Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ), σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2024, ενημερώνει ότι:

1. Όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί) ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους, καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα της τελικής λύσης μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024 και να προβούν στην ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ), είτε με στοιχεία Πραγματικών Δικαιούχων, είτε δηλώνοντας την εξαίρεσή τους βάσει της παραγράφου 3 (1)(α)(β) της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021 ως αυτή τροποποιήθηκε, είτε ασκώντας το δικαίωμα της Δέουσας Επιμέλειας.

2. Από την 1η Απριλίου 2024 η μη συμμόρφωσή τους με τα πιο πάνω θα επιφέρει την επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων και άλλων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Από την 1η Απριλίου 2024 όλες οι πιο κάτω ενέργειες θα είναι διαθέσιμες και η μη συμμόρφωση προς αυτές θα επιφέρει χρηματικές επιβαρύνσεις ως ακολούθως:

 • Ενημέρωση ΜΠΔ

            o εντός 45 ημερών από την ημέρα που περιήλθε εις γνώσιν του Οργανισμού ή των αξιωματούχων/συνεταίρων του η αλλαγή των Πραγματικών Δικαιούχων, θα πρέπει να ενημερώνεται το ΜΠΔ.

            o εντός 90 ημερών από την σύσταση ενός νέου Οργανισμού θα πρέπει ο Οργανισμός ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι του να ενημερώνουν το ΜΠΔ με στοιχεία Πραγματικών δικαιούχων.

 • Επιβεβαίωση Πραγματικών Δικαιούχων

            o από την 01/10 μέχρι και την 31/12 εκάστου έτους οι Οργανισμοί ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία πο υπάρχουν στο ΜΠΔ.

 • Αναντιστοιχία

            o εντός 30 ημερών από την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης από το ΤΕΕΔΙ προς τον Οργανισμό για την ύπαρξη αιτήματος αναντιστοιχίας, ο Οργανισμός ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι του θα πρέπει να προβαίνουν σε ανάλογη ενέργεια στο ηλεκτρονικό σύστημα ΜΠΔ, ως απάντηση προς την ειδοποίηση.

4. Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι πιο κάτω ενέργειες:

 • Ηλεκτρονική έρευνα στο ΜΠΔ.
 • Αίτημα για εξαίρεση δημοσιοποίησης στοιχείων.
 • Αίτημα για πρόσβαση στα στοιχεία ανήλικου.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

--

Announcement of the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property about the Register of Beneficial Owners

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property, following the announcement dated 8 February 2024, informs that: 

1. All companies incorporated or registered under the Companies Law, Chapter 113, all European Public Limited Liability Companies (SE) and all Cooperatives (hereinafter Organisations) or their officers/partners are invited to enter the final solution system until 31 March 2024 and to update the Register of Beneficial Owners, either with details of Beneficial Owners, or by declaring their exemption based on paragraph 3 (1)(a)(b) of the Directive KDP112/ 2021 as amended, either by exercising the right of Due Diligence.

2. From 1 April 2024, non-compliance with the above will result in the imposition of monetary charges and other sanctions, in accordance with the provisions of the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law and Directive KDP112/2021, as it has been amended and is valid.

3. From 1 April 2024, all the actions below will be available and failure to comply with them will result in financial charges as follows:

 • Register of Beneficial Owners update

            o within 45 days from the day on which the Organisation or its officials/partners became aware of the change of Beneficial Owners, the Register of Beneficial Owners should be informed.

            o within 90 days of the establishment of a new Organisation, the Organisation or its officers/partners should update the Register of Beneficial Owners with details of Beneficial Owners.

 • Confirmation of Beneficial Owners

            o from 01/10 until 31/12 of each year, the Organisations or their officials/partners should confirm the information contained in the Register of Beneficial Owners.

 • Mismatch

            o within 30 days of the electronic notification by the Department of Registrar of Companies and Intellectual Property to the Organisation about a mismatch request, the Organisation or its officials/partners should take a similar action in the electronic system of the Register of Beneficial Owners, in response to the notification.

4. It is reminded that the following actions are still valid:

 • Online research in the Register of Beneficial Owners.
 • Request for exemption from disclosure of information.
 • Request for access to minor's data.

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Ιανουάριος 2024

Κατά τον Ιανουάριο 2024, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 109.710 τόνους, σημειώνοντας μείωση 0,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023. Μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-11,0%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (-19,3%), ασφάλτου (-18,0%), κηροζίνης (-8,0%), πετρελαίου θέρμανσης (-1,5%) και υγραερίου (-1,5%). Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (7,3%), καθώς και στις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (5,5%) και βενζίνης (3,9%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 3,4% στους 54.635 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2024 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2023 σημείωσαν πτώση 8,5%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία και αεροπλάνα (-26,0% και -5,3% αντίστοιχα), καθώς και οι πωλήσεις βενζίνης (-7,9%) και πετρελαίου κίνησης (-6,4%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιανουαρίου 2024 αυξήθηκαν κατά 12,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Imports, sales and stocks of petroleum products: January 2024

In January 2024, the total sales of petroleum products amounted to 109.710 tonnes, recording a decrease of 0,9% compared to January 2023. A decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-11,0%) and in the sales of light fuel oil (-19,3%), asphalt (-18,0%), kerosene (-8,0%), heating gasoil (-1,5%) and liquefied petroleum gases (-1,5%). On the contrary, a rise was recorded in the provisions of aviation kerosene (7,3%), as well as in the sales of road diesel (5,5%) and motor gasoline (3,9%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a rise of 3,4% to 54.635 tonnes.

The total sales of petroleum products in January 2024 compared to December 2023 recorded a drop of 8,5%. Indicatively, a fall was recorded in the provisions of marine gasoil and aviation kerosene (-26,0% and -5,3%, respectively) as well as in the sales of motor gasoline (-7,9%) and road diesel (-6,4%).

The total stocks of petroleum products at the end of January 2024 rose by 12,2% compared to the end of the previous month.

Source: Cystat

Στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2024, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Φεβρουαρίου 2024.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιανουάριο 2024 κατέγραψαν καθαρή μείωση1 €366,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €346,0 εκ. τον Δεκέμβριο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 0,8%, σε σύγκριση με 0,4% τον Δεκέμβριο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Ιανουάριο 2024 έφθασε στα €51,9 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €273,1 εκ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοδοτικών εταιρειών μειώθηκαν κατά €28,9 εκ. και €206,5 εκ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν επίσης μείωση, η οποία ανήλθε στα €37,7 εκ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιανουάριο 2024 κατέγραψαν καθαρή μείωση €122,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €284,2 εκ. τον Δεκέμβριο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 0,4%, σε σύγκριση με 0,7% τον Δεκέμβριο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιανουάριο 2024 έφθασε στα €24,7 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €44,8 εκ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €3,4 εκ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €19,1 εκ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €29,1 εκ.

Πατήστε εδώ.

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.

2) Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς περιλαμβάνουν τους επενδυτικούς οργανισμούς, τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, τις θυγατρικές χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστές χρημάτων, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία και την γενική κυβέρνηση.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

--

Monetary Financial Institutions (MFIs) deposits and loans statistics

The Central Bank of Cyprus released the MFIs deposits and loans statistics for the reference month of January 2024, which are included in the February 2024 edition of Monetary and Financial Statistics.

Total deposits in January 2024 recorded a net decrease1 of €366,0 million, compared with a net increase of €346,0 million in December 2023. The annual growth rate of total deposits stood at 0,8%, compared with 0,4% in December 2023. The outstanding amount of total deposits reached €51,9 billion in January 2024.

Deposits of Cyprus residents exhibited a decrease of €273,1 million. More analytically, deposits of households and non-financial corporations decreased by €28,9 million and €206,5 million respectively. Deposits of the remaining domestic sectors2 also exhibited decrease, which stood at €37,7 million.

Total loans in January 2024 recorded a net decrease of €122,9 million, compared with a net increase of €284,2 million in December 2023. The annual growth rate of total loans stood at 0,4%, compared with 0,7% in December 2023. The outstanding amount of total loans reached €24,7 billion in January 2024.

Loans to Cyprus residents exhibited a decrease of €44,8 million. More analytically, loans to households increased by €3,4 million, while loans to non-financial corporations recorded a decrease of €19,1 million. Loans to the remaining domestic sectors2 exhibited a total decrease of €29,1 million.

Click here.

1) Τhe term "net decrease/increase" represents the term "transactions", i.e. it does not include the changes resulting from reclassifications, exchange rate and other adjustments.

2) The remaining domestic sectors include investment funds, other financial intermediaries, financial auxiliaries, captive financial institutions and money lenders, insurance corporations and pension funds and general government.

Source: Central Bank of Cyprus

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Δεκέμβριος 2023

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Δεκέμβριο 2023 έφθασε στις 136,1 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2022. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 0,8% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+27,7%), των μεταλλείων και λατομείων (+5,3%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+3,8%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+25,9%), παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+13,7%) και κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+1,3%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-5,9%), παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-4,1%) και κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-4,0%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+28,2%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+11,5%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+10,9%), στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+9,3%) και στην ανάκτηση υλικών (+7,9%). Οι μόνες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου– Δεκεμβρίου 2022 ήταν αυτές της κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-7,3%), της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-1,3%) και της κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-0,1%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial Production Index: December 2023

In December 2023, the Industrial Production Index reached 136,1 units (base 2015=100), recording an increase of 2,3% compared to December 2022. For the period January – December 2023, the index recorded an increase of 2,4% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 0,8% compared to December 2022. An increase was also observed in the sectors of water supply and materials recovery (+27,7%), mining and quarrying (+5,3%) and electricity supply (+3,8%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to December 2022 were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+25,9%), basic metals and fabricated metal products (+13,7%) and rubber and plastic products (+1,3%). The most significant negative changes were observed in the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-5,9%), the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-4,1%) and the manufacturing of other non-metallic mineral products (-4,0%).

Comparing the rates of change for the period January – December 2023 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+28,2%), the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+11,5%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+10,9%), water collection, treatment and supply (+9,3%) and materials recovery (+7,9%). The only activities where a negative change in production was registered were those relating to the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-7,3%), electricity supply (-1,3%) and the manufacturing of rubber and plastic products (-0,1%).

Source: Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €876,3 εκ. (2,9% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €676,3 εκ. (2,4% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €1.306,8 εκ. (+11,4%) και ανήλθαν στα €12.763,2 εκ. σε σύγκριση με €11.456,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €353,6 εκ. (+8,8%) και ανήλθαν στα €4.387,2 εκ. σε σύγκριση με €4.033,6 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €228,2 εκ. (+8,4%) και ανήλθαν στα €2.933,9 εκ. σε σύγκριση με €2.705,7 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €333,2 εκ. (+11,4%) και ανήλθαν στα €3.257,4 εκ. σε σύγκριση με €2.924,1 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €451,7 εκ. (+14,5%) και ανήλθαν στα €3.573,7 εκ. σε σύγκριση με €3.122,0 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €42,9 εκ. (+16,8%) και ανήλθαν στα €297,7 εκ. σε σύγκριση με €254,8 εκ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €11,1 εκ. (+1,4%) και ανήλθαν στα €817,1 εκ. σε σύγκριση με €806,0 εκ. το 2022. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €17,7 εκ. (+15,5%) και ανήλθαν στα €131,8 εκ. σε σύγκριση με €114,1 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €96,6 εκ. (+47,9%) και ανήλθαν στα €298,3 εκ. σε σύγκριση με €201,7 εκ. το 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €1.106,8 εκ. (+10,3%) και ανήλθαν στα €11.886,9 εκ. σε σύγκριση με €10.780,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €320,9 εκ. (+7,6%) και ανήλθαν στα €4.532,6 εκ. σε σύγκριση με €4.211,7 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €404,4 εκ. (+12,7%) και ανήλθαν στα €3.583,6 εκ. σε σύγκριση με €3.179,2 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €24,2 εκ. (+17,4%) και ανήλθαν στα €163,6 εκ. σε σύγκριση με €139,4 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €95,7 εκ. (+14,7%) και ανήλθαν στα €744,8 εκ. σε σύγκριση με €649,1 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €29,3 εκ. (+7,2%) και ανήλθαν στα €439,0 εκ. σε σύγκριση με €409,7 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €265,9 εκ. (+28,0%) και ανήλθε στα €1.216,4 εκ. σε σύγκριση με €950,5 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €294,9 εκ. (+41,3%) και ανήλθαν στα €1.008,2 εκ. σε σύγκριση με €713,3 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €29,0 εκ. (-12,2%) και περιορίστηκαν στα €208,2 εκ. σε σύγκριση με €237,2 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €33,6 εκ. (-2,7%) και περιορίστηκε στα €1.206,9 εκ. σε σύγκριση με €1.240,5 εκ. το 2022.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Fiscal Accounts of General Governments: January-December 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €876,3 mn (2,9% of GDP) for the period of January-December 2023, as compared to a surplus of €676,3 mn (2,4% of GDP) that was recorded during the period of January-December 2022.

Revenue

During the period of January-December 2023, total revenue increased by €1.306,8 mn (+11,4%) and amounted to €12.763,2 mn, compared to €11.456,3 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €353,6 mn (+8,8%) and amounted to €4.387,2 mn, compared to €4.033,6 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €228,2 mn (+8,4%) and amounted to €2.933,9 mn, compared to €2.705,7 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €333,2 mn (+11,4%) and amounted to €3.257,4 mn, compared to €2.924,1 mn in 2022. Social contributions increased by €451,7 mn (+14,5%) and amounted to €3.573,7 mn, compared to €3.122,0 mn in 2022. Current transfers increased by €42,9 mn (+16,8%) and amounted to €297,7 mn, compared to €254,8 mn in 2022. Revenue from the sale of goods and services increased by €11,1 mn (+1,4%) and amounted to €817,1 mn, compared to €806,0 mn in 2022. Property income increased by €17,7 mn (+15,5%) and amounted to €131,8 mn, compared to €114,1 mn in 2022. Capital transfers increased by €96,6 mn (+47,9%) and amounted to €298,3 mn, compared to €201,7 mn in 2022.

Expenditure

During the period of January- December 2023, total expenditure increased by €1.106,8 mn (+10,3%) and amounted to €11.886,9 mn, compared to €10.780,1 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, social benefits increased by €320,9 mn (+7,6%) and amounted to €4.532,6 mn, compared to €4.211,7 mn in 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €404,4 mn (+12,7%) and amounted to €3.583,6 mn, compared to €3.179,2 mn in 2022. Subsidies increased by €24,2 mn (+17,4%) and amounted to €163,6 mn, compared to €139,4 mn in 2022. Current transfers increased by €95,7 mn (+14,7%) and amounted to €744,8 mn, compared to €649,1 mn in 2022. Interest payable increased by €29,3 mn (+7,2%) and amounted to €439,0 mn, from €409,7 mn in 2022.

The capital account increased by €265,9 mn (+28,0%) and amounted to €1.216,4 mn, compared to €950,5 mn in 2022. In detail, gross capital formation increased by €294,9 mn (+41,3%) and amounted to €1.008,2 mn, compared to €713,3 mn in 2022 and other capital expenditure decreased by €29,0 mn (-12,2%) to €208,2 mn, from €237,2 mn in 2022.

On the contrary, intermediate consumption decreased by €33,6 mn (-2,7%) to €1.206,9 mn, from €1.240,5 mn in 2022.

Source: Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Δεκέμβριος 2023

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Δεκέμβριο 2023 ανήλθαν σε €74,3 εκ. σε σύγκριση με €57,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 29,0%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.990,6 εκ. σε σύγκριση με €2.439,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 22,6%.

Ανάλυση δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Δεκέμβριο 2023 ανέρχεται σε €600,79 σε σύγκριση με €523,42 τον Δεκέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 14,8%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 23,4% του συνόλου των τουριστών τον Δεκέμβριο 2023) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €56,23 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 11,5% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €69,89. Οι τουρίστες από την Ελλάδα (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 10,3%), ξόδεψαν €39,41 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Revenue from tourism: December 2023

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €74,3 mn in December 2023 compared to €57,6 mn in the corresponding month of the previous year, recording an increase of 29,0%.

For the period of January – December 2023, revenue from tourism is estimated at €2.990,6 mn compared to €2.439,2 mn in the corresponding period of 2022, recording an increase of 22,6%.

Expenditure analysis

The average expenditure per person was €600,79 in December 2023 compared to €523,42 in December 2022, recording an increase of 14,8%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 23,4% of the total tourists in December 2023) spent on average €56,23 per day, while tourists from Poland (the second largest market during the specific month with 11,5% of the total tourists) spent on average €69,89. Tourists from Greece (the third largest market with 10,3%), spent on average €39,41 per day.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις υπηρεσίες: 4ο τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (16,4%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (11,9%) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (5,8%), ενώ μείωση παρουσίασε ο τομέας των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (-1,7%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κατέγραψαν οι δείκτες των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (18,9%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (15,5%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (2,7%) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (2,0%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Turnover Value Index of services: 4th quarter 2023

The Turnover Value Index during the fourth quarter of 2023 recorded increases in the sectors of accommodation and food service activities (16,4%), administrative and support service activities (11,9%) and information and communication activities (5,8%), whereas a decrease was recorded in the professional, scientific and technical activities sector (-1,7%) compared to the corresponding quarter of 2022.

During the period January-December 2023, increases relative to the corresponding period of 2022 were observed in the indices of accommodation and food service activities (18,9%), administrative and support service activities (15,5%), professional, scientific and technical activities (2,7%) and information and communication (2,0%).

Source: Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today