Δείκτης εργατικού κόστους: 2ο τρίμηνο 2023

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 2ο τρίμηνο του 2023, σημείωσε αύξηση 6,1%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 6,4% και 5,1% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,7% και το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,6%.

Πηγή:Cystat

--

Labour cost index: 2nd Quarter 2023

Based on provisional data, in the 2nd quarter of 2023, the hourly labour costs (total cost) increased by 6,1%, compared with the same quarter of the previous year.

The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 6,4% and 5,1% respectively, compared with the same quarter of the previous year.

The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 1,6% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, increased by 1,7% and the non-wage cost, seasonally adjusted, increased by 1,6%.

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Αύγουστος 2023

Οι αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο 2023 ανήλθαν σε 511.387 σε σύγκριση με 451.133 τον Αύγουστο 2022, σημειώνοντας αύξηση 13,4%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.648.795 σε σύγκριση με 2.127.172 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 24,5%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Αύγουστο 2023, αφού αποτέλεσαν το 35,9% (183.642) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 14,9% (76.130), οι αφίξεις από την Πολωνία το 5,8% (29.495), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 4,5% (23.178) και οι αφίξεις από τη Σουηδία το 3,6% (18.218).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Αύγουστο 2023 ήταν για ποσοστό 86,0% των τουριστών οι διακοπές, για 11,9% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 2,0% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Αύγουστο 2022, ποσοστό 85,5% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 12,4% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 2,1% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Αύγουστο 2023 ανήλθαν στις 199.920 σε σύγκριση με 153.563 τον Αύγουστο 2022, σημειώνοντας αύξηση 30,2%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Αύγουστο 2023 ήταν η Ελλάδα με 40,4% (80.713), το Ηνωμένο Βασίλειο με 5,7% (11.329), η Ιταλία με 5,3% (10.516), η Γαλλία με 3,7% (7.389) και η Ρωσία με 3,2% (6.490).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Αύγουστο 2023 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 90,4%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 5,9%, οι σπουδές ποσοστό 2,1% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,5%.

Πηγή:Cystat

--

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: August 2023

The arrivals of tourists reached 511.387 in August 2023 compared to 451.133 in August 2022, recording an increase of 13,4%.

For the period of January – August 2023, arrivals of tourists totaled 2.648.795 compared to 2.127.172 in the corresponding period of 2022, recording an increase of 24,5%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for August 2023, with a share of 35,9% (183.642) of total arrivals, followed by Israel with 14,9% (76.130), Poland with 5,8% (29.495), Germany with 4,5% (23.178) and Sweden with 3,6% (18.218).

For a percentage of 86,0% of tourists, the purpose of their trip in August 2023 was holidays, for 11,9% visit to friends and relatives and for 2,0% business. Respectively, in August 2022, 85,5% of tourists visited Cyprus for holidays, 12,4% visited friends or relatives and 2,1% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 199.920 residents of Cyprus returned from a trip abroad in August 2023 compared to 153.563 in the corresponding month last year, recording an increase of 30,2%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in August 2023 were Greece with a share of 40,4% (80.713), the United Kingdom with 5,7% (11.329), Italy with 5,3% (10.516), France with 3,7% (7.389) and Russia with 3,2% (6.490).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in August 2023 was mainly holidays, with a percentage of 90,4%, whilst business reasons held a percentage of 5,9%, studies 2,1% and other reasons 1,5%.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Αύγουστος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Αύγουστο 2023 ανήλθε στις 134,91 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,08% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 0,43%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (15,07%), στα προϊόντα ορυκτών (6,68%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (2,26%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (1,13%). Μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-9,52%).

Πηγή:Cystat

--

Price index of construction materials: August 2023

The Price Index of Construction Materials for August 2023 reached 134,91 units (base year 2015=100), recording a marginal decrease of 0,08% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 0,43%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (15,07%), mineral products (6,68%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (2,26%) and electromechanical products (1,13%). Α decrease was recorded in metallic products (-9,52%).

Source:Cystat

Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή(ενδτκ): Αύγουστος 2023

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστο 2023 αυξήθηκε κατά 3,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2022, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 1,1%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023, σημειώθηκε αύξηση 4,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2022, οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (10,4%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,6%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές.

Σε σχέση με τον Ιούλιο 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Μεταφορές (3,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (9,3%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,6%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (6,4%).

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2022 παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (8,8%) και Ενέργεια (-7,6%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Ενέργεια (2,1%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή.

Πηγή:Cystat

--

Harmonized index of consumer prices (hicp): August 2023

The HICP rose by 3,1% between August 2022 and August 2023, and by 1,1% in the month between July 2023 and August 2023. For the period January - August 2023, the HICP rose by 4,4% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to August 2022, the largest changes were noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (10,4%) and Restaurants and Hotels (5,6%).

Compared to July 2023, the largest change was recorded in category Transport (3,5%).

For the period January - August 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (9,3%), Restaurants and Hotels (6,6%) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (6,4%).

As regards the economic origin, the largest changes when compared to the index of August 2022 were recorded in Food-Alcoholic Beverages-Tobacco (8,8%) and Energy (-7,6%). When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in category Energy (2,1%).

Source:Cystat

Πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής κατά είδος, 2021

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για τις πωλήσεις προϊόντων που παράχθηκαν από κυπριακές βιομηχανικές μονάδες το 2021, σε ποσότητες (όπου αυτό είναι δυνατό) και σε αξία.

Κατά το 2021 οι συνολικές πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής έφτασαν τα €3.774,2 εκατομμύρια σε σύγκριση με €3.416,2 εκατομμύρια το 2020, σημειώνοντας αύξηση 10,5%.

Οι πωλήσεις από εγχώριες βιομηχανικές μονάδες κάποιων ενδεικτικών προϊόντων ήταν το 2021: χαλλούμι 41,9 χιλιάδες τόνοι με αξία €287,4 εκατομμύρια, παστεριωμένο γάλα και κρέμα γάλακτος 59,4 εκατομμύρια λίτρα με αξία €73,9 εκατομμύρια, φρέσκοι χυμοί φρούτων 55,3 χιλιάδες τόνοι με αξία €34,9 εκατομμύρια, προϊόντα κρέατος (αλλαντικά) €40,0 εκατομμύρια, νωπά προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής €277,7 εκατομμύρια, μπίρα 35,8 εκατομμύρια λίτρα με αξία €41,1 εκατομμύρια, κρασιά 11,1 εκατομμύρια λίτρα με αξία €33,3 εκατομμύρια, αναψυκτικά 10,7 εκατομμύρια λίτρα με αξία €13,9 εκατομμύρια, εμφιαλωμένο νερό 178,6 εκατομμύρια λίτρα με αξία €32,7 εκατομμύρια, είδη ένδυσης €11,1 εκατομμύρια, φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα €291,0 εκατομμύρια, τσιμέντο €99,5 εκατομμύρια και έτοιμο σκυρόδεμα 3,0 εκατομμύρια κυβικά μέτρα με αξία €194,4 εκατομμύρια.

Πηγή:Cystat

--

Sales of industrial commodities of local production by type, 2021

The Statistical Service announces the publication of detailed data on the sales of commodities produced by industrial units in Cyprus in 2021, both in quantity (wherever this is possible) and in value terms.

During 2021 the total sales of industrial commodities of local production reached €3.774,2 million compared to €3.416,2 million in 2020, registering an increase of 10,5%.

The sales from local industrial units of some indicative products were in 2021: halloumi cheese 41,9 thousand tonnes with value €287,4 million, pasteurized milk and fresh cream 59,4 million litres with value €73,9 million, fresh fruit juice 55,3 thousand tonnes with value €34,9 million, prepared meat products €40,0 million, fresh bakery and pastry products €277,7 million, beer 35,8 million litres with value €41,1 million, wines 11,1 million litres with value €33,3 million, soft drinks 10,7 million litres with value €13,9 million, bottled mineral water 178,6 million litres with value €32,7 million, wearing apparel €11,1 million, pharmaceutical products and preparations €291,0 million, cement €99,5 million and ready-mixed concrete 3,0 million cubic metres with value €194,4 million.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today