Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TFA

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, από τις 08 Ιανουαρίου 2024, η υποβολή αιτήματος για εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TAX FOR ALL (TFA).

Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος για εγγραφή μέσω του TFA είναι πρώτα η Δημιουργία Λογαριασμού στην Πύλη Φορολογουμένων TFA. Περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας http://www.mof.gov.cy/tax κάτω από το εικονίδιο TFA για:

Με την έγκριση του αιτήματος εγγραφή σας, ο Λογαριασμός σας στην Πύλη Φορολογουμένων TFA ενεργοποιείται και συνδέεται αυτόματα, με τον αριθμό της Φορολογικής σας Ταυτότητας (ΑΦΤ) για τον οποίο θα ενημερωθείτε μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία δηλώσατε.

Σημειώνεται ότι μετά την εγγραφή σας στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο TFA, αποστέλλονται αυτοματοποιημένα και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών οι κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet, μέσω του οποίου εξακολουθούν να υποβάλλονται οι Φορολογικές Δηλώσεις Άμεσης Φορολογίας.

Επισημαίνεται ότι, από τις 08/01/2024, δεν θα γίνονται αποδεκτά αιτήματα εγγραφής που θα υποβάλλονται με το Έντυπο Τ.Φ. 2001

Αλλαγές Στοιχείων Επικοινωνίας μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TFA

Μέσω του TFA παρέχεται επίσης η δυνατότητα τροποποίησης ορισμένων στοιχείων επικοινωνίας όπως: τηλέφωνα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις (emails), επιλέγοντας την ενότητα «Προφίλ». Για άλλες αλλαγές στα στοιχεία εγγραφής σας, εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία υποβολής του εντύπου Τ.Φ.2003

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Registration in the Tax Register via the TFA Taxpayer Portal

The Department of Taxation informs that, as of 08 January 2024, the submission of a request for registration in the Tax Registry will be carried out ONLY electronically through the Taxpayers' Portal TAX FOR ALL (TFA).

A prerequisite for submitting a request for registration through TFA is first the creation of an account in the TFA Taxpayer Portal. More information can be found in the guides posted on the Department of Taxation's website under the TFA  icon for:

Upon approval of your registration request, your TFA Taxpayer Portal account is automatically activated and linked to your Tax Identification Number (TIF), which you will be notified of via a message sent to the email address you provided.

Please note that after your registration in the Tax Department's register and the activation of your TFA account, the access codes to the TAXISnet system, through which Direct Tax Returns continue to be submitted, are sent automatically and within three (3) working days.

Please note that, as of 08/01/2024, registration requests submitted with the T.F. Form 2001

Changes of contact details via the TFA Taxpayer Portal

Through TFA, it is also possible to modify certain contact details such as: telephone numbers, addresses, emails, by selecting the "Profile" section. For other changes to your registration details, the procedure for submitting the T.F.2003 form (Greek) is still valid.

Source: Tax Department

Αυξάνονται οι επιχειρηματικές οντότητες στην Κύπρο

Αύξηση παρουσιάζουν οι εγγραφές επιχειρηματικών οντοτήτων στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία από τον κλάδο εταιρειών του τμήματος εφόρου εταιρειών και διανοητικής ιδιοκτησίας που δημοσιεύτηκαν χθες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εγγραφές εταιρειών για το δεκάμηνο 2023 ανήλθαν σε 10,730 από 9,923 το δεκάμηνο του 2022.

Οι εγγραφές συνεταιρισμών ανήλθαν σε 94 από 91 και οι εγγραφές εμπορικών επωνυμιών αυξήθηκαν επίσης σε 1,596 από 1,585 τους μήνες Ιαν. - Οκτ. 2022.

Μείωση καταγράφηκε στις εγγραφές αλλοδαπών εταιρειών σε 46 από 62 το δεκάμηνο του 2022, ενώ σε μόλις 1 εγγραφή καταγράφηκε για ευρωπαϊκή εταιρεία και ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού.

Την ίδια περίοδο του 2020, οι εγγραφές εταιρειών ανήλθαν σε 8,639, οι εγγραφές συνεταιρισμών ανήλθαν σε 92, οι εγγραφές εμπορικών επωνυμιών σε 1,570 και οι εγγραφές αλλοδαπών εταιρειών σε 88.

Κατά τις 31 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύνολο εγγεγραμμένων εταιρειών ανήλθε σε 199,193, το σύνολο εγγεγραμμένων συνεταιρισμών σε 5,892 και το σύνολο εγγεγραμμένων εμπορικών επωνυμιών σε 47,236.

Οι εγγεγραμμένες αλλοδαπές εταιρείες καταγράφηκαν σε 1,232, οι ευρωπαϊκές εταιρείες σε 15 και οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού σε 12.

Κατά την 31η Οκτωβρίου του 2022, το σύνολο εγγεγραμμένων εταιρειών ήταν 195,384 και το σύνολο εγγεγραμμένων συνεταιρισμών ήταν 6,160. Το σύνολο εγγεγραμμένων εμπορικών επωνυμιών ανήλθε σε 45,739 και το σύνολο εγγεγραμμένων αλλοδαπών εταιρειών σε 1,229.

Το σύνολο εγγεγραμμένων ευρωπαϊκών εταιρειών ανήλθε σε 16 και σε 11 το σύνολο εγγεγραμμένων ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού.

Σε σύγκριση με την 31η Οκτωβρίου του 2020 παρουσιάζεται μείωση, καθώς το σύνολο εγγεγραμμένων εταιρειών τέσσερα χρόνια πριν ήταν 228,080, το σύνολο εγγεγραμμένων συνεταιρισμών σε 6,639 και το σύνολο εμπορικών επωνυμιών σε 42,357.

Οι εγγεγραμμένες αλλοδαπές εταιρείες ανήλθαν το 2020 σε 1,189, οι εγγεγραμμένες ευρωπαϊκές εταιρείες σε 17 και οι εγγεγραμμένοι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού σε 11.

Πηγή: Stockwatch

--

Business entities in Cyprus are increasing

Business entity registrations in Cyprus are increasing, according to data from the Companies Sector of the Companies and Intellectual Property Appraiser's Department published yesterday.

According to the data, company registrations for the 10 months to 2023 amounted to 10,730 from 9,923 in the 10 months to 2022.

Cooperative registrations rose to 94 from 91 and trade name registrations also increased to 1,596 from 1,585 in Jan-Oct. 2022.

A decrease was recorded in foreign company registrations to 46 from 62 in the 10 months to 2022, while only 1 registration was recorded for a European company and European economic groups.

In the same period of 2020, company registrations stood at 8,639, partnership registrations stood at 92, trade name registrations at 1,570 and foreign company registrations at 88.

As of October 31, 2023, according to the data, the total registered companies amounted to 199,193, the total registered cooperatives to 5,892 and the total registered trade names to 47,236.

The total number of registered European companies amounted to 16 and the total number of registered European economic interest groups to 11.

Compared to 31 October 2020 there is a decrease, as the total of registered companies four years ago was 228,080, the total of registered cooperatives was 6,639 and the total of trade names was 42,357.

Registered foreign companies in 2020 amounted to 1,189, registered European companies to 17 and registered European economic purpose groups to 11.

Source: Stockwatch

Στο 5% το Δημόσιο Επιτόκιο Υπερημερίας για το 2024

Στο 5% καθορίστηκε το Ενιαίο Δημόσιο Επιτόκιο Υπερημερίας για το 2024, με βάση Διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 4 των περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμων του 2006 και 2012.

Με βάση την εκτιθέμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 του Νόμου μέθοδο, το ύψος του δημόσιου επιτοκίου υπερημερίας καθορίζεται στο 5,00% από 2,25% που ήταν για το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τον νόμο, δημόσιος τόκος υπερημερίας σημαίνει τον τόκο που προβλέπεται ευθέως εκ του νόμου ως πληρωτέος ή καταβλητέος από ή προς το Δημόσιο συνεπεία παράλειψης ή καθυστέρησης στην εξόφληση οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμης οφειλής ή χρέους οφειλόμενου από ή προς το Δημόσιο.

Παράλληλα, δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση ή πρόστιμο που προβλέπεται από νόμο να καταβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από την καταβολή τόκου υπερημερίας, τον τόκο που προβλέπεται ως καταβλητέος δυνάμει της παραγράφου (ιδ) του άρθρου 10 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου και τον τόκο που προβλέπεται ως καταβλητέος δυνάμει του άρθρου 6 του περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Πηγή: INBusiness news

--

Public Interest Rate at 5% for 2024

The Uniform Public Default Rate for 2024 was set at 5%, based on a Decree issued by the Minister of Finance pursuant to subsection (1) of Article 4 of the Uniform Public Default Rate Laws of 2006 and 2012.

Based on the method set out in subsection (2) of Article 4 of the Act, the amount of the public default interest rate is set at 5.00% from 2.25% for the previous year.

According to the Act, public interest on arrears means the interest directly prescribed by law as payable or payable by or to the State as a result of any default or delay in the payment of any overdue debt or debt due from or to the State.

At the same time, it does not include any additional charge or penalty provided by law to be paid in certain cases in addition to and independently of the payment of interest on arrears, the interest provided for as payable under paragraph (n) of Article 10 of the Compulsory Expropriation Act and the interest provided for as payable under Article 6 of the Act on Combating Late Payments in Commercial Transactions, as amended or replaced from time to time.

Source: INBusiness news

Εγκύκλιος Aρ. 1743 - Τιμαριθμικό Επίδομα

Αναφορικά με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1736 και ημερομηνία 29/05/2023 σχετικά με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι, ο αριθμητικός μέσος όρος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά το 2023, εξαιρουμένης της επίπτωσης από την αύξηση των φόρων κατανάλωσης, ανήλθε στις 111,38 μονάδες σε σύγκριση με 107,45 μονάδες του προηγούμενου έτους (με έτος βάσης το 2015), δηλαδή σημείωσε αύξηση ύψους 3,66%. 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών  

--

Circular No 1743 - Inflation Allowance

With reference to the Circular of the Ministry of Finance No.1736 dated 29/05/2023 on the above issue, we would like to inform you that the arithmetic average of the Consumer Price Index in 2023, excluding the impact of the increase in excise duties, amounted to 111.38 units compared to 107.45 units of the previous year (based on 2015), i.e. an increase of 3.66%.

Source: Ministry of Finance

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε στις 2 Ιανουαρίου τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο 2023, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Δεκεμβρίου 2023.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Νοέμβριο 2023 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €91,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €61,0 εκ. τον Οκτώβριο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 0,9%, σε σύγκριση με 0,7% τον Οκτώβριο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Νοέμβριο 2023 έφθασε στα €51,9 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €40,7 εκ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά €102,4 εκ., ενώ οι καταθέσεις των εγχώριων μη χρηματοδοτικών εταιρειών κατέγραψαν αύξηση €66,0 εκ. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά αύξηση €77,1 εκ.

Τα συνολικά δάνεια τον Νοέμβριο 2023 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €15,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €212,9 εκ. τον Οκτώβριο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο -0,2%, σε σύγκριση με -0,3 τον Οκτώβριο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Νοέμβριο 2023 έφθασε στα €24,7 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €45,5 εκ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €8,2 εκ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €71,1 εκ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά αύξηση €17,5 εκ.

Πατήστε εδώ.

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.

2) Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς περιλαμβάνουν τους επενδυτικούς οργανισμούς, τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, τις θυγατρικές χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστές χρημάτων, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία και την γενική κυβέρνηση.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

Monetary Financial Institutions (MFIs) Deposits and Loans Statistics

The Central Bank of Cyprus has today released the MFIs deposits and loans statistics for the reference month of November 2023, which are included in the December 2023 edition of Monetary and Financial Statistics.

Total deposits in November 2023 recorded a net increase1 of €91,7 million, compared with a net decrease of €61,0 million in October 2023. The annual growth rate of total deposits stood at 0,9%, compared with 0,7% in October 2023. The outstanding amount of total deposits reached €51,9 billion in November 2023.

Deposits of Cyprus residents exhibited an increase of €40,7 million. More analytically, households’ deposits decreased by €102,4 million, while deposits of non-financial corporations recorded an increase of €66,0 million. Deposits of the remaining domestic sectors2 exhibited a total increase of €77,1 million.

Total loans in November 2023 recorded a net increase of €15,0 million, compared with a net decrease of €212,9 million in October 2023. The annual growth rate of total loans stood at -0,2%, compared with -0,3% in October 2023. The outstanding amount of total loans reached €24,7 billion in November 2023.

Loans to Cyprus residents exhibited a decrease of €45,5 million. More analytically, loans to households increased by €8,2 million, while loans to domestic non-financial corporations recorded a decrease of €71,1 million. Loans to the remaining domestic sectors2 exhibited a total increase of €17,5 million.

Click here

1) Τhe term "net decrease/increase" represents the term "transactions", i.e. it does not include the changes resulting from reclassifications, exchange rate and other adjustments.

2) The remaining domestic sectors include investment funds, other financial intermediaries, financial auxiliaries, captive financial institutions and money lenders, insurance corporations and pension funds and general government.

Source: Central Bank of Cyprus

Σε ισχύ η ηλεκτρονική διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη

Σε ισχύ τέθυκε από 4η Ιανουαρίου η ηλεκτρονική διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη με το μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας Ασύλου, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα της ελλιπούς ή καθυστερημένης ενημέρωσης εργοδοτών και επιχειρήσεων για το καθεστώς έκαστου αιτητή ασύλου και κατά πόσο αυτός μπορεί να εργοδοτηθεί νόμιμα ή όχι.

Τη σχετική ενημέρωση -η έλλειψη της οποίας αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς αρκετές φορές βρίσκεται εκτεθειμένος εν αγνοία του και αντιμέτωπος με πρόστιμα και αγωγές για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών- είχε εξαγγείλει λίγο πριν κλείσει η χρονιά ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, μετά από συνάντηση που είχε με τις ηγεσίες του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.

Ο υπουργός είχε γνωστοποιήσει τότε πως θα τεθούν σε λειτουργία αναβαθμισμένες δυνατότητες αυτοματοποιημένης ενημέρωσης των εργοδοτών σχετικά με αλλαγές στο καθεστώς διαμονής αιτητών ασύλου, για αποφυγή της εγγραφής τους ως εργοδοτουμένων ή συνέχιση της εργοδότησης τους μετά από απόρριψη της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας, καθώς και για αποφυγή της εργοδότησης σε επαγγέλματα στα οποία δεν έχουν πρόσβαση ή κατά την χρονική περίοδο που δεν έχει συμπληρωθεί το προβλεπόμενο διάστημα των 9 μηνών.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση μετά και από αρκετή προεργασία που απαιτήθηκε για διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας με τα μηχανογραφικά συστήματα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, θα αρχίσει όπως πληροφορείται ο «Φ», από σήμερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε πρώτη φάση το σύστημα Εργάνη, στο οποίο πρέπει να εγγράφονται όλες οι νέες προσλήψεις, θα ενημερώνει κάθε εργοδότη/επιχείρηση που θα επιχειρεί να εγγράψει ως εργοδοτούμενο έναν αιτητή ασύλου εάν αυτός είναι παράνομος, δηλαδή εάν η αίτηση του απορρίφθηκε τελεσίδικα, άρα δεν μπορεί να εργαστεί νόμιμα, κατά πόσο έχουν ή όχι συμπληρωθεί οι απαιτούμενοι εννέα μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του για άσυλο, προκειμένου να μπορεί να εργαστεί νόμιμα, αλλά και κατά πόσο μπορεί να εργαστεί στη συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα που εγγράφεται. Ως γνωστό, οι αιτητές ασύλου μπορούν να εργάζονται μόνο σε συγκεκριμένους κλάδους, που καθορίζονται με υπουργικό διάταγμα.

Περαιτέρω, σε δεύτερη φάση, η οποία θα ακολουθήσει εντός των προσεχών ημερών, κάθε επιχείρηση θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος που θα αποστέλλει το σύστημα Εργάνη σε περίπτωση που εργοδοτούμενος αιτητής ασύλου έπαψε να είναι δικαιούχους για εργασία. Αυτό θα γίνεται σε περίπτωση που θα απορρίπτεται η προσφυγή του αιτητή από το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, καθώς στη διάρκεια εξέτασης της προσφυγής διατηρείται το δικαίωμα για εργασία.

Πηγή: Philenews

--

The electronic interconnection of the Ergani information system is in place

The electronic interconnection of the information system Ergani with the computer system of the Asylum Service came into force on January 4, a development that is expected to solve the major problem of incomplete or delayed information of employers and businesses on the status of each asylum seeker and whether he or she can be legally employed or not.

The relevant information - the lack of which is a serious problem for the business world, as several times it is exposed unknowingly and faced with fines and lawsuits for illegal employment of foreigners - was announced shortly before the end of the year by Labour Minister Yiannis Panagiotou, after a meeting he had with the leaderships of KEBE and OEB.

The Minister had announced at the time that upgraded automated information capabilities would be put in place to inform employers about changes in the residence status of asylum seekers, to avoid registering them as employers or continuing their employment after rejection of their application for international protection, and to avoid employment in occupations to which they do not have access or during the period of time when the prescribed 9-month period has not been completed.

This update, after a lot of preparatory work required for the interconnection of the information system Ergani of the Ministry of Labour with the computer systems of the Asylum Service of the Ministry of Interior, will begin, as Φilenews reports, from today.

According to the same information, in the first phase the Ergani system, in which all new recruitments must be registered, will inform every employer/business that attempts to register an asylum seeker as an employee if he or she is illegal, i.e. if his or her application has been finally rejected, and therefore cannot work legally, whether or not the required nine months from the date of lodging the asylum application have been completed in order to be able to work legally, and whether or not he/she can work in the specific economic activity for which he/she is registered. As is well known, asylum seekers can only work in specific sectors, which are defined by ministerial decree.

Further, in a second phase, which will follow within the next few days, each company will be informed electronically through a message sent by the Ergani system in case an asylum seeker who is employed ceases to be eligible for work. This will be done in case the applicant's appeal is rejected by the Administrative Tribunal for International Protection, as the right to work is maintained during the examination of the appeal.

Source: Philenews

Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου και του εμπορίου/επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων: 3ο Τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου (Κλάδος 46) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023 μειώθηκε κατά 3,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Κλάδος 45) αυξήθηκε κατά 22,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Cystat

--

Turnover value index in the divisions of wholesale trade and of trade/repair of motor vehicles: 3rd Quarter of 2023

The Turnover Value Index of Wholesale Trade (Division 46) during the third quarter of 2023 recorded a decrease of 3,0% compared to the corresponding quarter of the previous year. For the same quarter, the Turnover Value Index of Sales and Repair of Motor Vehicles (Division 45) recorded an increase of 22,7% compared to the corresponding quarter of the previous year.

Source: Cystat

Τριμηνιαίοι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 3ο Τρίμηνο 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €720,0 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €774,1 εκ. για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2022.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €133,4 εκ. (+4,0%) και ανήλθαν στα €3.461,8 εκ. σε σύγκριση με €3.328,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €22,5 εκ. (+1,9%) και ανήλθαν στα €1.217,2 εκ. σε σύγκριση με €1.194,7 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €6,5 εκ. (-0,8%) και περιορίστηκαν στα €820,7 εκ. σε σύγκριση με €827,2 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €95,9 εκ. (+12,7%) και ανήλθαν στα €852,0 εκ. σε σύγκριση με €756,1 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €56,8 εκ. (+5,8%) και ανήλθαν στα €1.038,7 εκ. σε σύγκριση με €981,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €39,4 εκ. (+20,7%) και ανήλθαν στα €229,8 εκ. σε σύγκριση με €190,4 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €61,3 εκ. (-62,1%) και περιορίστηκαν στα €37,4 εκ. σε σύγκριση με €98,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο μειώθηκε κατά €18,9 εκ. (-41,2%) και περιορίστηκε στα €26,9 εκ. σε σύγκριση με €45,8 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €1,1 εκ. (-1,8%) και περιορίστηκαν στα €59,8 εκ. σε σύγκριση με €60,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €187,5 εκ. (+7,3%) και ανήλθαν στα €2.741,8 εκ. σε σύγκριση με €2.554,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €72,2 εκ. (+7,4%) και ανήλθαν στα €1.042,1 εκ. σε σύγκριση με €969,9 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €98,9 εκ. (+13,4%) και ανήλθαν στα €835,2 εκ. σε σύγκριση με €736,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €7,0 εκ. (+31,0%) και ανήλθαν στα €29,6 εκ. σε σύγκριση με €22,6 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2022. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €43,8 εκ. (+40,9%) και ανήλθαν στα €150,7 εκ. σε σύγκριση με €106,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €4,7 εκ. (-1,6%) και περιορίστηκε στα €284,6 εκ. (€239,1 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €45,5 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €289,3 εκ. (€238,6 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €50,7 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Αντιθέτως, το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο μειώθηκε κατά €1,8 εκ. (-1,6%) και ανήλθε στα €116,5 εκ. σε σύγκριση με €118,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €27,9 εκ. (-9,0%) και περιορίστηκε στα €283,1 εκ. σε σύγκριση με €311,0 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Πηγή: Cystat

--

Quarterly accounts of General Government: 3rd Quarter 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €720,0 mn for the period of July-September 2023, as compared to a surplus of €774,1 mn that was recorded during the period of July-September 2022.

Revenue

During the period of July-September 2023, total revenue increased by €133,4 mn (+4,0%) and amounted to €3.461,8 mn, compared to €3.328,4 mn in the corresponding period 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €22,5 mn (+1,9%) and amounted to €1.217,2 mn, compared to €1.194,7 mn in the third quarter of 2022, of which net VAT revenue decreased by €6,5 mn (-0,8%) to €820,7 mn, from €827,2 mn in the corresponding quarter of 2022. Social contributions increased by €95,9 mn (+12,7%) and amounted to €852,0 mn, compared to €756,1 mn in the third quarter of 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €56,8 mn (+5,8%) and amounted to €1.038,7 mn, compared to €981,9 mn in the corresponding quarter of 2022. Revenue from the sale of goods and services increased by €39,4 mn (+20,7%) and amounted to €229,8 mn, from €190,4 mn in the third quarter of 2022.

On the contrary, capital transfers decreased by €61,3 mn (-62,1%) to €37,4 mn, from €98,7 mn in the corresponding quarter of 2022. Property income receivable decreased by €18,9 mn (-41,2%) to €26,9 mn, from €45,8 mn in the third quarter of 2022. Other current transfers decreased by €1,1 mn (-1,8%) to €59,8 mn, from €60,9 mn in the corresponding quarter of 2022.

Expenditure

During the period of July-September 2023, total expenditure increased by €187,5 mn (+7,3%) and amounted to €2.741,8 mn, from €2.554,3 mn in the corresponding period of 2022.

Specifically, social transfers increased by €72,2 mn (+7,4%) and amounted to €1.042,1 mn, compared to €969,9 mn in the third quarter of 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €98,9 mn (+13,4%) and amounted to €835,2 mn, compared to €736,3 mn in the corresponding quarter of 2022. Subsidies increased by €7,0 mn (+31,0%) and amounted to €29,6 mn, compared to €22,6 mn in the third quarter of 2022. Other current expenditure increased by €43,8 mn (+40,9%) and amounted to €150,7 mn, compared to €106,9 mn in the corresponding quarter of 2022.

The capital account decreased by €4,7 mn (-1,6%) to €284,6 mn (€239,1 mn capital formation and €45,5 mn capital transfers), from €289,3 mn (€238,6 mn capital formation and €50,7 mn capital transfers) in the third quarter of 2022.

On the contrary, property income payable decreased by €1,8 mn (-1,6%) to €116,5 mn, from €118,3 mn in the corresponding quarter of 2022. Intermediate consumption decreased by €27,9 mn (-9,0%) to €283,1 mn, from €311,0 mn in the third quarter of 2022.

Source: Cystat

Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων: 3ο Τρίμηνο 2023

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023, εκτιμώνται στα €2.224 σε σύγκριση με €2.094 το τρίτο τρίμηνο του 2022, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 6,2%.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το τρίτο τρίμηνο του 2023 εκτιμώνται στα €2.371 και σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2023 παρατηρείται αύξηση 1,4%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023, εκτιμώνται στα €2.390 και των γυναικών στα €2.015. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 6,1% και 6,2% αντίστοιχα.

Πηγή: Cystat

--

Average monthly earnings of employees: 3rd Quarter 2023

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the third quarter of 2023, amounted to €2.224 compared to €2.094 during the third quarter of 2022, i.e. an increase of 6,2% is observed.

The average gross monthly earnings during the third quarter of 2023, seasonally adjusted, are estimated at €2.371 and compared to the second quarter of 2023 they are increased by 1,4%.

The average gross monthly earnings of male employees during the third quarter of 2023 are estimated at €2.390 and of female employees at €2.015. Compared to the third quarter of 2022, the average gross monthly earnings of male and female employees recorded an increase of 6,1% and 6,2% respectively.

Source: Cystat

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Οκτώβριος 2023

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Οκτώβριο 2023 έφθασε στις 138,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 5,4% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2022. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 4,6% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2022. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+24,7%), των μεταλλείων και λατομείων (+14,2%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+3,6%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2022 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+66,5%), παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+17,2%), παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+12,0%), κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+10,9%) και κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (+10,5%). Οι μόνες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρήθηκαν αρνητικές μεταβολές ήταν αυτές της κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-6,7%), κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-5,1%) και κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-1,4%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+28,1%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+12,2%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+9,9%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+9,3%), στην ανάκτηση υλικών (+8,2%) και στα μεταλλεία και λατομεία (+7,4%). Οι μόνες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 ήταν αυτές της κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-8,2%), της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-2,2%) και της κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-0,7%).

Πηγή:Cystat

--

Industrial production index: October 2023

In October 2023, the Industrial Production Index reached 138,6 units (base 2015=100), recording an increase of 5,4% compared to October 2022. For the period January – October 2023, the index recorded an increase of 2,1% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 4,6% compared to October 2022. An increase was also observed in the sectors of water supply and materials recovery (+24,7%), mining and quarrying (+14,2%) and electricity supply (+3,6%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to October 2022 were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+66,5%), refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (+17,2%), textiles, wearing apparel and leather products (+12,0%), machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+10,9%) and paper and paper products and printing (+10,5%). The only activities where a decrease in production was observed were those of the manufacturing of other non-metallic mineral products (-6,7%), the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-5,1%) and the manufacturing of rubber and plastic products (-1,4%).

Comparing the rates of change for the period January – October 2023 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+28,1%), machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+12,2%), the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+9,9%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+9,3%), materials recovery (+8,2%) and mining and quarrying (+7,4%). The only activities where a negative change in production was registered were those relating to the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-8,2%), electricity supply (-2,2%) and the manufacturing of rubber and plastic products (-0,7%).

Source:Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Νοέμβριος 2023

Κατά τον Νοέμβριο 2023, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 119.253 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (25,8%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (28,4%), πετρελαίου κίνησης (6,6%) και βενζίνης (6,0%). Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (-17,4%), ασφάλτου (-5,2%), πετρελαίου θέρμανσης (-3,7%), κηροζίνης (-2,9%) και υγραερίου (-1,5%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 4,5% στους 56.282 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2023 σημείωσαν πτώση κατά 8,7%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-40,5%), καθώς και οι πωλήσεις βενζίνης (-2,3%) ενώ αντίθετα, αυξήθηκαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (2,7%), πετρελαίου θέρμανσης (55,1%) και κηροζίνης (88,6%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Νοεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά 2,0% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν οριακή αύξηση (0,3%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

--

Imports, sales and stocks of petroleum products: November 2023

In November 2023, the total sales of petroleum products amounted to 119.253 tonnes, recording an increase of 3,7% compared to November 2022. A rise was observed in the provisions of aviation kerosene (25,8%), as well as in the sales of heavy fuel oil (28,4%), road diesel (6,6%) and motor gasoline (6,0%). On the contrary, α decrease was observed in the sales of light fuel oil (-17,4%), asphalt (-5,2%), heating gasoil (-3,7%), kerosene (-2,9%) and liquified petroleum gases (-1,5%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered an increase of 4,5% to 56.282 tonnes.

The total sales of petroleum products in November 2023 compared to October 2023 recorded a drop of 8,7%. Indicatively, the provisions of aviation kerosene decreased by 40,5% and the sales of motor gasoline by 2,3% while on the contrary, the sales of road diesel rose by 2,7% and so did the sales of heating oil (55,1%) and kerosene (88,6%). The total stocks of petroleum products at the end of November 2023 increased by 2,0% compared to the end of the previous month.

During the period January – November 2023, the total sales of petroleum products marginally increased by 0,3% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιαν-Νοε 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1.000,7 εκ. (3,4% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €636,8 εκ. (2,3% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €1.227,9 εκ. (+12,5%) και ανήλθαν στα €11.064,3 εκ. σε σύγκριση με €9.836,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €457,3 εκ. (+12,5%) και ανήλθαν στα €4.128,5 εκ. σε σύγκριση με €3.671,2 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €295,0 εκ. (+11,8%) και ανήλθαν στα €2.791,0 εκ. σε σύγκριση με €2.496,0 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €387,7 εκ. (+17,2%) και ανήλθαν στα €2.636,7 εκ. σε σύγκριση με €2.249,0 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €356,3 εκ. (+12,9%) και ανήλθαν στα €3.124,6 εκ. σε σύγκριση με €2.768,3 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €49,0 εκ. (+25,4%) και ανήλθαν στα €242,2 εκ. σε σύγκριση με €193,2 εκ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €61,6 εκ. (+9,0%) και ανήλθαν στα €748,1 εκ. σε σύγκριση με €686,5 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €17,8 εκ. (-15,8%) και περιορίστηκαν στα €94,6 εκ. σε σύγκριση με €112,4 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €66,2 εκ. (-42,5%) και περιορίστηκαν στα €89,6 εκ. σε σύγκριση με €155,8 εκ. το 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €864,0 εκ. (+9,4%) και ανήλθαν στα €10.063,6 εκ. σε σύγκριση με €9.199,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €259,2 εκ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €3.935,0 εκ. σε σύγκριση με €3.675,8 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €346,7 εκ. (+12,9%) και ανήλθαν στα €3.041,9 εκ. σε σύγκριση με €2.695,2 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €37,3 εκ. (+35,3%) και ανήλθαν στα €143,1 εκ. σε σύγκριση με €105,8 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €136,9 εκ. (+27,7%) και ανήλθαν στα €632,2 εκ. σε σύγκριση με €495,3 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €113,9 εκ. (+14,5%) και ανήλθε στα €897,0 εκ. σε σύγκριση με €783,1 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €110,7 εκ. (+17,9%) και ανήλθαν στα €729,4 εκ. σε σύγκριση με €618,7 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €3,2 εκ. (+2,0%) και ανήλθαν στα €167,6 εκ. σε σύγκριση με €164,4 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €29,1 εκ. (-2,7%) και περιορίστηκε στα €1.032,7 εκ. σε σύγκριση με €1.061,8 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €0,9 εκ. (-0,2%) και περιορίστηκαν στα €381,7 εκ. σε σύγκριση με €382,6 εκ. το 2022.

Πηγή:Cystat

--

Fiscal accounts of General Government: Jan-Nov 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €1.000,7 mn (3,4% of GDP) for the period of January-November 2023, as compared to a surplus of €636,8 mn (2,3% of GDP) that was recorded during the period of JanuaryNovember 2022.

Revenue

During the period of January-November 2023, total revenue increased by €1.227,9 mn (+12,5%) and amounted to €11.064,3 mn, compared to €9.836,4 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €457,3 mn (+12,5%) and amounted to €4.128,5 mn, compared to €3.671,2 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €295,0 mn (+11,8%) and amounted to €2.791,0 mn, compared to €2.496,0 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €387,7 mn (+17,2%) and amounted to €2.636,7 mn, compared to €2.249,0 mn in 2022. Social contributions increased by €356,3 mn (+12,9%) and amounted to €3.124,6 mn, compared to €2.768,3 mn in 2022. Current transfers increased by €49,0 mn (+25,4%) and amounted to €242,2 mn, compared to €193,2 mn in 2022. Revenue from the sale of goods and services increased by €61,6 mn (+9,0%) and amounted to €748,1 mn, compared to €686,5 mn in 2022.

On the contrary, property income decreased by €17,8 mn (-15,8%) to €94,6 mn, from €112,4 mn in 2022. Capital transfers decreased by €66,2 mn (-42,5%) to €89,6 mn, from €155,8 mn in 2022.

Expenditure

During the period of January-November 2023, total expenditure increased by €864,0 mn (+9,4%) and amounted to €10.063,6 mn, compared to €9.199,6 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, social benefits increased by €259,2 mn (+7,1%) and amounted to €3.935,0 mn, compared to €3.675,8 mn in 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €346,7 mn (+12,9%) and amounted to €3.041,9 mn, compared to €2.695,2 mn in 2022. Subsidies increased by €37,3 mn (+35,3%) and amounted to €143,1 mn, compared to €105,8 mn in 2022. Current transfers increased by €136,9 mn (+27,7%) and amounted to €632,2 mn, compared to €495,3 mn in 2022.

The capital account increased by €113,9 mn (+14,5%) and amounted to €897,0 mn, compared to €783,1 mn in 2022. In detail, gross capital formation increased by €110,7 mn (+17,9%) and amounted to €729,4 mn, compared to €618,7 mn in 2022 and other capital expenditure increased by €3,2 mn (+2,0%) and amounted to €167,6 mn, compared to €164,4 mn in 2022.

On the contrary, intermediate consumption decreased by €29,1 mn (-2,7%) to €1.032,7 mn, from €1.061,8 mn in 2022. Interest payable decreased by €0,9 mn (-0,2%) to €381,7 mn, from €382,6 mn in 2022.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Νοέμβριος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Νοέμβριο 2023 έφτασε στις 138,3 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2023. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,7%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 5,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τον Νοέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2023 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 1,5% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,5%. Στον τομέα της μεταποίησης σημειώθηκε μείωση 0,2%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (5,2%) και της μεταποίησης (1,4%) και μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 5,6% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 3,5%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Νοέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,4%), στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (4,0%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (4,0%), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (2,3%) και στην παραγωγή κλωστοϋφαντουρικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (2,2%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-5,6%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-0,8%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-0,3%) και στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-0,3%).

Πηγή: Cystat

--

Index of industrial output prices: November 2023

The Index of Industrial Output Prices for November 2023 reached 138,3 units (base 2015=100), recording an increase of 0,2% compared to October 2023. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,7%. For the period January-November 2023, the index showed an increase of 5,0% compared to the corresponding period of 2022.

In November 2023 compared to October 2023, the index remained stable in the sector of mining and quarrying, while it showed a rise in the sector of electricity supply by 1,5% and water supply and materials recovery by 0,5%. In the sector of manufacturing the index recorded a decrease of 0,2%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (5,2%) and manufacturing (1,4%) and a decrease in the sectors of electricity supply by 5,6% and water supply and materials recovery by 3,5%.

By division of economic activity in manufacturing, in November 2023 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,4%), the manufacture of other non-metallic mineral products (4,0%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (4,0%), the manufacture of food products and beverages (2,3%) and the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (2,2%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-5,6%), the manufacture of paper and paper products and printing (-0,8%), the manufacture of rubber and plastic products (-0,3%) and the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (-0,3%).

Source: Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Νοέμβριος 2023

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Νοέμβριο 2023 κατά 5,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

--

Turnover index of retail trade except of motor vehicles: November 2023

The Turnover Value Index of Retail Trade for November 2023 increased by 5,7% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 5,6% compared to the corresponding month of the previous year.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ): Δεκέμβριος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Δεκέμβριο 2023 μειώθηκε κατά 1,22 μονάδες και έφτασε στις 115,29 μονάδες σε σύγκριση με 116,51 μονάδες τον Νοέμβριο 2023. Ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο 2023 αυξήθηκε με ρυθμό 1,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Δεκέμβριο του 2022 όσο και με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστά -7,2% και -5,3% αντίστοιχα.

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,4%).

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μεταφορές (-3,0%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (7,7%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,9%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (5,0%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2023 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,73) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,54). Η κατηγορία Μεταφορές (-0,65) είχε τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του δείκτη.

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (-0,53) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,48).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2023 σε σύγκριση με το δείκτη του Δεκεμβρίου του 2022 είχαν τα Πετρελαιοειδή (-1,34).

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (-0,55), ο Ηλεκτρισμός (-0,18) και τα Φρέσκα λαχανικά (-0,13) είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

--

Consumer price index (CPI): December 2023

In December 2023, the Consumer Price Index decreased by 1,22 units and reached 115,29 units compared to 116,51 units in November 2023. In December 2023, the inflation increased by 1,6%.

For the period January-December 2023, the CPI increased by 3,5% compared to the corresponding period of the previous year.

Analysis of Percentage Changes

Compared to December 2022, the largest change was monitored in category Restaurants and Hotels (5,4%).

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Transport (-3,0%).

For the period January–December 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Food and Non-Alcoholic Beverages (7,7%), Restaurants and Hotels (5,9%) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (5,0%).

Analysis of Effects in Units

Compared to the Index of December 2022, the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (0,73) and Restaurants and Hotels (0,54) had the largest positive effect on the change of the CPI. The largest negative effect was monitored in the category Transport (-0,65).

The largest effect on the change of the CPI compared to the previous month were recorded in categories Transport (-0,53) and Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,48).

Petroleum products (-1,34) had the most notable effect on the change of the CPI of December 2023 compared to December 2022.

Finally, Petroleum products (-0,55), Electricity (-0,18) and Fresh vegetables (-0,13) had the largest effects on the change of the CPI of December 2023 compared to the previous month.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Δεκέμβριος 2023

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2023, έφτασε τα 13.670 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο 2023 μειώθηκε στα 11.838 πρόσωπα σε σύγκριση με 11.909 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 σημειώθηκε μείωση 2.462 προσώπων ή 15,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, του εμπορίου, των κατασκευών, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή:Cystat

--

Registered unemployed: December 2023

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of December 2023, reached 13.670 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for December 2023 decreased to 11.838 persons in comparison to 11.909 in the previous month. (Table 1)

In comparison with December 2022, a decrease of 2.462 persons or 15,3% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities, accommodation and food service activities, trade, construction, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today