Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Ιούλιος 2023

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιούλιο 2023 έφθασε στις 155,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2022. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου– Ιουλίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 1,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+8,8%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+8,8%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+0,4%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+26,3%), κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+22,2%), παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+17,3%) και παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+13,4%). Αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-13,5%), παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-3,6%), κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-3,1%) και κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεων (-3,1%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+14,6%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+13,7%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+12,7%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+12,5%) και στην ανάκτηση υλικών (+11,7%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 ήταν αυτές της κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-11,6%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-10,3%).

Πηγή:Cystat
--

Industrial production index: July 2023

In July 2023, the Industrial Production Index reached 155,6 units (base 2015=100), recording an increase of 1,6% compared to July 2022. For the period January – July 2023, the index recorded an increase of 0,4% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 1,4% compared to July 2022. An increase was also observed in the sectors of mining and quarrying (+8,8%), water supply and materials recovery (+8,8%) and electricity supply (+0,4%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to July 2022 were observed in the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+26,3%), electronic and optical products and electrical equipment (+22,2%), basic metals and fabricated metal products (+17,3%) and textiles, wearing apparel and leather products (+13,4%). Negative changes were observed in the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-13,5%), refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (-3,6%), paper and paper products and printing (-3,1%) and the manufacturing of other nonmetallic mineral products (-3,1%).

Comparing the rates of change for the period January – July 2023 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+14,6%), the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+13,7%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+12,7%), the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+12,5%) and in materials recovery (+11,7%). The most significant negative changes where a decrease in production was observed compared to the period January – July 2022 were those relating to the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-11,6%) and electricity supply (-10,3%).

Source:Cystat

Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου και του εμπορίου/επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων: 2ο τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου (Κλάδος 46) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023 μειώθηκε κατά 3,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Κλάδος 45) αυξήθηκε κατά 19,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

--

Turnover value index in the divisions of wholesale trade and of trade/repair of motor vehicles: 2nd quarter of 2023

The Turnover Value Index of Wholesale Trade (Division 46) during the second quarter of 2023 recorded a decrease of 3,8% compared to the corresponding quarter of the previous year. For the same quarter, the Turnover Value Index of Sales and Repair of Motor Vehicles (Division 45) recorded an increase of 19,2% compared to the corresponding quarter of the previous year.

Source:Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Αύγουστος 2023

Κατά τον Αύγουστο 2023, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 124.832 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 2,3% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022. Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (12,5%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (22,2%), βενζίνης (5,0%), πετρελαίου κίνησης (4,6%), υγραερίου (3,7%) και πετρελαίου θέρμανσης (2,5%). Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-23,9%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (- 14,9%) και ασφάλτου (-9,3%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 5,5% στους 54.879 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Αύγουστο 2023 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2023 σημείωσαν πτώση 2,9%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-2,3%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (-8,4%) και βενζίνης (-0,2%) ενώ αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (50,9%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Αυγούστου 2023 μειώθηκαν κατά 11,0% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν οριακή πτώση 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

--

Imports, sales and stocks of petroleum products: August 2023

In August 2023, the total sales of petroleum products amounted to 124.832 tonnes, recording an increase of 2,3% compared to August 2022. A rise was observed in the provisions of aviation kerosene (12,5%), as well as in the sales of kerosene (22,2%), motor gasoline (5,0%), road diesel (4,6%), liquified petroleum gases (3,7%) and heating gasoil (2,5%). On the contrary, a decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-23,9%), as well as in the sales of light fuel oil (-14,9%) and asphalt (-9,3%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered an increase of 5,5% to 54.879 tonnes.

The total sales of petroleum products in August 2023 compared to July 2023 recorded a drop of 2,9%. Indicatively, the provisions of aviation kerosene fell by -2,3%, so did the sales of road diesel (-8,4%) and motor gasoline (-0,2%), while the provisions of marine gasoil increased by 50,9%. The total stocks of petroleum products at the end of August 2023 decreased by 11,0% compared to the end of the previous month.

During the period January – August 2023, the total sales of petroleum products dropped marginally by 0,1% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Κρατικός προϋπολογισμος 2024 και μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-2026

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 27.9.2023, ενέκρινε, το νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού για το έτος 2024 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2024-2026.

Ο Προϋπολογισμός του 2024 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2024-2026 έχουν ως βασικές προτεραιότητες τη διατήρηση ενός πλεονασματικού δημοσιονομικού ισοζυγίου, τη συγκράτηση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, τη μείωση του δημοσίου χρέους μεσοπρόθεσμα, την προώθηση της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, τη διατήρηση ενός εύρωστου χρηματοπιστωτικού συστήματος και ακόμα πιο σημαντικά τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Παράλληλα, υψίστης σημασίας θεωρείται η υλοποίηση έργων υποδομής με σημαντική προστιθέμενη αξία, με ιδιαίτερη έμφαση στα συγχρηματοδοτούμενα έργα και τα έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, σημειώνεται ότι, οι αναπτυξιακές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 12% το 2024 σε σχέση το έτος 2023. Περαιτέρω, κατά το 2024 αναμένεται αύξηση της τάξης του 15% στις δαπάνες για κοινωνικές παροχές. Όσον αφορά στην απασχόληση στον δημόσιο τομέα σημειώνεται η μείωση του συνολικού αριθμού νέων/ πρόσθετων μόνιμων θέσεων για το έτος 2024 σε σχέση με το 2023. Για το έτος 2024 η συνολική αύξηση θέσεων ανέρχεται στις 52, ενώ για το 2023 η συνολική αύξηση θέσεων ήταν 485 θέσεις.  

H κυπριακή οικονομία εκτιμάται ότι το 2024 θα καταγράψει θετικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,9% επηρεαζόμενο από τις εξελίξεις στις τιμές και τα επιτόκια. Να σημειωθεί ότι, για το 2023 εκτιμάται ότι η κυπριακή οικονομία θα καταγράψει θετικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,5%. Ως εκ τούτου, η αγορά εργασίας αναμένεται να επηρεαστεί θετικά, με μείωση του ποσοστού ανεργίας το 2024 στο 5,8% από 6,5% το 2023.

Με βάση τις προκαταρκτικές προβλέψεις, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης για το 2024 αναμένεται να παραμείνει πλεονασματικό και να κυμανθεί στο 2,2% του ΑΕΠ σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους 1,9% το 2023. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 3,6% για το 2024 σε σύγκριση 3,3% του ΑΕΠ τον προηγούμενο χρόνο. Σημειώνεται ότι, μεσοπρόθεσμα, η δημοσιονομική θέση προβλέπεται να παραμείνει πλεονασματική με το δημοσιονομικό ισοζύγιο να είναι κατά μέσο όρο γύρω στο 2,1% του ΑΕΠ την περίοδο 2024-2026.

Επισημαίνεται ότι, η προβλεπόμενη διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων του κράτους κατά το έτος 2023, λόγω της βελτιωμένης οικονομικής δραστηριότητας στην οικονομία παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη απορρόφηση κονδυλιών μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναμένεται να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στη διαμόρφωση του πλάνου χρηματοδότησης της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ να παραμένει σε πτωτική πορεία. Στο πλαίσιο αυτό, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να περιοριστεί στο 72,9% το τέλος του 2024 σε σύγκριση με 80,9% το 2023.

Αξιοσημείωτα είναι τα συμπεράσματα από τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις, που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα θετικές για την Κυπριακή Δημοκρατία καταδεικνύοντας τα βήματα σταθερότητας και προόδου της κυπριακής οικονομίας. Η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και η περαιτέρω βελτίωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτελούν το κλειδί/ κρίσιμους παράγοντες για περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όσον αφορά στους δημοσιονομικούς κινδύνους, επισημαίνεται ο κίνδυνος της αύξησης του πληθωρισμού, λόγω συνέχισης ή και επιβολής νέων κυρώσεων στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, που οδηγεί σε διάβρωση του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών, με αρνητικές επιπτώσεις στην κατανάλωση και στα έσοδα του κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, διατυπώνεται και ο κίνδυνος για ανάληψη επιπρόσθετων οριζόντιων κοινωνικών μέτρων στήριξης του πληθυσμού λόγω των συνεχόμενων πληθωριστικών πιέσεων. Περαιτέρω, υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων οδηγώντας σε επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, με συνεπακόλουθο τη μείωση των κρατικών εσόδων, καθώς και οι επιπτώσεις από τυχόν αύξηση των μεταναστευτικών ροών.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

--

State budget 2024 and medium term financial framework 2024-2026

The Council of Ministers at its meeting on 27.9.2023, approved the draft Budget for the year 2024 and the Medium-Term Financial Framework 2024-2026.

The Budget for 2024 and the Medium-Term Fiscal Framework 2024-2026 have as their main priorities the maintenance of a surplus fiscal balance, the containment of public sector employment, the reduction of public debt in the medium term, the promotion of the green transition and digital transformation, the maintenance of a sound financial system and, more importantly, the creation of conditions for sustainable growth in key sectors of the economy. At the same time, the implementation of infrastructure projects with significant added value is considered of paramount importance, with a particular focus on co-financed projects and the Recovery and Resilience Plan projects.

In the above context, it is noted that development expenditure is expected to increase by 12% in 2024 compared to 2023. Further, in 2024, an increase of 15% is expected in social benefits expenditure. Regarding public sector employment, it is noted that the total number of new/additional permanent positions for the year 2024 will decrease compared to 2023. For the year 2024 the total increase in positions is 52, while for 2023 the total increase in positions was 485.  

The Cypriot economy is estimated to record a positive growth rate of 2.9% in 2024 influenced by developments in prices and interest rates. It should be noted that for 2023, the Cypriot economy is estimated to record a positive growth rate of 2.5%. As a result, the labour market is expected to be positively affected, with the unemployment rate in 2024 declining to 5.8% from 6.5% in 2023.

Based on the preliminary projections, the general government fiscal balance for 2024 is expected to remain in surplus at 2.2% of GDP compared to a surplus of 1.9% in 2023. The primary surplus is estimated at 3.6% for 2024 compared to 3.3% of GDP in the previous year. It is noted that over the medium term, the fiscal position is projected to remain in surplus with the fiscal balance averaging around 2.1% of GDP in the period 2024-2026.

It should be noted that the projected maintenance of government fiscal surpluses in 2023, due to improved economic activity in the economy despite the adverse external environment, combined with the projected absorption of funds through the Recovery and Resilience Mechanism, is expected to play a positive role in shaping the government's financing plan, resulting in a declining public debt-to-GDP ratio. In this context, government debt as a percentage of GDP is expected to be limited to 72.9% at the end of 2024 compared to 80.9% in 2023.

Noteworthy are the conclusions from the credit ratings that took place during the first half of 2023, which were particularly positive for the Republic of Cyprus, demonstrating the steps of stability and progress of the Cypriot economy. Ensuring macroeconomic stability and further improvement of the financial system are key/critical factors for further upgrading the Republic of Cyprus' credit rating.

As regards fiscal risks, the risk of rising inflation, due to the continuation or imposition of new sanctions on Russia and Belarus, leading to an erosion of citizens' real income, with negative effects on consumption and state revenues, is highlighted. In this context, there is also a risk of additional horizontal social support measures being taken to support the population in the face of ongoing inflationary pressures. Furthermore, there is a risk of a further increase in interest rates leading to a slowdown in economic growth, with a consequent reduction in government revenues, as well as the impact of any increase in migration flows.

 

Source: Ministry of Finance

Τροποποίηση Δήλωσης Φ.Π.Α. (κανονικό καθεστώς)

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από τις 17 Σεπτεμβρίου 2023 είναι δυνατή η τροποποίηση της Δήλωσης Φ.Π.Α. (κανονικό καθεστώς) μέσω της Πύλης Φορολογουμένων Tax For All - TFA .

Πιο συγκεκριμένα τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα καθώς και οι φορολογικοί τους αντιπρόσωποι μπορούν από μόνοι τους μέσω του λογαριασμού τους στο Tax For All – T.F.A. να τροποποιήσουν την Δήλωση Φ.Π.Α. (κανονικό καθεστώς).

Τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν:

  • μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (εμπρόθεσμα) σε ΟΛΑ τα πεδία της Δήλωσης Φ.Π.Α., δηλαδή τα τετράγωνα με Αρ.1 μέχρι και 11Β
  • μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (εκπρόθεσμα) μόνο στα πεδία της Δήλωσης Φ.Π.Α. που αφορούν στις αξίες εκροών/εισροών, δηλαδή τα τετράγωνα με Αρ.6 μέχρι 11Β.

Αυτή, η δυνατότητα, τροποποίησης της Δήλωσης Φ.Π.Α., αφορά μόνο τις Δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν μέσω του Tax For All – T.F.A., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής μετά την 27η Μαρτίου 2023.

Τροποποιήσεις σε φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν, και των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν προγενέστερη της 27ης Μαρτίου 2023, μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας με την αποστολή σχετικού αιτήματος «Νέο Μήνυμα» μέσω του Tax For All – T.F.A.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας http://www.mof.gov.cy/tax κάτω από το εικονίδιο TFA μπορείτε να βρείτε τις «Οδηγίες για τροποποίηση Δήλωσης Φ.Π.Α.»

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Amendment of a VAT return (normal scheme)

The Department of Taxation informs that from 17 September 2023 it is possible to amend the VAT return (normal regime) through the Tax For All - TFA Taxpayers' Portal.

More specifically, taxable persons and their tax representatives can modify the Tax Return (normal regime) by themselves through their Tax For All - TFA account.

Amendments can be made:

  • Up to the submission deadline (on time) in ALL fields of the VAT return, i.e. blocks 1 to 11B
  • after the deadline (late) only in the fields of the VAT return relating to the values of outputs/inputs, i.e. boxes 6 to 11B.

This option to amend the VAT return applies only to VAT returns submitted through Tax For All - T.F.A., with a deadline for submission after 27 March 2023.

Amendments to Tax Returns filed, with a filing deadline prior to March 27, 2023, may be submitted to the Tax Department by sending a "New Message" request through Tax For All - T.F.A.

Source: Tax Department

Παράταση, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023, Υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022 και Πληρωμής Φόρου/Εισφορών

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται μέχρι την 31 η Οκτωβρίου 2023 η εμπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022 και η πληρωμή τυχόν οφειλόμενου φόρου/εισφορών που προκύπτουν με βάση τη Δήλωση. Υπενθυμίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2022 είναι μεγαλύτερο από 19.500 ευρώ.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Extension, until 31 October 2023, for the submission of the Personal Income Declaration for the year 2022 and Payment of Taxes/Taxes

The Department of Taxation informs that, according to today's announcement of the Ministry of Finance, the deadline for the submission of the Declaration of Personal Income for the year 2022 and the payment of any outstanding tax/contributions arising from the Declaration is extended until 31 October 2023. It is reminded that the obligation to submit a 2022 Personal Income Declaration is applicable to Employees, Pensioners and Self-Employed Persons whose gross total income for the year 2022 is greater than 19,500 euros.

Source: Tax Department

 

Ειδοποίηση για καταχώριση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και επιβολή προστίμων

Tο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας σε συνέχεια της Ανακοίνωσης του ημερομηνίας 01 Σεπτεμβρίου 2023 ( Ειδοποίηση για καταχώριση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και επιβολή προστίμων ) σας επισημαίνει ότι όσες εταιρείες έχουν υποβάλει αίτηση για διαγραφή από το μητρώο Εφόρου Εταιρειών από τις 12 Μαρτίου 2021 και μετά, αλλά παραμένουν εγγεγραμμένες, οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων ώστε να αποφευχθεί η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ή/και η έναρξη ποινικής διαδικασίας λόγω μη συμμόρφωσης.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη δημοσιευτεί σε Τρίμηνη Δημοσίευση διαγραφής στην Επίσημη Εφημερίδα και η διαδικασία διαγραφής τους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

--

Notification of registration of Beneficial Owners in the Register of Beneficial Owners and imposition of fines

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property, following its Notice dated 01 September 2023, informs you that companies that have applied for deregistration from the Registrar of Companies from 12 March 2021 onwards, but remain registered, must comply with the obligation to register beneficial owners in order to avoid the imposition of a fine and/or the initiation of criminal proceedings for non-compliance.

The same obligation applies to companies which have already been published in a Quarterly Delisting Notice in the Official Gazette and whose delisting process has not yet been completed.

Πηγή: Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property

Μακροοικονομικές προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου - Σεπτεμβρίου 2023 για την Κυπριακή οικονομία

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ολοκλήρωσε τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του Σεπτεμβρίου 2023 για τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη της Κύπρου για τα έτη 2023-2025[1]. Πιο κάτω, παρουσιάζονται συνοπτικά οι προβλέψεις για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την ανεργία, τον πληθωρισμό και τον πληθωρισμό εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων (δομικός πληθωρισμός).

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το 2023 αναμένεται να ανέλθει στο 2,4%, σε σχέση με σημαντική μεγέθυνση κατά 5,6% το 2022. Τα έτη 2024-25 αναμένεται άνοδος του ΑΕΠ κατά 2,7% και 3,1%, αντίστοιχα. Σε σχέση με το 2022, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2023-25 είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, όπως της επίδρασης βάσης (base effect) από το γρηγορότερο από το αναμενόμενο άνοιγμα της οικονομίας μετά και τους αποκλεισμούς (lockdowns) του 2021, του εύθραυστου εξωτερικού περιβάλλοντος και της επίδρασης των κυρώσεων λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στον κύκλο εργασιών των επαγγελματικών υπηρεσιών. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας σε ετήσια βάση παραμένει υψηλότερος το πρώτο εξάμηνο του 2023 (2,7%) από το μέσο όρο της ευρωζώνης (0,9%).

Αναλυτικότερα, για τα έτη 2023-25, η αναμενόμενη πορεία του ΑΕΠ βασίζεται κυρίως στην πορεία της εγχώριας ζήτησης. Σημαντική συνεισφορά αναμένεται κυρίως από μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται υπό εξέλιξη, καθώς επίσης από έργα για στήριξη της ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης και άλλα μεταρρυθμιστικά έργα στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συνεισφορά αναμένεται και από οικιστικές επενδύσεις λόγω του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων της κυβέρνησης για νέα στεγαστικά δάνεια που συνομολογήθηκαν μέχρι και τα τέλη του 2021 και για τα οποία η περίοδος εκταμίευσης είναι 3 χρόνια. Η ιδιωτική κατανάλωση, αν και προβλέπεται να επιβραδυνθεί, αναμένεται να παραμείνει σημαντικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα έτη. Η επιβράδυνση είναι αποτέλεσμα της προαναφερθείσας επίδρασης βάσης από το άνοιγμα της οικονομίας μετά και τους αποκλεισμούς του 2021, και της προβλεπόμενης σταδιακής ανόδου στο ποσοστό αποταμίευσης με σκοπό την αποπληρωμή δανείων. Σημειώνεται ότι οι καθαρές εξαγωγές για τα έτη 2023-24 συνεισφέρουν αρνητικά στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Αναλυτικότερα, η συνεχιζόμενη, αν και επιβραδυνόμενη, επέκταση του κύκλου εργασιών ξένων εταιρειών που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Κύπρο ιδιαίτερα τα πρόσφατα έτη και που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και η συνεχιζόμενη άνοδος των τουριστικών εσόδων, αντισταθμίζονται από τον αρνητικό αντίκτυπο των κυρώσεων λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στον κύκλο εργασιών των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2023, καταγράφεται μικρή προς τα κάτω αναθεώρηση στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το 2023 και το 2024 κατά 0,2 και 0,1 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στις επιπτώσεις των κυρώσεων λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στον κύκλο εργασιών των επαγγελματικών υπηρεσιών, σε συνάρτηση με την αρνητική επίπτωση του εύθραυστου εξωτερικού περιβάλλοντος στην πορεία των μη τουριστικών υπηρεσιών.

Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 6,3% του εργατικού δυναμικού το 2023 σε σχέση με 6,8% το 2022. Αυτό οφείλεται στη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα που παρατηρείται στην αγορά εργασίας παρά τον αντίκτυπο από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία όπως διαφαίνεται από την πτώση που καταγράφηκε στα σχετικά στοιχεία το δεύτερο τρίμηνο του έτους στο 5,9%, σε σύγκριση με ποσοστό 6,8% το πρώτο τρίμηνο του 2023. Στην ίδια κατεύθυνση δείχνουν και τα στοιχεία των μηνιαίων ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στις προσδοκίες για την απασχόληση κατά τους επόμενους τρεις μήνες. Τα έτη 2024-25 προβλέπεται συνεχιζόμενη πτωτική πορεία, σε συνάρτηση με την αναμενόμενη μεγέθυνση του ΑΕΠ, με την ανεργία να ανέρχεται στο 5,9% το 2024 και στο 5,6% το 2025, πλησιάζοντας συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2023, η προς τα κάτω αναθεώρηση στην ανεργία την περίοδο 2023-24 κατά 0,4 και 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα, και παρά την προς τα κάτω αναθεώρηση του ΑΕΠ, αντανακλά τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη πτώση στο ποσοστό ανεργίας που παρατηρήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του έτους παρά τον αντίκτυπο των κυρώσεων στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Ο πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, ΕνΔΚΤ) προβλέπεται να επιβραδυνθεί σημαντικά στο 3,9% το 2023 από 8,1% το 2022, ως αποτέλεσμα της πορείας των τιμών του πετρελαίου σε σχέση με το υψηλό επίπεδο που καταγράφηκε κατά το 2022, την επιβράδυνση στις τιμές των τροφίμων, της πλήρους ομαλοποίησης των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά το τρέχον έτος και του αναμενόμενου αντίκτυπου της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. Σημειώνεται επίσης, η συνεισφορά στην προσδοκώμενη επιβράδυνση του πληθωρισμού κατά το τρέχον έτος από την αναμενόμενη ομαλοποίηση στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών σε σχέση με το 2022. Περαιτέρω εκτόνωση των πληθωριστικών πιέσεων αναμένεται τα έτη 2024 και 2025, στο 2,7% και 2%, αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης πορείας των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων καθώς και λόγω του αντίκτυπου της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, μεσοπρόθεσμα.

Σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2023, η προς τα πάνω αναθεώρηση κατά 0,6 και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2023 και το 2024, αντίστοιχα, οφείλεται σε προβλεπόμενες υψηλότερες τιμές ενέργειας και τροφίμων.   

Ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων, αναμένεται να υποχωρήσει στο 3,7% το 2023, σε σχέση με 5% το 2022. Τo 2024 και 2025, προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 2,5%, και 2,4%, αντίστοιχα, κυρίως λόγω του αναμενόμενου αντίκτυπου της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. Οφείλεται επίσης στην πλήρη ομαλοποίηση επιπτώσεων χρονικής υστέρησης (lagged effects) σε σχέση με προηγούμενες διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού κατά το 2023, σε συνάρτηση με διόρθωση στη διάχυση (persistence) πληθωριστικών πιέσεων που προέκυψαν από το υψηλό επίπεδο του πληθωρισμού κατά το 2022.

Δεν υπάρχει αναθεώρηση την περίοδο 2023-25 σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2023.

Σε σχέση με τις πιθανότητες για απόκλιση από το βασικό σενάριο των προβλέψεων, αυτές τείνουν να είναι, συνολικά, ελαφρώς προς τα κάτω για το ΑΕΠ (παρά την προς τα κάτω αναθεώρηση για την περίοδο 2023-24 στις προβλέψεις Σεπτεμβρίου 2023 σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2023). Οι κύριοι καθοδικοί κίνδυνοι για το ΑΕΠ σχετίζονται με πιθανές δυσμενέστερες από τις αναμενόμενες προοπτικές για το εξωτερικό περιβάλλον και τις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις των εξαγωγών μη τουριστικών υπηρεσιών λόγω των κυρώσεων ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου πολέμου. Ανοδικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν πιθανή υψηλότερη από την αναμενόμενη υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιθανές καλύτερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις στον τουριστικό τομέα.

Σε σχέση με τον πληθωρισμό, οι κίνδυνοι για τα έτη 2023-25 αξιολογούνται, συνολικά, ως ισορροπημένοι. Οι ανοδικοί κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από πιθανές υψηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές ενέργειας, καθώς και από πιθανές πιο επίμονες από τις προβλεπόμενες σχετικές επιπτώσεις χρονικής υστέρησης (lagged effects) λόγω των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας που καταγράφηκαν το 2022. Ανοδικοί κίνδυνοι συνδέονται επίσης με τυχόν βραδύτερη από την αναμενόμενη ομαλοποίηση στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών. Για τα έτη 2024 και 2025, ανοδικοί κίνδυνοι συνδέονται με πιθανή ανατροφοδότηση μισθών-τιμών (wage-price spiral), εντούτοις διαφαίνεται ότι οι προς τα πάνω πιέσεις στους μισθούς παραμένουν συγκρατημένες μέχρι τώρα. Οι προς τα κάτω κίνδυνοι για τον πληθωρισμό προέρχονται κυρίως από αυστηρότερες από τις αναμενόμενες συνθήκες χρηματοδότησης, μέσω της αναμενόμενης μείωσης της εγχώριας ζήτησης, καθώς και λόγω ενδεχόμενων επιπτώσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από το εξωτερικό περιβάλλον (όπως για παράδειγμα, παρατεταμένος πόλεμος, ύφεση στην Κίνα).

[1] Οι προβλέψεις της ΚΤΚ Σεπτεμβρίου 2023 για την Κύπρο ετοιμάστηκαν στο πλαίσιο καταρτισμού των ενδιάμεσων προβλέψεων της ΚΤΚ (κάθε Μάρτιο και Σεπτέμβριο) και λαμβάνουν υπόψιν τις οικονομικές εξελίξεις και διαθέσιμα στοιχεία μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου 2023.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

Central Bank of Cyprus macroeconomic forecasts - September 2023 for the Cypriot economy

The Central Bank of Cyprus (CBC) has completed its September 2023 medium-term projections for the main macroeconomic variables for Cyprus for the years 2023-2025[1]. Below is a summary of the forecasts for Gross Domestic Product (GDP), unemployment, inflation and inflation excluding energy and food (structural inflation).

GDP growth for 2023 is expected to be 2.4%, compared to significant growth of 5.6% in 2022. In 2024-25, GDP is expected to grow by 2.7% and 3.1%, respectively. Compared with 2022, the rate of GDP change in 2023-25 is the result of several factors, including the base effect from the faster-than-expected opening of the economy after the lockdowns of 2021, the fragile external environment and the impact of sanctions from the ongoing war on turnover in professional services. At the same time, it is noted that the annualised growth rate of the Cypriot economy remains higher in the first half of 2023 (2.7%) than the euro area average (0.9%).

More specifically, for the years 2023-25, the expected path of GDP is mainly based on the path of domestic demand. A significant contribution is expected mainly from large private investments currently underway, as well as from projects to support digital and green growth and other reform projects in the context of the implementation of the Recovery and Resilience Plan.

A contribution is also expected from residential investments due to the government's interest rate subsidy plan for new housing loans contracted until the end of 2021, for which the disbursement period is 3 years. Private consumption, although projected to slow down, is expected to remain an important driver of economic growth in the coming years. The slowdown is the result of the aforementioned base effect from the opening of the economy after the 2021 blockages, and the projected gradual increase in the savings rate for loan repayments. Note that net exports for 2023-24 make a negative contribution to the growth rate. More specifically, the continued, albeit slowing, expansion in the turnover of foreign companies already established in Cyprus, particularly in recent years and operating in the technology sector, as well as the continued rise in tourism receipts, are offset by the negative impact of sanctions due to the ongoing war on the turnover of professional services.

Inflation (Harmonised Index of Consumer Prices, HICP) is projected to slow significantly to 3.9% in 2023 from 8.1% in 2022, as a result of the path of oil prices from the high level recorded in 2022, the slowdown in food prices, the full normalisation of supply chain disturbances this year and the expected impact of the single monetary policy in the euro area. Note also the contribution to the expected slowdown in inflation this year from the expected normalisation in corporate profit margins relative to 2022. Further easing of inflationary pressures is expected in 2024 and 2025, to 2.7% and 2%, respectively, as a result of the expected path of energy and food prices and the impact of the single monetary policy in the medium term.

Compared to the June 2023 forecast, the upward revision of 0.6 and 0.4 percentage points in 2023 and 2024, respectively, is due to projected higher energy and food prices.   

Structural inflation, i.e. inflation excluding energy and food, is expected to fall to 3.7% in 2023, down from 5% in 2022. In 2024 and 2025, it is projected to fall further to 2.5%, and 2.4%, respectively, mainly due to the expected impact of the single monetary policy in the euro area. It is also due to the full normalisation of lagged effects related to past supply chain shocks in 2023, in line with a correction to the persistence of inflationary pressures stemming from the high level of inflation in 2022.

There is no revision in 2023-25 compared to the June 2023 projections.

With respect to the probabilities of deviation from the baseline scenario of the projections, these tend to be, overall, slightly down for GDP (despite the downward revision for 2023-24 in the September 2023 projections relative to the June 2023 projections). The main downside risks to GDP relate to a possible worse-than-expected outlook for the external environment and lower-than-expected performance of non-tourism services exports due to sanctions as a result of the ongoing war. Upside risks include possible higher-than-expected implementation of private sector investment projects, as well as possible better-than-expected performance in the tourism sector.

Regarding inflation, the risks for 2023-25 are assessed as balanced overall. The upside risks stem mainly from possible higher-than-expected energy prices, as well as from possible more persistent than projected lagged effects due to the increases in energy prices recorded in 2022. Upside risks are also associated with any slower-than-expected normalisation in companies' profit margins. For 2024 and 2025, upside risks are associated with a possible wage-price spiral, however it appears that upward pressure on wages remains contained so far. Downside risks to inflation stem mainly from tighter-than-expected financing conditions, through an expected decline in domestic demand, as well as from potential effects that could arise from the external environment (e.g. prolonged war, recession in China).

 

[1] The CBC's September 2023 forecasts for Cyprus were prepared in the context of the CBC's Interim Forecasts (every March and September) and take into account economic developments and available data up to 13 September 2023.

Source: Central Bank of Cyprus

Στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε στις 27 Σεπτεμβρίου τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2023, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Σεπτεμβρίου 2023.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Αύγουστο 2023 κατέγραψαν καθαρή μείωση1 €175,5 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €301,1 εκ. τον Ιούλιο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 1,7%, σε σύγκριση με 2,4% τον Ιούλιο 2023. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Αύγουστο 2023 έφθασε στα €51,8 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Αύγουστο 2023 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €8,5 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €100,3 εκ. τον Ιούλιο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -0,6%, σε σύγκριση με -1,0% τον Ιούλιο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Αύγουστο 2023 έφθασε στα €25,0 δισ.

Πατήστε εδώ.

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

Statistics on deposits and loans of Monetary Financial Institutions (MFIs)

The Central Bank of Cyprus published on 27 September the MFI deposit and lending statistics for the reference month of August 2023, which are included in the publication Monetary and Financial Statistics, September 2023.

Total deposits in August 2023 recorded a net decrease1 of €175.5 million, compared to a net decrease of €301.1 million in July 2023. The annual rate of change reached 1.7%, compared to 2.4% in July 2023. The balance of deposits in August 2023 reached €51.8 billion.

Total loans in August 2023 recorded a net increase of €8.5 million, compared to a net decrease of €100.3 million in July 2023. The annual rate of change reached -0.6%, compared to -1.0% in July 2023. The balance of total loans in August 2023 reached €25.0 billion.

1) The term "net decrease/increase" stands for "transactions", i.e. it does not include changes resulting from reclassifications, exchange rate and other adjustments.

Source: Central Bank of Cyprus

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today