Στα 150 ευρώ το πέναλτι σε εταιρεία για αργοπορημένη παράδοση ετήσιας έκθεσης

Η Ολομέλεια ενέκρινε πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Εταιρειών Νόμου, ώστε το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης που επιβάλλεται σε εταιρεία, σε περίπτωση που παραλείψει να παραδώσει την ετήσια έκθεσή της στον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να μειωθεί από τα πεντακόσια ευρώ (€500) που ισχύει σήμερα, στα εκατό πενήντα ευρώ (€150).

H πρόταση κατατέθηκε από τους Βουλευτές ΕΔΕΚ Ηλία Μυριάνθους, ΔΗΣΥ Κυριάκο Χατζηγιάννη, Νίκο Σύκα και Νίκο Γεωργίου και ΔΗΚΟ Πανίκο Λεωνίδου.

Η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, σύμφωνα με τους εισηγητές, προκύπτει ειδικότερα από την αδυναμία μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποβολή της ετήσιας έκθεσης.

Αυτό συμβαίνει επειδή μαζί με αυτήν, οφείλουν να υποβάλλουν και τους εξελεγμένους λογαριασμούς εκάστης εταιρείας για το έτος που προηγείται του έτους καταχώρισης της ετήσιας έκθεσης, η ετοιμασία των οποίων συχνά ολοκληρώνεται μετά την παρέλευση της προθεσμίας καταχώρισης της ετήσιας έκθεσης.

Εξαιτίας αυτού, οι εταιρείες οδηγούνται σε εκπρόθεσμη καταχώριση των ετήσιων εκθέσεών τους και συνακόλουθα υφίστανται την χρηματική επιβάρυνση.

Πηγή: kathimerini.com.cy

--

150 euros fine to companies for delivering late the annual report

The Plenary approved a proposal amending the Law on Companies, so that the upper limit of the total financial burden imposed on a company, in case it fails to deliver its annual report to the Registrar of Companies and Intellectual Property within the prescribed period, is reduced from five hundred euros (€500) valid today, to one hundred and fifty euros (€150).

The necessity of the proposed regulation arises from the inability of a large number of small and medium enterprises to respond in time to the submission of the annual report.

This is because along with it, they have to submit each company's audited accounts for the year preceding the year of filing the annual report, the preparation of which is often completed after the deadline for filing the annual report.

Because of this, companies are led to late filing of their annual reports and consequently suffer the financial burden.

Source: kathimerini.com.cy

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Νοέμβριος 2023 (τελικά στοιχεία) και Δεκέμβριος 2023 (προκαταρτικά στοιχεία)

Δεκέμβριος 2023: Προκαταρκτικά στοιχεία

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Δεκέμβριο 2023 ήταν €845,3 εκ. σε σύγκριση με €847,3 εκ. τον Δεκέμβριο 2022, καταγράφοντας μείωση 0,2%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €563,6 εκ. και από τρίτες χώρες €281,7 εκ. σε σύγκριση με €547,4 εκ. και €299,9 εκ. αντίστοιχα τον Δεκέμβριο 2022. Οι εισαγωγές τον Δεκέμβριο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €3,8 εκ. έναντι €81,7 εκ. τον Δεκέμβριο 2022.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Δεκέμβριο 2023 ήταν €267,3 εκ. σε σύγκριση με €593,3 εκ. τον Δεκέμβριο 2022, σημειώνοντας μείωση 54,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €71,7 εκ. και προς τρίτες χώρες €195,6 εκ., σε σύγκριση με €81,3 εκ. και €512,0 εκ. αντίστοιχα τον Δεκέμβριο 2022. Οι εξαγωγές τον Δεκέμβριο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €63,2 εκ. έναντι €412,3 εκ. τον Δεκέμβριο 2022.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2023 ήταν €12.764,2 εκ. σε σύγκριση με €11.470,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2022, σημειώνοντας αύξηση 11,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2023 ήταν €4.189,5 εκ. σε σύγκριση με €4.208,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2022, σημειώνοντας μείωση 0,5%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €8.574,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2023 σε σύγκριση με €7.261,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Νοέμβριος 2023: Τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.079,5 εκ. τον Νοέμβριο 2023 σε σύγκριση με €1.026,7 εκ. τον Νοέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 5,1%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Νοέμβριο 2023 ήταν €225,5 εκ. σε σύγκριση με €97,8 εκ. τον Νοέμβριο 2022, καταγράφοντας αύξηση 130,6%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Νοέμβριο 2023 ανήλθε σε €217,2 εκ. σε σύγκριση με €90,9 εκ. τον Νοέμβριο 2022, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Νοέμβριο 2023 ανήλθε στα €6,5 εκ. έναντι €5,9 εκ. τον Νοέμβριο 2022.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Νοέμβριο 2023 ήταν €149,0 εκ. σε σύγκριση με €249,7 εκ. τον Νοέμβριο 2022, σημειώνοντας μείωση 40,3%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Foreign trade statistics: November 2023 (final data) and December 2023 (provisional data)

December 2023: Provisional data

Total imports of goods in December 2023 were €845,3 mn as compared to €847,3 mn in December 2022, recording a decrease of 0,2%. Imports from other EU Member States were €563,6 mn and from third countries €281,7 mn, compared to €547,4 mn and €299,9 mn respectively in December 2022. Imports in December 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment, with total value of €3,8 mn as compared to €81,7 mn in December 2022.

Total exports of goods in December 2023 were €267,3 mn as compared to €593,3 mn in December 2022, recording a decrease of 54,9%. Exports to other EU Member States were €71,7 mn and to third countries €195,6 mn, compared to €81,3 mn and €512,0 mn respectively in December 2022. Exports in December 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment, with total value of €63,2 mn as compared to €412,3 mn in December 2022.

Total imports of goods in January–December 2023 amounted to €12.764,2 mn as compared to €11.470,0 mn in January–December 2022, recording an increase of 11,3%. Total exports of goods in JanuaryDecember 2023 were €4.189,5 mn compared to €4.208,8 mn in January–December 2022, registering a decrease of 0,5%. The trade deficit was €8.574,7 mn in January–December 2023 compared to €7.261,2 mn in the corresponding period of 2022.

November 2023: Final data

Total imports of goods amounted to €1.079,5 mn in November 2023 as compared to €1.026,7 mn in November 2022, recording an increase of 5,1%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in November 2023 were €225,5 mn as compared to €97,8 mn in November 2022, recording an increase of 130,6%. Domestic exports of industrial products in November 2023 were €217,2 mn compared to €90,9 mn in November 2022, whilst domestic exports of agricultural products in November 2023 were €6,5 mn compared to €5,9 mn in November 2022.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in November 2023 were €149,0 mn as compared to €249,7 mn in November 2022, recording a decrease of 40,3%.

Source: Cystat

Άδειες οικοδομής: Νοέμβριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Νοέμβριο 2023 ανήλθε στις 677. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €255,3 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 214,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 1.097 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023, εκδόθηκαν 6.583 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 6.986 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 5,8%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 16,7% και το συνολικό εμβαδόν κατά 3,9%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,5%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Building permits: November 2023

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during November 2023 stood at 677. The total value of these permits reached €255,3 million and the total area 214,4 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.097 dwelling units.

During the period January – November 2023, 6.583 building permits were issued compared to 6.986 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 5,8%. The total value of these permits increased by 16,7% and the total area by 3,9%. The number of dwelling units recorded an increase of 12,5%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source: Cystat

Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ: 4ο τρίμηνο 2023 (προκαταρτική εκτίμηση)

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 2,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 2,3%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορές και Αποθήκευση", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Κατασκευές", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία" και "Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών".

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

GDP growth rate: 4th quarter 2023 (flash estimate)

The GDP growth rate in real terms during the fourth quarter of 2023 is positive and it is estimated at 2,1% over the corresponding quarter of 2022. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 2,3%.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", "Transport and Storage", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication", "Construction", "Arts, Entertainment and Recreation" and "Other Service Activities".

Source: Cystat

Μηνιαίοι οικονομικοί δείκτες: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του διμηνιαίου δελτίου «Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες», για την περίοδο Ιανουάριου-Δεκεμβρίου 2023. Στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριοτέρων βραχυπρόθεσμων οικονομικών δεικτών για την Κυπριακή Οικονομία, για τους τελευταίους μήνες μέχρι και το Δεκέμβριο 2023, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου 2024.

Ο κλάδος της Μεταποίησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 σημείωσε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο–Νοέμβριο 2022.

Το συνολικό εμβαδό των Εγκεκριμένων Οικοδομικών Αδειών Οικοδομής έφτασε τα 2.091,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2023, σημειώνοντας αύξηση 3,9% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι συνολικές Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων κατέγραψαν αύξηση 34,6%, φθάνοντας τις 45.494 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν αυξήθηκαν σε 30.807, σημειώνοντας άνοδο 38,2% και τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν σε 3.409 σημειώνοντας άνοδο 8,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2022.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 3,5% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €12.764,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, σημειώνοντας αύξηση 11,3% και οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €4.189,5 εκ., σημειώνοντας μείωση 0,5%.

Οι Αφίξεις Περιηγητών ανήλθαν σε 3.845.652 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 3.201.080 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 20,1%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Monthly economic indicators: January-December 2023

The Statistical Service announces the publication of the bimonthly bulletin «Monthly Economic Indicators» for the period January – December 2023. The bulletin includes the most important short-term economic indicators for the Cyprus Economy, for the latest months up to December 2023, as well as comparative data for the last four years, which were available until the 14th of February 2024.

The Manufacturing sector during the period January-November 2023, recorded an increase of 3,3% compared to January-November 2022.

The total area of Building Permits Authorized reached 2.091,5 thousand square metres during the period January–November 2023, recording an increase of 3,9% compared to the corresponding period of the previous year.

The total registrations of Motor Vehicles increased by 34,6%, reaching to 45.494 during the period January-December 2023. Private saloon cars increased to 30.807, recording a rise of 38,2% and light goods vehicles increased to 3.409 recording a rise of 8,2% compared to January-December 2022.

The Consumer Price Index increased by 3,5% during the period January-December 2023, compared to the corresponding period of the previous year.

The total Imports of Goods reached €12.764,2 mn during the period January–December 2023, recording an increase of 11,3% and total Exports of Goods reached €4.189,5 mn, recording a decrease of 0,5%.

The Arrivals of Tourists totaled 3.845.652 during the period January-December 2023, compared to 3.201.080 in the corresponding period of 2022, recording an increase of 20,1%.

Source: Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today