Δείκτης Τιμών Κατοικιών

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσίευσε στις 10 Ιανουαρίου το δελτίο του Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) για το 3ο τρίμηνο του 2023. Το τριμηνιαίο δελτίο, που περιλαμβάνει ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των δεικτών και των εξελίξεων στην αγορά ακινήτων, καθώς και οι σχετικές χρονοσειρές είναι διαθέσιμα στον ιστοχώρο της ΚΤΚ.

Πατήστε εδώ.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

Residential Property Price Index

The Central Bank of Cyprus (CBC) published on the 10th January the Residential Property Price Index (RPPI) report for the 3rd quarter of 2023 (in Greek). The quarterly report, which outlines the results of the indices along with the latest developments in the real estate market, as well as the relevant time series are available on the CBC website.

Click here.

Source: Central Bank of Cyprus

Αύξηση εισφορών στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την 1η Ιανουαρίου 2024

Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο της Κύπρου 59(Ι)/2010, όπως τροποποιήθηκε, τα ποσοστά εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα αυξηθούν ως εξής, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024:

  • Στην περίπτωση των μισθωτών, τα ποσοστά εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τόσο από τον εργοδότη όσο και από τον εργαζόμενο θα αυξηθούν από 8,3% σε 8,8% επί των ασφαλιστέων αποδοχών.
  • Στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων, το ποσοστό εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα αυξηθεί από 15,6% σε 16,6% επί των ασφαλιστέων αποδοχών.

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2024

Το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζει ετησίως το μέγιστο ποσό αποδοχών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εισφορών στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Απολύσεων, Κατάρτισης και Ανάπτυξης.

Με βάση ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 29/11/2023 από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το μέγιστο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών για το 2024 έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω από το προηγούμενο έτος σε €1.209 την εβδομάδα, €5.239 το μήνα και €62.868 το χρόνο.

Σημειώνεται ότι οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής υπολογίζονται επί των πραγματικών αποδοχών και δεν υπόκεινται στα πιο πάνω ανώτατα όρια.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στον πιο κάτω συνοπτικό πίνακα για τα ισχύοντα ποσοστά εισφορών που είναι πληρωτέα από εργοδότες και εργαζόμενους για το 2024:

Social insurance contribution rates for 2024

Fund

Employer

Employee

 

Social Insurance

8,8%

8,8%

C

Redundancy

1,2%

-

C

Training and Development

0,5%

-

C

Social Cohesion

2,0%

-

N.C

Total

12,5%

8,8%

 

C=Cap at €5.239/ month; N.C=No Cap

 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους από την 1η Ιανουαρίου 2024

Το ποσοστό εισφορών των αυτοαπασχολούμενων για το 2024 θα αυξηθεί σε 16,6% επί των ασφαλιστέων αποδοχών.

Ελάχιστες ασφαλιστέες αποδοχές ανά επαγγελματική κατηγορία

Ο πίνακας που συνοψίζει τις ελάχιστες ισχύουσες ασφαλιστέες αποδοχές των αυτοαπασχολούμενων για το 2024 ανά επαγγελματική κατηγορία, όπως εκδόθηκε από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι διαθέσιμος εδώ.

Ποσά εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που οφείλονται για το 2024

Ο πίνακας που εκδόθηκε από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον οποίο συνοψίζονται τα ποσά των οφειλόμενων εισφορών για κάθε τρίμηνο του 2024, με βάση τις ελάχιστες εβδομαδιαίες ασφαλιστέες αποδοχές των αυτοαπασχολούμενων, σύμφωνα με τον πίνακα που αναφέρεται στην αμέσως προηγούμενη ενότητα, είναι διαθέσιμος εδώ.

Πηγή: kpmg.com.cy

--

Increase of social insurance fund contribution rates effective 1st January 2024

In accordance with the Cyprus Social Insurance Law of 59(I)/2010, as amended, the contribution rates to the Social Insurance Fund will increase as follows, effective 1st January 2024:

  • In the case of employed persons, the contribution rates to the Social Insurance Fund by both the employer and the employee will increase from 8,3% to 8,8% on insurable earnings.
  • In the case of self-employed persons, the contribution rate to the Social Insurance Fund will increase from 15,6% to 16,6% on insurable earnings.

Social insurance contributions applicable to employees effective 1st January 2024

The Department of Social Insurance Services lays down yearly the maximum amount of earnings used for the purpose of calculating the contributions to the Social Insurance, Redundancy, Training and Development Funds.

Based on an announcement issued on 29/11/2023 by the Social Insurance Services Department, the maximum amount of insurable earnings for 2024 has been revised upwards from the previous year to €1.209 per week, €5.239 per month and €62.868 per annum.

It is noted that contributions to the Social Cohesion Fund are calculated on actual earnings, not subject to the above caps.

Please refer to the below summary table for the applicable contribution rates which are payable by employers and employees for 2024:

 

Social insurance contribution rates for 2024

Fund

Employer

Employee

 

Social Insurance

8,8%

8,8%

C

Redundancy

1,2%

-

C

Training and Development

0,5%

-

C

Social Cohesion

2,0%

-

N.C

Total

12,5%

8,8%

 

C=Cap at €5.239/ month; N.C=No Cap

 

Social insurance contributions applicable to self-employed persons effective 1st  January 2024

The contribution rate of self-employed persons for 2024 will increase to 16,6% on insurable earnings.

Minimum insurable earnings by occupational category

The table which summarises the minimum applicable insurable earnings of self-employed persons for 2024 by occupational category, as issued by the Department of Social Insurance Services, can be accessed here.

Amounts of social insurance contributions due for 2024

The table issued by the Department of Social Insurance Services which summarises the amounts of contributions due for each quarter of 2024, based on the minimum weekly insurable earnings of self-employed persons, according to the table referenced in the above immediate section, can be accessed here.

Source: kpmg.com.cy

 

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023.

Κατά τον Δεκέμβριο 2023, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.994, σημειώνοντας αύξηση 35,4% σε σχέση με 2.211 τον Δεκέμβριο 2022. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 45,5% στις 2.468 από 1.696 τον Δεκέμβριο 2022.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο ΙανουαρίουΔεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 34,6% την περίοδο ΙανουαρίουΔεκεμβρίου 2023 και έφτασε τις 45.494, σε σύγκριση με 33.795 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 37,6% και έφτασαν τις 36.608, σε σύγκριση με 26.598 την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 14.637 ή 40,0% ήταν καινούρια και 21.971 ή 60,0% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 36,0% στα 5.577.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 329 το 2023, από 85 το 2022.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 4.374 το 2023, σε σύγκριση με 3.895 το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 12,3%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 8,2% στα 3.409, τα βαριά φορτηγά κατά 40,9% στα 534, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 67,0% στους 157 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 1,1% στα 274.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 321 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 244 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 27,9% στις 3.324 το 2023, σε σύγκριση με 2.598 το 2022.

(ζ) Οι κύριοι κατασκευαστές μηχανοκίνητων οχημάτων που εγγράφηκαν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 2023 ήταν η Ιαπωνία (42,9%), η Γερμανία (13,9%), η Γαλλία (7,2%,), το Ηνωμένο Βασίλειο (5,3%) και η Νότια Κορέα (4,9%).

(η) Η μεγάλη πλειονότητα (55,0%) των εγγραφέντων οχημάτων το 2023 ήταν βενζινοκίνητα, ενώ το 18,0% ήταν πετρελαιοκίνητα, 2,9% ηλεκτροκίνητα και 24,1% υβριδικά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2022 ήταν: 58,3%, 21,2%, 2,2% και 18,3%.

Πηγή:Cystat

--

Registration of motor vehicles: January - December 2023

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-December 2023.

In December 2023, the total registrations of motor vehicles numbered 2.994, recording an increase of 35,4% compared to 2.211 in December 2022. Passenger saloon cars registered a rise of 45,5% to 2.468, from 1.696 in December 2022.

The main developments during the period January-December 2023 compared to the corresponding period of 2022 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 34,6% to 45.494 in January-December 2023, from 33.795 in January-December 2022.

(b) Passenger saloon cars increased to 36.608 from 26.598 in January-December 2022, recording a rise of 37,6%. Of the total passenger saloon cars, 14.637 or 40,0% were new and 21.971 or 60,0% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 36,0% to 5.577.

(c) Motor coaches and buses registered in 2023 increased to 329, from 85 in 2022.

(d) Goods conveyance vehicles increased by 12,3% to 4.374 in January-December 2023, compared to 3.895 in January-December 2022. In particular, light goods vehicles increased by 8,2% to 3.409, heavy goods vehicles by 40,9% to 534, road tractors (units of trailers) by 67,0% to 157 and rental vehicles by 1,1% to 274.

(e) Mopeds < 50cc registered in 2023 increased to 321 compared to 244 in the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc increased by 27,9% to 3.324 in January-December 2023, compared to 2.598 in the same period of 2022.

(g) The main manufacturers of motor vehicles registered in Cyprus during 2023 were Japan (42,9%), Germany (13,9%), France (7,2%), the United Kingdom (5,3%) and South Korea (4,9%).

(h) The grand majority (55,0%) of motor vehicles registered in 2023 were petrol powered, while 18,0% were diesel powered, 2,9% electric and 24,1% hybrid vehicles. The corresponding proportions for 2022 were 58,3%, 21,2%, 2,2% and 18,3%.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Οκτώβριος 2023 (Τελικά Στοιχεία) και Νοέμβριος 2023 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)

Νοέμβριος 2023, Προκαταρκτικά Στοιχεία

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Νοέμβριο 2023 ήταν €1.057,6 εκ. σε σύγκριση με €1.026,7 εκ. τον Νοέμβριο 2022, καταγράφοντας αύξηση 3,0%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €603,3 εκ. και από τρίτες χώρες €454,4 εκ. σε σύγκριση με €619,4 εκ. και €407,3 εκ. αντίστοιχα τον Νοέμβριο 2022. Οι εισαγωγές τον Νοέμβριο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €119,5 εκ. έναντι €161,9 εκ. τον Νοέμβριο 2022.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Νοέμβριο 2023 ήταν €379,5 εκ. σε σύγκριση με €347,5 εκ. τον Νοέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 9,2%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €88,1 εκ. και προς τρίτες χώρες €291,5 εκ., σε σύγκριση με €78,4 εκ. και €269,2 εκ. αντίστοιχα τον Νοέμβριο 2022. Οι εξαγωγές τον Νοέμβριο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €47,2 εκ. έναντι €161,3 εκ. τον Νοέμβριο 2022.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2023 ήταν €11.896,6 εκ. σε σύγκριση με €10.622,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου– Νοεμβρίου 2022, σημειώνοντας αύξηση 12,0%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2023 ήταν 3.927,1 εκ. σε σύγκριση με €3.615,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2022, σημειώνοντας αύξηση 8,6%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €7.969,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2023 σε σύγκριση με €7.007,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Οκτώβριος 2023, Τελικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.029,0 εκ. τον Οκτώβριο 2023 σε σύγκριση με €940,4 εκ. τον Οκτώβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 9,4%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Οκτώβριο 2023 ήταν €165,1 εκ. σε σύγκριση με €163,6 εκ. τον Οκτώβριο 2022, καταγράφοντας αύξηση 0,9%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Οκτώβριο 2023 ανήλθε σε €159,5 εκ. σε σύγκριση με €157,5 εκ. τον Οκτώβριο 2022, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Οκτώβριο 2023 ανήλθε στα €4,1 εκ. έναντι €5,0 εκ. τον Οκτώβριο 2022.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Οκτώβριο 2023 ήταν €114,8 εκ. σε σύγκριση με €254,4 εκ. τον Οκτώβριο 2022, σημειώνοντας μείωση 54,9%.

Περισσότερα στοιχεία δημοσιεύονται στο μηνιαίο δημοσίευμα ‘Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία) - Οκτώβριος 2023’ καθώς και στη βάση δεδομένων CYSTATDB, κάτω από το υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

Πηγή:Cystat

--

Foreign trade statistics: October 2023 (Final Data) and November 2023 (Provisional Data)

November 2023, Provisional Data

Total imports of goods in November 2023 were €1.057,6 mn as compared to €1.026,7 mn in November 2022, recording an increase of 3,0%. Imports from other EU Member States were €603,3 mn and from third countries €454,4 mn, compared to €619,4 mn and €407,3 mn respectively in November 2022. Imports in November 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment, with total value of €119,5 mn as compared to €161,9 mn in November 2022.

Total exports of goods in November 2023 were €379,5 mn as compared to €347,5 mn in November 2022, recording an increase of 9,2%. Exports to other EU Member States were €88,1 mn and to third countries €291,5 mn, compared to €78,4 mn and €269,2 mn respectively in November 2022. Exports in November 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment, with total value of €47,2 mn as compared to €161,3 mn in November 2022.

Total imports of goods in January–November 2023 amounted to €11.896,6 mn as compared to €10.622,7 mn in January–November 2022, recording an increase of 12,0%. Total exports of goods in JanuaryNovember 2023 were €3.927,1 mn compared to €3.615,5 mn in January–November 2022, registering an increase of 8,6%. The trade deficit was €7.969,5 mn in January–November 2023 compared to €7.007,2 mn in the corresponding period of 2022.

October 2023, Final Data

Total imports of goods amounted to €1.029,0 mn in October 2023 as compared to €940,4 mn in October 2022, recording an increase of 9,4%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in October 2023 were €165,1 mn as compared to €163,6 mn in October 2022, recording an increase of 0,9%. Domestic exports of industrial products in October 2023 were €159,5 mn compared to €157,5 mn in October 2022, whilst domestic exports of agricultural products in October 2023 were €4,1 mn compared to €5,0 mn in October 2022.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in October 2023 were €114,8 mn as compared to €254,4 mn in October 2022, recording a decrease of 54,9%.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατοικιών (ΔΤΚατ): 3ο Τρίμηνο του 2023

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το τρίτο τρίμηνο του 2023, υπολογίζεται στις 110,65 μονάδες. Συγκρινόμενος με το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ο ΔΤΚατ αυξήθηκε κατά 0,4% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 0,6%.

Πηγή:Cystat

--

House price index (HPI): 3rd Quarter 2023

According to preliminary estimate of the Statistical Service, the HPI for the third quarter of 2023 amounts to 110,65 units. Compared to the second quarter of 2023, the HPI increased by 0,4% while compared to the Index of the corresponding quarter of 2022, the Index increased by 0,6%.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στις κατασκευές: 3o Τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το τρίτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε στις 137,27 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,7% έναντι του δευτέρου τριμήνου του 2023. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 6,0%.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος κατά 1,2% στα κτίρια και κατά 24,3% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Πηγή:Cystat

--

Output prices index in construction: 3rd Quarter 2023

The Output Prices Index in Construction for the third quarter of 2023 reached 137,27 units (base year 2015=100,00), recording an increase of 1,7% over the second quarter of 2023. Compared to the same quarter of the previous year, the index increased by 6,0%.

By type of project, an increase of 1,2% was observed for buildings and of 24,3% for civil engineering projects in the third quarter of 2023 compared to the corresponding quarter of 2022.

Source:Cystat

Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές: 3o Τρίμηνο 2023

Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές: 3o Τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε στις 186,29 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση 7,9% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2022.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 9,4% στα κτίρια και οριακή μείωση της τάξης του 0,3% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Πηγή:Cystat

--

Index of production in construction: 3rd Quarter 2023

The Index of Production in Construction during the third quarter of 2023 reached 186,29 units (base year 2015=100,00), recording an increase of 7,9% over the third quarter of 2022.

By type of project, an increase of 9,4% was observed for buildings and a marginal decrease of 0,3% for civil engineering projects in the third quarter of 2023 compared to the corresponding quarter of 2022.

Source:Cystat

Απασχόληση κυβέρνησης ανά κατηγορία: Δεκέμβριος 2023

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2023 αυξήθηκε κατά 860 άτομα (1,6%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και έφτασε τα 54.546 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 710 άτομα (-2,8%), από 25.466 σε 24.756 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 3.166 άτομα (15,8%) φθάνοντας τα 23.146 σε σχέση με 19.980 άτομα τον Δεκέμβριο του 2022. Η αύξηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του έκτακτου προσωπικού της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, που οφείλεται κυρίως στην κατάργηση του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από τη σχολική χρονιά 2023 – 2024.

Μείωση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες του μόνιμου προσωπικού, ενώ σε όλες τις κατηγορίες του έκτακτου προσωπικού παρατηρείται αύξηση. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (αύξηση 36,0%). Το Ωρομίσθιο Προσωπικό παρουσιάζει μείωση (-19,4%), η οποία οφείλεται κυρίως στη μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, από τον Ιανουάριο του 2023.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (αύξηση 3,6%). Η απασχόληση στις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού παρέμεινε πολύ κοντά στα επίπεδα του Νοεμβρίου, 2023.

Πηγή:Cystat

--

Government employment by category: December 2023

In December 2023 total government employment increased by 860 persons (1,6%) in comparison to the corresponding month of 2022 and reached 54.546 persons. Permanent staff decreased by 710 persons (-2,8%), from 25.466 to 24.756 persons. Casual staff increased by 3.166 persons (15,8%) and reached 23.146 persons compared to 19.980 persons in December 2022. This increase is mainly attributed to the increase of the Educational Service casual staff, due to the abolition of the purchase of services regime in the supporting programs of the Ministry of Education, Sport and Youth as from the school year 2023-2024.

A decrease is observed in all permanent personnel categories, whereas an increase is observed in all casual personnel categories. The main change is observed in casual Educational Service staff (increase of 36,0%). A decrease is observed in Hourly Paid Workers (-19,4%), which is mainly attributed to the transfer of Hourly Paid Workers from the Ministry of Health to the State Health Services Organisation, which is included in the Broad Public Sector, as from January 2023.

Compared to November 2023, the main change in employment is observed in casual Educational Service staff (increase of 3,6%). Employ

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today