Φθινοπωρινές προβλέψεις 2023 Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκαν στις 14 Νοεμβρίου, αναφέρουν ότι μετά από την ισχυρή ανάπτυξη 5,1% το 2022, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να μετριαστεί στο 2,2% το 2023, εν μέσω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας και των αυξανόμενων επιτοκίων, αλλά σταδιακά θα ανακάμψει ξανά το 2024 και το 2025.

Για το 2023, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να περιορισθεί στο 2,2%, κυρίως λόγω της εγχώριας ζήτησης. Η ιδιωτική κατανάλωση έχει διευρυνθεί έντονα ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης δυναμικής αύξησης της απασχόλησης και των μισθών και η αυτόματη μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών έχει μετριάσει κάπως τον αρνητικό αντίκτυπο των αυξημένων τιμών στην κατανάλωση. Οι επενδύσεις σε οικιστικές και εμπορικές κατασκευές έχουν υποστηριχθεί από το Σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια και την έντονη εισροή ξένων εταιρειών. Ο τουρισμός ανέκαμψε πλήρως από την κρίση της πανδημίας, καθώς και από τον ρωσικό πόλεμο που ωστόσο επηρέασε αρνητικά τις εξαγωγές χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών.

Για τα έτη 2024-2025, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να ανέλθει στο 2,6% και 2,9% αντίστοιχα. Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, όπως αναφέρουν, για τον περιορισμό του πληθωρισμού μαζί με την αυξημένη αυτόματη μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών αναμένεται να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την αύξηση της κατανάλωσης, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Η αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να μειώσει τη ζήτηση για οικιστικά δάνεια, ενώ οι ξένες επενδύσεις και η εφαρμογή του Κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) θα ενισχύσουν τις υποδομές και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και τον τομέα της υγείας, εκπαίδευσης και τουρισμό. Ο τουρισμός και άλλες εξαγωγικές υπηρεσίες αναμένεται να επιβραδυνθούν μετά τη δυναμική ανάπτυξη των προηγούμενων ετών λόγω της εξασθένησης της αναπτυξιακής δυναμικής στους εμπορικούς εταίρους της Κύπρου.

Με βάση τα πιο πάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη της για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2023-2024 μόνο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τις εαρινές προβλέψεις (σε 2,2% από 2,3% για το 2023 και σε 2,6% από 2,7% για το 2024), οι οποίες είναι σχετικά κοντά στις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών (2,4% για το 2023 και 2,9% για το 2024).

Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πέντε χώρες στην Ευρωζώνη με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης τα τρία έτη 2023-2025. Επίσης, σε σχέση με την Ευρωζώνη και την Ε.Ε. ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου είναι υψηλότερος κατά περίπου 1,6 το 2023, 1,4/1,3 το 2024 και 1,3/1,2 το 2025 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, γεγονός που καταδεικνύει την ανθεκτικότητά της αλλά και την ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής της σε δύσκολα οικονομικά δεδομένα.

Στην αγορά εργασίας, αναφέρουν ότι η απασχόληση πρόκειται να παραμείνει ισχυρή λόγω του ότι οι τομείς έντασης εργασίας όπως του τουρισμού και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT) προβλέπεται να αναπτυχθούν. Κατά συνέπεια, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί από 6,8% το 2022 σε 6,4% το 2023 και περαιτέρω σε 5,9% έως το 2025, το οποίο είναι το χαμηλότερο καταγεγραμμένο των τελευταίων 10 ετών.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, αναμένουν να συνεχίσει να επιβραδύνεται στο 3% και στο 2,2% τα έτη 2024 και το 2025 αντίστοιχα, λόγω μείωσης των τιμών της ενέργειας και των μέτρων στήριξης που έλαβε η Κυβέρνηση.

Στα δημόσια οικονομικά, προβλέπουν ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα παραμείνει πλεονασματικό γύρω στο 2,1% του ΑΕΠ το 2024 και στο 2,5% το 2025. Η προβλεπόμενη σταδιακή κατάργηση όλων των μέτρων που σχετίζονται με την ενέργεια, η λήξη του καθεστώτος mortgage-to-rent, και η αύξηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αναμένεται να συμβάλουν θετικά στο δημοσιονομικό ισοζύγιο έως το 2025. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να σημειώσει σημαντική μείωση. Προβλέπεται να περιορισθεί στο 66,3% το 2025, από 85,6% το 2022, λόγω αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ και των σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων, παρά τις πιέσεις από το υψηλότερο κόστος αναχρηματοδότησης.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

--

European Commission Autumn Forecast 2023

The European Commission's autumn forecasts released on 14 November said that after strong growth of 5.1% in 2022, economic activity is expected to moderate to 2.2% in 2023, amid continued global economic uncertainty and rising interest rates, but will gradually recover again in 2024 and 2025.

For 2023, growth is expected to moderate to 2.2%, mainly driven by domestic demand. Private consumption has expanded strongly as a result of continued strong employment and wage growth, and automatic partial wage indexation has somewhat mitigated the negative impact of higher prices on consumption. Investment in residential and commercial construction has been supported by the interest rate subsidy scheme for housing loans and a strong inflow of foreign companies. Tourism has fully recovered from the pandemic crisis, as well as from the Russian war which, however, negatively affected exports of financial and professional services.

For the years 2024-2025, growth is projected to reach 2.6% and 2.9% respectively. The measures taken by the government to curb inflation along with the increased automatic partial wage indexation are reportedly expected to continue to support consumption growth, albeit at a slower pace. Rising interest rates are expected to reduce demand for home loans, while foreign investment and the implementation of the Cyprus Recovery and Resilience Plan (CRP) will support infrastructure and the green and digital transition, as well as the health, education and tourism sectors. Tourism and other export services are expected to slow down after the strong growth of the previous years due to weakening growth momentum in Cyprus' trading partners.

Based on the above, the European Commission has revised downwards its forecast for growth in 2023-2024 by only 0.1 percentage point compared to the spring forecast (to 2.2% from 2.3% for 2023 and 2.6% from 2.7% for 2024), which is relatively close to the Treasury's forecasts (2.4% for 2023 and 2.9% for 2024).

As an indication, Cyprus is among the five countries in the Eurozone with the highest growth rate in the three years 2023-2025. Also, compared to the Eurozone and the EU, Cyprus' growth rate is higher by about 1.6 in 2023, 1.4/1.3 in 2024 and 1.3/1.2 in 2025 percentage points respectively, which demonstrates its resilience as well as its flexibility and ability to adapt to difficult economic conditions.

In the labour market, they report that employment is set to remain strong due to the fact that labour-intensive sectors such as tourism and Information and Communication Technology (ICT) are projected to grow. Consequently, the unemployment rate is expected to fall from 6.8% in 2022 to 6.4% in 2023 and further to 5.9% by 2025, which is the lowest recorded in the last 10 years.

As for inflation, they expect it to continue to slow down to 3% and 2.2% in 2024 and 2025 respectively, due to lower energy prices and support measures taken by the government.

On public finances, they project the fiscal balance to remain in surplus at around 2.1% of GDP in 2024 and 2.5% in 2025. The planned phasing out of all energy-related measures, the end of the mortgage-to-rent scheme, and the increase in social security contributions are expected to contribute positively to the fiscal balance by 2025. The debt-to-GDP ratio is expected to decline significantly. It is projected to narrow to 66.3% in 2025, from 85.6% in 2022, on the back of rising nominal GDP and substantial primary surpluses, despite pressures from higher refinancing costs.

Πηγή: Ministry of Finance

Υπουργικό: Ενέκρινε νομοσχέδιο για τη λειτουργία των επενδυτικών ταμείων

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη το νομοσχέδιο, με τίτλο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας των Εταιρειών Διοίκησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2023», που έχει σκοπό να ρυθμίσει τη λειτουργία των Κυπριακών Εταιρειών Διοίκησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΚΕΔΟΣΕ).

Όπως ανέφερε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με το νομοσχέδιο αυτό προστίθεται εξειδίκευση στο θεσμικό πλαίσιο για τα επενδυτικά ταμεία, με την τυποποίηση και αδειοδότηση των διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίες απαντώνται στις πιο προηγμένες αγορές για τα επενδυτικά ταμεία.

«Το εν λόγω πλαίσιο παρέχει περαιτέρω ασφάλεια στους επενδυτές, ενώ ταυτόχρονα καθιστά την αγορά για τα επενδυτικά ταμεία πιο ελκυστική και στους Διαχειριστές Επενδύσεων (Fund Managers), οι οποίοι θα μπορούν να επικεντρώνονται στα πιο εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης των κεφαλαίων και αξιολόγησης των κινδύνων», ανέφερε.

Πηγή: Economy Today

--

Cabinet: Approved a bill on the operation of investment funds

The Council of Ministers approved on Wednesday the draft law, entitled "The Establishment and Operation of Management Companies of Collective Investment Schemes Law of 2023", which aims to regulate the operation of Cyprus' Management Companies of Collective Investment Schemes (CCEISCs).

As stated after the Cabinet meeting by the Government Spokesman Konstantinos Letymbiotis , the Bill adds specificity to the institutional framework for investment funds by standardising and licensing administrative services, which are found in the most advanced markets for investment funds.

"This framework provides further certainty for investors, while also making the market for investment funds more attractive to Fund Managers, who will be able to focus on the more specialised aspects of fund management and risk assessment," he said.

Source: Economy Today

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών τα Σχέδια της νέας ενιαίας στεγαστικής πολιτικής

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών βασικές πληροφορίες για τα Σχέδια της νέας ενιαίας στεγαστικής πολιτικής.

Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του βασικές πληροφορίες για τα Σχέδια και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα στο πλαίσιο της νέας ενιαίας στεγαστικής πολιτικής. Οι πληροφορίες για τα Σχέδια/μέτρα είναι διαθέσιμες στην Ενότητα «Νέα Στεγαστική Πολιτική».

Τα σχέδια της νέας στεγαστικής πολιτικής

Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στα πλαίσια στήριξης των κάτοικων ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 600 μέτρων για το 2023

Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στα πλαίσια στήριξης των κάτοικων απομακρυσμένων περιοχών σε απόσταση τουλάχιστον 40χλμ από αστικό κέντρο ή 30-39χλμ από αστικό κέντρο και ταυτόχρονα με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 700 μέτρων για το 2023

Επέκταση υφιστάμενων πολεοδομικών κινήτρων, που παρέχονται από το 2019, με την εισαγωγή δύο νέων εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης πρόσθετου συντελεστή δόμησης, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ανάπτυξης γης.

 • Σχέδιο Ανακαινίζω – Ενοικιάζω
 • Σχέδιο Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με βάση Εισοδηματικών Κριτηρίων
 • Σχέδιο Στεγαστικής Επιδότησης Νεαρών Ζευγαριών ή/και Νέων μέχρι 41 ετών
 • Σχέδιο Χτίσιμο για Ενοικίαση (Built to Rent) σε ιδιωτική γη
 • Παροχή οικονομική ενίσχυσης για απόκτηση κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προκλήσεις, όπως ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές, καθώς και σε συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου.
 • Σχέδιο για Παραγωγή μονάδων προσιτής στέγης από τον ΚΟΑΓ
 • Προσφυγική Στεγαστική Πολιτική και στήριξη Προσφύγων
 • Σχέδιο Δράσης για την Ανάπλαση και την Αναζωογόνηση της Εντός των Τειχών Λευκωσίας

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα αναλυτικότεροι Οδηγοί και οι ημερομηνίες έναρξης του κάθε Σχεδίου/μέτρου.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα στεγαστική πολιτική που εξαγγέλθηκε από την Κυβέρνηση έχει κοινωνικό χαρακτήρα και στοχεύει στην άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος μέσα από την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων Σχεδίων και μέτρων, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τα πέντε έτη. Η ενιαία στεγαστική πολιτική επικεντρώνεται σε δύο κεντρικούς άξονες: αρχικά, στην αξιοποίηση του υφιστάμενου αδρανούς οικιστικού αποθέματος και την παραγωγή νέου και, έπειτα, στη διάθεσή τους στην αγορά σε προσιτή τιμή, προσφέροντας έτσι επιλογές σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των κοινωνικό-οικονομικών τους δεδομένων.

Πηγή: Philenews

--

The plans of the new single housing policy have been uploaded on the Ministry of Interior website

Basic information on the new Single Housing Policy Plans has been posted on the website of the Ministry of Interior.

The Ministry of the Interior informs that key information on the recently announced plans and measures under the new single housing policy has been posted on its website.

The plans of the new housing policy

Financial assistance scheme to support residents of mountain communities with an altitude of 600 meters or more for 2023

Financial assistance scheme in support of inhabitants of remote areas at a distance of at least 40 km from an urban Centre or 30-39 km from an urban centre and at the same time with an altitude of more than or equal to 700 meters for 2023

Expansion of existing urban planning incentives, provided since 2019, by introducing two new options for utilization of an additional building factor, depending on the needs and planning of each land developer concerned.

 • Renovate - Rent Scheme
 • Plot Allocation Scheme for Families based on Income Criteria
 • Housing Subsidy Scheme for Young Couples and/or Young People up to 41 years of age
 • Built to Rent Scheme on private land
 • Provision of financial assistance for the acquisition of housing for permanent owner-occupation in areas with special characteristics and challenges, such as mountainous, marginal and disadvantaged areas, as well as in specific rural areas.
 • Plan for Production of affordable housing units by the CMO
 • Refugee Housing Policy and Refugee Support
 • Action Plan for the Regeneration and Revitalisation of Nicosia within the Walls

It is noted that more detailed Guides and the starting dates of each Project/measure will follow in the next period.

It is to be reminded that the new housing policy announced by the Government has a social character and aims to mitigate the housing problem through the implementation of short- and medium-term Plans and measures, with a five year implementation horizon. The unified housing policy focuses on two central axes: first, the utilisation of the existing dormant housing stock and the production of new housing stock and, second, its availability on the market at an affordable price, thus offering choices to all citizens, irrespective of their socio-economic status.

Source: Philenews

Ρυθμός Ανάπτυξης Κυπριακής Οικονομίας 3ο τρίμηνο του 2023

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε χθες, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 3ο τρίμηνο του 2023 υπολογίζεται στο 2.2% (στοιχεία εποχικά διορθωμένα) σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 και στο 1.1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Για το 1ο ενιάμηνο του 2023, ο ρυθμός ανάπτυξης φθάνει γύρω στο 2.5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενιάμηνο του 2022.

Σύμφωνα με αντίστοιχα στοιχεία από την Eurostat, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου για το 3ο τρίμηνο του 2023 είναι ο υψηλότερος ανάμεσα στα Κράτη Μέλη και πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. που είναι οριακά θετικός στο 0.1% αντίστοιχα. Σε τριμηνιαίους όρους, σε σύγκριση δηλαδή με το 2ο τρίμηνο του 2023, η Κύπρος κατέγραψε την 2η μεγαλύτερη αύξηση μετά την Πολωνία ενώ η Ε.Ε. παρουσιάζει μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης και η Ευρωζώνη οριακά αρνητικό ύψους -0.1%.

Τα πρόσφατα αυτά στοιχεία επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητα και ευελιξία της κυπριακής οικονομίας να αντεπεξέρχεται σε συνθήκες δύσκολου αλλά και αβέβαιου εξωτερικού περιβάλλοντος. Με έναν σχετικά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, 2.5% για το 1ο ενιάμηνο του 2023, η επιβράδυνση κατά το 2023 δεν θα είναι τόσο έντονη όσο στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε. και πλησιάζει στις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

--

Cyprus Economy Growth Rate 3rd Quarter 2023

According to the preliminary estimate of the Statistical Office published yesterday, the growth rate of the economy in the third quarter of 2023 is estimated at 2.2% (seasonally adjusted data) compared to the corresponding quarter of 2022 and at 1.1% compared to the previous quarter. For the first nine months of 2023, the growth rate reaches around 2.5% compared to the corresponding nine months of 2022.

According to corresponding data from Eurostat, the growth rate of Cyprus for the 3rd quarter of 2023 is the highest among Member States and much higher than the Eurozone and EU averages which are marginally positive at 0.1% respectively. In quarterly terms, i.e. compared to Q2 2023, Cyprus recorded the 2nd highest growth after Poland, while the EU shows zero growth and the Eurozone a marginally negative growth rate of -0.1%.

These recent data confirm once again the resilience and flexibility of the Cypriot economy to cope with a difficult and uncertain external environment. With a relatively high growth rate of 2.5% for the first nine months of 2023, the slowdown in 2023 will not be as pronounced as in other EU member states and is close to the Treasury's projections.

Source: Ministry of Finance

Οδικές μεταφορές φορτίου: 2ο Τρίμηνο 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2023, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 2,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 9,4%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 5,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 18,1%.

Πηγή:Cystat

--

Road freight transport: 2nd Quarter 2023

The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the second quarter of 2023.

During the period April-June 2023, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 2,6% compared to the corresponding period of 2022, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 9,4%.

During the period January- June 2023, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 5,4% compared to the corresponding period of 2022, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 18,1%.

Source:Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Οκτώβριος 2023

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2023 αυξήθηκε κατά 283 άτομα (0,5%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και έφτασε τα 53.554 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 702 άτομα (-2,7%), από 25.555 σε 24.853 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 2.557 άτομα (13,3%) φθάνοντας τα 21.837 σε σχέση με 19.280 άτομα τον Οκτώβριο του 2022. Η αύξηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του έκτακτου προσωπικού της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, που οφείλεται κυρίως στην κατάργηση του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από τη σχολική χρονιά 2023 – 2024.

Μείωση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες του μόνιμου προσωπικού, ενώ σε όλες τις κατηγορίες του έκτακτου προσωπικού παρατηρείται αύξηση. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (αύξηση 24,2%). Το Ωρομίσθιο Προσωπικό παρουσιάζει μείωση (-18,6%), η οποία οφείλεται κυρίως στη μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, από τον Ιανουάριο του 2023.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (αύξηση 23,0%). Η απασχόληση στις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού παρέμεινε πολύ κοντά στα επίπεδα του Σεπτέμβριου, 2023.

Πηγή:Cystat

--

Government Employment by category: October 2023

In October 2023 total government employment increased by 283 persons (0,5%) in comparison to the corresponding month of 2022 and reached 53.554 persons. Permanent staff decreased by 702 persons (-2,7%), from 25.555 to 24.853 persons. Casual staff increased by 2.557 persons (13,3%) and reached 21.837 persons compared to 19.280 persons in October 2022. This increase is mainly attributed to the increase of the Educational Service casual staff, due to the abolition of the purchase of services regime in the supporting programs of the Ministry of Education, Sport and Youth as from the school year 2023-2024.

A decrease is observed in all permanent personnel categories, whereas an increase is observed in all casual personnel categories. The main change is observed in casual Educational Service staff (increase of 24,2%). A decrease is observed in Hourly Paid Workers (-18,6%), which is mainly attributed to the transfer of Hourly Paid Workers from the Ministry of Health to the State Health Services Organisation, which is included in the Broad Public Sector, as from January 2023.

Compared to September 2023, the main change in employment is observed in casual Educational Service staff (increase of 23,0%). Employment levels in all other personnel categories remained stable in comparison to September 2023.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today