Αλλαγή στην καταβολή παρακράτησης Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και Εισφοράς ΓεΣΥ σε πληρωτέα ενοίκια Νομικών Προσώπων (κώδικας 614 και 714 αντίστοιχα)

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα τροποποιητικό Νόμο του 2023 (Ν.40(I)/2023) πρόσωπο το οποίο πληρώνει ενοίκια, καταβάλλει μέχρι την 30ή Ιουνίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, την έκτακτη εισφορά που παρακρατεί (κώδικας 614) κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του έτους, αντί της μέχρι πρότινος μηνιαίας πληρωμής. Το ίδιο ισχύει και για την παρακράτηση εισφοράς ΓεΣΥ σε ενοίκια Νομικού Προσώπου (κώδικας 714).

Οι πιο πάνω πληρωμές να πραγματοποιούνται μέσω της Φορολογικής Πύλης με πιστωτική κάρτα ή με internet banking.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Changes in the withholding payment of Special Defense Contribution and GESY (GHS) Contribution on payable rents of Legal Entities (codes 614 and 714 respectively)

The Tax Department informs that, according to the amending Law on Special Contribution for Defense of 2023 (Law 40(I)/2023), a person who pays rents, until 30 of June and until 31 of December of each year, pays the special contribution withheld (code 614) during the first and second semester of the year, instead of the previous monthly payment. The same applies to the withholding of GESY (GHS) contribution on rents of Legal Entities (code 714).

The above payments are to be made through the Tax Portal via credit card or internet banking.

Source: Tax Department

Ιδού το νέο πακέτο στήριξης - Οι ανακοινώσεις Χριστοδουλίδη

Νέο πακέτο στοχευμένων μέτρων ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του η Κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, και πάντα εντός του πλαισίου της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, ανακοίνωσε νέο πακέτο στήριξης. 

Πιο συγκεκριμένα:

1. Παράταση του μέτρου κλιμακωτής επιδότησης του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Μαρτίου μέχρι τις 30 Απριλίου 2024, για οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, ενώ για τους ευάλωτους καταναλωτές η επιδότηση θα καλύπτει το 100% της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Παράταση του μέτρου μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024.

3. Εφάπαξ στήριξη σε νοικοκυριά που λαμβάνουν σχετικά επιδόματα από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων. 

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Εφάπαξ στήριξη για κάθε τέκνο, με μέγιστο ποσό 250 ευρώ, σε μονογονεϊκές οικογένειες. Οικογένειες με πέραν των 4 εξαρτώμενων τέκνων θα λαμβάνουν επιπρόσθετο ποσό.

Β. Εφάπαξ στήριξη για κάθε τέκνο, με μέγιστο ποσό τα 250 ευρώ σε οικογένειες. Οικογένειες με πέραν των 4 εξαρτώμενων τέκνων θα λαμβάνουν επιπρόσθετο ποσό.

Γ. Νοικοκυριά που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερθέντες κατηγορίες, θα λάβουν αντίστοιχο εφάπαξ ποσό.

Από τα μέτρα αυτά θα επωφεληθούν πέραν των 27.000 οικογενειών.

4. Για στήριξη των πολυτέκνων οικογενειών και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσω του προγράμματος χορηγιών για την ηλεκτροκίνηση που έχουμε εξαγγείλει πρόσφατα, αυξάνουμε τον σχετικό προϋπολογισμό κατά 2 εκ. ευρώ.

5. Ειδικά για τον προσφυγικό κόσμο η διεύρυνση των δικαιούχων καθώς επίσης αύξηση των ποσών σε σχέση με τα Σχέδια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. 

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Αύξηση της επιδότησης στεγαστικών δανείων από 130.000 σε 200.000 ευρώ και της περιόδου επιδότησης από 20 σε 30 χρόνια με κατάργηση εισοδηματικών κριτηρίων.

Β. Αύξηση επιδότησης από 50.000 σε 100.000 ευρώ για επιδιορθώσεις σε κατοικίες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Γ. Αύξηση της επιδότησης για φοιτητές με τη συμπερίληψη και των εξόδων συντήρησής, τους πέραν των διδάκτρων, ενώ την ίδια στιγμή το ποσό τυχόν υποτροφίας δεν θα αφαιρείται ως ίσχυε μέχρι σήμερα, από το ποσό του σπουδαστικού δανείου.

Δ. Νέα σχέδια δανειοδότησης τα οποία αφορούν την ανακαίνιση κατοικιών, την αγορά οικιακών συσκευών και την ενεργειακή αναβάθμιση σε υφιστάμενες κατοικίες, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Ε.  Διεύρυνση δικαιούχων του Σχεδίου Δανειοδότησης για επαγγελματική δραστηριοποίηση Νέων Επιχειρηματιών.

Στ. Για περιουσία στις κατεχόμενες περιοχές, η οποία χρησιμοποιήθηκε για δάνειο, το οποίο ακολούθως εξοφλήθηκε, θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ξανά σε σχετική αίτηση στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Ζ. Τα σχέδια δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου, που παραχωρούνται από τον Φορέα,  δεν θα συνυπολογίζονται πλέον.

Η. Στις αιτήσεις για Στεγαστικά Δάνεια δεν θα λαμβάνεται υπόψη αν οι αιτητές έχουν άλλη ιδιόκτητη κατοικία, εκτός και αν έχουν εγκριθεί στο παρελθόν από τον Φορέα για τη συγκεκριμένη κατοικία.

6. Για πρόσθετη ελάφρυνση αλλά και στήριξη των επιχειρήσεων κατάργηση του ετήσιου τέλους εταιρειών των 350 ευρώ που επιβλήθηκε το 2011.

7. Ταυτόχρονα, ότι ο μειωμένος ή και μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το τέλος Μαΐου.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου για Στεγαστικά Δάνεια για αγορά και ανέγερση πρώτης κατοικίας που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2023, έχει λάβει τη σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τίθεται σε άμεση ισχύ.

Πηγή: sigmalive.com

--

The new support package – President Christodoulides’ announcements

A new package of targeted measures was announced by President Christodoulides. Responding to the needs of households and businesses, and within the framework of fiscal responsibility, the Government announced a new support package.

More specifically:

1. Extension of the measure of graduated subsidy of electricity cost from 1 of March to 30 of April 2024, for residential, commercial and industrial consumers, while for vulnerable consumers the subsidy will cover 100% of the increase in the price of electricity.

2. Extension of the excise duty reduction measure on motor fuels until 31 of March 2024.

3. One-off support to households receiving relevant benefits from the Deputy Ministry of Social Welfare on the basis of income criteria.

More specifically:

A. One-off support for each child, with a maximum amount of €250, in single-parent families. Families with more than four dependent children will receive an additional amount.

B. One-off support for each child, up to a maximum of €250 for families. Families with more than four dependent children will receive an additional amount.

C. Households that receive a Guaranteed Minimum Income and are not included in the above categories will receive a corresponding lump sum.

More than 27,000 families will benefit from these measures.

4. In order to support big families and taking into account the great interest shown in the purchase of electric cars through the recently announced sponsorship program, the relevant budget will be increased by €2 million euro.

5. For refugees, there will be an expansion of beneficiaries as well as an increase in amounts in relation to the Plans of the Central Agency for the Equitable Distribution of Burdens. 

More specifically:

A. Increase of the housing loan subsidy from €130,000 to €200,000 and the subsidy period from 20 to 30 years by abolishing income criteria.

B. Increase of subsidy from €50,000 to €100,000 for repairs to houses without income criteria.

C. Increase of the subsidy for students by including maintenance costs, in addition to tuition fees, while at the same time the amount of any scholarship will not be deducted as it was until today, from the amount of the student loan.

D. New loan schemes concerning the renovation of houses, the purchase of household appliances and the energy upgrade of existing homes, without income criteria.

E. Expansion of beneficiaries of the Loan Scheme for the professional activity of Young Entrepreneurs.

F. For property in the occupied areas, which was used for a loan, which was subsequently repaid, it can now be used again in an application to the Central Agency for the Equitable Distribution of Burdens.

G. Loan schemes or interest rate subsidies granted by the Agency will no longer be taken into account.

H. Applications for Housing Loans will not be taken into account if the applicants have another privately owned residence, unless they have been previously approved by the Agency for the specific residence.

6. For additional relief and support for businesses, abolition of the annual corporate fee of €350 imposed in 2011.

7. At the same time, the reduced or zero VAT rate on basic necessities will continue to apply until the end of May.

Finally, it is noted that the Interest Subsidy Scheme for Housing Loans for the purchase and construction of a first home, announced in October 2023, has received the relevant approval of the European Commission and comes into force immediately.

Source: sigmalive.com

Οδικές μεταφορές φορτίου: 3ο τρίμηνο 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2023, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 18,9%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 18,4%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Road freight transport: 3rd quarter 2023

The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the third quarter of 2023.

During the period July-September 2023, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 0,5% compared to the corresponding period of 2022, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 18,9%.

During the period January-September 2023, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 3,7% compared to the corresponding period of 2022, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 18,4%.

Source: Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Ιανουάριος 2024

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2024 αυξήθηκε κατά 2.687 άτομα (5,2%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 και έφτασε τα 54.706 άτομα. Η αύξηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του προσωπικού της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (13,5%), που οφείλεται κυρίως στην κατάργηση του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από τη σχολική χρονιά 2023 – 2024. Στις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού, Δημόσια Υπηρεσία, Δυνάμεις Ασφαλείας και Ωρομίσθιο Προσωπικό, παρουσιάστηκε αύξηση 0,8%, 2,8% και 1,8% αντίστοιχα, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (αύξηση 0,7%). Η απασχόληση στις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού παρέμεινε πολύ κοντά στα επίπεδα του Δεκεμβρίου, 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Government employment by category: January 2024

In January 2024 total government employment increased by 2.687 persons (5,2%) in comparison to the corresponding month of 2023 and reached 54.706 persons. This increase is mainly attributed to the increase of the Educational Service staff (13,5%), due to the abolition of the purchase of services regime in the supporting programs of the Ministry of Education, Sport and Youth as from the school year 2023- 2024. In the rest of the personnel categories, Civil Service, Security Forces and Hourly Paid Workers, an increase of 0,8%, 2,8% and 1,8% respectively was observed, compared to January 2023.

Compared to December 2023, the main change in employment is observed in Security Service staff (increase of 0,7%). Employment levels in all other personnel categories remained stable in comparison to December 2023.

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Ιανουάριος 2024

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2024 ανήλθαν σε 87.961 σε σύγκριση με 90.549 τον Ιανουάριο 2023, σημειώνοντας μείωση 2,9%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιανουάριο 2024, αφού αποτέλεσαν το 18,6% (16.321) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία 18,2% (15.978) και οι αφίξεις από την Ελλάδα το 11,8% (10.384).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιανουάριο 2024 ήταν για ποσοστό 60,8% των τουριστών οι διακοπές, για 21,2% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 17,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιανουάριο 2023, ποσοστό 64,8% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 21,4% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 13,4% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιανουάριο 2024 ανήλθαν στις 153.499 σε σύγκριση με 136.717 τον Ιανουάριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 12,3%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιανουάριο 2024 ήταν η Ελλάδα με 30,5% (46.837), το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,9% (18.334), η Πολωνία με 4,3% (6.525) και η Ρωσία με 4,1% (6.241).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Ιανουάριο 2024 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 85,7%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 11,7%, οι σπουδές ποσοστό 1,6% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,0%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: January 2024  

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 87.961 in January 2024 compared to 90.549 in January 2023, recording a decrease of 2,9%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for January 2024, with a share of 18,6% (16.321) of total arrivals, followed by Poland with 18,2% (15.978) and Greece with 11,8% (10.384).

For a percentage of 60,8% of tourists, the purpose of their trip in January 2024 was holidays, for 21,2% visit to friends and relatives and for 17,2% business. Respectively, in January 2023, 64,8% of tourists visited Cyprus for holidays, 21,4% visited friends or relatives and 13,4% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 153.499 residents of Cyprus returned from a trip abroad in January 2024 compared to 136.717 in the corresponding month last year, recording an increase of 12,3%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in January 2024 were Greece with a share of 30,5% (46.837), the United Kingdom with 11,9% (18.334), Poland with 4,3% (6.525) and Russia with 4,1% (6.241).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in January 2024 was mainly holidays, with a percentage of 85,7%, whilst business reasons held a percentage of 11,7%, studies 1,6% and other reasons 1,0%.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις μεταφορές και αποθήκευση: 4Ο τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 έφτασε στις 143,1 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους αυξήσεις κατέγραψαν όλες οι επιμέρους οικονομικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα: οι αεροπορικές μεταφορές μαζί με την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 10,9%, οι χερσαίες μεταφορές 8,6%, οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 0,6% και οι πλωτές μεταφορές 0,4%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση σημείωσε αύξηση της τάξης του 16,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Turnover Value Index of Transport and Storage: 4th quarter 2023

The Turnover Value Index of Transport and Storage for the fourth quarter of 2023 reached 143,1 units (base year 2015=100), recording an increase of 6,0% compared to the corresponding quarter of 2022.

Compared to the same quarter of the previous year, all economic activities recorded increases, namely: air transport together with warehousing and support activities for transportation 10,9%, land transport 8,6%, postal and courier activities 0,6% and water transport 0,4%.

During the period January-December 2023, the Turnover Value Index of Transport and Storage recorded an increase of 16,0% compared to the corresponding period of 2022.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Ιανουάριος 2024

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2024 αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 1,2%.

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2023, η κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,8%) παρουσίασε την μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ η κατηγορία Μεταφορές παρουσίασε τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή (-1,3%).

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-13,7%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2023 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Υπηρεσίες με ποσοστό 4,0%, ενώ συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα με ποσοστό -4,2%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Harmonised Index of Consumer Prices (HICP): January 2024

HICP rose by 2,1% between January 2023 and January 2024, and decreased by 1,2% in the month between December 2023 and January 2023.

Compared to January 2023, the largest positive change was noted in Restaurants and Hotels (5,8%), whereas the largest negative change was noted in Transport (-1,3%).

Compared to December 2023, the largest change was recorded in category Clothing and Footwear (-13,7%).

As regards the economic origin, the largest change when compared to the index of January 2023 was recorded in Services (4,0%). When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in category Non energy industrial goods (-4,2%).

Source: Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today