Τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού νόμου

Με πρόταση η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή τροποποιείται ο νόμος περί Αρχείου Πληθυσμού με σκοπό τη ρύθμιση του νομικού πλαισίου για τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης αλλοδαπών. Οι στόχοι περιλαμβάνουν την προσέλκυση υψηλής ειδίκευσης ατόμων και των οικογενειών τους.

Tίθενται ελάχιστα κριτήρια για την παραχώρηση της υπηκοότητας, που αφορούν κυρίως σε χρονικά διαστήματα νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία, γνώση την Ελληνική, να είναι καλού χαρακτήρα, λευκού ποινικού μητρώου και καλής οικονομικής κατάστασης. Το νέο μοντέλο πολιτογραφήσεων που προτείνεται, αφορά την προσέλκυση προσοντούχων εμπειρογνωμόνων σε συγκεκριμένους τομείς.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η απαίτηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Β1, με ειδική διαδικασία εξέτασης και χορήγησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Η διαδικασία πολιτογράφησης για τους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης και τις οικογένειές τους θα επιταχύνεται, ενώ καθορίζονται προϋποθέσεις όπως η νόμιμη και συνεχής διαμονή στη Δημοκρατία.

Τα μέλη της οικογένειας προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία, με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι, πέραν των άλλων προβλεπόμενων κριτηρίων και προϋποθέσεων, πληρούν και το προσόν της νόμιμης και συνεχούς διαμονής κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της αίτησης πολιτογράφησης.

Επιπρόσθετα οι σύζυγοι και οι συμβίοι προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι η οικογένεια υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης και συναφώς οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν από την υποβολή αυτής.

Με βάση την πρόταση νόμου, θα γίνεται ολοκλήρωση της διαδικασίας ταχείας εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης προσώπου σε περίοδο έως και οκτώ μηνών και θα γίνεται διεκπεραίωση των εκκρεμουσών αιτήσεων για πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, τηρουμένης της καθορισθείσας σειράς προτεραιότητας για την εξέτασή τους με βάση το ισχύον σήμερα καθεστώς και ανεξαρτήτως της υποβολής συμπληρωματικών επί των αιτήσεων πληροφοριών.

Πηγή: Philenews

--

Amendment of the Civil Registry Act

A proposal passed by the Parliament amends the Law on the Civil Registry in order to regulate the legal framework for the qualifications and criteria for the naturalisation of foreigners. The objectives include attracting highly qualified individuals and their families.

Minimum criteria are set for the granting of citizenship, mainly relating to periods of legal residence in the Republic, knowledge of Greek, being of good character, a clean criminal record and good financial standing. The new model of naturalisation proposed is aimed at attracting qualified experts in specific fields.

In addition, it is proposed to require knowledge of the Greek language at B1 level, with a special examination procedure and the issuing of language certificates. The naturalisation procedure for highly qualified workers and their families will be accelerated, and conditions such as legal and continuous residence in the Republic will be set.

Family members of persons residing in the Republic for the purpose of highly qualified employment may be naturalised, provided that, in addition to the other criteria and conditions provided for, they also meet the requirement of legal and continuous residence during the immediately preceding twelve months from the date of the application for naturalisation.

In addition, spouses and partners of persons who reside in the Republic for the purpose of highly qualified employment may be naturalised, provided that the family exists at the time of submission of the application for naturalisation and that the family ties were established prior to the submission of the application for naturalisation.

Under the proposed law, the expedited procedure for the examination of a person's naturalization application will be completed in a period of up to eight months and pending naturalization applications will be processed in accordance with the provisions of the proposed law, in accordance with the established order of priority for their examination under the current regime and irrespective of the submission of additional information on the applications.

Source: Philenews

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε στις 28 Νοεμβρίου τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2023, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Νοεμβρίου 2023.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Οκτώβριο 2023 κατέγραψαν καθαρή μείωση €61,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €87,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 0,7%, σε σύγκριση με 1,6% τον Σεπτέμβριο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Οκτώβριο 2023 έφθασε στα €51,9 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €16,0 εκ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά €50,8 εκ., ενώ οι καταθέσεις των εγχώριων μη χρηματοδοτικών εταιρειών κατέγραψαν αύξηση €126,9 εκ. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €60,1 εκ.

Τα συνολικά δάνεια τον Οκτώβριο 2023 κατέγραψαν καθαρή μείωση €212,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €19,2 εκ. τον Σεπτέμβριο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο -0,3%, σε σύγκριση με μηδενικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής τον Σεπτέμβριο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Οκτώβριο 2023 έφθασε στα €24,7 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €139,6 εκ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €0,7 εκ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €124,8 εκ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων θεσμικών τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €15,5 εκ.

Πατήστε εδώ.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

Monetary Financial Institutions (MFIs) Deposits and Loans Statistics

The Central Bank of Cyprus has release on 28 November the MFIs deposits and loans statistics for the reference month of October 2023, which are included in the November 2023 edition of Monetary and Financial Statistics.

Total deposits in October 2023 recorded a net decrease of €61,0 million, compared with a net increase of €87,7 million in September 2023. The annual growth rate of total deposits stood at 0,7%, compared with 1,6% in September 2023. The outstanding amount of total deposits reached €51,9 billion in October 2023.

Deposits of Cyprus residents exhibited an increase of €16,0 million. More analytically, households’ deposits decreased by €50,8 million, while deposits of non-financial corporations recorded an increase of €126,9 million. Deposits of the remaining domestic sectors exhibited a total decrease of €60,1 million.

Total loans in October 2023 recorded a net decrease of €212,9 million, compared with a net increase of €19,2 million in September 2023. The annual growth rate of total loans stood at -0,3%, compared with a zero annual growth rate in September 2023. The outstanding amount of total loans reached €24,7 billion in October 2023.

Loans to Cyprus residents exhibited a decrease of €139,6 million. More analytically, loans to households increased by €0,7 million, while loans to domestic non-financial corporations recorded a decrease of €124,8 million. Loans to the remaining domestic sectors exhibited a total decrease of €15,5 million.

Click here.

Source: Central Bank of Cyprus

Αυξημένες οι εισφορές στο ΤΚΑ το 2024

Αυξημένα θα είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2024 τα ποσοστά των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ανακοίνωσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, για μισθωτούς η συνολική εισφορά καθορίζεται στο 22,8%, από το οποίο 8,8% καταβάλλεται από το μισθωτό, 8,8% από τον εργοδότη και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Για αυτοτελώς εργαζομένους η συνολική εισφορά καθορίζεται στο 21,8%, από το οποίο 16,6% καταβάλλεται από τον αυτοτελώς εργαζόμενο και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας,

Για μισθωτούς που καλύπτονται από επαγγελματικό σχέδιο χωρίς ο μισθωτός να εισφέρει σ’ αυτό, η συνολική εισφορά καθορίζεται στο 22,8%, από το οποίο 4,45% καταβάλλεται από το μισθωτό, 13,15% από τον εργοδότη και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας,

Για προαιρετικά ασφαλισμένους εσωτερικού η συνολική εισφορά καθορίζεται στο 19,7%, από το οποίο 15% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,7% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας,

Για προαιρετικά ασφαλισμένους εξωτερικού η εισφορά καθορίζεται στο 22,8 %, από το οποίο 17,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Πέραν των πιο πάνω αυξήσεων, σχετική αναλογιστική μελέτη που ετοιμάστηκε κατέδειξε ότι δεν απαιτείται επιπρόσθετη αύξηση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να καλυφθεί η δαπάνη που προκύπτει από την επέκταση του δικαιώματος σύνταξης χηρείας στους άντρες, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: Economy Today

--

Increased contributions to the Social Security Fund in 2024

The rates of contributions to the Social Insurance Fund will be increased from 1 January 2024, as announced by the Social Insurance Services.

Specifically, for employees the total contribution is set at 22.8%, of which 8.8% is paid by the employee, 8.8% by the employer and 5.2% by the Permanent Fund of the Republic.

For self-employed persons, the total contribution is set at 21.8%, of which 16.6% is paid by the self-employed person and 5.2% by the Republic's Permanent Fund,

For employees covered by an occupational plan without the employee contributing to it, the total contribution is set at 22.8%, of which 4.45% is paid by the employee, 13.15% by the employer and 5.2% by the Republic's Permanent Fund,

For voluntarily insured domestic employees, the total contribution is set at 19.7%, of which 15% is paid by the employee and 4.7% by the Permanent Fund of the Republic,

For voluntarily insured abroad, the contribution is set at 22,8 %, of which 17,6 % is paid by the insured person and 5,2 % by the Permanent Fund of the Republic.

In addition to the above increases, a relevant actuarial study prepared has shown that no additional increase in contributions to the Social Insurance Fund is required to cover the cost of extending the widow's pension entitlement to men, the statement said.

Source: Economy Today

Ετήσιοι μη-χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομεών: 2022

Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών των Εθνικών Λογαριασμών κατά θεσμικό τομέα για το έτος 2022, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα για το σύνολο της οικονομίας ανήλθε σε €25.486,8 εκ., η ακαθάριστη αποταμίευση ανήλθε σε €3.749,6 εκ. και η καθαρή ανάγκη χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε €2.148,9 εκ. Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2021, από €16.506,5 εκ. σε €17.691,4 εκ., ενώ η τελική καταναλωτική δαπάνη τους, αυξήθηκε κατά 15,6% το 2022 σε σύγκριση με το 2021, από €14.358,8 εκ. σε €16.605,3 εκ.

Επιπλέον, το ποσοστό αποταμίευσης, που καθορίζεται ως το ποσοστό της ακαθάριστης αποταμίευσης ως προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, διαμορφώθηκε στο 6,5% σε σύγκριση με 13,5% το 2021.

Πηγή:Cystat

--

Annual non-financial sector accounts: 2022

Based on the preliminary estimates of the main aggregates of the National Accounts by institutional sector for the year 2022, the gross disposable income for the total economy amounted to €25.486,8 mn, the gross saving amounted to €3.749,6 mn and the net borrowing amounted to €2.148,9 mn. The disposable income of households and non-profit institutions serving households (NPISH) increased by 7,2% compared to 2021, from €16.506,5 mn to €17.691,4 mn, while their final consumption expenditure, increased by 15,6% in 2022 compared to 2021, from €14.358,8 mn to €16.605,3 mn.

In addition, the savings ratio, which is calculated as the percentage of the gross saving to the gross disposable income of Households and NPISH, amounted to 6,5% compared to 13,5% in 2021.

Source:Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Οκτώβριος 2023

Κατά τον Οκτώβριο 2023, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 130.677 τόνους, σημειώνοντας μείωση 1,3% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2022. Μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις κηροζίνης (-48,1%), πετρελαίου θέρμανσης (-33,9%) και ελαφρού μαζούτ       (-29,1%). Αντίθετα, άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (13,6%) και σε πλοία (6,5%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (53,5%), πετρελαίου κίνησης (4,4%), βενζίνης (3,9%) και υγραερίου (1,7%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν οριακή αύξηση της τάξης του 0,3% στους 55.192 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2023 σημείωσαν μηδενική μεταβολή. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι πωλήσεις βαρέος μαζούτ (97,0%) και μειώθηκαν οι πωλήσεις βενζίνης (-3,7%) και πετρελαίου κίνησης (-2,2%), ενώ οι προμήθειες σε αεροπλάνα και σε πλοία παρέμειναν αμετάβλητες. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Οκτωβρίου 2023 μειώθηκαν κατά 4,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν μηδενική μεταβολή σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

--

Imports, sales and stocks of petroleum products: October 2023

In October 2023, the total sales of petroleum products amounted to 130.677 tonnes, recording a decrease of 1,3% compared to October 2022. A decrease was observed in the sales of kerosene (-48,1%), heating gasoil (-33,9%) and light fuel oil (-29,1%). On the contrary, a rise was observed in the provisions of aviation kerosene (13,6%) and marine gasoil (6,5%), as well as in the sales of heavy fuel oil (53,5%), road diesel (4,4%), motor gasoline (3,9%) and liquified petroleum gases (1,7%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a marginal increase of 0,3% to 55.192 tonnes.

The total sales of petroleum products in October 2023 compared to September 2023 remained unchanged. Indicatively, the sales of heavy fuel oil increased by 97,0% and the sales of motor gasoline and road diesel decreased by 3,7% and 2,2% respectively, while the provisions of aviation kerosene and marine gasoil remained stable. The total stocks of petroleum products at the end of October 2023 were reduced by 4,2% compared to the end of the previous month.

During the period January – October 2023, the total sales of petroleum products remained unchanged compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Σεπτέμβριος 2023

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 έφθασε στις 142,9 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 4,0% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στον τομέα παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+8,5%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (-3,6%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-3,1%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+14,2%), παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+10,5%), παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+10,0%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+7,6%) και κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+6,4%). Οι μόνες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρήθηκαν αρνητικές μεταβολές ήταν αυτές της κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-4,1%) και κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-0,5%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+13,8%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+12,7%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+12,3%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+12,0%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 ήταν αυτές της κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-9,3%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-7,5%).

Πηγή:Cystat

--

Industrial production index: September 2023

In September 2023, the Industrial Production Index reached 142,9 units (base 2015=100), recording an increase of 2,5% compared to September 2022. For the period January – September 2023, the index recorded an increase of 0,9% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 4,0% compared to September 2022. An increase was also observed in the water supply and materials recovery (+8,5%). Negative changes were observed in the sectors of mining and quarrying (-3,6%) and electricity supply (-3,1%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to September 2022 were observed in the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+14,2%), refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (+10,5%), basic metals and fabricated metal products (+10,0%), wood and products of wood and cork, except furniture (+7,6%) and electronic and optical products and electrical equipment (+6,4%). The only activities where a decrease in production was observed were those of the manufacturing of rubber and plastic products (-4,1%) and the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-0,5%).

Comparing the rates of change for the period January – September 2023 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+13,8%), the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+12,7%), the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+12,3%) and the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+12,0%). The activities where the most significant negative changes in production were registered were those relating to the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-9,3%) and electricity supply (-7,5%).

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιαν-Οκτ 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €918,9 εκ. (3,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €691,5 εκ. (2,5% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €1.059,8 εκ. (+11,8%) και ανήλθαν στα €10.033,0 εκ. σε σύγκριση με €8.973,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €387,4 εκ. (+11,7%) και ανήλθαν στα €3.697,2 εκ. σε σύγκριση με €3.309,8 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €266,9 εκ. (+12,0%) και ανήλθαν στα €2.497,2 εκ. σε σύγκριση με €2.230,3 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €346,1 εκ. (+16,3%) και ανήλθαν στα €2.467,5 εκ. σε σύγκριση με €2.121,4 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €372,5 εκ. (+15,0%) και ανήλθαν στα €2.859,8 εκ. σε σύγκριση με €2.487,3 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €43,4 εκ. (+25,1%) και ανήλθαν στα €216,2 εκ. σε σύγκριση με €172,9 εκ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €0,1 εκ. και ανήλθαν στα €623,3 εκ. σε σύγκριση με €623,2 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €22,7 εκ. (-21,6%) και περιορίστηκαν στα €82,4 εκ. σε σύγκριση με €105,1 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €67,0 εκ. (-43,6%) και περιορίστηκαν στα €86,6 εκ. σε σύγκριση με €153,6 εκ. το 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €832,4 εκ. (+10,1%) και ανήλθαν στα €9.114,1 εκ. σε σύγκριση με €8.281,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €286,2 εκ. (+8,6%) και ανήλθαν στα €3.621,9 εκ. σε σύγκριση με €3.335,7 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €300,9 εκ. (+12,3%) και ανήλθαν στα €2.749,8 εκ. σε σύγκριση με €2.448,9 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €53,5 εκ. (+64,8%) και ανήλθαν στα €136,0 εκ. σε σύγκριση με €82,5 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €115,0 εκ. (+25,9%) και ανήλθαν στα €559,6 εκ. σε σύγκριση με €444,6 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €122,2 εκ. (+17,9%) και ανήλθε στα €803,2 εκ. σε σύγκριση με €681,1 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €130,2 εκ. (+24,5%) και ανήλθαν στα €660,8 εκ. σε σύγκριση με €530,6 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €8,0 εκ. (-5,3%) και περιορίστηκαν στα €142,4 εκ. σε σύγκριση με €150,4 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €42,0 εκ. (-4,4%) και περιορίστηκε στα €910,4 εκ. σε σύγκριση με €952,4 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €3,3 εκ. (-1,0%) και περιορίστηκαν στα €333,2 εκ. σε σύγκριση με €336,5 εκ. το 2022.

Πηγή:Cystat

--

Fiscal accounts of General Government: Jan-Oct 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €918,9 mn (3,1% of GDP) for the period of January-October 2023, as compared to a surplus of €691,5 mn (2,5% of GDP) that was recorded during the period of JanuaryOctober 2022.

Revenue

During the period of January-October 2023, total revenue increased by €1.059,8 mn (+11,8%) and amounted to €10.033,0 mn, compared to €8.973,2 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €387,4 mn (+11,7%) and amounted to €3.697,2 mn, compared to €3.309,8 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €266,9 mn (+12,0%) and amounted to €2.497,2 mn, compared to €2.230,3 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €346,1 mn (+16,3%) and amounted to €2.467,5 mn, compared to €2.121,4 mn in 2022. Social contributions increased by €372,5 mn (+15,0%) and amounted to €2.859,8 mn, compared to €2.487,3 mn in 2022. Current transfers increased by €43,4 mn (+25,1%) and amounted to €216,2 mn, compared to €172,9 mn in 2022. Revenue from the sale of goods and services increased by €0,1 mn and amounted to €623,3 mn, compared to €623,2 mn in 2022.

On the contrary, property income decreased by €22,7 mn (-21,6%) to €82,4 mn, from €105,1 mn in 2022. Capital transfers decreased by €67,0 mn (-43,6%) to €86,6 mn, from €153,6 mn in 2022.

Expenditure

During the period of January-October 2023, total expenditure increased by €832,4 mn (+10,1%) and amounted to €9.114,1 mn, compared to €8.281,7 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, social benefits increased by €286,2 mn (+8,6%) and amounted to €3.621,9 mn, compared to €3.335,7 mn in 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €300,9 mn (+12,3%) and amounted to €2.749,8 mn, compared to €2.448,9 mn in 2022. Subsidies increased by €53,5 mn (+64,8%) and amounted to €136,0 mn, compared to €82,5 mn in 2022. Current transfers increased by €115,0 mn (+25,9%) and amounted to €559,6 mn, compared to €444,6 mn in 2022.

The capital account increased by €122,2 mn (+17,9%) and amounted to €803,2 mn, compared to €681,1 mn in 2022. In detail, gross capital formation increased by €130,2 mn (+24,5%) and amounted to €660,8 mn, compared to €530,6 mn in 2022 and other capital expenditure decreased by €8,0 mn (-5,3%) to €142,4 mn, from €150,4 mn in 2022.

On the contrary, intermediate consumption decreased by €42,0 mn (-4,4%) to €910,4 mn, from €952,4 mn in 2022. Interest payable decreased by €3,3 mn (-1,0%) to €333,2 mn, from €336,5 mn in 2022.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Οκτώβριος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Οκτώβριο 2023 έφτασε στις 138,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2023. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 1,7%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 5,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τον Οκτώβριο 2023 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2023 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 1,1%. Στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών και της μεταποίησης σημειώθηκε μείωση 0,4% και 0,1% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (6,3%) και της μεταποίησης (2,3%) και μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10,2% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 5,0%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Οκτώβριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (6,6%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,8%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (4,1%), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (3,5%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-5,5%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-0,7%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-0,2%) και στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-0,1%).

Πηγή:Cystat

--

Index of industrial output prices: October 2023

The Index of Industrial Output Prices for October 2023 reached 138,4 units (base 2015=100), recording a decrease of 0,1% compared to September 2023. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 1,7%. For the period January-October 2023, the index showed an increase of 5,7% compared to the corresponding period of 2022.

In October 2023 compared to September 2023, the index remained stable in the sector of electricity supply, while it showed a rise in the sector of mining and quarrying by 1,1%. In the sectors of water supply and materials recovery and manufacturing the index recorded a decrease of 0,4% and 0,1% respectively.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (6,3%) and manufacturing (2,3%) and a decrease in the sectors of electricity supply by 10,2% and water supply and materials recovery by 5,0%.

By division of economic activity in manufacturing, in October 2023 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of other non-metallic mineral products (6,6%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,8%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (4,1%), the manufacture of food products and beverages (3,5%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-5,5%), the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-0,7%), the manufacture of rubber and plastic products (-0,2%) and the manufacture of paper and paper products and printing (-0,1%).

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες: 3o Τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (19,2%), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (15,7%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (2,8%), ενώ μείωση παρουσίασε ο τομέας της ενημέρωσης και επικοινωνίας (-8,9%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κατέγραψαν οι δείκτες των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (19,7%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (16,9%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (5,1%) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (0,7%).

Πηγή:Cystat

--

Turnover value index of services: 3rd Quarter 2023

The Turnover Value Index during the third quarter of 2023 recorded increases in the sectors of administrative and support service activities (19,2%), accommodation and food service activities (15,7%), and professional, scientific and technical activities (2,8%), while a decrease was recorded in the information and communication sector (-8,9%) compared to the corresponding quarter of 2022.

During the period January-September 2023, increases relative to the corresponding period of 2022 were observed in the indices of accommodation and food service activities (19,7%), administrative and support service activities (16,9%), professional, scientific and technical activities (5,1%) and information and communication (0,7%).

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today