Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η διαδικασία αγοράς και μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και επίλυσης του σοβαρού προβλήματος που υπάρχει σήμερα, με τους αγοραστές ακινήτων, οι οποίοι ενώ έχουν εκπληρώσει πλήρως τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του πωλητή, ο πωλητής αδυνατεί λόγω της ύπαρξης εμπράγματων βαρών, να μεταβιβάσει το ακίνητο επ’ ονόματι τους.

Σκοπός του νόμου είναι να αρθούν τα προβλήματα που εντοπίζονται στη διαδικασία αγοράς και μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις που, ενώ οι αγοραστές ακινήτων έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, οι πωλητές αδυνατούν να μεταβιβάσουν τα ακίνητα επ’ ονόματί τους λόγω της ύπαρξης εμπράγματων βαρών.

Με το νόμο προνοείται μεταξύ άλλων αύξηση κατά δύο χιλιάδες ευρώ στο ανώτατο ύψους του προστίμου το οποίο δύναται να επιβληθεί από τον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε πωλητή ο οποίος δε συμμορφώνεται με την υποχρέωση περίληψης πιστοποιητικού έρευνας ακινήτου στη σύμβαση πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας.

Προνοείται επίσης δυνατότητα επιβολής αποτρεπτικού διοικητικού προστίμου από τον Διευθυντή Κτηματολογίου σε ενυπόθηκο δανειστή, ο οποίος εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση έκδοσης στον αγοραστή γραπτής βεβαίωσης πληρωμής. Καθορίζεται διαδικασία προσβολής από τον ενυπόθηκο δανειστή της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου.

Εισάγεται επίσης πρόνοια δυνάμει της οποίας προβλέπεται ότι σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος εκκαθάρισης ή πτώχευσης του πωλητή εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Πτώχευσης Νόμου.

Πηγή: Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

--

The Sale of Immovable Property (Special Execution) (Amendment) Law of 2022

The amendment of the existing legislation was published in the Official Gazette of the Republic of Cyprus in order to ensure the purchase and transfer of real estate and to solve the serious problem that exists today with buyers of real estate, who have fully fulfilled their contractual obligations towards the seller, but the seller is unable to transfer the property in their name due to the existence of encumbrances in rem.

The purpose of the law is to remedy the problems encountered in the process of purchase and transfer of real estate property in cases where, while buyers of real estate have fulfilled their contractual obligations, sellers are unable to transfer the property in their name due to the existence of encumbrances in rem.

The law provides, amongst other, for an increase by two thousand euros in the maximum amount of the fine which may be imposed by the Director of the Department of Cadastre and Land Surveying on a seller who fails to comply with the obligation to include a property survey certificate in the contract of sale of immovable property.

Provision is also made for the possibility of imposing a deterrent administrative fine by the Director of the Land Registry on a mortgage lender who deliberately fails to comply with the obligation to issue the buyer with a written certificate of payment.

Provision is also made for the possibility of imposing a deterrent administrative fine by the Director of the Land Registry on a mortgage lender who deliberately fails to comply with the obligation to issue the buyer with a written confirmation of payment. It establishes a procedure for the mortgage lender to challenge the decision to impose an administrative fine.

A provision is also introduced under which it is provided that in the event of a winding-up or bankruptcy order being made against the seller, the provisions of the Companies Act and the Bankruptcy Act shall apply.

Source: Government Gazette

Ψηφίστηκε το e-kalathi παρά τις αρχικές αντιδράσεις

Παρά τις αρχικές αντιδράσεις, που υπήρχαν ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το νομοσχέδιο για τη λειτουργία της εφαρμογής e-kalathi, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων, έτσι ώστε να επιλέγουν τις υπεραγορές οι οποίες τα πωλούν σε πιο χαμηλές τιμές.

 Το e-kalathi θα εφαρμόζεται μόνο στις υπεραγορές, παρόλο που κατά τις συζητήσεις είχαν τεθεί εισηγήσεις για συμπερίληψη των περιπτέρων και των φούρνων. Επίσης, θα καλύπτει τις υπεραγορές που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από €5 εκατ. αντί πάνω από €2 εκατ. που προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο. Παράλληλα, τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο e-καλάθι και για τα οποία θα γίνεται σύγκριση τιμών θα πρέπει να έχουν τον ίδιο κωδικό προϊόντος (barcode).   O βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας, είπε πως το κόμμα του είναι υπέρ της διαφάνειας.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστας δήλωσε πως η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν θα κτυπήσει την ακρίβεια αλλά θα συμβάλει στη διαφάνεια και στην προστασία  των δικαιωμάτων καταναλωτών. Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, δήλωσε πως το e-kalathi είναι ένα εργαλείο διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών το οποίο θα ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό. Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή είναι ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε πως είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει τους καταναλωτές, τονίζοντας πως εάν στην πράξη διαφανεί πως αποδίδει τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί για τους φούρνους και τα περίπτερα.

Πηγή:Philenews

--

e-kalathi passed despite initial opposition

Despite initial opposition, the House of Representatives unanimously approved the bill for the operation of the e-kalathi application, through which consumers will be able to compare the prices of products so that they can choose supermarkets that sell them at lower prices.

 The e-kalathi will only apply to hypermarkets, although suggestions were made during the discussions to include kiosks and bakeries. It will also cover hypermarkets with an annual turnover of more than €5 million instead of the more than €2 million envisaged in the original bill. At the same time, the products included in the e-basket and for which prices will be compared will have to have the same product code (barcode). DISY MP Nikos Sykas said his party is in favour of transparency.

AKEL MP Kostas Kostas said that this application would not beat expensive prices but would contribute to transparency and the protection of consumer rights. DIKO MP Chrisis Pantelidis said that e-kalathi is a tool for transparency and information for citizens which will enhance healthy competition. DIPA MP Michael Yakoomi said it is a measure in the right direction.

Ecologists' MP Stavros Papadouris said it is a measure that will help consumers, stressing that if in practice it proves to work then it should be applied to bakeries and kiosks.

Source:Philenews

Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Νοέμβριος 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για τον Νοέμβριο 2023.

Πατήστε εδώ.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

CIR Statistics November 2023

The Central Bank of Cyprus has today released statistics relating to the Central Information Register for the month of November 2023.

Click here.

Source: Central Bank of Cyprus

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος - Νοέμβριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023.

Κατά τον Νοέμβριο 2023, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.997, σημειώνοντας αύξηση 58,5% σε σχέση με 2.522 τον Νοέμβριο 2022. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 74,6% στις 3.243 από 1.857 τον Νοέμβριο 2022.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 34,6% την περίοδο ΙανουαρίουΝοεμβρίου 2023 και έφτασε τις 42.500, σε σύγκριση με 31.584 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 37,1% και έφτασαν τις 34.140, σε σύγκριση με 24.902 την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 13.894 ή 40,7% ήταν καινούρια και 20.246 ή 59,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 38,7% στα 5.393.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 306 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, από 84 την ίδια περίοδο του 2022.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 4.100 την περίοδο ΙανουαρίουΝοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 3.564 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 15,0%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 11,3% στα 3.198, τα βαριά φορτηγά κατά 41,8% στα 499, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 80,0% στους 144 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 0,4% στα 259.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 305 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 237 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 28,5% στις 3.151 την περίοδο ΙανουαρίουΝοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 2.452 την ίδια περίοδο του 2022.

Πηγή:Cystat

--

Registration of motor vehicles: January - November 2023

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-November 2023.

In November 2023, the total registrations of motor vehicles numbered 3.997, recording an increase of 58,5% compared to 2.522 in November 2022. Passenger saloon cars registered a rise of 74,6% to 3.243, from 1.857 in November 2022.

The main developments during the period January-November 2023 compared to the corresponding period of 2022 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 34,6% to 42.500 in January-November 2023, from 31.584 in January-November 2022.

(b) Passenger saloon cars increased to 34.140 from 24.902 in January-November 2022, recording a rise of 37,1%. Of the total passenger saloon cars, 13.894 or 40,7% were new and 20.246 or 59,3% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 38,7% to 5.393.

(c) Motor coaches and buses registered in January-November 2023 increased to 306, from 84 in the same period of 2022.

(d) Goods conveyance vehicles increased by 15,0% to 4.100 in January-November 2023, compared to 3.564 in January-November 2022. In particular, light goods vehicles increased by 11,3% to 3.198, heavy goods vehicles by 41,8% to 499, road tractors (units of trailers) by 80,0% to 144 and rental vehicles by 0,4% to 259.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-November 2023 increased to 305 compared to 237 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc increased by 28,5% to 3.151 in January-November 2023, compared to 2.452 in the same period of 2022.

Source:Cystat

Έρευνα εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ): 3ο Τρίμηνο 2023

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 3 ο τρίμηνο του 2023, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 494.622 άτομα ή 65,5% του πληθυσμού (άνδρες 70,6%, γυναίκες 60,9%) σε σύγκριση με 486.492 άτομα (65,4%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 466.117 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 61,7% (άνδρες 66,5%, γυναίκες 57,4%) σε σύγκριση με 453.625 άτομα (61,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 28.504 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 5,8% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 5,8%, γυναίκες 5,8%) σε σύγκριση με 32.868 άτομα (6,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 79,3%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 84,1% και για τις γυναίκες 74,8%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 το ποσοστό ήταν 78,3% (άνδρες 84,8%, γυναίκες 72,3%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 66,8% σε σύγκριση με 65,2% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,8% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 15,7% και 2,5% αντίστοιχα. Για το 3 ο τρίμηνο του 2022 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,5%, Βιομηχανία 17,2% και Γεωργία 2,3%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 8,7% της συνολικής απασχόλησης ή 40.743 άτομα (άνδρες 6,7%, γυναίκες 10,9%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 3 ο τρίμηνο του 2022 ήταν 9,8% (άνδρες 8,3%, γυναίκες 11,6%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,6% ή 417.847 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,1% (58.805 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 89,1% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 11,5% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,3% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 18,4%, γυναίκες 16,2%) σε σύγκριση με 19,9% (άνδρες 18,0%, γυναίκες 21,6%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 50,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 18,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 31,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 3 ο τρίμηνο του 2022 ήταν 56,2%, 14,9% και 28,9%.

Πηγή:Cystat

--

Labour force survey (LFS): 3rd Quarter 2023

According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 3 rd quarter of 2023 amounted to 494.622 persons or 65,5% of the population (males 70,6%, females 60,9%) in comparison to 486.492 persons (65,4%) in the corresponding quarter of 2022.

The number of employed persons was 466.117 and the employment rate 61,7% (males 66,5%, females 57,4%) in comparison to 453.625 persons (61,0%) in the corresponding quarter of 2022.

The number of unemployed persons amounted to 28.504 and the unemployment rate to 5,8% of the labour force (males 5,8%, females 5,8%) in comparison to 32.868 persons (6,8%) in the corresponding quarter of 2022.

Employment

For the age group 20-64, the employment rate was 79,3%. The rate for males was 84,1% and for females 74,8%. In the corresponding quarter of 2022, the rate was 78,3% (males 84,8%, females 72,3%). For the age group 55-64 the employment rate was 66,8% in comparison to 65,2% in the corresponding quarter of 2022.

According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (81,8%), followed by Manufacturing (15,7%) and Agriculture (2,5%). For the 3 rd quarter of 2022, the corresponding percentages were: Services 80,5%, Manufacturing 17,2% and Agriculture 2,3%.

The share of part-time employment to total employment was 8,7% or 40.743 persons (males 6,7%, females 10,9%). The corresponding rate for the 3 rd quarter of 2022 was 9,8% (males 8,3%, females 11,6%).

89,6% or 417.847 of the total employed persons were employees, of which 14,1% (58.805 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2022 employees accounted for 89,1% of total employment of which 11,5% had a temporary job.

Unemployment

For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 17,3% of the labour force of the same age group (males 18,4%, females 16,2%) in comparison to 19,9% (males 18,0%, females 21,6%) in the corresponding quarter of last year.

As far as the duration of unemployment is concerned, 50,7% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 18,0% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 31,3% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 3 rd quarter of 2022 were 56,2%, 14,9% and 28,9%.

Source:Cystat

Απασχόληση κυβέρνησης ανα κατηγορία: Νοέμβριος 2023

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2023 αυξήθηκε κατά 867 άτομα (1,6%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και έφτασε τα 54.404 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 722 άτομα (-2,8%), από 25.514 σε 24.792 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 3.174 άτομα (16,2%) φθάνοντας τα 22.800 σε σχέση με 19.626 άτομα τον Νοέμβριο του 2022. Η αύξηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του έκτακτου προσωπικού της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, που οφείλεται κυρίως στην κατάργηση του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από τη σχολική χρονιά 2023 – 2024.

Μείωση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες του μόνιμου προσωπικού, ενώ σε όλες τις κατηγορίες του έκτακτου προσωπικού παρατηρείται αύξηση. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (αύξηση 34,7%). Το Ωρομίσθιο Προσωπικό παρουσιάζει μείωση (-18,9%), η οποία οφείλεται κυρίως στη μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, από τον Ιανουάριο του 2023.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (αύξηση 12,1%). Η απασχόληση στις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού παρέμεινε πολύ κοντά στα επίπεδα του Οκτωβρίου, 2023.

Πηγή:Cystat

--

Government employment by category: November 2023

In November 2023 total government employment increased by 867 persons (1,6%) in comparison to the corresponding month of 2022 and reached 54.404 persons. Permanent staff decreased by 722 persons (-2,8%), from 25.514 to 24.792 persons. Casual staff increased by 3.174 persons (16,2%) and reached 22.800 persons compared to 19.626 persons in November 2022. This increase is mainly attributed to the increase of the Educational Service casual staff, due to the abolition of the purchase of services regime in the supporting programs of the Ministry of Education, Sport and Youth as from the school year 2023-2024.

A decrease is observed in all permanent personnel categories, whereas an increase is observed in all casual personnel categories. The main change is observed in casual Educational Service staff (increase of 34,7%). A decrease is observed in Hourly Paid Workers (-18,9%), which is mainly attributed to the transfer of Hourly Paid Workers from the Ministry of Health to the State Health Services Organisation, which is included in the Broad Public Sector, as from January 2023.

Compared to October 2023, the main change in employment is observed in casual Educational Service staff (increase of 12,1%). Employment levels in all other personnel categories remained stable in comparison to October 2023.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Σεπτέμβριος 2023 (Τελικά Στοιχεία) και Οκτώβριος 2023 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)

Οκτώβριος 2023, Προκαταρκτικά Στοιχεία

Οκτώβριος 2023, Προκαταρκτικά Στοιχεία Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Οκτώβριο 2023 ήταν €1.020,8 εκ. σε σύγκριση με €940,4 εκ. τον Οκτώβριο 2022, καταγράφοντας αύξηση 8,6%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €604,5 εκ. και από τρίτες χώρες €416,3 εκ. σε σύγκριση με €585,1 εκ. και €355,3 εκ. αντίστοιχα τον Οκτώβριο 2022. Οι εισαγωγές τον Οκτώβριο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €20,8 εκ. έναντι €65,5 εκ. τον Οκτώβριο 2022.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Οκτώβριο 2023 ήταν €274,8 εκ. σε σύγκριση με €418,0 εκ. τον Οκτώβριο 2022, σημειώνοντας μείωση 34,3%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €90,7 εκ. και προς τρίτες χώρες €184,1 εκ., σε σύγκριση με €81,1 εκ. και €336,9 εκ. αντίστοιχα τον Οκτώβριο 2022. Οι εξαγωγές τον Οκτώβριο 2023 δεν περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, σε αντίθεση με τον Οκτώβριο 2022 όπου περιλαμβάνεται το ποσό των €153,8 εκ.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2023 ήταν €10.829,5 εκ. σε σύγκριση με €9.596,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2022, σημειώνοντας αύξηση 12,9%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2023 ήταν €3.540,9 εκ. σε σύγκριση με €3.267,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2022, σημειώνοντας αύξηση 8,4%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €7.288,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2023 σε σύγκριση με €6.328,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Σεπτέμβριος 2023, Τελικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.077,9 εκ. τον Σεπτέμβριο 2023 σε σύγκριση με €877,6 εκ. τον Σεπτέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 22,8%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Σεπτέμβριο 2023 ήταν €354,6 εκ. σε σύγκριση με €107,1 εκ. τον Σεπτέμβριο 2022, καταγράφοντας αύξηση 231,1%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Σεπτέμβριο 2023 ανήλθε σε €348,7 εκ. σε σύγκριση με €101,2 εκ. τον Σεπτέμβριο 2022, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Σεπτέμβριο 2023 ανήλθε στα €4,6 εκ. έναντι €4,8 εκ. τον Σεπτέμβριο 2022.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Σεπτέμβριο 2023 ήταν €86,7 εκ. σε σύγκριση με €181,2 εκ. τον Σεπτέμβριο 2022, σημειώνοντας μείωση 52,2%.

Πηγή:Cystat

--

Foreign trade statistics: September 2023 (Final Data) and October 2023 (Provisional Data)

October 2023, Provisional Data

Total imports of goods in October 2023 were €1.020,8 mn as compared to €940,4 mn in October 2022, recording an increase of 8,6%. Imports from other EU Member States were €604,5 mn and from third countries €416,3 mn, compared to €585,1 mn and €355,3 mn respectively in October 2022. Imports in October 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment, with total value of €20,8 mn as compared to €65,5 mn in October 2022.

Total exports of goods in October 2023 were €274,8 mn as compared to €418,0 mn in October 2022, recording a decrease of 34,3%. Exports to other EU Member States were €90,7 mn and to third countries €184,1 mn, compared to €81,1 mn and €336,9 mn respectively in October 2022. Exports in October 2023 do not include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment, in contrast to October 2022 in which the amount of €153,8 mn is included.

Total imports of goods in January–October 2023 amounted to €10.829,5 mn as compared to €9.596,1 mn in January–October 2022, recording an increase of 12,9%. Total exports of goods in January-October 2023 were €3.540,9 mn compared to €3.267,9 mn in January–October 2022, registering an increase of 8,4%. The trade deficit was €7.288,6 mn in January–October 2023 compared to €6.328,1 mn in the corresponding period of 2022.

September 2023, Final Data

Total imports of goods amounted to €1.077,9 mn in September 2023 as compared to €877,6 mn in September 2022, recording an increase of 22,8%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in September 2023 were €354,6 mn as compared to €107,1 mn in September 2022, recording an increase of 231,1%. Domestic exports of industrial products in September 2023 were €348,7 mn compared to €101,2 mn in September 2022, whilst domestic exports of agricultural products in September 2023 were €4,6 mn compared to €4,8 mn in September 2022.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in September 2023 were €86,7 mn as compared to €181,2 mn in September 2022, recording a decrease of 52,2%.

Source:Cystat

Απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα: 3ο Τρίμηνο 2023

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 3 ο τρίμηνο του 2023 ήταν 72.307. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 66.496 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.811.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 52.237, 9.733 και 4.526 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.878 άτομα (2,7%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 1.614 άτομα (2,7%), στις Τοπικές Αρχές κατά 156 άτομα (3,6%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 108 άτομα (1,9%). Η απασχόληση στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) παρουσιάζει αύξηση 27,6%, η οποία οφείλεται στην μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας (Κυβέρνηση) στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΜΚΟ), από τον Ιανουάριο του 2023.

Συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2023, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα μειώθηκε κατά 1.019 άτομα (-1,4%). Μείωση απασχόλησης παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 1.028 άτομα (-1,6%), ενώ στις Τοπικές Αρχές και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση η απασχόληση παρέμεινε πολύ κοντά στα επίπεδα του 2 ου τρίμηνου, 2023.

Πηγή:Cystat

--

Employment in the broad public sector: 3rd Quarter 2023

Total employment in the Broad Public Sector in the 3 rd quarter of 2023 reached 72.307 persons. The employment in General Government was 66.496 and in the Publicly Owned Enterprises and Companies 5.811 persons.

In General Government, which consists of the Government, Non-Profit Organizations and Local Authorities, total employment reached 52.237, 9.733 and 4.526 persons respectively.

The employment in the Broad Public Sector increased by 1.878 persons (2,7%) compared to the same quarter of 2022. The employment in Central Government increased by 1.614 persons (2,7%), in Local Authorities by 156 persons (3,6%) and in Publicly Owned Enterprises and Companies by 108 persons (1,9%). The employment in Non-profit Organizations (NPOs) increased by 27,6%, which is attributed to the transfer of Hourly Paid Workers from the Ministry of Health (Government) to the State Health Services Organisation (NPO), as from January 2023.

Compared to the 2nd quarter of 2023, the employment in the Broad Public Sector decreased by 1.019 persons (-1,4%). Employment decreased in Central Government by 1.028 persons (-1,6%), whereas employment levels in Local Authorities and in Publicly Owned Enterprises and Companies remained stable in comparison to the 2nd quarter of 2023.

Source:Cystat

Κενές θέσεις εργασίας: 3ο Τρίμηνο 2023

O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 3 ο τρίμηνο του 2023 ανήλθε στις 12.274, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3.100 θέσεις (33,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 9.174. Σε σχέση με το 2 ο τρίμηνο του 2023 παρατηρήθηκε μείωση 753 θέσεων (-5,8%).

Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το 3 ο τρίμηνο του 2023 ήταν 2,9%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 ήταν 2,9% και 2,2% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 3 ο τρίμηνο του 2023 παρατηρούνται στους Τομείς των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (4,5%), Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (4,0%) και των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (3,9%).

Πηγή:Cystat

--

Job vacancies: 3rd Quarter 2023

The number of job vacancies in the 3 rd quarter of 2023 reached 12.274, recording an increase of 3.100 vacancies (33,8%) compared to the same quarter of the previous year where the number was 9.174. Compared to the 2 nd quarter of 2023 the number of job vacancies decreased by 753 (-5,8%).

The job vacancy rate in the 3 rd quarter of 2023 was 2,9%, while the job vacancy rate in the previous quarter and the 3 rd quarter of 2022 was 2,9% and 2,2% respectively. The largest job vacancy rates in the 3 rd quarter of 2023 were observed in the Sectors of Administrative and Support Service Activities (4,5%), Information and Communication (4,0%) and Accommodation and Food Service Activities (3,9%).

Source:Cystat

Αποτελέσματα έρευνας χρήσης τεχνολογιών Πληροφορικής Και Επικοινωνιών στα νοικοκυριά 2023

Χρήση Διαδικτύου

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα ειδικής έρευνας που διενήργησε η Στατιστική Υπηρεσία, εννέα στα δέκα άτομα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η χρήση του διαδικτύου μειώνεται ανάλογα με την ηλικία: ξεκινώντας από 99,3% για την ηλικιακή ομάδα 16 – 24 ετών, η χρήση του διαδικτύου μειώνεται στο 72,8% για την ηλικιακή ομάδα 55 – 74 ετών. Τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πιο συχνά (99,1%) από τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (65,2%).

Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Skype, Messenger, WhatsApp και Viber (95,9%), η πραγματοποίηση κλήσεων μέσω διαδικτύου (95,4%), η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το Twitter (90,5%), η ανάγνωση online ειδήσεων/εφημερίδων/περιοδικών (89,1%) και η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα ή υπηρεσίες (89,1%).

Tο 14,8% των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 έκανε χρήση online εκπαιδευτικού υλικού, το 13,3% έκανε online μάθημα και το 10,9% επικοινώνησε με εκπαιδευτικούς ή μαθητές χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία ήχου ή βίντεο.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κατά την περίοδο Απριλίου 2022 - Μαρτίου 2023 το 50,1% των ατόμων μεταξύ των ηλικιών 16-74 έλαβαν πληροφορίες ηλεκτρονικά, το 43,3% είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες που είχαν αποθηκευτεί για αυτούς από δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες και το 24,9% είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες από δημόσιες βάσεις δεδομένων ή μητρώα.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το ποσοστό των ατόμων που πραγματοποίησαν αγορές μέσω διαδικτύου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκε σημαντικά στο 55,3% σε σύγκριση με 37,0% την αντίστοιχη περίοδο του περσινού χρόνου.

Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν ή αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου ήταν οι ακόλουθες: είδη ρουχισμού (συμπεριλαμβανομένων αθλητικών ενδυμάτων), παπούτσια ή αξεσουάρ (82,3%), παραγγελίες από εστιατόρια ή αλυσίδες “fast food” ή υπηρεσίες “catering” (delivery) (81,7%), τρόφιμα ή ποτά από καταστήματα ή προμηθευτές γευμάτων (meal - kits) (41,4%) και αθλητικά είδη (εκτός αθλητικών ενδυμάτων) (24,5%).

Ανάμεσα στα άτομα ηλικίας 16–74 που παράγγειλαν ή αγόρασαν προϊόντα ή υπηρεσίες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, το 86,6% αγόρασε από ντόπιους πωλητές, το 80,7% αγόρασε από πωλητές χωρώνμελών της ΕΕ και το 47,2% από πωλητές από τον υπόλοιπο κόσμο.

Πηγή:Cystat

--

Survey results on information and communication Technologies usage in households and by individuals 2023

On the basis of the results of the ad hoc survey carried out by the Statistical Service of Cyprus, nine out of ten individuals use the internet at least once a week. Internet use decreases with age: starting from 99,3% for the 16–24 age group, internet use drops to 72,8% for the 55–74 age group. Persons with high educational attainment level use the internet more frequently (99,1%) than persons with low educational attainment level (65,2%).

The most popular internet activities by individuals during the first quarter of 2023 were instant messaging via Skype, Messenger, WhatsApp and Viber (95,9%), making calls over the internet (95,4%), participating 91,2 90,6 91,8 99,3 98,3 72,8 65,2 93,5 99,1 100,0 97,3 92,2 69,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Total Males Females 16 - 24 25 - 54 55 - 74 Low Medium High Students Employees Unemployed Retired/Inactive % Figure 1: Internet - Frequent Users -2- in social networks like Facebook and Twitter (90,5%), reading online news sites/newspapers/news magazines (89,1%) and finding information about goods or services (89,1%).

14,8% of persons that used the internet in the first quarter of 2023, used online learning material other than a complete online course, 13,3% had an online course and 10,9% communicated with educators or learners using audio or video online tools.

e-Government

During the period April 2022 - March 2023, 50,1% of individuals aged 16-74 obtained information online, 43,3% accessed information stored about them by public authorities or public services and 24,9% accessed information from public databases or registers.

e-Commerce

The proportion of individuals aged 16-74 years old placing online orders during the first quarter of 2023 increased significantly to 55,3% compared to 37,0% in the corresponding period of 2022.

clothing), shoes or accessories (82,3%), deliveries or pick up from restaurants, fast-food chains (81,7%), food or beverages from stores or from meal-kits providers (41,4%) and sports goods (excluding sport clothing) (24,5%).

Among the people who bought or ordered goods or services for private use in the first quarter of 2023, 86,6% preferred sellers from Cyprus, 80,7% bought from sellers from other EU member countries and 47,2% from sellers from the rest of the world.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today