Παράταση προθεσμίας καταβολής του Τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.) 0,4% λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και μετοχών κατόπιν πώλησης κατά την περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων ημερομηνίας 1/9/2023 και 7/11/2023 και με νέα απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, η ημερομηνία καταβολής του σχετικού Τέλους χωρίς την επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων και τόκων παρατείνεται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2024. Μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία χρηματικές επιβαρύνσεις και τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Επισημαίνεται ότι, όσοι έχουν μεταβιβάσει ακίνητη ιδιοκτησία κατόπιν πώλησης κατά την πιο πάνω περίοδο και δεν έχουν παραλάβει τη σχετική ειδοποίηση οφειλής, θα πρέπει είτε (α) να αναζητήσουν τη σχετική οφειλή στη Φορολογική Πύλη – «Κατάσταση Οφειλών» και να προχωρήσουν σε πληρωμή είτε (β) να επισκεφθούν τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για διευθέτηση της οφειλής.

Πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω της Φορολογικής Πύλης (με internet banking με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα). Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας έχει αναρτηθεί οδηγός για πληρωμές φορολογικών οφειλών τον οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Extension of the deadline for the payment of the 0.4% Central Equal Weight Sharing Tax (C.W.E.L.S.) due to the transfer of real estate and shares following a sale during the period 22/02/2021 to 18/11/2022

Following the announcements dated 1/9/2023 and 7/11/2023 and by a new decision of the Tax Commissioner, the date of payment of the relevant Fee without the imposition of penalties and interest is extended until 31 March 2024. After that date, the monetary charges and interest provided for by law will be imposed until full payment.

Please note that those who have transferred real property following a sale during the above period and have not received the relevant notice of debt, should either (a) search for the relevant debt in the Tax Portal - "List of Debts" and proceed to payment or (b) visit the local District Offices of the Tax Department, presenting all the necessary information for the settlement of the debt.

Payments are made through the Tax Portal (by internet banking based on the payment reference number or by credit/debit card).

Source: Tax Department

Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων(1) των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Οκτώβριο 2023. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Νοεμβρίου 2023.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια καταθέσεων

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 1,58%, σε σύγκριση με 1,59% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 2,26%, σε σύγκριση με 1,67% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια δανείων

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 6,27%, σε σύγκριση με 6,05% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 4,91%, σε σύγκριση με 4,42% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε αύξηση στο 5,77%, σε σύγκριση με 5,72% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε αύξηση στο 6,26%, σε σύγκριση με 5,59% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων (2)

Τον Οκτώβριο του 2023 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €693,4 εκ., σε σύγκριση με €578,0 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €24,6 εκ., σε σύγκριση με €24,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €218,1 εκ., σε σύγκριση με €172,6 εκ. τον  προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν αύξηση στα €92,4 εκ., σε σύγκριση με €83,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση στα €348,5  εκ., σε σύγκριση με €278,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

1) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2013/34, όπως τροποποιήθηκε, της ΕΚΤ, τα στοιχεία επιτοκίων καταρτίζονται ως σταθμικά μέσα επιτόκια (τα οποία είναι ευαίσθητα σε ακραίες τιμές (outliers)).

2) Τα ποσά νέων δανείων περιλαμβάνουν νέες συμβάσεις δανείων καθώς και συμβάσεις οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης κατά τον υπό αναφορά μήνα.

Πατήστε εδώ.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

Interest Rate Statistics of Monetary Financial Institutions

The Central Bank of Cyprus has today published the interest rate statistics (1) of the monetary financial institutions of Cyprus for euro area residents' deposits and loans in euro, as well as data on new loans to euro area residents in euro for the reference month of October 2023. These data are included in the publication Monetary and Financial Statistics, November 2023.

The main interest rate developments relating to new deposit and loan contracts, including those that have been renegotiated, are summarised as follows:

Interest rates on deposits

The interest rate on time deposits up to one year by households decreased to 1.58%, compared to 1.59% last month.

The corresponding interest rate for deposits from non-financial companies increased to 2.26%, compared to 1.67% in the previous month.

Interest rates on loans

The interest rate on consumer loans increased to 6.27%, compared to 6.05% in the previous month.

The interest rate on home purchase loans increased to 4.91%, compared to 4.42% in the previous month.

The interest rate on loans to non-financial companies for amounts up to €1 million increased to 5.77%, compared to 5.72% in the previous month. The interest rate on loans to non-financial companies for amounts above €1 million recorded an increase to 6.26%, compared to 5.59% in the previous month.

Interest rates on loans

The interest rate on consumer loans increased to 6.27%, compared to 6.05% last month.

The interest rate on home purchase loans increased to 4.91%, compared to 4.42% in the previous month.

The interest rate on loans to non-financial companies for amounts up to €1 million increased to 5.77%, compared to 5.72% in the previous month. The interest rate on loans to non-financial companies for amounts above €1 million recorded an increase to 6.26%, compared to 5.59% in the previous month.

Amounts of new loans (2)

In October 2023, total new loans increased to €693.4 million, compared to €578.0 million in the previous month. The main categories of new loans are detailed below:

New consumer loans increased to €24.6 million, compared to €24.5 million in the previous month.

New home purchase loans increased to €218.1 million, compared to €172.6 million in the previous month.

New loans to non-financial companies for amounts up to €1 million increased to €92.4 million, compared to €83.5 million in the previous month.

New loans to non-financial corporations for amounts above €1 million recorded an increase to €348.5 million, compared to €278.7 million in the previous month.

1) In accordance with the provisions of ECB Regulation 2013/34, as amended, interest rate data are compiled as weighted average interest rates (which are sensitive to outliers).

2) New loan amounts include new loan contracts as well as contracts that were renegotiated in the reporting month.

Click here.

Source: Central Bank of Cyprus

Έσοδα από τον τουρισμό: Σεπτέμβριος 2023

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο 2023 ανήλθαν σε €428,4 εκ. σε σύγκριση με €348,3 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 23,0%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.456,1 εκ. σε σύγκριση με €1.965,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 25,0%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Σεπτέμβριο 2023 ανέρχεται σε €879,13 σε σύγκριση με €842,49 τον Σεπτέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 4,3%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 34,0% του συνόλου των τουριστών τον Σεπτέμβριο 2023) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €102,38 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 11,7% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €149,81. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 6,7%), ξόδεψαν €93,19 ημερησίως.

Πηγή:Cystat

--

Revenue from tourism: September 2023

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €428,4 mn in September 2023 compared to €348,3 mn in the corresponding month of the previous year, recording an increase of 23,0%.

For the period of January – September 2023, revenue from tourism is estimated at €2.456,1 mn compared to €1.965,4 mn in the corresponding period of 2022, recording an increase of 25,0%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €879,13 in September 2023 compared to €842,49 in September 2022, recording an increase of 4,3%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 34,0% of the total tourists in September 2023) spent on average €102,38 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 11,7% of the total tourists) spent on average €149,81. Tourists from Poland (the third largest market with 6,7%), spent on average €93,19 per day.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Οκτώβριος 2023

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Οκτώβριο 2023 κατά 5,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

--

Turnover index of retail trade except of motor vehicles: October 2023

The Turnover Value Index of Retail Trade for October 2023 increased by 5,7% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 2,7% compared to the corresponding month of the previous year.

Source:Cystat

Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί: 3ο Τρίμηνο 2023

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 2,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 2,2%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορές και Αποθήκευση", "Κατασκευές", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία", "Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών" και "Χρηματοπιστωτικές Δραστηριότητες".

Πηγή:Cystat

--

Quarterly National Accounts: 3rd Quarter 2023

The GDP growth rate in real terms during the third quarter of 2023 is positive and it is estimated at 2,5% over the corresponding quarter of 2022. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 2,2%.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, the growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", "Transport and Storage", "Construction", "Information and Communication", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Arts, Entertainment and Recreation", "Other Service Activities" and "Financial Activities".

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Νοέμβριος 2023

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2023, έφτασε τα 12.662 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Νοέμβριο 2023 μειώθηκε στα 11.808 πρόσωπα σε σύγκριση με 11.873 τον προηγούμενο μήνα. 

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022 σημειώθηκε μείωση 2.647 προσώπων ή 17,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, του εμπορίου, των κατασκευών, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή:Cystat

--

Registered unemployed: November 2023

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of November 2023, reached 12.662 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for November 2023 decreased to 11.808 persons in comparison to 11.873 in the previous month.

In comparison with November 2022, a decrease of 2.647 persons or 17,3% was recorded, attributed mainly to the sectors of accommodation and food service activities, trade, construction, financial and insurance activities, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Πηγή:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Σεπτέμβριος 2023

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 206,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Σεπτέμβριο 2023 ο δείκτης έφτασε τις 188,8 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 4,7%. Μείωση παρατηρήθηκε στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10,7% και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 4,0%.

Πηγή:Cystat

--

Industrial turnover index: September 2023

In September 2023, the Industrial Turnover Index reached 206,6 units (base 2015=100), recording an increase of 0,6% compared to September 2022. For the period January – September 2023, the index recorded an increase of 6,7% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for September 2023 reached 188,8 units, recording an increase of 5,2% compared to September 2022. An increase was also noted in the mining and quarrying sector (+4,7%). Decreases were recorded in the sectors of electricity supply (-10,7%) and water supply and materials recovery (-4,0%)

Source:Cystat

Άδειες οικοδομής: Σεπτέμβριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Σεπτέμβριο 2023 ανήλθε στις 612. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €275,4 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 214,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 1.030 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023, εκδόθηκαν 5.274 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 5.701 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 7,5%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 15,7% και το συνολικό εμβαδόν κατά 2,9%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 8,6%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

--

Building permits: September 2023

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during September 2023 stood at 612. The total value of these permits reached €275,4 million and the total area 214,1 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.030 dwelling units.

During the period January – September 2023, 5.274 building permits were issued compared to 5.701 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 7,5%. The total value of these permits increased by 15,7% and the total area by 2,9%. The number of dwelling units recorded an increase of 8,6%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ): Νοέμβριος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2023 μειώθηκε κατά 1,46 μονάδες και έφτασε στις 116,51 μονάδες σε σύγκριση με 117,97 μονάδες τον Οκτώβριο 2023. Ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2023 αυξήθηκε με ρυθμό 1,7%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Νοέμβριο του 2022 όσο και με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστά -6,8% και -7,6% αντίστοιχα.

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2022, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,6%) και Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες (4,0%).

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μεταφορές (-4,9%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,1%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,0%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (5,3%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2023 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,56) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,55). Η κατηγορία Μεταφορές (-0,54) είχε τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του δείκτη.

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (-0,92) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,45).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2023 σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου του 2022 είχαν τα Πετρελαιοειδή (-0,79).

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (-0,89), τα Φρέσκα λαχανικά (-0,47) και ο Ηλεκτρισμός (-0,23) είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

--

Consumer price index (CPI): November 2023

In November 2023, the Consumer Price Index decreased by 1,46 units and reached 116,51 units compared to 117,97 units in October 2023. In November 2023, the inflation increased by 1,7%. 

For the period January-November 2023, the CPI increased by 3,7% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, Petroleum products had the largest change when compared both to the index of November 2022 (-6,8%) and to the index of the previous month (-7,6%).

Analysis of Percentage Changes

Compared to November 2022, the largest changes were monitored in the categories Restaurants and Hotels (5,6%) and Miscellaneous Goods and Services (4,0%). 

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Transport (-4,9%). 

For the period January–November 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Food and Non-Alcoholic Beverages (8,1%), Restaurants and Hotels (6,0%) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (5,3%). 

Analysis of Effects in Units

Compared to the Index of November 2022, the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (0,56) and Restaurants and Hotels (0,55) had the largest positive effect on the change of the CPI. The largest negative effect was monitored in the category Transport (-0,54). 

The largest effect on the change of the CPI compared to the previous month were recorded in categories Transport (-0,92) and Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,45). 

Petroleum products (-0,79) had the most notable effect on the change of the CPI of November 2023 compared to November 2022. 

Finally, Petroleum products (-0,89), Fresh vegetables (-0,47) and Electricity (0,23) had the largest effects on the change of the CPI of November 2023 compared to the previous month.

Source:Cystat

Απασχόληση- Εθνικοί λογαριασμοί: 3ο Τρίμηνο 2023 (Προκαταρκτική Εκτίμηση)

Άτομα

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 3 ο τρίμηνο του 2023 υπολογίζεται στα 481.321 άτομα, εκ των οποίων 431.870 είναι υπάλληλοι και 49.451 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, η συνολική απασχόληση για το 3 ο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκε κατά 1,3%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE Ν), των Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Προσωπικών Υπηρεσιών (NACE S) και των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I).

Ώρες Εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 3 ο τρίμηνο του 2023 υπολογίζονται στις 216.986 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 1,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Προσωπικών Υπηρεσιών (NACE S), των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE Ν) και των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I).

Πηγή:Cystat

--

Employment - National accounts: 3rd Quarter 2023 (Provisional Estimate)

Persons

Total Employment for the 3 rd quarter of 2023 is estimated at 481.321 persons, of which 431.870 are employees and 49.451 are self-employed.

Compared to the corresponding quarter of 2022, total employment increased by 1,3% for the 3 rd quarter of 2023. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Administrative and Supporting Service activities (NACE Ν), Other service activities (NACE S) and Accommodation and Food Services (NACE I).

Hours Worked

Actual hours worked for the 3 rd quarter of 2023 are estimated at 216.986 thousand; an increase of 1,7% compared to the corresponding quarter of 2022. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Other service activities (NACE S), Administrative and Supporting Service activities (NACE Ν) and Accommodation and Food Services (NACE I).

Source:Cystat

Αποτελέσματα έρευνας χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις 2023

Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές για κινητά

Κατά το 2023, σχεδόν 8 στις δέκα επιχειρήσεις (79,9%) με 10 ή περισσότερους απασχολούμενους χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρούνται αυτές που έχουν προφίλ χρήστη, λογαριασμό ή άδεια χρήστη αναλόγως των απαιτήσεων και του είδους του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, το 79,7% όλων των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους απασχολούμενους χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, LinkedIn, κ.λπ.). Το 38,5% χρησιμοποιεί ιστότοπους ή εφαρμογές διαμοιρασμού περιεχομένου πολυμέσων (π.χ. YouTube, Instagram, κ.λπ.) και το 22,7% χρησιμοποιεί ιστολόγια (blogs) ή μικροϊστολόγια (microblogs) (π.χ. Twitter, κ.λπ.). Το 8,5% των επιχειρήσεων διαθέτει εφαρμογή για κινητά για τους πελάτες (π.χ. πρόγραμμα επιβράβευσης ή αφοσίωσης, υποστήριξη πελατών, κ.λπ.).

Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-COMMERCE)

Κατά το 2022, 23,5% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες μέσω δικτύων υπολογιστών (εξαιρούνται τα δακτυλογραφημένα e-mails). Το 22,4% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστότοπων ή εφαρμογών και το 3,6% μέσω μηνυμάτων τύπου “EDI” (Electronic Data Interchange). Το 18,2% των επιχειρήσεων έλαβε παραγγελίες για προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω των ιστότοπων ή εφαρμογών της ίδιας της επιχείρησης, ενώ το 11,9% έλαβε παραγγελίες μέσω ιστότοπων ηλεκτρονικής αγοράς ή εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από διάφορες επιχειρήσεις για εμπορία προϊόντων. Το 20,8% των επιχειρήσεων έλαβε παραγγελίες για αγαθά ή υπηρεσίες μέσω ιστότοπων ή εφαρμογών από ιδιώτες καταναλωτές σε σύγκριση με 13,2% των επιχειρήσεων που έλαβαν παραγγελίες από άλλες επιχειρήσεις ή/και δημόσιες αρχές.

Χρήση επιχειρηματικού λογισμικού και ανάλυση δεδομένων (DATA ANALYTICS)

Το πιο δημοφιλές επιχειρηματικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις στην Κύπρο είναι το ERP (Enterprise Resource Planning). Το ERP είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των πόρων (πληροφοριών) της επιχείρησης μεταξύ των εσωτερικών τμημάτων ή λειτουργιών της (π.χ. λογιστήριο, παραγωγή, πωλήσεις, μάρκετινγκ, κτλ.). Κατά το 2023, το 41,6% των επιχειρήσεων στην Κύπρο χρησιμοποιεί λογισμικό ERP.

Το δεύτερο πιο δημοφιλές λογισμικό είναι το CRM (Customer Relationship Management). Το CRM είναι λογισμικό για τη διαχείριση πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες. Διευκολύνει την επικοινωνία με τον πελάτη και βοηθά στην παρακολούθηση των αγοραστικών συνηθειών του. Ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το 29,5% όλων των επιχειρήσεων στην Κύπρο χρησιμοποιεί λογισμικό CRM. 

Ακολουθεί το BI (Business Intelligence). Το BI είναι λογισμικό για πρόσβαση και ανάλυση επιχειρηματικών πληροφοριών. Είναι λογισμικό για πρόσβαση και ανάλυση δεδομένων από εσωτερικά συστήματα πληροφορικής και εξωτερικές πηγές. Παρέχει αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων σε αναφορές, περιλήψεις, πίνακες, γραφήματα και χάρτες, με σκοπό να δώσει στους χρήστες λεπτομερείς πληροφορίες για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων και καλύτερου στρατηγικού σχεδιασμού. Το 20,8% όλων των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί λογισμικό BI.

Το 26,6% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι οι εργαζόμενοι τους κάνουν ανάλυση δεδομένων από οποιαδήποτε πηγή δεδομένων - εσωτερικές πήγες (συστήματα πληροφοριών της επιχείρησης, αισθητήρες, έξυπνους μετρητές, ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης) ή εξωτερικές πηγές (από άλλες επιχειρήσεις, κυβερνητικές αρχές ή δημόσια διαθέσιμα δεδομένα από ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Το 13,6% των επιχειρήσεων επιλέγει να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη (άλλη επιχείρηση ή οργανισμό) την ανάλυση των δεδομένων. 

Οι επιχειρήσεις μέρα με τη μέρα καλούνται να αντιμετωπίσουν τεράστιες ροές πολύπλοκων δεδομένων που συχνά ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. Η χρήση κάθε είδους επιχειρηματικού λογισμικού δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες (δεδομένα) και να τις αξιοποιήσουν προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Χρήση Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (CLOUD COMPUTING)

Το υπολογιστικό νέφος αναφέρεται στις υπηρεσίες ΤΠΕ οι οποίες χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο για πρόσβαση σε λογισμικό, σε υπολογιστική ισχύ, σε χωρητικότητα αποθήκευσης, κ.λπ. Τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τους εξυπηρετητές (servers) των παρόχων υπηρεσιών, μπορούν εύκολα να αναβαθμιστούν ή να υποβαθμιστούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν "με ζήτηση" (on-demand) από τον χρήστη, τουλάχιστον μετά από την αρχική τοποθέτηση (χωρίς την ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία με τον παροχέα υπηρεσιών). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι για τις υπηρεσίες αυτές να καταβάλλεται αντίτιμο, είτε ανά χρήστη είτε με τη χωρητικότητα που χρησιμοποιείται είτε να είναι προπληρωμένες.

Το 2023, 52,9% των επιχειρήσεων αγόρασαν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Οι κυριότερες κατηγορίες υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στις επιχειρήσεις είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (π.χ. Email Enterprise, Microsoft Exchange Online / Office 365, κ.λπ.) (47,4%) και το λογισμικό γραφείου (π.χ. επεξεργαστές κειμένου, υπολογιστικά φύλλα (π.χ. Microsoft Office Cloud), κ.λπ.) με 40,3%. Η χρήση εφαρμογών λογισμικού ασφαλείας (π.χ. πρόγραμμα προστασίας από ιούς, έλεγχος πρόσβασης δικτύου) ακολουθεί με 39,7% και η αποθήκευση αρχείων με 36,2%.

Πηγή:Cystat

--

Results of the survey on the usage of information and communication technologies (ICT) and e-commerce in enterprises 2023

Use of social media and mobile applications

In 2023, almost 8 out of 10 enterprises (79,9%) in Cyprus use any kind of social media. Enterprises using social media are considered those that have a user profile, an account for business purposes or a user license depending on the requirements and the type of the social media.

In particular, 79,7% of all enterprises with 10 or more employed persons use social networks (e.g. Facebook, LinkedIn, etc.), 38,5% use multimedia content sharing websites or apps (e.g. YouTube, Instagram, etc.) and 22,7% use blogs or microblogs (e.g. Twitter, etc.). 8,5% of enterprises have a mobile application for clients (e.g. loyalty program, customer support, etc.).

Internet connection speed

96,4% of enterprises have internet connection. The demand for high-speed internet connections (100 Mbit/s or more) has increased significantly over the years. In 2023, 72,1% of enterprises have internet connection speeds higher than 100 Mbit/s compared to 17,1% in 2019.

In 2023, the most popular contracted download speed among enterprises in Cyprus was at least 100 Mbit/s but less than 500 Mbit/s (41,6% of all enterprises). The second most popular download speed was at least 30 Mbit/s but less than 100 Mbit/s (19,3%), followed by the enterprises with download speeds of more than 1 Gbit/s with 16,1% and of at least 500 Mbit/s but less than 1 Gbit/s with 14,5%. The least favourite download speed was less than 30 Mbit/s (4,9%).

E-Commerce Sales

During 2022, almost one out of four enterprises (23,5%) received orders for goods and services via computer networks. 22,4% via websites or “apps” and 3,6% via EDI–type messages. 18,2% of all enterprises received orders for goods and services via the enterprises’ o wn websites or “apps”, while 11,9% received orders via e-commerce marketplace websites or “apps” used by several enterprises for trading products. 20,8% of enterprises received orders via websites or “apps” from private customers compared to 13,2% of enterprises which received orders from other businesses and/or from the government or public authorities.

Use of a business software and data analytics

Enterprise Resource Planning (ERP) is the most popular business software used by enterprises in Cyprus. ERP consists of one or more sets of software applications that integrate information and processes across the several business functions within an enterprise (e.g. accounting, planning, production, marketing). In 2023, 41,6% of enterprises use an ERP software.

The second most popular business software is the Customer Relationship Management (CRM) software. It refers to any software application used for managing customer information. CRM collects customer information derived from different channels, integrates it in one database, processes and analyses information related to the customers. The customer is at the centre of the business activity. 29,5% of all enterprises in Cyprus use a CRM software. 

The third most popular software is the Business Intelligence (BI) software. It accesses and analyses data (e.g. from data warehouses, data lakes) from internal IT systems and external sources and presents analytical findings in reports (summaries, graphs, charts, etc.) to provide users with detailed insights for decision-making and strategic planning. 20,8% of all enterprises use BI software.

26,6% of all enterprises declared that the enterprises’ own employees perform data analytics on any data source, internal (from enterprises’ own information systems, sensors, smart meters, own websites or social media) or external data (from other enterprises, government authorities or publicly available data from websites or social media). 13,6% of enterprises choose to to hire a service provider (external enterprise or organisation) to perform data analytics on their behalf rather than doing so themselves. 

Nowadays, enterprises have to deal with immense data flows of complex structured or unstructured data which are often updated in real time. The use of any kind of business software enables the enterprises to take advantage of all available information (data) and create value from the data in order to gain a competitive advantage.

Use of cloud computing services

Cloud computing refers to ICT services that are used over the internet to access software, computing power, storage capacity, etc. These services can be delivered from servers of service providers, can be easily scaled up or down (e.g. number of users or change of storage capacity), can be used on-demand by the user, at least after the initial set up (without human interaction with the service provider) and are paid for, either per user, by capacity used, or they are pre-paid.

52,9% of enterprises have bought cloud computing services during 2023. The main use of cloud computing services in enterprises is e-mail (e.g. Email Enterprise, Microsoft Exchange Online / Office 365, etc.) (47,4%). Office software (e.g. word processors, spreadsheets (e.g. Microsoft Office Cloud), etc.) is the second most popular service (40,3%) and is followed by security software applications (e.g. antivirus program, network access control) with 39,7% of all enterprises and storage of files with 26,2%.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today