%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 59 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, από 15 την ίδια περίοδο του 2023.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 966 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με 610 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 58,4%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 62,8% στα 765, τα βαριά φορτηγά κατά 18,6% στα 102, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 57,1% στους 33 και τα οχήματα ενοικίασης διπλασιάστηκαν στα 66.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 92 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με 21 κατά την ίδια περίοδο του 2023.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 21,3% στις 484 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με 399 την ίδια περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registration of motor vehicles: January - February 2024

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-February 2024.

In February 2024, the total registrations of motor vehicles numbered 4.346, recording an increase of 55,5% compared to 2.795 in February 2023. Passenger saloon cars registered a rise of 50,5% to 3.443, from 2.287 in February 2023.

The main developments during the period January-February 2024 compared to the corresponding period of 2023 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 45,0% to 8.589 in January-February 2024, from 5.923 in January-February 2023.

(b) Passenger saloon cars increased to 6.873 from 4.780 in January-February 2023, recording a rise of 43,8%. Of the total passenger saloon cars, 3.028 or 44,1% were new and 3.845 or 55,9% were used cars. Rental cars in particular recorded a fall of 5,6% to 506.

(c) The share of petrol powered passengers’ cars to the total of this category of vehicles decreased in January-February 2024 to 50,3% (from 58,4% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel powered cars to 10,3% in 2024 from 11,4% in 2023. On the other hand, the share of electric cars rose from 2,6% in 2023 to 3,1% in 2024 and of hybrid cars from 27,6% to 36,3%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-February 2024 increased to 59, from 15 in the same period of 2023.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 58,4% to 966 in January-February 2024, compared to 610 in January-February 2023. In particular, light goods vehicles increased by 62,8% to 765, heavy goods vehicles by 18,6% to 102, road tractors (units of trailers) by 57,1% to 33 and rental vehicles doubled to 66.

(f) Mopeds < 50cc registered in January-February 2024 increased to 92 compared to 21 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles > 50cc increased by 21,3% to 484 in January-February 2024, compared to 399 in the same period of 2023.

Source: Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος 2024

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τον Ιανουάριο 2024 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €455,9 εκ. (1,4% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €368,6 εκ. (1,2% στο ΑΕΠ) για τον Ιανουάριο 2023.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά τον Ιανουάριο 2024 αυξήθηκαν κατά €153,0 εκ. (+13,2%) και ανήλθαν στα €1.316,0 εκ. σε σύγκριση με €1.163,0 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €99,0 εκ. (+22,4%) και ανήλθαν στα €540,5 εκ. σε σύγκριση με €441,5 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €42,3 εκ. (+14,1%) και ανήλθαν στα €343,1 εκ. σε σύγκριση με €300,8 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €2,9 εκ. (+25,5%) και ανήλθαν στα €14,1 εκ. σε σύγκριση με €11,2 εκ. το 2023. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €3,6 εκ. (+7,2%) και ανήλθαν στα €53,3 εκ. σε σύγκριση με €49,7 εκ. το 2023. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €3,5 εκ. (+48,6%) και ανήλθαν στα €10,6 εκ. σε σύγκριση με €7,1 εκ. το 2023. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €2,1 εκ. και ανήλθαν στα €4,0 εκ. σε σύγκριση με €1,9 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €0,3 εκ. (-0,1%) και περιορίστηκαν στα €350,5 εκ. σε σύγκριση με €350,8 εκ. το 2023, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €22,1 εκ. (-8,4%) και περιορίστηκαν στα €241,3 εκ. σε σύγκριση με €263,4 εκ. το 2023.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά τον Ιανουάριο 2024 αυξήθηκαν κατά €65,6 εκ. (+8,3%) και ανήλθαν στα €860,1 εκ. σε σύγκριση με €794,4 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €38,1 εκ. (+11,6%) και ανήλθαν στα €365,6 εκ. σε σύγκριση με €327,5 εκ. το 2023. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €41,5 εκ. (+16,2%) και ανήλθαν στα €297,3 εκ. σε σύγκριση με €255,8 εκ. το 2023. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €0,4 εκ. (+0,5%) και ανήλθε στα €76,3 εκ. σε σύγκριση με €75,9 εκ. το 2023.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €3,1 εκ. (+15,4%) και ανήλθε στα €23,4 εκ. σε σύγκριση με €20,3 εκ. το 2023, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €4,3 εκ. (+20,0%) και ανήλθαν στα €25,8 εκ. σε σύγκριση με €21,5 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €6,8 εκ. (-61,3%) και περιορίστηκαν στα €4,3 εκ. σε σύγκριση με €11,1 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €4,0 εκ. (-6,5%) και περιορίστηκαν στα €58,1 εκ. σε σύγκριση με €62,1 εκ. το 2023. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €6,6 εκ. (-15,9%) και περιορίστηκαν στα €35,1 εκ. σε σύγκριση με €41,7 εκ. το 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Fiscal accounts of General Government: January 2024

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €455,9 mn (1,4% of GDP) for January 2024, as compared to a surplus of €368,6 mn (1,2% of GDP) that was recorded during January 2023.

Revenue

During January 2024, total revenue increased by €153,0 mn (+13,2%) and amounted to €1.316,0 mn, compared to €1.163,0 mn in the corresponding month of 2023.

In detail, revenue from taxes on income and wealth increased by €99,0 mn (+22,4%) and amounted to €540,5 mn, compared to €441,5 mn in 2023. Social contributions increased by €42,3 mn (+14,1%) and amounted to €343,1 mn, compared to €300,8 mn in 2023. Current transfers increased by €2,9 mn (+25,5%) and amounted to €14,1 mn, compared to €11,2 mn in 2023. Revenue from the sale of goods and services increased by €3,6 mn (+7,2%) and amounted to €53,3 mn, compared to €49,7 mn in 2023. Property income increased by €3,5 mn (+48,6%) and amounted to €10,6 mn, compared to €7,1 mn in 2023. Capital transfers increased by €2,1 mn and amounted to €4,0 mn, compared to €1,9 mn in 2023.

On the contrary, taxes on production and imports decreased by €0,3 mn (-0,1%) to €350,5 mn, from €350,8 mn in 2023, of which net VAT revenue decreased by €22,1 mn (-8,4%) to €241,3 mn, from €263,4 mn in 2023.

Expenditure

During January 2024, total expenditure increased by €65,6 mn (+8,3%) and amounted to €860,1 mn, compared to €794,4 mn in the corresponding month of 2023.

In detail, social benefits increased by €38,1 mn (+11,6%) and amounted to €365,6 mn, compared to €327,5 mn in 2023. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €41,5 mn (+16,2%) and amounted to €297,3 mn, compared to €255,8 mn in 2023. Intermediate consumption increased by €0,4 mn (+0,5%) and amounted to €76,3 mn, compared to €75,9 mn in 2023.

The capital account increased by €3,1 mn (+15,4%) and amounted to €23,4 mn, compared to €20,3 mn in 2023, of which gross capital formation increased by €4,3 mn (+20,0%) and amounted to €25,8 mn, compared to €21,5 mn in 2023.

On the contrary, subsidies decreased by €6,8 mn (-61,3%) to €4,3 mn, from €11,1 mn in 2023. Current transfers decreased by €4,0 mn (-6,5%) to €58,1 mn, from €62,1 mn in 2023. Interest payable decreased by €6,6 mn (-15,9%) to €35,1 mn, from €41,7 mn in 2023.

Source: Cystat

Άδειες οικοδομής: Δεκέμβριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Δεκέμβριο 2023 ανήλθε στις 587. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €242,2 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 203,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 942 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023, εκδόθηκαν 7.170 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 7.604 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 5,7%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 16,4% και το συνολικό εμβαδόν κατά 4,3%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,2%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Building permits: December 2023

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during December 2023 stood at 587. The total value of these permits reached €242,2 million and the total area 203,4 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 942 dwelling units.

During the period January – December 2023, 7.170 building permits were issued compared to 7.604 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 5,7%. The total value of these permits increased by 16,4% and the total area by 4,3%. The number of dwelling units recorded an increase of 12,2%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source: Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Δεκέμβριος 2023 (τελικά στοιχεία) και Ιανουάριος 2024 (προκαταρτικά στοιχεία)

Ιανουάριος 2024, προκαταρκτικά στοιχεία

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο 2024 ήταν €848,1 εκ. σε σύγκριση με €1.735,1 εκ. τον Ιανουάριο 2023, καταγράφοντας μείωση 51,1%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €510,7 εκ. και από τρίτες χώρες €337,4 εκ. σε σύγκριση με €529,1 εκ. και €1.206,0 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2023. Οι εισαγωγές τον Ιανουάριο 2024 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €65,2 εκ. έναντι €936,3 εκ. τον Ιανουάριο 2023.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο 2024 ήταν €281,5 εκ. σε σύγκριση με €315,2 εκ. τον Ιανουάριο 2023, σημειώνοντας μείωση 10,7%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €103,5 εκ. και προς τρίτες χώρες €178,1 εκ., σε σύγκριση με €69,8 εκ. και €245,4 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2023. Οι εξαγωγές τον Ιανουάριο 2024 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών, συνολικής αξίας €69,5 εκ. έναντι €107,5 εκ. τον Ιανουάριο 2023.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €566,5 εκ. για τον Ιανουάριο 2024 σε σύγκριση με €1.419,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Δεκέμβριος 2023, τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €928,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2023 σε σύγκριση με €847,3 εκ. τον Δεκέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 9,6%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2023 ήταν €216,9 εκ. σε σύγκριση με €103,9 εκ. τον Δεκέμβριο 2022, καταγράφοντας αύξηση 108,8%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Δεκέμβριο 2023 ανήλθε σε €208,3 εκ. σε σύγκριση με €95,7 εκ. τον Δεκέμβριο 2022, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Δεκέμβριο 2023 ανήλθε στα €7,6 εκ. έναντι €7,3 εκ. τον Δεκέμβριο 2022.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2023 ήταν €173,0 εκ. σε σύγκριση με €489,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2022, σημειώνοντας μείωση 64,7%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Foreign trade statistics: December 2023 (final data) and January 2024 (provisional data)

January 2024, provisional data

Total imports of goods in January 2024 were €848,1 mn as compared to €1.735,1 mn in January 2023, recording a decrease of 51,1%. Imports from other EU Member States were €510,7 mn and from third countries €337,4 mn, compared to €529,1 mn and €1.206,0 mn respectively in January 2023. Imports in January 2024 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €65,2 mn as compared to €936,3 mn in January 2023.

Total exports of goods in January 2024 were €281,5 mn as compared to €315,2 mn in January 2023, recording a decrease of 10,7%. Exports to other EU Member States were €103,5 mn and to third countries €178,1 mn, compared to €69,8 mn and €245,4 mn respectively in January 2023. Exports in January 2024 include the transfer of economic ownership of vessels and aircrafts, with total value of €69,5 mn as compared to €107,5 mn in January 2023.

The trade deficit was €566,5 mn in January 2024 compared to €1.419,9 mn in the corresponding month of 2023.

December 2023, final data

Total imports of goods amounted to €928,4 mn in December 2023 as compared to €847,3 mn in December 2022, recording an increase of 9,6%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in December 2023 were €216,9 mn as compared to €103,9 mn in December 2022, recording an increase of 108,8%. Domestic exports of industrial products in December 2023 were €208,3 mn compared to €95,7 mn in December 2022, whilst domestic exports of agricultural products in December 2023 were €7,6 mn compared to €7,3 mn in December 2022.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in December 2023 were €173,0 mn as compared to €489,4 mn in December 2022, recording a decrease of 64,7%.

Source: Cystat

Δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία στις βιομηχανικές επιχειρήσεις: 2021

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούσαν την περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία ανήλθαν σε €36,9 εκ. το 2021 και αντιστοιχούσαν σε 0,15% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €33,6 εκ. ή 0,15% το 2020.

Κατά τομέα δραστηριότητας, οι μεταποιητικές βιομηχανίες κατέγραψαν δαπάνες ύψους €32,2 εκ., τα ορυχεία και λατομεία και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος €4,4 εκ. και οι επιχειρήσεις επεξεργασίας και παροχής νερού €0,2 εκ. Στον μεταποιητικό τομέα, ο κλάδος παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων πραγματοποίησε δαπάνες για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος ύψους €13,1 εκ., η βιομηχανία τροφίμων €11,5 εκ., η βιομηχανία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων €1,6 εκ. και η βιομηχανία παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων €1,5 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, €15,3 εκ. αφορούσαν τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, €12,6 εκ. τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, €6,9 εκ. τη διαχείριση των λυμάτων και €2,2 εκ. άλλες ενέργειες, όπως την πρόληψη ή μείωση του θορύβου και των κραδασμών, την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτινων πόρων και την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Environmental protection expenditures in industrial enterprises: 2021

On the basis of the results of a survey carried out by the Statistical Service, the total expenditure for environmental protection activities in industry in 2021 is estimated at €36,9 million which corresponds to 0,15% of the Gross Domestic Product, compared to €33,6 million or 0,15% of the GDP in 2020.

By sector of economic activity, the manufacturing industries reported expenditures of €32,2 million, the mining and quarrying industries and electricity supply €4,4 million and the water treatment and supply enterprises €0,2 million. In the manufacturing sector, environmental protection activities in the manufacturing of other non-metallic mineral products accounted for €13,1 million, the manufacture of food products for €11,5 million, the manufacturing of pharmaceutical products and preparations for €1,6 million and the manufacturing of chemicals and chemical products for €1,5 million.

By environmental domain, expenditure related to the reduction of air emissions accounted for €15,3 million, for the monitoring, treatment and disposal of waste €12,6 million, for the treatment of waste water €6,9 million and for other actions such as the abatement of noise and vibrations, the protection of soil and ground water and the protection of natural resources and biodiversity €2,2 million.

Source: Cystat

Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα: 4ο τρίμηνο 2023

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 4 ο τρίμηνο του 2023 ήταν 75.361. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 69.552 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.809.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 54.168, 10.855 και 4.529 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 2.765 άτομα (3,8%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 2.628 άτομα (4,2%), στις Τοπικές Αρχές κατά 101 άτομα (2,3%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 36 άτομα (0,6%). Η απασχόληση στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) παρουσιάζει αύξηση 22,0%, η οποία οφείλεται στην μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας (Κυβέρνηση) στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΜΚΟ), από τον Ιανουάριο του 2023.

Συγκριτικά με το 3 ο τρίμηνο του 2023, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 3.054 άτομα (4,2%). Η αύξηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του προσωπικού της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Κυβέρνηση), που οφείλεται κυρίως στην κατάργηση του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από τη σχολική χρονιά 2023 – 2024. Στις Τοπικές Αρχές και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση η απασχόληση παρέμεινε πολύ κοντά στα επίπεδα του 3 ου τρίμηνου, 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Employment in the Broad Public Sector: 4th quarter 2023

Total employment in the Broad Public Sector in the 4th quarter of 2023 reached 75.361 persons. The employment in General Government was 69.552 and in the Publicly Owned Enterprises and Companies 5.809 persons.

In General Government, which consists of the Government, Non-Profit Organisations and Local Authorities, total employment reached 54.168, 10.855 and 4.529 persons respectively.

The employment in the Broad Public Sector increased by 2.765 persons (3,8%) compared to the same quarter of 2022. The employment in Central Government increased by 2.628 persons (4,2%), in Local Authorities by 101 persons (2,3%) and in Publicly Owned Enterprises and Companies by 36 persons (0,6%). The employment in Non-profit Organizations (NPOs) increased by 22,0%, which is attributed to the transfer of Hourly Paid Workers from the Ministry of Health (Government) to the State Health Services Organisation (NPO), as from January 2023.

Compared to the 3rd quarter of 2023, the employment in the Broad Public Sector increased by 3.054 persons (4,2%). This increase is mainly attributed to the increase of the Educational Service staff (Government), due to the abolition of the purchase of services regime in the supporting programs of the Ministry of Education, Sport and Youth as from the school year 2023-2024. Employment in Local Authorities and in Publicly Owned Enterprises and Companies remained stable in comparison to the 3rd quarter of 2023.

Source: Cystat

Κενές θέσεις εργασίας: 4ο τρίμηνο 2023

Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το 4 ο τρίμηνο του 2023 ανήλθε στις 12.038, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4.217 θέσεις (53,9%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 7.821. Σε σχέση με το 3 ο τρίμηνο του 2023 παρατηρήθηκε μείωση 236 θέσεων (-1,9%). 

Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το 4ο τρίμηνο του 2023 ήταν 2,8%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 ήταν 2,9% και 1,9% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 4ο τρίμηνο του 2023 παρατηρούνται στους Τομείς των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (5,2%), Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Υπηρεσιών (3,9%) και Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών (3,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Job vacancies: 4th quarter 2023

The number of job vacancies in the 4th quarter of 2023 reached 12.038, recording an increase of 4.217 vacancies (53,9%) compared to the same quarter of the previous year where the number was 7.821. Compared to the 3rd quarter of 2023 the number of job vacancies decreased by 236 (-1,9%).

The job vacancy rate in the 4th quarter of 2023 was 2,8%, while the job vacancy rate in the previous quarter and the 4th quarter of 2022 was 2,9% and 1,9% respectively. The largest job vacancy rates in the 4th quarter of 2023 were observed in the Sectors of Administrative and Support Service Activities (5,2%), Other Service Activities (3,9%) and Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles (3,5%).

Source: Cystat

Αλλαγή έτους βάσης των βραχυπρόθεσμων δεικτών

Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες θα αρχίσουν σύντομα να παρουσιάζονται με το 2021 ως νέο έτος βάσης (αντί του 2015). Η αλλαγή αυτή θα εφαρμοστεί από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των στοιχείων για την πρώτη περίοδο αναφοράς κάθε δείκτη για το 2024.

Η αλλαγή έτους βάσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποτελεί συνήθη πρακτική σε διεθνές επίπεδο, που στόχο έχει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι μεταβολές που επέρχονται στη διάρθρωση μίας οικονομίας διαχρονικά. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό κάθε δείκτη και αλλαγές στο δείγμα επιχειρήσεων των δεικτών.

Η αλλαγή έτους βάσης γίνεται συνήθως ανά πέντε χρόνια, στα χρόνια που τελειώνουν σε “0” ή “5”. Αυτή τη φορά, όμως, η αλλαγή γίνεται κατ’ εξαίρεση στα έξι χρόνια λόγω της εισαγωγής της νέας νομικής βάσης για τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Επιπλέον, η έξαρση της πανδημίας της νόσου Covid-19 το 2020 κατέστησε το έτος αυτό ως μη αντιπροσωπευτικό για να επιλεγεί ως έτος βάσης.

Οι δείκτες με τη νέα βάση 2021=100 θα υπολογιστούν για όλα τα έτη από το 2021 και εντεύθεν. Τα στοιχεία με τα παλαιότερα έτη βάσης θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, είτε στους Προκαθορισμένους Πίνακες (σε μορφή MS Excel) είτε στη βάση δεδομένων CYSTAT-DB.

Οι προκαταρκτικές ημερομηνίες δημοσιοποίησης των δεικτών με το νέο έτος βάσης παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Για επιβεβαίωση των τελικών ημερομηνιών, οι χρήστες καλούνται όπως συμβουλεύονται σε τακτική βάση το Ημερολόγιο Ανακοινώσεων.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Change of base year for short-term business indicators

The Statistical Service announces that all short-term indicators will soon start to be presented with 2021 as a new base year (instead of 2015). This change will take effect with the publication of data for the first reference period of 2024 for each index.

The change of base year at regular intervals is usual practice worldwide that aims at better reflecting changes in the structure of an economy over time. This procedure implies updating the weights used to calculate the indices and changing the sample of the enterprises followed.

The change of base year usually takes place over five-year periods, in years ending in “0” or “5”. This time, however, the change is exceptionally taking place at six years, since the regular rebasing had to be postponed due to the introduction of the new legal base for European business statistics, Regulation (EU) 2019/2152, which took effect on the 1st January 2021. Moreover, the Covid-19 pandemic rendered the year 2020 as atypical for rebasing the indices.

The indices with the new base year 2021=100 will be calculated for all years as from 2021 onwards. The indices with the previous base years will continue to be available on the web portal of the Statistical Service, either in Predefined Tables (in MS Excel) or in the online database CYSTAT-DB.

The provisional release dates of the various indicators with the new base year are presented in the table below. For confirming the final release dates, users are advised to regularly consult the Release Calendar.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Ιανουάριος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιανουάριο 2024 έφτασε στις 122,5 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 1,3% σε σύγκριση με τον Δεκεμβρίο 2023. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 2,9%.

Τον Ιανουάριο 2024 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2023 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της μεταποίησης, ενώ σημείωσε αύξηση στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,2%. Στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών σημειώθηκε μείωση 5,9% και 1,7% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (0,6%) και της μεταποίησης (0,2%) και μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 13,3% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 4,3%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιανουάριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,9%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,9%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,1%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουρικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (1,8%) και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (1,5%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-7,8%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-3,6%) και στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-1,9%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Index of Industrial Output Prices: January 2024

The Index of Industrial Output Prices for January 2024 reached 122,5 units (base 2021=100), recording a decrease of 1,3% compared to December 2023. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 2,9%.

In January 2024 compared to December 2023, the index remained stable in the sector of manufacturing, while it showed a rise in the sector of mining and quarrying by 0,2%. In the sectors of electricity supply and water supply and materials recovery the index recorded a decrease of 5,9% and 1,7% respectively.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (0,6%) and manufacturing (0,2%) and a decrease in the sectors of electricity supply by 13,3% and water supply and materials recovery by 4,3%.

By division of economic activity in manufacturing, in January 2024 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,9%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,9%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (2,1%), the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (1,8%) and the manufacture of food products and beverages (1,5%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-7,8%), the manufacture of paper and paper products and printing (-3,6%) and the manufacture of rubber and plastic products (-1,9%).

Source: Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Φεβρουάριος 2024

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 2024 ανήλθε στα 54.697 άτομα. Στη Δημόσια Υπηρεσία απασχολήθηκαν 23.161 άτομα, στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία 17.575 άτομα και στις Δυνάμεις Ασφαλείας 13.961 άτομα.

Στη Δημόσια Υπηρεσία απασχολούνταν 11.953 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.275 εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου (ΕΑΧ), 1.245 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου (ΕΟΧ) και 5.688 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (51,6%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (5,4%).

Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία απασχολούνταν 11.888 μόνιμοι υπάλληλοι, 1.186 ΕΑΧ, 4.360 ΕΟΧ και 141 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (67,6%) και το μικρότερο οι ωρομίσθιοι (0,8%).

Στις Δυνάμεις Ασφαλείας απασχολούνταν 8.209 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.726 ΕΑΧ, 300 ΕΟΧ και 726 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στις Δυνάμεις Ασφαλείας το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (58,8%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (2,1%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Government employment by category: February 2024

In February 2024 total government employment reached 54.697 persons. In Civil Service 23.161 persons were employed, in Educational Service 17.575 persons and in Security Forces 13.961 persons.

In Civil Service there were 11.953 permanent personnel, 4.275 employees with contracts of indefinite duration, 1.245 employees with contracts of definite duration and 5.688 hourly paid workers. The highest percentage of employees in Civil Service was the permanent personnel (51,6%) and the lowest were the employees with contracts of definite duration (5,4%).

In Educational Service there were 11.888 permanent personnel, 1.186 employees with contracts of indefinite duration, 4.360 employees with contracts of definite duration and 141 hourly paid workers. The highest percentage of employees in Educational Service was the permanent personnel (67,6%) and the lowest were the hourly paid workers (0,8%).

In Special Forces there were 8.209 permanent personnel, 4.726 employees with contracts of indefinite duration, 300 employees with contracts of definite duration and 726 hourly paid workers. The highest percentage of employees in Special Forces was the permanent personnel (58,8%) and the lowest were the employees with contracts of definite duration (2,1%).

Source: Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today