Παράταση ημερομηνίας υποβολής της Δήλωσης Φ.Π.Α. για την περίοδο που έληξε στις 30/11/2023

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι, η υποβολή της Δήλωσης Φ.Π.Α. και η

πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, για την περίοδο που έληξε στις 30 Νοεμβρίου

2023, παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 15/01/2024.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω διακοπής στη λειτουργία της Πύλης

Φορολογουμένων TFA από 18/12/2023 μέχρι και 21/12/2023 για σκοπούς

αναβάθμισης. Η υποβολή της πιο πάνω Δήλωσης Φ.Π.Α. και η πληρωμή του οφειλόμενου

φόρου μετά τις 15/01/2024, θεωρείται εκπρόθεσμη και υπόκειται σε

επιβαρύνσεις, πρόσθετο φόρο και τόκους, σύμφωνα με την περί Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Extension of the deadline for submission of the VAT return for the period ending 30/11/2023

The Department of Taxation announces that the submission of the VAT return and the payment of the tax due, for the period ended 30 November 2023, is extended until Monday 15/01/2024.

The extension was deemed necessary due to an interruption in the operation of the PortalTFA Taxpayers' Portal from 18/12/2023 to 21/12/2023 for purposes of upgrading. The submission of the above TFA return and payment of the outstanding TFA tax due after 15/01/2024 is considered overdue and subject to tax, additional tax and interest, in accordance with the Tax Act. Value Added Tax Law.

Source: Tax Department

Αυτό είναι το ελκυστικό πακέτο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον κατασκευαστικό τόμεα με έμφαση στην προσιτή στέγη

Την έναρξη της εφαρμογής δύο εκ των κύριων πυλώνων της νέας ενιαίας στεγαστικής πολιτικής που εξήγγειλε τον περασμένο Οκτώβριο το Υπουργείο Εσωτερικών σηματοδοτεί η έγκριση που έλαβαν σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο οι αναλυτικοί Οδηγοί για το Σχέδιο «Built to Rent» σε ιδιωτική γη, καθώς και για τα αναθεωρημένα πολεοδομικά κίνητρα.

Την ίδια ώρα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 της ισχύος του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Ανάκαμψη της Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Στην ουσία, με την έκδοση των δύο πρώτων αναλυτικών οδηγών σηματοδοτείται η έναρξη εφαρμογής των πυλώνων της νέας ενιαίας στεγαστικής πολιτικής που εξαγγέλθηκε τον Οκτώβριο.

Τα συγκεκριμένα είναι μεσοπρόθεσμα μέτρα και αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγής οικιστικών μονάδων και τη διάθεσή τους στην αφορά προσιτής στέγης (πώληση και ενοικίαση).

Τα δύο μέτρα απευθύνονται στην παρούσα φάση στους επαγγελματίες ανάπτυξης γης και όχι στο ευρύ κοινό, προσφέροντάς τους ένα ελκυστικό πακέτο, ώστε να αυξήσουν το οικιστικό απόθεμα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ελάχιστο αριθμό μονάδων προσιτής στέγης.

Το ευρύ κοινό θα το αφορούν όταν τα μέτρα θα αρχίσουν να αποδίδουν οικιστικό απόθεμα και αυτό θα διατεθεί στους ενδιαφερόμενους για αγορά ή ενοίκιο.

Συνοπτικά, το Σχέδιο «Built to Rent» σε ιδιωτική γη έχει να κάνει με την κατασκευή αριθμού οικιστικών μονάδων με την παραχώρηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης μέχρι 45% του ισχύοντος.

Υποχρέωση των επαγγελματιών ανάπτυξης γης που θα αξιοποιήσουν το Σχέδιο είναι η παραχώρηση του συνόλου των πρόσθετων μονάδων που θα παραχθούν με προσιτό ενοίκιο για τουλάχιστον έξι χρόνια.

Συνδυάζεται με φορολογικά κίνητρα και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο σε αντίθεση με το εξωτερικό που είναι πολύ διαδεδομένο. Σκοπός είναι η ενίσχυση της αγοράς με επιπρόσθετες 800 οικιστικές μονάδες τα επόμενα τρία χρόνια.

Η αναθεώρηση των πολεοδομικών κινήτρων στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής και διάθεσης νέων μονάδων στέγασης με την παραχώρηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης μέχρι 45% του ισχύοντος.

Υποχρέωση των επαγγελματιών που θα αξιοποιήσουν τα κίνητρα είναι η πώληση του 25% των μονάδων που θα παραχθούν με τον επιπρόσθετο συντελεστή για σκοπούς προσιτής κατοικίας.

Αναλυτικότερα, το Σχέδιο «Built to Rent» σε ιδιωτική γη αφορά την κατασκευή αριθμού οικιστικών μονάδων με αξιοποίηση από τους επαγγελματίες ανάπτυξης γης πρόσθετου συντελεστή δόμησης μέχρι 45% του ισχύοντος, με υποχρέωση παραχώρησης του συνόλου των πρόσθετων μονάδων που θα παραχθούν με προσιτό ενοίκιο για περίοδο τουλάχιστον έξι ετών.

Το Σχέδιο, που αποτελεί καινοτομία για τα κυπριακά δεδομένα, δίνει ένα ισχυρό κίνητρο στον ιδιωτικό τομέα για εμπλοκή του, με σκοπό την ενίσχυση της αγοράς με επιπρόσθετες 800 περίπου οικιστικές μονάδες τα επόμενα τρία χρόνια.

Επιπλέον, όπως έχει προαναφερθεί, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει στην αναθεώρηση των πολεοδομικών κινήτρων στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγής και διάθεσης νέων μονάδων στέγασης, μέσα από την παραχώρηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης μέχρι 45% του ισχύοντος.

Οι επαγγελματίες ανάπτυξης γης θα έχουν την υποχρέωση πώλησης του 25% των μονάδων που θα παραχθούν με τον επιπρόσθετο συντελεστή για σκοπούς προσιτής κατοικίας.

Τα πιο πάνω μέτρα συνθέτουν ένα ελκυστικό πακέτο για τον κατασκευαστικό τομέα, ώστε να προσφέρει περισσότερες μονάδες στην αγορά, και διασφαλίζουν ελάχιστο αριθμό μονάδων προσιτής στέγης.

Ταυτόχρονα, με την παραχώρηση δωρεάν συντελεστή δόμησης, που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Κράτους, η Κυβέρνηση επενδύει στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και δίνει λύσεις και επιλογές σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.

Αναφορικά με το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Ανάκαμψη της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, είχε τεθεί σε ισχύ για πρώτη φορά το 2013, με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση.

Έκτοτε έλαβε αρκετές φορές παράταση και σήμερα εγκρίνεται η συνέχισή του για ακόμα μια χρονιά (μέχρι 31/12/2024).

Το Σχέδιο αφορά κυρίως τουριστικές αναπτύξεις ή άλλες αναπτύξεις για επιχειρηματική δραστηριοποίηση σε όλες τις επαρχίες και συμβάλλει στην προσπάθεια του κράτους για προσέλκυση ενδιαφέροντος από ξένους επενδυτές για μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις.

Από το 2013 που εφαρμόστηκε μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν 1044 πολεοδομικές αιτήσεις για αναπτύξεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 845.

Το Σχέδιο κρίνεται πετυχημένο, δεδομένων των αποτελεσμάτων του μέχρι στιγμής, εξ ου και επεκτείνεται, με τροποποιήσεις που το ενισχύουν και το ευθυγραμμίζουν με τη νέα προσέγγιση της Κυβέρνησης για τον τομέα της στέγασης, την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης της ανάπτυξης και άλλες ενέργειες.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν:

(1) Την αύξηση του αντισταθμίσματος ανάλογα με τον τύπο/κατηγορία ανάπτυξης (προσθήκη σε τουριστική ανάπτυξη, νέα τουριστική ανάπτυξη, άλλη νέα ανάπτυξη) από 10%-20% της αξίας υπέρβασης του συντελεστή δόμησης σε 50% για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και σε 70% στις περιπτώσεις που ανάπτυξη γίνεται εκτός των καθορισμένων περιοχών εφαρμογής των κριτηρίων.

(2) Την καταβολή του ποσού σε Ειδικό Ταμείο που θα δημιουργηθεί για ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους αντί σε Ειδικό Ταμείο του ΚΟΑΓ, όπως συνέβαινε μέχρι στιγμής.

Οι δύο τροποποιήσεις διασυνδέουν το Σχέδιο με τη νέα στεγαστική πολιτική που δίνει έμφαση στην προσιτή κατοικία και δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των χρημάτων μέσω του Ειδικού Ταμείου, για επενδύσεις στα μέτρα παραγωγής οικιστικού αποθέματος και αύξησης των διαθέσιμων επιλογών προσιτής στέγης.

Αναλυτικότερα, η απόφαση για επέκταση της ισχύος του Σχεδίου για έναν επιπλέον χρόνο λήφθηκε μετά από αξιολόγηση των μέχρι στιγμής θετικών αποτελεσμάτων των κινήτρων στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Επιπλέον, κρίθηκε σκόπιμο όπως το Σχέδιο ενισχυθεί, με την ενσωμάτωση σε αυτό τροποποιήσεων σε ευθυγράμμιση και με τους νέους στόχους και πολιτικές που προωθούνται από την Κυβέρνηση και αφορούν, μεταξύ άλλων, τον τομέα της στέγασης, την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης της ανάπτυξης, κοκ.

Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο εισήχθησαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1      αύξηση του αντισταθμίσματος ανάλογα με τον τύπο/κατηγορία ανάπτυξης (προσθήκη σε τουριστική ανάπτυξη, νέα τουριστική ανάπτυξη ή άλλη νέα ανάπτυξη) από 10%-20% της αξίας υπέρβασης του συντελεστή δόμησης, σε 50% για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και σε 70% στις περιπτώσεις αναπτύξεων εκτός καθορισμένων περιοχών εφαρμογής των Κινήτρων.

2      καταβολή του ποσού πριν την έκδοση άδειας οικοδομής, σε Ειδικό Ταμείο που θα δημιουργηθεί για ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους αντί σε Ειδικό Ταμείο του ΚΟΑΓ, με τη χρήση ειδικού Εντύπου.

3      υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής εντός δύο ετών από τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας, για όλες ανεξαιρέτως τις αναπτύξεις, ώστε να παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος ετοιμασίας των τεχνικών μελετών και δημιουργίας συνθηκών σταθερότητας για τους επενδυτές.

4      υποχρέωση υποβολής όλων των απαιτούμενων μελετών και διαβουλεύσεων με τα αρμόδια Τμήματα/Αρχές κατά την κατάθεση της πολεοδομικής αίτησης.

Το αναθεωρημένο Σχέδιο αναμένεται να συμβάλει στην προσπάθεια του κράτους για την προσέλκυση ενδιαφέροντος από ξένους επενδυτές για μεγάλης κλίμακας και στρατηγικής σημασίας αναπτύξεις και, κατ’ επέκταση, στην ενίσχυση της οικονομία του τόπου.

Πηγή: InBusinessNews

--

This is the Ministry of Interior's attractive package for the construction sector with a focus on affordable housing

The launch of the implementation of two of the main pillars of the new single housing policy announced last October by the Home Office marks the approval today by the Cabinet of Ministers of the detailed Guides to the Built to Rent Scheme on private land and the revised planning incentives.

At the same time, the Council of Ministers approved a proposal by the Ministry of Interior to extend until 31 December 2024 the validity of the Urban Incentives for Business Recovery in Cyprus.

In essence, the publication of the first two detailed guides marks the start of the implementation of the pillars of the new single housing policy announced in October.

These are medium-term measures and aim to increase the production of housing units and make them available for affordable housing (sale and rent).

The two measures are currently targeted at land developers rather than the general public, offering them an attractive package to increase the housing stock while ensuring a minimum number of affordable housing units.

The general public will be concerned when the measures start to deliver housing stock and this is made available to those interested in buying or renting.

In summary, the Built to Rent Project on private land involves the construction of a number of residential units by granting an additional building factor of up to 45% of the current building factor.

The obligation of land developers utilizing the Plan is to concession all of the additional units to be produced at an affordable rent for a minimum of six years.

It is combined with tax incentives and is being implemented for the first time in Cyprus unlike abroad where it is very widespread. The aim is to strengthen the market with an additional 800 residential units over the next three years.

The revision of the planning incentives aims to increase the production and supply of new housing units by granting an additional building factor of up to 45% of the current one.

It is an obligation of professionals who take advantage of the incentives to sell 25% of the units produced at the additional rate for affordable housing purposes.

Specifically, the Built to Rent Project on private land involves the construction of a number of residential units utilizing an additional building factor of up to 45% of the current rate by land development professionals, with an obligation to lease all additional units to be produced at an affordable rent for a period of at least six years.

The Plan, which is a novelty by Cypriot standards, provides a strong incentive for the private sector to get involved, with the aim of strengthening the market with approximately 800 additional residential units over the next three years.

In addition, as mentioned above, the Ministry of Interior has proceeded with the revision of the planning incentives aiming at increasing the production and supply of new housing units through the granting of an additional building factor of up to 45% of the current one.

Professional land developers will be required to sell 25% of the units produced at the additional rate for affordable housing purposes.

The above measures make up an attractive package for the construction sector to offer more units to the market, and ensure a minimum number of affordable housing units.

At the same time, by granting a free building factor, which is an asset of the State, the Government is investing in strengthening the welfare state and providing solutions and options to specific population groups that face difficulties in meeting their housing needs.

With regard to the Urban Incentives for Business Recovery Plan, it was first enacted in 2013, with the aim of recovering the economy after the crisis.

Since then it has been extended several times and today it is approved to continue for another year (until 31/12/2024).

The Plan mainly concerns tourism developments or other business developments in all provinces and contributes to the State's efforts to attract interest from foreign investors for large-scale developments.

Between 2013 when it was implemented and the end of November 2023, 1044 planning applications for developments were submitted, of which 845 were approved.

The Scheme is considered a success given its results so far, hence its expansion, with amendments to strengthen it and align it with the Government's new approach to housing, simplifying the development consent process and other actions.

The most significant amendments relate to:

(1) Increasing the compensation depending on the type/category of development (addition to tourism development, new tourism development, other new development) from 10%-20% of the value of the excess building factor to 50% for all cases without exception and 70% in cases where development occurs outside the designated criteria application areas.

(2) The payment of the amount to a Special Fund to be created to support the State's housing policy instead of to a Special Fund of the CMOA, as has been the case so far.

The two amendments link the Plan to the new housing policy that emphasizes affordable housing and allows the money to be used through the Special Fund to invest in measures to produce housing stock and increase the affordable housing options available.

More specifically, the decision to extend the validity of the Plan for a further year was taken after an assessment of the positive results of the incentives in encouraging business activity in Cyprus.

Moreover, it was considered appropriate that the Plan be strengthened by incorporating amendments in line with the new objectives and policies promoted by the Government, including, inter alia, the housing sector, the simplification of the development licensing procedure, etc.

In particular, the following amendments were introduced in the Plan:

1.      Increase the compensation depending on the type/category of development (addition to a tourism development, new tourism development or other new development) from 10%-20% of the value of the building factor excess, to 50% for all cases without exception and to 70% in the case of developments outside designated Incentive Areas.

2.      Payment of the amount prior to the issuance of a building permit, to a Special Fund to be created to support the State's housing policy instead of a Special Fund of the CIG, using a special form.

3.      Submission of the application for a building permit within two years from the issuance of the planning permit, for all developments without exception, in order to provide the required time to prepare technical studies and create conditions of stability for investors.

4.      Obligation to submit all required studies and consult with the relevant departments/authorities when submitting the planning application.

The revised Plan is expected to contribute to the State's efforts to attract interest from foreign investors for large-scale and strategic developments and, by extension, to strengthen the local economy.

Source: InBusinessNews

Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσιεύει σήμερα την ετήσια Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΧΣ) για το 2022. H ΕΧΣ καλύπτει θέματα που άπτονται της διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου και καταγράφει τους σημαντικότερους μεσοπρόθεσμους κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. H ΕΧΣ επικεντρώνεται στις εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό τομέα της Κύπρου, στους κινδύνους που δύναται να αντιμετωπίσουν οι διάφοροι τομείς του χρηματοοικονομικού συστήματος, στην ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει ο χρηματοοικονομικός τομέας και στις αποφάσεις και δράσεις μακροπροληπτικής πολιτικής της ΚΤΚ. 

Η ΕΧΣ είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

Financial Stability Report 2022

The Central Bank of Cyprus (CBC) has today published the Greek edition of its Financial Stability Report (FSR) for 2022. The FSR covers issues that are relevant for safeguarding the stability of the Cyprus financial system and presents the key medium term risks to financial stability. The FSR focuses on the developments in the financial sector of Cyprus, the risks that various sectors of the financial system may face, the resilience that the financial sector has demonstrated and the CBC's macroprudential policy decisions and actions.

Τhe FSR is currently available only in Greek.

Source: Central Bank of Cyprus

Μηνιαίοι οικονομικοί δείκτες: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του διμηνιαίου δελτίου «Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες», για την περίοδο Ιανουάριου-Οκτωβρίου 2023. Στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριοτέρων βραχυπρόθεσμων οικονομικών δεικτών για την Κυπριακή Οικονομία, για τους τελευταίους μήνες μέχρι και τον Οκτώβριο 2023, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου 2023.

Ο κλάδος της Μεταποίησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 σημείωσε αύξηση 3,0% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Σεπτέμβριο 2022.

Το συνολικό εμβαδό των Εγκεκριμένων Οικοδομικών Αδειών Οικοδομής έφτασε τα 1.673,0 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023, σημειώνοντας αύξηση 2,9% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι συνολικές Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων κατέγραψαν αύξηση 32,5%, φθάνοντας τις 38.503 την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2023. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν αυξήθηκαν σε 25.551, σημειώνοντας άνοδο 33,1% και τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν σε 2.872 σημειώνοντας άνοδο 12,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο- Οκτώβριο 2022.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 3,9% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €10.829,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2023, σημειώνοντας αύξηση 12,9% και οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €3.540,9 εκ., σημειώνοντας αύξηση 8,4%.

Οι Αφίξεις Περιηγητών ανήλθαν σε 3.562.417 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023, σε σύγκριση με 2.941.182 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 21,1%.

Περισσότερα στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο δελτίο Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες το οποίο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή Πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή:Cystat

--

Monthly economic indicators: January-October 2023

The Statistical Service announces the publication of the bimonthly bulletin «Monthly Economic Indicators» for the period January – October 2023. The bulletin includes the most important short-term economic indicators for the Cyprus Economy, for the latest months up to October 2023, as well as comparative data for the last four years, which were available until the 14th of December 2023.

The Manufacturing sector during the period January-September 2023, recorded an increase of 3,0% compared to January-September 2022.

The total area of Building Permits Authorized reached 1.673,0 thousand square metres during the period January –September 2023, recording an increase of 2,9% compared to the corresponding period of the previous year.

The total registrations of Motor Vehicles increased by 32,5%, reaching to 38.503 during the period January-October 2023. Private saloon cars increased to 25.551, recording a rise of 33,1% and light goods vehicles increased to 2.872 recording a rise of 12,2% compared to January-October 2022.

The Consumer Price Index increased by 3,9% during the period January-October 2023, compared to the corresponding period of the previous year.

The total Imports of Goods reached €10.829,5 mn during the period January–October 2023, recording an increase of 12,9% and total Exports of Goods reached €3.540,9 mn, recording an increase of 8,4%.

The Arrivals of Tourists totaled 3.562.417 during the period January-October 2023, compared to 2.941.182 in the corresponding period of 2022, recording an increase of 21,1%.

More statistics are available in the Monthly Economic Indicators bulletin, available in electronic form on the online portal of the Statistical Service.

Source:Cystat

Δείκτης εργατικού κόστους: 3ο Τρίμηνο 2023

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 3ο τρίμηνο του 2023, σημείωσε αύξηση 5,6%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 5,8% και 4,8% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 0,7% και το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 0,4%.

Πηγή:Cystat

--

Labour cost index: 3rd Quarter 2023

Based on provisional data, in the 3rd quarter of 2023, the hourly labour costs (total cost) increased by 5,6%, compared with the same quarter of the previous year.

The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 5,8% and 4,8% respectively, compared with the same quarter of the previous year.

The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 0,6% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, increased by 0,7% and the non-wage cost, seasonally adjusted, increased by 0,4%.

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου απο ταξίδια στο εξωτερικό: Νοέμβριος 2023

Αφίξεις Τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο 2023 ανήλθαν σε 159.605 σε σύγκριση με 149.857 τον Νοέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 6,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.722.022 σε σύγκριση με 3.091.039 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 20,4%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Νοέμβριο 2023, αφού αποτέλεσαν το 26,8% (42.724) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία το 11,8% (18.874), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 10,0% (15.984) και οι αφίξεις από την Ελλάδα το 9,7% (15.475).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Νοέμβριο 2023 ήταν για ποσοστό 67,2% των τουριστών οι διακοπές, για 19,7% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 12,8% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Νοέμβριο 2022, ποσοστό 70,8% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 15,0% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 14,0% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Νοέμβριο 2023 ανήλθαν στις 117.487 σε σύγκριση με 102.417 τον Νοέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 14,7%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Νοέμβριο 2023 ήταν η Ελλάδα με 33,9% (39.868), το Ηνωμένο Βασίλειο με 13,5% (15.834) και η Ιταλία με 5,0% (5.914).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Νοέμβριο 2023 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 68,1%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 27,7%, οι σπουδές ποσοστό 2,3% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,8%

Πηγή:Cystat

--

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: November 2023

Tourist Arrivals

The arrivals of tourists reached 159.605 in November 2023 compared to 149.857 in November 2022, recording an increase of 6,5%.

For the period of January – November 2023, arrivals of tourists totaled 3.722.022 compared to 3.091.039 in the corresponding period of 2022, recording an increase of 20,4%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for November 2023, with a share of 26,8% (42.724) of total arrivals, followed by Poland with 11,8% (18.874), Germany with 10,0% (15.984) and Greece with 9,7% (15.475).

For a percentage of 67,2% of tourists, the purpose of their trip in November 2023 was holidays, for 19,7% visit to friends and relatives and for 12,8% business. Respectively, in November 2022, 70,8% of tourists visited Cyprus for holidays, 15,0% visited friends and relatives and 14,0% visited Cyprus for business reasons.

Returns of Residents of Cyprus

A total number of 117.487 residents of Cyprus returned from a trip abroad in November 2023 compared to 102.417 in the corresponding month last year, recording an increase of 14,7%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in November 2023 were Greece with a share of 33,9% (39.868), the United Kingdom with 13,5% (15.834) and Italy with 5,0% (5.914).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in November 2023 was mainly holidays, with a percentage of 68,1%, whilst business reasons held a percentage of 27,7%, studies 2,3% and other reasons 1,8%.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Νοέμβριος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Νοέμβριο 2023 ανήλθε στις 134,04 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,19% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 0,08%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (13,72%), στα προϊόντα ορυκτών (5,47%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,50%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (0,39%). Mείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-8,34%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 3,13% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Πηγή:Cystat

--

Price index of construction materials: November 2023

The Price Index of Construction Materials for November 2023 reached 134,04 units (base year 2015=100), recording a decrease of 0,19% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 0,08%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (13,72%), mineral products (5,47%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (0,50%) and electromechanical products (0,39%). A decrease was recorded in metallic products (-8,34%).

For the period January-November 2023, the index recorded an increase of 3,13% compared to the corresponding period of 2022.

Source:Cystat

Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Νοέμβριος 2023

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2023 αυξήθηκε κατά 2,4% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 1,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023, σημειώθηκε αύξηση 4,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2022, η κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (7,1%) παρουσίασε την μεγαλύτερη μεταβολή.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Μεταφορές (-4,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,4%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,5%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2022 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Υπηρεσίες (4,1%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Ενέργεια (-6,3%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή.

Πηγή:Cystat

--

Harmonized index of consumer prices (HICP): November 2023

The HICP rose by 2,4% between November 2022 and November 2023, and decreased by 1,5% in the month between October 2023 and November 2023. For the period January – November 2023, the HICP rose by 4,1% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to November 2022, the largest change was noted in Restaurants and Hotels (7,1%).

Compared to October 2023, the largest change was recorded in category Transport (-4,5%).

For the period January - November 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (8,4%) and Restaurants and Hotels (6,5%).

As regards the economic origin, the largest change when compared to the index of November 2022 was recorded in Services (4,1%). When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in category Energy (-6,3%).

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today