Eναρμονιστικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εξασφάλισης Παγκοσμίου Ελάχιστου Επιπέδου Φορολογίας των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και των Εγχώριων Ομίλων Μεγάλης Κλίμακας στην Ένωση Νόμος του 2023»

Το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022 σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση, γνωστός και ως Πυλώνας 2 (Pillar 2), έχει ετοιμάσει εναρμονιστικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εξασφάλισης Παγκοσμίου Ελάχιστου Επιπέδου Φορολογίας των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και των Εγχώριων Ομίλων Μεγάλης Κλίμακας στην Ένωση Νόμος του 2023».

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μέτρα-ορόσημα για την ενίσχυση της καταπολέμησης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού στην εσωτερική αγορά, και έχουν θεσπιστεί κανόνες κατά της διάβρωσης των φορολογικών βάσεων στην εσωτερική αγορά και της μετατόπισης των κερδών εκτός της εσωτερικής αγοράς. Οι εν λόγω κανόνες μετέτρεψαν σε ενωσιακό δίκαιο τις συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS) με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα κέρδη των πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΠΕ) φορολογούνται όταν ασκούνται οι οικονομικές δραστηριότητες που παράγουν τα εν λόγω κέρδη και όταν δημιουργείται αξία.

Σε μια συνεχή προσπάθεια να τερματιστούν οι φορολογικές πρακτικές των ΠΕ που τους επιτρέπουν να μετατοπίζουν τα κέρδη τους σε περιοχές δικαιοδοσίας στις οποίες υπόκεινται σε μηδενική ή πολύ χαμηλή φορολογία, ο ΟΟΣΑ ανέπτυξε περαιτέρω ένα σύνολο διεθνών φορολογικών κανόνων για να διασφαλίσει ότι οι ΠΕ καταβάλλουν δίκαιο μερίδιο φόρων οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούνται. Η εν λόγω σημαντική μεταρρύθμιση έχει ως στόχο να θέσει ένα κατώτατο όριο στον ανταγωνισμό όσον αφορά τους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος εταιρειών με την καθιέρωση ενός παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας. Με την κατάργηση σημαντικού μέρους των πλεονεκτημάτων της μετατόπισης των κερδών σε δικαιοδοσίες μηδενικής ή πολύ χαμηλής φορολογίας, η μεταρρύθμιση για τη θέσπιση παγκόσμιου ελάχιστου φόρου θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως και θα επιτρέψει στις δικαιοδοσίες να προστατεύσουν καλύτερα τις φορολογικές τους βάσεις.

Το πλαίσιο του προτεινόμενου νομοσχεδίου ρυθμίζει μέσω της εφαρμογής σειράς κανόνων, την επιβολή ενός ελάχιστου πραγματικού φορολογικού συντελεστή ύψους 15% σε οντότητες που ανήκουν σε Ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ή εγχώριου ομίλου μεγάλης κλίμακας με ετήσια έσοδα που υπερβαίνουν τα €750 εκ.

Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Τμήμα Φορολογίας έχει ενσωματώσει όλες τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, το οποίο έχει εμπλουτιστεί με διατάξεις που ρυθμίζουν διαδικαστικά θέματα, απόρροια συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, προς αποκρυστάλλωση της ερμηνείας άρθρων της Οδηγίας σε συνάρτηση με τους αντίστοιχους παγκόσμιους κανόνες που ισχύουν στο επίπεδο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Οικονομικών σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια σας σε word format, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nsyrimi@mof.gov.cy το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Harmonization bill entitled "The Law on Ensuring a Universal Minimum Tax Level for Multinational Enterprise Groups and Large Domestic Groups in the Union of 2023"

The Ministry of Finance, in the context of harmonisation with Council Directive (EU) 2022/2523 of 14 December 2022 on ensuring a worldwide minimum level of taxation of multinational enterprise groups and large domestic groups in the Union, also known as Pillar 2, has prepared a harmonisation bill entitled "The Law on Ensuring a Worldwide Minimum Level of Taxation of Multinational Enterprises Groups and Large Domestic Groups in the Union 2023".

In recent years, the European Union has adopted landmark measures to strengthen the fight against aggressive tax planning in the internal market, and rules against the erosion of tax bases in the internal market and the shifting of profits outside the internal market. These rules transposed into EU law the recommendations of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) under the initiative on combating tax base erosion and profit shifting (BEPS) to ensure that the profits of multinational enterprises (MNEs) are taxed when the economic activities generating those profits are carried out and when value is created.

In an ongoing effort to end the tax practices of PEs that allow them to shift their profits to jurisdictions where they are subject to zero or very low taxation, the OECD has further developed a set of international tax rules to ensure that PEs pay their fair share of taxes wherever they operate. This important reform aims to set a floor to competition in terms of corporate income tax rates by establishing a global minimum tax level. By removing a significant portion of the benefits of shifting profits to zero- or very low-tax jurisdictions, the reform to establish a global minimum tax will ensure a level playing field for businesses worldwide and allow jurisdictions to better protect their tax bases.

The framework of the proposed bill regulates, through the application of a series of rules, the imposition of a minimum effective tax rate of 15% on entities belonging to Multinational Enterprise Groups or a large-scale domestic group with annual revenues exceeding €750 million.

The Ministry of Finance in cooperation with the Department of Taxation has incorporated all the provisions of the European Directive in the draft law under consultation, which has been enriched with provisions regulating procedural issues, as a result of cooperation between the EU and the Member States, to crystallize the interpretation of articles of the Directive in relation to the corresponding global rules in force at the level of the Organisation for Economic Cooperation and Development. The Ministry of Finance invites you to submit your comments in word format to nsyrimi@mof.gov.cy no later than 31 October 2023.

Source: Tax Department

Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει στις 4 Οκτωβρίου τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων (1) των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Αύγουστο 2023. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Σεπτεμβρίου 2023.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια καταθέσεων

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε αύξηση στο 0,88%, σε σύγκριση με 0,87% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 1,78%, σε σύγκριση με 1,68% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια δανείων

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 6,06%, σε σύγκριση με 5,51% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 4,20%, σε σύγκριση με 4,50% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε μείωση στο 5,56%, σε σύγκριση με 5,65% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε μείωση στο 6,10%, σε σύγκριση με 6,33% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων (2)

Τον Αύγουστο του 2023 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα €525,7 εκ., σε σύγκριση με €669,8 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €20,3 εκ., σε σύγκριση με €26,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν μείωση στα €154,9 εκ., σε σύγκριση με €181,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν μείωση στα €68,6 εκ., σε σύγκριση με €70,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν μείωση στα €270,9 εκ., σε σύγκριση με €370,8 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Πατήστε εδώ.

1) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2013/34, όπως τροποποιήθηκε, της ΕΚΤ, τα στοιχεία επιτοκίων καταρτίζονται ως σταθμικά μέσα επιτόκια (τα οποία είναι ευαίσθητα σε ακραίες τιμές (outliers).

2) Τα ποσά νέων δανείων περιλαμβάνουν νέες συμβάσεις δανείων καθώς και συμβάσεις οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης κατά τον υπό αναφορά μήνα.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

Interest Rate Statistics of Monetary Financial Institutions

The Central Bank of Cyprus has published on 4 October the interest rate statistics (1) of the monetary financial institutions of Cyprus for euro area residents' deposits and loans in euro, as well as data on new loans to euro area residents in euro for the reference month of August 2023. These data are included in the publication Monetary and Financial Statistics, September 2023.

The main interest rate developments relating to new deposit and loan contracts, including contracts that have been renegotiated, are summarised as follows:

Interest rates on deposits

The interest rate for time deposits up to one year by households increased to 0.88%, compared to 0.87% in the previous month.

The corresponding interest rate for deposits from non-financial companies increased to 1.78%, compared to 1.68% in the previous month.

Interest rates on loans

The interest rate on consumer loans increased to 6.06%, compared to 5.51% last month.

The interest rate on home purchase loans decreased to 4.20%, compared to 4.50% in the previous month.

The interest rate on loans to non-financial companies for amounts up to €1 million decreased to 5.56%, compared to 5.65% in the previous month. The interest rate on loans to non-financial companies for amounts above €1 million recorded a decrease to 6.10%, compared to 6.33% in the previous month.

Amounts of new loans (2)

In August 2023, total new loans decreased to €525.7 million, compared to €669.8 million in the previous month. The main categories of new loans are analysed below:

New consumer loans decreased to €20.3 million, compared to €26.7 million in the previous month.

New home purchase loans decreased to €154.9 million, compared to €181.9 million in the previous month.

New loans to non-financial companies for amounts up to €1 million decreased to €68.6 million, compared to €70.5 million in the previous month.

New loans to non-financial corporations for amounts above €1 million recorded a decrease to €270.9 million, compared to €370.8 million in the previous month.

1) In accordance with the provisions of ECB Regulation 2013/34, as amended, interest rate data are compiled as weighted average interest rates (which are sensitive to outliers).

2) New loan amounts include new loan contracts as well as contracts that were renegotiated in the reporting month.

Source: Central Bank of Cyprus

Δείκτης τιμών καταναλωτή(δτκ): Σεπτέμβριος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2023 αυξήθηκε κατά 1,33 μονάδες και έφτασε στις 117,67 μονάδες σε σύγκριση με 116,34 μονάδες τον Αύγουστο 2023. Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο 2023 αυξήθηκε με ρυθμό 4,0%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 4,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2022 καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 15,2%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 5,1%.

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

 Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2022, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (9,7%), ενώ στην κατηγορία Επικοινωνίες (-0,6%) παρατηρήθηκε αρνητική μεταβολή. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (7,8%). Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (9,1%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,1%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (5,8%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

 Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2023 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2022 είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,08). (Πίνακας 3) Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (0,54). (Πίνακας 3) Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2023 σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου του 2022 είχαν τα Φρέσκα λαχανικά (0,71). (Πίνακας 4) Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (0,54) και η Ένδυση (0,36) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

--

Consumer price index (cpi): September 2023

In September 2023, the Consumer Price Index increased by 1,33 units and reached 117,67 units compared to 116,34 units in August 2023. In September 2023, the inflation increased by 4,0%. For the period January-September 2023, the CPI increased by 4,0% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest positive change when compared to the index of September 2022 was recorded in Agricultural goods (15,2%). In comparison to the index of the previous month, the largest change was monitored in Petroleum products (5,1%).

Analysis of percentage changes

 Compared to September 2022, the largest positive change was monitored in the category Food and Non-Alcoholic Beverages (9,7%), whereas negative change was recorded in the category Communication (-0,6%). In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Clothing and Footwear (7,8%) For the period January–September 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Food and Non-Alcoholic Beverages (9,1%), Restaurants and Hotels (6,1%) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (5,8%).

Analysis of Effects in Units

 Compared to the Index of September 2022, the category Food and Non-Alcoholic Beverages (2,08) had the largest positive effect on the change of the CPI.

The largest positive effect on the change of the CPI compared to the previous month was recorded in category Clothing and Footwear (0,54). Fresh vegetables (0,71) had the most notable effect on the change of the CPI of September 2023 compared to September 2022. Finally, Petroleum products (0,54) and Clothing (0,36) had the largest positive effect on the change of the CPI of September 2023 compared to the previous month.

Source: Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Ιούλιος 2023

Κατά τον μήνα Ιούλιο 2023, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 206,9 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 8,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούλιο 2023 ο δείκτης έφτασε τις 196,6 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 8,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 19,5% και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 7,5%. Μείωση παρατηρήθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 21,6%.

Πηγή:Cystat

--

Industrial turnover index: July 2023

In July 2023, the Industrial Turnover Index reached 206,9 units (base 2015=100), recording an increase of 0,5% compared to July 2022. For the period January – July 2023, the index recorded an increase of 8,5% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for July 2023 reached 196,6 units, recording an increase of 8,4% compared to July 2022. Increases were also noted in the sectors of mining and quarrying (+19,5%) and water supply and materials recovery (+7,5%). A decrease was recorded in the electricity supply sector (-21,6%).

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Αύγουστος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Αύγουστο 2023 έφτασε στις 137,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2023. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 3,1%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 7,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τον Αύγουστο 2023 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2023 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στον τομέα της μεταποίησης κατά 0,2%. Στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών σημειώθηκε μείωση 0,3%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (6,7%) και της μεταποίησης (3,9%) και μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 17,0% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 9,2%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Αύγουστο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (8,8%), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (6,2%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (5,5%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (4,3%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,6%) και στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (2,3%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-5,8%).

Πηγή:Cystat

--

Index of industrial output prices: August 2023

The Index of Industrial Output Prices for August 2023 reached 137,6 units (base 2015=100), recording an increase of 0,1% compared to July 2023. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 3,1%. For the period January-August 2023, the index showed an increase of 7,6% compared to the corresponding period of 2022.

In August 2023 compared to July 2023, the index remained stable in the sectors of mining and quarrying and electricity supply, while it showed a rise in the sector of manufacturing by 0,2%. In the sector of water supply and materials recovery the index recorded a decrease of 0,3%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (6,7%) and manufacturing (3,9%) and a decrease in the sectors of electricity supply by 17,0% and water supply and materials recovery by 9,2%.

By division of economic activity in manufacturing, in August 2023 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of other non-metallic mineral products (8,8%), the manufacture of food products and beverages (6,2%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (5,5%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (4,3%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (2,6%) and the manufacture of paper and paper products and printing (2,3%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-5,8%).

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Αύγουστος 2023

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Αύγουστο 2023 κατά 10,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 6,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

--

Turnover index of retail trade except of motor vehicles: August 2023

The Turnover Value Index of Retail Trade for August 2023 increased by 10,1% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 6,6% compared to the corresponding month of the previous year.

Source:Cystat

Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων: 2ο Τρίμηνο 2023

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, εκτιμώνται στα €2.250 σε σύγκριση με €2.091 το δεύτερο τρίμηνο του 2022, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 7,6%.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το δεύτερο τρίμηνο του 2023 εκτιμώνται στα €2.346 και σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 παρατηρείται αύξηση 1,6%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, εκτιμώνται στα €2.437 και των γυναικών στα €2.016. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 8,3% και 6,2% αντίστοιχα.

Πηγή:Cystat

--

Average monthly earnings of employees: 2nd Quarter 2023

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the second quarter of 2023, amounted to €2.250 compared to €2.091 during the second quarter of 2022, i.e. an increase of 7,6% is observed.

The average gross monthly earnings during the second quarter of 2023, seasonally adjusted, are estimated at €2.346 and compared to the first quarter of 2023 they are increased by 1,6%.

The average gross monthly earnings of male employees during the second quarter of 2023 are estimated at €2.437 and of female employees at €2.016. Compared to the second quarter of 2022, the average gross monthly earnings of male and female employees recorded an increase of 8,3% and 6,2% respectively.

Source:Cystat

Απολαβές υπαλλήλων: Ετήσια στοιχεία 2022

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το 2022 ήταν €2.202. Σε ονομαστικούς όρους, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές έχουν αυξηθεί κατά 7,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε πραγματικούς όρους (αποπληθωρίζοντας με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές έχουν μειωθεί κατά 1,2%. Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων ήταν €1.701.

Στο γράφημα που ακολουθεί, δίνεται η χρονοσειρά για τις μέσες και διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές από το 2010 μέχρι το 2022.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, κυμαίνονται μεταξύ €918 στον τομέα της Γεωργίας, Θήρας και Δασοκομίας και €4.011 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.

Πηγή:Cystat

--

Earnings of employees: Annual data 2022

The average gross monthly earnings of employees for 2022 were €2.202. In monetary terms, the average gross monthly earnings have increased by 7,1% compared to the previous year. In real terms (deflating using the Consumer Price Index) the average gross monthly earnings have decreased by 1,2%. Median gross monthly earnings of employees were €1.701.

The graph that follows shows the time series of the average and median gross monthly earnings from 2010 to 2022.

The average gross monthly earnings by branch of economic activity, range from €918 in the Agriculture, Hunting and Forestry sector to €4.011 in the Financial and Insurance Activities sector.

The highest percentage of employees (15,4%) is observed among employees who receive between €1.000 and €1.249.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατοικιών (δτκατ): 2ο Τρίμηνο του 2023

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, υπολογίζεται στις 109,72 μονάδες. Συγκρινόμενος με το πρώτο τρίμηνο του 2023 ο ΔΤΚατ μειώθηκε κατά 0,4% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 3,2%.

Πηγή:Cystat

--

House price index (hpi): 2nd Quarter 2023

According to preliminary estimate of the Statistical Service, the HPI for the second quarter of 2023 amounts to 109,72 units. Compared to the first quarter of 2023, the HPI decreased by 0,4% while compared to the Index of the corresponding quarter of 2022, the Index increased by 3,2%.

Source:Cystat

Έσοδα απο τον τουρισμό: Ιούλιος 2023

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2023 ανήλθαν σε €454,6 εκ. σε σύγκριση με €381,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 19,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.544,7 εκ. σε σύγκριση με €1.217,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 26,9%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιούλιο 2023 ανέρχεται σε €867,96 σε σύγκριση με €839,50 τον Ιούλιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 3,4%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 33,6% του συνόλου των τουριστών τον Ιούλιο 2023) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €94,23 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 12,4% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €135,44. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 5,5%), ξόδεψαν €78,66 ημερησίως.

Πηγή:Cystat

--

Revenue from tourism: July 2023

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €454,6 mn in July 2023 compared to €381,7 mn in the corresponding month of the previous year, recording an increase of 19,1%.

For the period of January – July 2023, revenue from tourism is estimated at €1.544,7 mn compared to €1.217,4 mn in the corresponding period of 2022, recording an increase of 26,9%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €867,96 in July 2023 compared to €839,50 in July 2022, recording an increase of 3,4%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 33,6% of the total tourists in July 2023) spent on average €94,23 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 12,4% of the total tourists) spent on average €135,44. Tourists from Poland (the third largest market with 5,5%), spent on average €78,66 per day.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Σεπτέμβριος 2023

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, έφτασε τα 9.693 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο 2023 μειώθηκε στα 11.910 πρόσωπα σε σύγκριση με 12.385 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022 σημειώθηκε μείωση 1.917 προσώπων ή 16,5% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των κατασκευών, των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή:Cystat

--

Registered unemployed: September 2023

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of September 2023, reached 9.693 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for September 2023 decreased to 11.910 persons in comparison to 12.385 in the previous month.

In comparison with September 2022, a decrease of 1.917 persons or 16,5% was recorded, attributed mainly to the sectors of trade, accommodation and food service activities, construction, administrative and support service activities, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today