Μηνιαίοι οικονομικοί δείκτες: Ιανουάριος-Αύγουστος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του διμηνιαίου δελτίου «Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες», για την περίοδο Ιανουάριου-Αυγούστου 2023. Στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριοτέρων βραχυπρόθεσμων οικονομικών δεικτών για την Κυπριακή Οικονομία, για τους τελευταίους μήνες μέχρι και τον Αύγουστο 2023, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου 2023.

Ο κλάδος της Μεταποίησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023 σημείωσε αύξηση 2,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Ιούλιο 2022.

Το συνολικό εμβαδό των Εγκεκριμένων Οικοδομικών Αδειών Οικοδομής έφτασε τα 1.310,3 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023, σημειώνοντας αύξηση 2,6% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι συνολικές Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων κατέγραψαν αύξηση 28,1%, φθάνοντας τις 29.673 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν αυξήθηκαν σε 19.227, σημειώνοντας άνοδο 26,8% και τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν σε 2.171 σημειώνοντας άνοδο 8,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2022.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 4,0% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €8.610,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, σημειώνοντας αύξηση 10,7% και οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €2.773,6 εκ. σημειώνοντας αύξηση 8,3%.

Οι Αφίξεις Περιηγητών ανήλθαν σε 2.648.795 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με 2.127.172 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 24,5%

Πηγή:Cystat

--

Monthly economic indicators: January-August 2023

The Statistical Service announces the publication of the bimonthly bulletin «Monthly Economic Indicators» for the period January – August 2023. The bulletin includes the most important short-term economic indicators for the Cyprus Economy, for the latest months up to August 2023, as well as comparative data for the last four years, which were available until the 11th of October 2023.

The Manufacturing sector during the period January-July 2023, registered an increase of 2,9% compared to January-July 2022.

The total area of Building Permits Authorized reached 1.310,3 thousand square metres during the period January –July 2023 recording an increase of 2,6% compared to the corresponding period of the previous year.

The total registrations of Motor Vehicles increased by 28,1%, reaching to 29.673 during the period January-August 2023.Private saloon cars increased to 19.227 recording a rise of 26,8% and light goods vehicles increased to 2.171 recording a rise of 8,4% compared to January-August 2022.

The Consumer Price Index increased by 4,0% during the period January-August 2023 compared to the corresponding period of the previous year.

The total Imports of Goods reached €8.610,2 mn during the period January–August 2023 recording an increase of 10,7% and total Exports of Goods reached €2.773,6 mn recording an increase of 8,3%.

The Arrivals of Tourists totaled 2.648.795 during the period January-August 2023 compared to 2.127.172 in the corresponding period of 2022, recording an increase of 24,5%.

Source:Cystat

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει στις 6 Οκτωβρίου τα προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 (Τ2 2023), καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία των εν λόγω στατιστικών για τα έτη 2021, 2022 και το πρώτο τρίμηνο του 2023 (2023 Τ1).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το Τ2 2023, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε βελτίωση, με το έλλειμμα να μειώνεται από €1.045,7 εκατ. που ήταν το Τ2 2022, στα €346,1 εκατ. το Τ2 2023.

  • Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα  €480,7 εκατ. το Τ2 2023, έναντι ελλείμματος ύψους €727,2 εκατ. το Τ2 2022.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) το Τ2 2023 σημείωσε χειροτέρευση παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €28.658,3 εκατ., έναντι €28.265,1 εκατ. που ήταν το Τ1 2023.

  • Η ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €10.710,7 εκατ. το Τ2 2023, έναντι €10.217,5 εκατ. το Τ1 2023.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε οριακά στα €169.614,3 εκατ. το Τ2 2023, έναντι €169.618,8 εκατ. που ήταν το Τ1 2023. Από την άλλη, τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν αύξηση στα €146.830,5 εκατ., από €145.614,5 εκατ. το Τ1 2023. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €1.220,5  εκατ., στα €22.783,81 εκατ. το Τ2 2023.

  • Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €58.513,4 εκατ. το Τ2 2023, έναντι €58.159,0 εκατ. το Τ1 2023, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα -€12.822,1εκατ. το Τ2 2023, από -€11.569,9 εκατ. το Τ1 2023.

Για περαιτέρω ανάλυση και πληροφόρηση, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

Publication of External Statistics data

The Statistics Department of the Central Bank of Cyprus has published on 6 October preliminary external statistics (balance of payments, international investment position and external debt) for the second quarter of 2023 (T2 2023), as well as revised external statistics for the years 2021, 2022 and the first quarter of 2023 (2023 T1).

According to preliminary balance of payments data for T2 2023, Cyprus' current account balance improved, with the deficit decreasing from €1,045.7 million in T2 2022 to €346.1 million in T2 2023.

  • Adjusting the data for the effect of special purpose entities (SPEs), i.e. classifying SPEs as non-residents, the deficit stood at €480.7 million in T2 2023, compared to a deficit of €727.2 million in T2 2022.

The international investment position (IIP) in T2 2023 deteriorated, showing a net liability position of €28,658.3 million, compared to €28,265.1 million in T1 2023.

  • TIF, after adjusting for the impact of SPEs, recorded a net liability position of €10,710.7 million in T2 2023, compared to €10,217.5 million in T1 2023.

Gross external debt decreased marginally to €169,614.3 million in T2 2023, compared to €169,618.8 million in T1 2023. On the other hand, external assets in debt instruments increased to €146,830.5 million, up from €145,614.5 million in T1 2023. Consequently, net external debt decreased by €1,220.5 million to €22,783.81 million at T2 2023.

  • Adjusted for the impact of SPEs, gross external debt amounted to €58,513.4 million in T2 2023, compared to €58,159.0 million in T1 2023, while the corresponding ratio for net external debt decreased to -€12,822.1million in T2 2023, from -€11,569.9 million in T1 2023.

Source: Central Bank of Cyprus

Στα €623 εκατ. τα έσοδα από πλοιοδιαχείριση

Τα έσοδα της Κύπρου από την πλοιδιαχείριση, ανήλθαν το εξάμηνο του 2023 στα €623 εκατ., που αντιστοιχεί σε 4,5% του εξαμηνιαίου ΑΕΠ της Κύπρου, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Τα έσοδα παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2022 που ήταν €648 εκατ., ωστόσο, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσιάζουν αύξηση 9%.

Η συνεισφορά της Γερμανίας (του κύριου εμπορικού εταίρου στον κλάδο) μειώθηκε ελαφρά από 41% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 σε 40% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Άλλες αξιόλογες συνεισφορές μεριδίων κατά την ίδια περίοδο περιλαμβάνουν: την Ελλάδα (17%), την Ελβετία (10%), τη Μάλτα (5%), τις ΗΠΑ (4%) και τη Σιγκαπούρη (4%), οι οποίες είτε σημείωσαν αυξήσεις, είτε παρέμειναν αμετάβλητες.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 2023, το 35% των εταιρειών κατόρθωσε να αποφέρει έσοδα μεταξύ των €2 - €30 εκατ. έκαστη, ενώ το 23% των εταιρειών κατόρθωσε να αποφέρει έσοδα πέραν των €30 εκατ. έκαστη.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, το 27% των ιεραρχικά μεγαλύτερων εταιρειών αντιπροσώπευε το 94% των εσόδων του κλάδου.

Το μερίδιο των υπηρεσιών πλήρους διαχείρισης αυξήθηκε ελαφρώς στο 48,6% του συνολικού ποσού των εσόδων πλοιοδιαχείρισης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Αντίθετα, οι υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος μειώθηκαν ελαφρώς από 49% που καταγράφηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 στο 47,6% των εσόδων το πρώτο εξάμηνο του 2023

Όσον αφορά τις δαπάνες πλοιοδιαχείρισης μειώθηκαν στα €604 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2023, μετά από μια σειρά αυξήσεων που άρχισαν το πρώτο εξάμηνο του 2021. Αυτή η τάση συνάδει με τη μεταβολή των εσόδων.

Πηγή: Stockwatch

--

Revenue from ship management at €623 million

Cyprus' revenues from ship management amounted to €623 million in the first half of 2023, which corresponds to 4.5% of Cyprus' six-month GDP, according to data released by the Central Bank.

Revenues show a decrease compared to the second half of 2022, which was €648 million, however, compared to the first half of 2022 they show an increase of 9%.

The contribution of Germany (the main trading partner in the sector) decreased slightly from 41% in the second half of 2022 to 40% in the first half of 2023.

Other notable share contributions during the same period include Greece (17%), Switzerland (10%), Malta (5%), the US (4%) and Singapore (4%), which either increased or remained unchanged.

During the first half of 2023, 35% of companies managed to generate revenues between €2 - €30 million each, while 23% of companies managed to generate revenues in excess of €30 million each.

During the first half of 2023, 27% of the hierarchically largest companies accounted for 94% of the industry's revenues.

The share of full management services increased slightly to 48.6% of total ship management revenues during the first half of 2023.

In contrast, crew management services decreased slightly from 49% recorded in the second half of 2022 to 47.6% of revenue in the first half of 2023

In terms of ship management expenses decreased to €604 million in the first half of 2023, following a series of increases that started in the first half of 2021. This trend is in line with the change in revenues.

Source: Stockwatch

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Kυβέρνησης: Iαν-Aυγ 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €881,9 εκ. (3,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €328,4 εκ. (1,2% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 αυξήθηκαν κατά €1.170,4 εκ. (+16,8%) και ανήλθαν στα €8.147,0 εκ. σε σύγκριση με €6.976,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €366,3 εκ. (+15,4%) και ανήλθαν στα €2.748,0 εκ. σε σύγκριση με €2.381,7 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €300,6 εκ. (+20,0%) και ανήλθαν στα €1.805,6 εκ. σε σύγκριση με €1.505,0 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €282,7 εκ. (+15,2%) και ανήλθαν στα €2.139,3 εκ. σε σύγκριση με €1.856,6 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €312,4 εκ. (+15,6%) και ανήλθαν στα €2.313,6 εκ. σε σύγκριση με €2.001,2 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €62,5 εκ. (+49,8%) και ανήλθαν στα €188,0 εκ. σε σύγκριση με €125,5 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €17,7 εκ. (+29,8%) και ανήλθαν στα €77,0 εκ. σε σύγκριση με €59,3 εκ. το 2022.Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €148,6 εκ. (+32,1%) και ανήλθαν στα €611,6 εκ. σε σύγκριση με €463,0 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €19,8 εκ. (-22,1%) και περιορίστηκαν στα €69,6 εκ. σε σύγκριση με €89,4 εκ. το 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 αυξήθηκαν κατά €616,9 εκ. (+9,3%) και ανήλθαν στα €7.265,1 εκ. σε σύγκριση με €6.648,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €236,3 εκ. (+8,8%) και ανήλθαν στα €2.913,1 εκ. σε σύγκριση με €2.676,8 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €230,3 εκ. (+11,9%) και ανήλθαν στα €2.173,3 εκ. σε σύγκριση με €1.943,0 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €66,7 εκ. και ανήλθαν στα €118,3 εκ. σε σύγκριση με €51,6 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €70,1 εκ. (+19,2%) και ανήλθαν στα €435,5 εκ. σε σύγκριση με €365,4 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €82,2 εκ. (+19,8%) και ανήλθε στα €497,3 εκ. σε σύγκριση με €415,1 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €51,7 εκ. (+13,7%) και ανήλθαν στα €430,5 εκ. σε σύγκριση με €378,8 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €30,5 εκ. (+84,0%) και ανήλθαν στα €66,8 εκ. σε σύγκριση με €36,3 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €41,4 εκ. (-4,5%) και περιορίστηκε στα €870,5 εκ. σε σύγκριση με €911,9 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €27,3 εκ. (-9,6%) και περιορίστηκαν στα €257,1 εκ. σε σύγκριση με €284,4 εκ. το 2022.

Πηγή:Cystat

--

Fiscal accounts of General Government: Jan-Aug 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €881,9 mn (3,1% of GDP) for the period of January-August 2023, as compared to a surplus of €328,4 mn (1,2% of GDP) that was recorded during the period of January- August 2022.

Revenue

During the period of January-August 2023, total revenue increased by €1.170,4 mn (+16,8%) and amounted to €8.147,0 mn, compared to €6.976,6 mn in the corresponding period 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €366,3 mn (+15,4%) and amounted to €2.748,0 mn, compared to €2.381,7 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €300,6 mn (+20,0%) and amounted to €1.805,6 mn, compared to €1.505,0 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €282,7 mn (+15,2%) and amounted to €2.139,3 mn, compared to €1.856,6 mn in 2022. Social contributions increased by €312,4 mn (+15,6%) and amounted to €2.313,6 mn, compared to €2.001,2 mn in 2022. Current transfers increased by €62,5 mn (+49,8%) and amounted to €188,0 mn, compared to €125,5 mn in 2022. Capital transfers increased by €17,7 mn (+29,8%) and amounted to €77,0 mn, compared to €59,3 mn in 2022. Revenue from the sale of goods and services increased by €148,6 mn (+32,1%) and amounted to €611,6 mn, compared to €463,0 mn in 2022.

On the contrary, property income decreased by €19,8 mn (-22,1%) to €69,6 mn, from €89,4 mn in 2022

Expenditure

During the period of January-August 2023, total expenditure increased by €616,9 mn (+9,3%) and amounted to €7.265,1 mn, compared to €6.648,2 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, social benefits increased by €236,3 mn (+8,8%) and amounted to €2.913,1 mn, compared to €2.676,8 mn in 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €230,3 mn (+11,9%) and amounted to €2.173,3 mn, compared to €1.943,0 mn in 2022. Subsidies increased by €66,7 mn and amounted to €118,3 mn, compared to €51,6 mn in 2022. Current transfers increased by €70,1 mn (+19,2%) and amounted to €435,5 mn, compared to €365,4 mn in 2022.

The capital account increased by €82,2 mn (+19,8%) and amounted to €497,3 mn, compared to €415,1 mn in 2022. In detail, gross capital formation increased by €51,7 mn (+13,7%) and amounted to €430,5 mn, compared to €378,8 mn in 2022 and other capital expenditure increased by €30,5 mn (+84,0%) and amounted to €66,8 mn, compared to €36,3 mn in 2022.

On the contrary, intermediate consumption decreased by €41,4 mn (-4,5%) to €870,5 mn, from €911,9 mn in 2022. Interest payable decreased by €27,3 mn (-9,6%) to €257,1 mn, from €284,4 mn in 2022.

Source:Cystat

Άδειες οικοδομής: Ιούλιος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Ιούλιο 2023 ανήλθε στις 604. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €262,3 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 199,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 959 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023, εκδόθηκαν 4.212 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 4.521 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 6,8%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 14,8% και το συνολικό εμβαδόν κατά 2,6%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5,3%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

--

Building permits: July 2023

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during July 2023 stood at 604. The total value of these permits reached €262,3 million and the total area 199,4 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 959 dwelling units.

During the period January – July 2023, 4.212 building permits were issued compared to 4.521 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 6,8%. The total value of these permits increased by 14,8% and the total area by 2,6%. The number of dwelling units recorded an increase of 5,3%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023.

Κατά τον Σεπτέμβριο 2023, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.607, σημειώνοντας αύξηση 35,0% σε σχέση με 3.412 τον Σεπτέμβριο 2022. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 35,9% στις 3.722 από 2.738 τον Σεπτέμβριο 2022.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 29,0% την περίοδο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2023 και έφτασε τις 34.280, σε σύγκριση με 26.581 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 29,8% και έφτασαν τις 27.499, σε σύγκριση με 21.183 την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 11.487 ή 41,8% ήταν καινούρια και 16.012 ή 58,2% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 38,3% στα 4.811.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 266 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, από 68 την ίδια περίοδο του 2022.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 3.226 την περίοδο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 2.867 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 12,5%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 8,7% στα 2.514, τα βαριά φορτηγά κατά 37,2% στα 398, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 68,3% στους 106 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 3,5% στα 208.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 230 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 199 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 33,3% στις 2.651 την περίοδο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 1.989 την ίδια περίοδο του 2022.

Πηγή:Cystat

--

Registration of motor vehicles: January - September 2023

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-September 2023.

In September 2023, the total registrations of motor vehicles numbered 4.607, recording an increase of 35,0% compared to 3.412 in September 2022. Passenger saloon cars registered a rise of 35,9% to 3.722, from 2.738 in September 2022.

The main developments during the period January-September 2023 compared to the corresponding period of 2022 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 29,0% to 34.280 in January-September 2023, from 26.581 in January-September 2022.

(b) Passenger saloon cars increased to 27.499 from 21.183 in January-September 2022, recording a rise of 29,8%. Of the total passenger saloon cars, 11.487 or 41,8% were new and 16.012 or 58,2% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 38,3% to 4.811. (c) Motor coaches and buses registered in January-September 2023 increased to 266, from 68 in the same period of 2022.

(d) Goods conveyance vehicles increased by 12,5% to 3.226 in January-September 2023, compared to 2.867 in January-September 2022. In particular, light goods vehicles increased by 8,7% to 2.514, heavy goods vehicles by 37,2% to 398, road tractors (units of trailers) by 68,3% to 106 and rental vehicles by 3,5% to 208.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-September 2023 increased to 230 compared to 199 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc increased by 33,3% to 2.651 in January-September 2023, compared to 1.989 in the same period of 2022.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Ιούλιος 2023 (τελικά στοιχεία) και Αύγουστος 2023 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Αύγουστος 2023, Προκαταρκτικά Στοιχεία

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Αύγουστο 2023 ήταν €1.083,6 εκ. σε σύγκριση με €973,9 εκ. τον Αύγουστο 2022, καταγράφοντας αύξηση 11,3%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €608,3 εκ. και από τρίτες χώρες €475,4 εκ. σε σύγκριση με €628,2 εκ. και €345,7 εκ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2022. Οι εισαγωγές τον Αύγουστο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €170,3 εκ. έναντι €89,2 εκ. τον Αύγουστο 2022.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Αύγουστο 2023 ήταν €414,3 εκ. σε σύγκριση με €269,6 εκ. τον Αύγουστο 2022, σημειώνοντας αύξηση 53,7%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €72,0 εκ. και προς τρίτες χώρες €342,3 εκ., σε σύγκριση με €79,9 εκ. και €189,8 εκ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2022. Οι εξαγωγές τον Αύγουστο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €109,5 εκ. έναντι €33,4 εκ. τον Αύγουστο 2022.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2023 ήταν €8.610,2 εκ. σε σύγκριση με €7.778,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2022, σημειώνοντας αύξηση 10,7%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2023 ήταν €2.773,6 εκ. σε σύγκριση με €2.561,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2022, σημειώνοντας αύξηση 8,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €5.836,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2023 σε σύγκριση με €5.216,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ιούλιος 2023, Τελικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.079,8 εκ. τον Ιούλιο 2023 σε σύγκριση με €1.045,5 εκ. τον Ιούλιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 3,3%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2023 ήταν €227,3 εκ. σε σύγκριση με €173,9 εκ. τον Ιούλιο 2022, καταγράφοντας αύξηση 30,7%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούλιο 2023 ανήλθε σε €222,5 εκ. σε σύγκριση με €166,8 εκ. τον Ιούλιο 2022, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιούλιο 2023 ανήλθε στα €3,6 εκ. έναντι €5,7 εκ. τον Ιούλιο 2022.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2023 ήταν €157,9 εκ. σε σύγκριση με €253,3 εκ. τον Ιούλιο 2022, σημειώνοντας μείωση 37,7%.

Πηγή:Cystat

--

Foreign trade statistics: July 2023 (final data) and August 2023 (provisional data)

August 2023, Provisional Data

Total imports of goods in August 2023 were €1.083,6 mn as compared to €973,9 mn in August 2022, recording an increase of 11,3%. Imports from other EU Member States were €608,3 mn and from third countries €475,4 mn, compared to €628,2 mn and €345,7 mn respectively in August 2022. Imports in August 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment, with total value of €170,3 mn as compared to €89,2 mn in August 2022.

Total exports of goods in August 2023 were €414,3 mn as compared to €269,6 mn in August 2022, recording an increase of 53,7%. Exports to other EU Member States were €72,0 mn and to third countries €342,3 mn, compared to €79,9 mn and €189,8 mn respectively in August 2022. Exports in August 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment, with total value of €109,5 mn as compared to €33,4 mn in August 2022.

Total imports of goods in January–August 2023 amounted to €8.610,2 mn as compared to €7.778,1 mn in January–August 2022, recording an increase of 10,7%. Total exports of goods in January–August 2023 were €2.773,6 mn compared to €2.561,7 mn in January–August 2022, registering an increase of 8,3%. The trade deficit was €5.836,6 mn in January–August 2023 compared to €5.216,4 mn in the corresponding period of 2022.

July 2023, Final Data

Total imports of goods amounted to €1.079,8 mn in July 2023 as compared to €1.045,5 mn in July 2022, recording an increase of 3,3%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in July 2023 were €227,3 mn as compared to €173,9 mn in July 2022, recording an increase of 30,7%. Domestic exports of industrial products in July 2023 were €222,5 mn compared to €166,8 mn in July 2022, whilst domestic exports of agricultural products in July 2023 were €3,6 mn compared to €5,7 mn in July 2022.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in July 2023 were €157,9 mn as compared to €253,3 mn in July 2022, recording a decrease of 37,7%.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στις κατασκευές: 2o Τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ανήλθε στις 135,03 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,5% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2023. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 4,3%.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος κατά 0,5% στα κτίρια και κατά 18,9% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Πηγή:Cystat

--

Output prices index in construction: 2nd Quarter 2023

The Output Prices Index in Construction for the second quarter of 2023 reached 135,03 units (base year 2015=100,00), recording an increase of 1,5% over the first quarter of 2023. Compared to the same quarter of the previous year, the index increased by 4,3%.

By type of project, an increase of 0,5% was observed for buildings and of 18,9% for civil engineering projects in the second quarter of 2023 compared to the corresponding quarter of 2022.

Source:Cystat

Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές: 2o Τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ανήλθε στις 203,62 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση 7,4% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2022.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 9,0% στα κτίρια και μείωση της τάξης του 1,4% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Πηγή:Cystat

--

Index of production in construction: 2nd Quarter 2023

The Index of Production in Construction during the second quarter of 2023 reached 203,62 units (base year 2015=100,00), recording an increase of 7,4% over the second quarter of 2022.

By type of project, an increase of 9,0% was observed for buildings and a decrease of 1,4% for civil engineering projects in the second quarter of 2023 compared to the corresponding quarter of 2022.

Source:Cystat

Απασχόληση κυβέρνησης ανα κατηγορία: Σεπτέμβριος 2023

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2023 μειώθηκε κατά 373 άτομα (-0,7%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και έφτασε τα 52.228 άτομα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, από τον Ιανουάριο του 2023. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 708 άτομα (-2,8%), από 25.610 σε 24.902 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.886 άτομα (10,2%) φθάνοντας τα 20.404 σε σχέση με 18.518 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2022.

Μείωση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες του μόνιμου προσωπικού, ενώ σε όλες τις κατηγορίες του έκτακτου προσωπικού παρατηρείται αύξηση. Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται στο μόνιμο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-2,9%) και η μεγαλύτερη αύξηση στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (15,1%). Το Ωρομίσθιο Προσωπικό παρουσιάζει μείωση (-18,3%).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρούνται στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (μείωση -2,4% και αύξηση 10,0% αντίστοιχα). Η απασχόληση στις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού παρέμεινε κοντά στα επίπεδα του Αυγούστου, 2023.

Πηγή:Cystat

--

Government employment by category: September 2023

In September 2023 total government employment decreased by 373 persons (-0,7%) in comparison to the corresponding month of 2022 and reached 52.228 persons. This decrease is mainly attributed to the transfer of Hourly Paid Workers from the Ministry of Health to the State Health Services Organisation, which is included in the Broad Public Sector, as from January 2023. Permanent staff decreased by 708 persons (-2,8%), from 25.610 to 24.902 persons. Casual staff increased by 1.886 persons (10,2%) and reached 20.404 persons compared to 18.518 persons in September 2022.

A decrease is observed in all permanent personnel categories, whereas an increase is observed in all casual personnel categories. The highest decrease is observed in permanent Educational Service staff (-2,9%) and the highest increase in casual Educational Service staff (15,1%). A decrease is observed in Hourly Paid Workers (-18,3%).

Compared to August 2023, the main changes in employment are observed in permanent and casual Educational Service staff (decrease of 2,4% and increase of 10,0% respectively). Employment levels in all other personnel categories remained stable in comparison to August 2023.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today