Ειδοποίηση για καταχώριση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και επιβολή προστίμων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με θέμα Λειτουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στην ενδιάμεση λύση, ημερ. 05/08/2022 και ενόψει της επικείμενης εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, η οποία αναμένεται περί τα τέλη Οκτωβρίου 2023, καλεί όλες τις εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, τις ευρωπαϊκές δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και τους Συνεταιρισμούς καθώς και τους αξιωματούχους/συνεταίρους τους, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, όπως μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023 καταχωρίσουν τα στοιχεία και πληροφορίες των πραγματικών τους δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων που τηρεί το Τμήμα, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ή/και η έναρξη ποινικής διαδικασίας λόγω μη συμμόρφωσης.

Επιπλέον, ενημερώνει ότι με την έναρξη της τελικής λύσης θα δοθεί χρόνος ενός (1) μηνός για επιβεβαίωση και συμπλήρωση των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης και θα έχουν μεταφερθεί στο τελικό σύστημα, από όλες τις οντότητες. Εντός της περιόδου αυτής θα πρέπει επίσης να καταχωρισθούν τόσο τα αιτήματα για εξαιρέσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών όσο και οι λόγοι άσκησης δέουσας επιμέλειας.

Επισημαίνεται ότι, με την λήξη της περιόδου του ενός (1) μηνός θα αρχίσει η αυτόματη επιβολή προστίμων μέσω της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για τις μη συμμορφούμενες εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα και κάθε αξιωματούχος της υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

Επισημαίνεται ότι αξιωματούχος εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας δεν θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εάν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν.188(Ι)/2007 και της Οδηγίας Κ.Δ.Π. 112/2021 ως τροποποιήθηκε και η παράβαση δεν οφείλεται σε καμία πράξη ή παράλειψη ή αμέλεια εκ μέρους του.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σε σχέση με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην οποία υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση για τη διαδικασία δημιουργίας & ταυτοποίησης προφίλ, υποβολής των στοιχείων, επιβολής προστίμων, FAQ’s, εγχειρίδιο, νομοθεσία.

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

-

Notification of registration of Beneficial Owners in the Register of Beneficial Owners and imposition of fines

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property, following its Notice on Operation of a Register of Beneficial Owners in the Interim Resolution, dated. 05/08/2022 and in view of the imminent implementation of the final resolution of the electronic system of the Register of Beneficial Owners, which is expected around the end of October 2023, invites all companies incorporated or registered under the Companies Act, Chapter. 113, European Public Limited Liability Companies (SEs) and Partnerships and their officers/partners, if they have not already done so, to register the details and information of their beneficial owners in the Register of Beneficial Owners of Companies and other legal entities maintained by the Department by September 30, 2023, in order to avoid the imposition of fines and/or the initiation of criminal proceedings for non-compliance.

In addition, it informs that with the start of the final solution, one (1) month will be given for confirmation and completion of the data entered in the system of the interim solution and transferred to the final system by all entities. Within this period, both requests for information disclosure exemptions and due diligence reasons should also be recorded.

Please note that, at the end of the one (1) month period, automatic fines will begin to be imposed automatically through the final solution of the electronic system of the Registry of Beneficial Owners for non-compliant companies.

It is recalled that, regardless of the criminal liability or prosecution of any person, in case of non-compliance the company or other legal entity and any of its officers are subject to a fine of two hundred euros (€200) and a further fine of one hundred euros (€100) for each day of continued non-compliance with a maximum total fine of twenty thousand euros (€20,000).

It is noted that an officer of a company or other legal entity will not be subject to a fine if he/she had exercised due diligence to comply with the provisions of Law 188(I)/2007 and Directive C.I.P. 112/2021 as amended and the violation is not due to any act or omission or negligence on his/her part.

Πηγή: Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property

Προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για την οικονομία

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή(δτκ): Αύγουστος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστο 2023 αυξήθηκε κατά 1,04 μονάδες και έφτασε στις 116,34 μονάδες σε σύγκριση με 115,30 μονάδες τον Ιούλιο 2023. Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο 2023 αυξήθηκε με ρυθμό 2,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 4,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2022, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (10,0%), ενώ στην κατηγορία Μεταφορές (-3,1%) παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή.

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μεταφορές (3,0%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (9,1%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (6,5%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,3%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2023 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2022 είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,11), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι Μεταφορές (-0,59).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (0,54) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,44).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2023 σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου του 2022 είχαν τα Πετρελαιοειδή (-1,16). 

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (0,52) και τα Φρέσκα Λαχανικά (0,44) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

-

Consumer price index (CPI): August 2023

In August 2023, the Consumer Price Index increased by 1,04 units and reached 116,34 units compared to 115,30 units in July 2023. In August 2023, the inflation increased by 2,6%.

For the period January-August 2023, the CPI increased by 4,0% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest positive change when compared to the index of August 2022 was recorded in Agricultural goods (14,0%), whereas the largest negative change was recorded in Petroleum products (-9,6%). In comparison to the index of the previous month, the largest change was monitored in Petroleum products (5,1%).

Analysis of Percentage Changes

Compared to August 2022, the largest positive change was monitored in the category Food and NonAlcoholic Beverages (10,0%), whereas the largest negative change was recorded in the category Transport (-3,1%).

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Transport (3,0%).

For the period January–August 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Food and Non-Alcoholic Beverages (9,1%), Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (6,5%) and Restaurants and Hotels (6,3%).

Analysis of Effects in Units

Compared to the Index of August 2022, the category Food and Non-Alcoholic Beverages (2,11) had the largest positive effect on the change of the CPI, whereas the category Transport (-0,59) had the largest negative effect.

The largest positive effect on the change of the CPI compared to the previous month was recorded in categories Transport (0,54) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (0,44).

Petroleum products (-1,16) had the most notable effect on the change of the CPI of August 2023 compared to August 2022. 

Finally, Petroleum products (0,52) and Fresh Vegetables (0,44) had the largest positive effect on the change of the CPI of August 2023 compared to the previous month.

Source:Cystat

Έσοδα απο τον τουρισμό: Ιούνιος 2023

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούνιο 2023 ανήλθαν σε €361,5 εκ. σε σύγκριση με €292,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 23,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.090,1 εκ. σε σύγκριση με €835,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 30,4%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιούνιο 2023 ανέρχεται σε €791,03 σε σύγκριση με €786,03 τον Ιούνιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 0,6%. Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 34,8% του συνόλου των τουριστών τον Ιούνιο 2023) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €96,13 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 10,2% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €124,72. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 6,6%), ξόδεψαν €77,12 ημερησίως. Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή και για την ημερήσια δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πηγή:Cystat

Revenue from Tourism: June 2023

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €361,5 mn in June 2023 compared to €292,7 mn in the corresponding month of the previous year, recording an increase of 23,5%. For the period of January – June 2023, revenue from tourism is estimated at €1.090,1 mn compared to €835,7 mn in the corresponding period of 2022, recording an increase of 30,4%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €791,03 in June 2023 compared to €786,03 in June 2022, recording an increase of 0,6%. Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 34,8% of the total tourists in June 2023) spent on average €96,13 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 10,2% of the total tourists) spent on average €124,72. Tourists from Poland (the third largest market with 6,6%), spent on average €77,12 per day. Detailed statistics on the average expenditure of tourists per person and per day by country of usual residence are presented in the following table.

Source:Cystat

Εθνικοί λογαριασμοί - Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊον 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία (ΣΥ) δημοσιεύει Πληροφοριακό Γράφημα (Infographic) με θέμα «Εθνικοί Λογαριασμοί 2022». Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των Εθνικών Λογαριασμών για το έτος 2022 που δημοσιεύθηκαν από τη ΣΥ στις 21 Απριλίου 2023, καταδεικνύουν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της τάξης των €27.006,4 εκ. σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με €24.019,0 εκ. το 2021. Ο ρυθμός ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους υπολογίζεται στο 5,6% κατά το 2022, σε σύγκριση με 6,6% το 2021. Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, το “Εμπόριο” είναι ο τομέας με το υψηλότερο ποσοστό κατανομής της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά οικονομική δραστηριότητα στο ΑΕΠ (11,4%) και ακολουθούν οι τομείς “Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες” (10,2%) και “Πληροφορική και Επικοινωνία” (9,0%). Η “Ιδιωτική κατανάλωση” αποτελεί την κυριότερη κατηγορία στον υπολογισμό του ΑΕΠ με βάση την προσέγγιση δαπανών και υπολογίζεται στα €16.565,2 εκ. σε τρέχουσες τιμές. Επιπρόσθετα, κατά τον υπολογισμό του ΑΕΠ στην προσέγγιση εισοδήματος, οι “Απολαβές μισθωτών” αποτελούν την σημαντικότερη κατηγορία και ανέρχονται στα €11.383,3 εκ. σε τρέχουσες τιμές.

Πηγή:Cystat

-

National accounts - Gross Domestic Product 2022

The Statistical Service (CYSTAT) publishes an Infographic on “National Accounts 2022”. The preliminary results of National Accounts for the year 2022, which were published by CYSTAT on 21 April 2023, indicate Gross Domestic Product (GDP) of €27.006,4 mn at current prices compared to €24.019,0 mn in 2021. The growth rate in real terms is estimated at 5,6% in 2022, compared to 6,6% in 2021. Regarding the production approach for the estimation of GDP, “Trade” is the sector with the highest percentage contribution of Gross Value Added by economic activity in GDP (11,4%), followed by the sectors of “Financial Services” (10,2%) and Information and Communication” (9,0%). “Private final consumption” amounting to €16.565,2 mn at current prices, is the main category resulting from the estimation of GDP from the expenditure approach. Furthermore, during the estimation of GDP by category of income, “Compensation of employees” is the most important category amounting to €11.383,3 mn at current prices.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Ιούνιος 2023

Κατά τον μήνα Ιούνιο 2023, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 194,3 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2022. Για την περίοδο ΙανουαρίουΙουνίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 10,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούνιο 2023 ο δείκτης έφτασε τις 199,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2022. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 23,5% και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 1,1%. Μείωση παρατηρήθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15,8%.

Πηγή:Cystat

 

Industrial Turnover Index: June 2023

In June 2023, the Industrial Turnover Index reached 194,3 units (base 2015=100), recording an increase of 4,4% compared to June 2022. For the period January – June 2023, the index recorded an increase of 10,5% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for June 2023 reached 199,1 units, recording an increase of 9,2% compared to June 2022. Increases were also noted in the sectors of mining and quarrying (+23,5%) and water supply and materials recovery (+1,1%). A decrease was recorded in the electricity supply sector (-15,8%).

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Αύγουστος 2023

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2023, έφτασε τα 13.256 άτομα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο 2023 μειώθηκε στα 12.881 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.042 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022 σημειώθηκε μείωση 1.705 προσώπων ή 11,4% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, των κατασκευών, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή:Cystat

-

Registered unemployed: August 2023

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of August 2023, reached 13.256 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for August 2023 decreased to 12.881 persons in comparison to 13.042 in the previous month.

In comparison with August 2022, a decrease of 1.705 persons or 11,4% was recorded, attributed mainly to the sectors of trade, accommodation and food service activities, administrative and support service activities, construction, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source:Cystat

Άδειες οικοδομής: Ιούνιος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Ιούνιο 2023 ανήλθε στις 610. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €251,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 200,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 1.141 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023, εκδόθηκαν 3.608 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 3.898 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 7,4%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 16,5% και το συνολικό εμβαδόν κατά 3,0%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2,6%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

-

Building permits: June 2023

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during June 2023 stood at 610. The total value of these permits reached €251,1 million and the total area 200,5 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.141 dwelling units.

During the period January – June 2023, 3.608 building permits were issued compared to 3.898 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 7,4%. The total value of these permits increased by 16,5% and the total area by 3,0%. The number of dwelling units recorded an increase of 2,6%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Έρευνα εργατικού δυναμικού (εεδ): 2ο Τρίμηνο 2023

Έρευνα εργατικού δυναμικού (εεδ): 2ο Τρίμηνο 2023

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2 ο τρίμηνο του 2023, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 494.246 άτομα ή 65,6% του πληθυσμού (άνδρες 70,6%, γυναίκες 61,1%) σε σύγκριση με 482.385 άτομα (65,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 464.878 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 61,7% (άνδρες 66,3%, γυναίκες 57,5%) σε σύγκριση με 449.482 άτομα (60,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 29.367 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 5,9% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,0%, γυναίκες 5,8%) σε σύγκριση με 32.903 άτομα (6,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 79,2%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 84,0% και για τις γυναίκες 74,8%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 το ποσοστό ήταν 78,0% (άνδρες 84,2%, γυναίκες 72,2%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 67,2% σε σύγκριση με 65,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,6% και 2,1% αντίστοιχα. Για το 2 ο τρίμηνο του 2022 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,7%, Βιομηχανία 16,8% και Γεωργία 2,5%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 9,0% της συνολικής απασχόλησης ή 41.671 άτομα (άνδρες 6,9%, γυναίκες 11,2%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2 ο τρίμηνο του 2022 ήταν 10,9% (άνδρες 9,0%, γυναίκες 13,0%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,6% ή 416.730 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,4% (55.714 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 89,1% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 11,4% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 15,6% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 18,2%, γυναίκες 13,0%) σε σύγκριση με 17,6% (άνδρες 16,3%, γυναίκες 18,9%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 49,3% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 17,8% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 32,9% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2 ο τρίμηνο του 2022 ήταν 49,3%, 13,3% και 37,4%.

Πηγή:Cystat

-

Labour force survey (lfs): 2nd quarter 2023

According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 2 nd quarter of 2023 amounted to 494.246 persons or 65,6% of the population (males 70,6%, females 61,1%) in comparison to 482.385 persons (65,1%) in the corresponding quarter of 2022.

The number of employed persons was 464.878 and the employment rate 61,7% (males 66,3%, females 57,5%) in comparison to 449.482 persons (60,6%) in the corresponding quarter of 2022.

The number of unemployed persons amounted to 29.367 and the unemployment rate to 5,9% of the labour force (males 6,0%, females 5,8%) in comparison to 32.903 persons (6,8%) in the corresponding quarter of 2022.

Employment

For the age group 20-64, the employment rate was 79,2%. The rate for males was 84,0% and for females 74,8%. In the corresponding quarter of 2022, the rate was 78,0% (males 84,2%, females 72,2%). For the age group 55-64 the employment rate was 67,2% in comparison to 65,9% in the corresponding quarter of 2022.

According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (81,3%), followed by Manufacturing (16,6%) and Agriculture (2,1%). For the 2 nd quarter of 2022, the corresponding percentages were: Services 80,7%, Manufacturing 16,8% and Agriculture 2,5%.

The share of part-time employment to total employment was 9,0% or 41.671 persons (males 6,9%, females 11,2%). The corresponding rate for the 2 nd quarter of 2022 was 10,9% (males 9,0%, females 13,0%).

89,6% or 416.730 of the total employed persons were employees, of which 13,4% (55.714 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2022 employees accounted for 89,1% of total employment of which 11,4% had a temporary job.

Unemployment

For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 15,6% of the labour force of the same age group (males 18,2%, females 13,0%) in comparison to 17,6% (males 16,3%, females 18,9%) in the corresponding quarter of last year.

As far as the duration of unemployment is concerned, 49,3% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 17,8% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 32,9% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 2 nd quarter of 2022 were 49,3%, 13,3% and 37,4%.

Source:Cystat

S&P: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας

Σε θετικές, από σταθερές, αναβάθμισε τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard and Poor’s Global Ratings, λόγω συνέχισης της μακροοικονομικής εξομάλυνσης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα σε «BBB» την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου (σε εγχώριο και ξένο νόμισμα) και σε Α-2 την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση.

Ο αμερικανικός οίκος τονίζει ότι η κυπριακή οικονομία ομαλοποιείται μια δεκαετία μετά την οικονομική κρίση, η Κυβέρνηση έχει επιστρέψει στην επίτευξη δημοσιονομικών πλεονασμάτων, τα οποία θα διατηρηθούν στο 1,6% κατά μέσο όρο την περίοδο 2023 – 2026, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) έχουν μειωθεί σημαντικά από την κορύφωσή τους και η απομόχλευση του εξωτερικού τομέα της οικονομίας συνεχίζεται.

Ταυτόχρονα, εκτιμά ότι η μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη θα διαμορφωθεί λίγο κάτω από το 3%, ότι το καθαρό δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 52% του ΑΕΠ μέχρι το 2026 και ότι ομαλοποιούνται τα επίπεδα πληθωρισμού.

Ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ευπάθειες στο οικονομικό, δημοσιονομικό και εξωτερικό μέτωπο, οι τρέχουσες τάσεις στηρίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου, υπογραμμίζει ο οίκος, ο οποίος σημειώνει πως «η διαφοροποίηση του τεχνολογικού τομέα και η ενδεχόμενη παραγωγή φυσικού αερίου είναι πιθανό να τροφοδοτήσουν τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

Συγκεκριμένα, ο S&P αναφέρει ότι οι θετικές προοπτικές αντανακλούν τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική εξομάλυνση στην Κύπρο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση της χώρας το 2012 - 2013 και σημειώνει πως «παρά τις αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις για αύξηση των δαπανών, η Κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για τη διατήρηση σταθερών δημοσιονομικών πλεονασμάτων στα επόμενα χρόνια».

Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν επίσης, σύμφωνα με τον S&P, την ισχυρή πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2012-2013 όσον αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στον τραπεζικό τομέα, «παρά το ακόμη υψηλό απόθεμα» ΜΕΔ που διαθέτει η Κύπρος, σε σύγκριση με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Ο αμερικανικός οίκος αναφέρει πως θα μπορούσε να αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου εντός των επόμενων 12 - 24 μηνών, εάν η μείωση του χρέους διατηρήσει την υφιστάμενη πορεία, υποστηριζόμενη από τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών και από τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Προσθέτει ότι θα μπορούσε επίσης να αναβαθμίσει την κυπριακή οικονομία «εάν το πολύ αυξημένο σήμερα έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συρρικνωθεί, αμβλύνοντας τις ανησυχίες μας σχετικά με την εξωτερική μόχλευση των κατοίκων της Κύπρου».

Τέλος, ο οίκος αναφέρει πως θα μπορούσε να αναβαθμίσει την πιστοληπτική αξιολόγηση αν παρατηρήσει βελτιωμένη σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον ισολογισμό του τραπεζικού τομέα θα σηματοδοτούσε μια τέτοια βελτίωση, και αυτό θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο ενδεχόμενων υποχρεώσεων του τραπεζικού τομέα έναντι της κυβέρνησης, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής και να ενισχύσει την πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές κεφαλαίων», υπογραμμίζει.

Από την άλλη, ο S&P θα μπορούσε να υποβαθμίσει τις προοπτικές σε σταθερές εάν, εντός των επόμενων 12 - 24 μηνών, όπως σημειώνει, «τα επίπεδα του εξωτερικού βραχυπρόθεσμου χρέους αρχίσουν να αυξάνονται και πάλι, αντιστρέφοντας την τρέχουσα ενθαρρυντική τάση απομόχλευσης της οικονομίας».

Πιέσεις στην αξιολόγηση θα μπορούσαν επίσης να υπάρξουν εάν καθυστερήσει η πρόοδος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση της Κύπρου από το NextGenEU, προσθέτει.

Ανάπτυξη στο 2,4% το 2023

Ο S&P αναφέρει ότι η ανάπτυξη θα υποχωρήσει στο αναμενόμενο 2,4% το 2023, καθώς θα αρχίσουν να εφαρμόζονται αυστηρότερα οι κυρώσεις, οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα γίνουν πιο ασφυκτικές και «οι ισολογισμοί των νοικοκυριών θα διαβρωθούν από τις πληθωριστικές πιέσεις».

«Αναμένουμε ότι η μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη θα διαμορφωθεί λίγο κάτω από το 3%, υποστηριζόμενη από την περαιτέρω επέκταση του τουρισμού και τις προσπάθειες διαφοροποίησης στον τομέα της τεχνολογίας», σημειώνει.

Αναφέρει, επίσης, ότι η επιτυχής εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι πιθανό να αποτελέσει το κλειδί για την απελευθέρωση της περαιτέρω ανάπτυξης.

Ωστόσο, ο οίκος αναφέρει πως μια πιθανή οικονομική αδυναμία της Κύπρου «είναι η μεγάλη εξάρτηση της από το εισαγόμενο πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή», προσθέτοντας ότι αυτά αποτελούσαν λίγο κάτω από το 86% του ακαθάριστου ενεργειακού εφοδιασμού το 2021, που αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σημειώνει ότι η πρόσφατη ανακάλυψη σημαντικού υπεράκτιου φυσικού αερίου αναμένεται να συμβάλει στη μείωση αυτής της εξάρτησης.

Αναφέρει επίσης ότι η διαφοροποίηση του τεχνολογικού τομέα και η ενδεχόμενη παραγωγή φυσικού αερίου είναι πιθανό να τροφοδοτήσουν τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

«Αναμένουμε ότι ο τουρισμός, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί περίπου το 20% του ΑΕΠ, θα αντιμετωπίσει πιο ήπια επίπεδα ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, καθώς ο πληθωρισμός είναι πιθανό να αρχίσει να πλήττει τους ισολογισμούς των νοικοκυριών στη βόρεια Ευρώπη», προσθέτει.

Αντίθετα, συνεχίζει, οι προσπάθειες να μετατραπεί η Κύπρος σε τεχνολογικό κόμβο (με ιδιαίτερη έμφαση στο fintech και τα τυχερά παιχνίδια) είναι πιθανό να γίνουν πιο σημαντικοί μοχλοί ανάπτυξης και προσθέτει πως οι δυνατότητες αυτές ενισχύονται από τη μετεγκατάσταση στο νησί διαφόρων επιχειρήσεων από το 2020, ιδίως από τη Ρωσία, την Ουκρανία και το Ισραήλ.

Ο οίκος αναφέρει ότι οι σημαντικές ανακαλύψεις φυσικού αερίου που έγιναν το 2022 από την ENI και την Total θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν περαιτέρω την κυπριακή οικονομία, παρόλο που η παραγωγή στο πιο προηγμένο κοίτασμα «Αφροδίτη» δεν αναμένεται τουλάχιστον μέχρι το 2027.

Δημοσιονομικό πλεόνασμα, χρέος, πληθωρισμός

Επιπλέον, ο S&P αναφέρει πως τα δημοσιονομικά πλεονάσματα είναι πιθανό να διατηρηθούν ακόμη και εν μέσω πίεση από τις δαπάνες και σημειώνει πως το δημοσιονομικό ισοζύγιο επέστρεψε σε θετικό έδαφος πέρσι, βελτιωμένο κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες, για να φθάσει σε πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ.

«Αν και η αύξηση των μισθών στο δημόσιο τομέα, οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες και το κόστος του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού είναι πιθανό να επιβαρύνουν τις δαπάνες τα επόμενα χρόνια, εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι το πλεόνασμα θα διατηρηθεί στο 1,6% κατά μέσο όρο την περίοδο 2023-2026», υπογραμμίζει.

Αναφορικά με το δημόσιο χρέος, ο αμερικανικός οίκος αναφέρει πως το καθαρό χρέος θα μειωθεί στο 52% του ΑΕΠ μέχρι το 2026, και προσθέτει πως μια τέτοια εξυγίανση θα ευθυγραμμίσει σε σημαντικό βαθμό την Κύπρο με τις άλλες χώρες της ΕΕ, όπου ο μέσος όρος του καθαρού χρέους θα είναι 51% του ΑΕΠ το ίδιο έτος.

«Η εκτίμησή μας για το καθαρό χρέος της Κύπρου αντανακλά σημαντικά ταμειακά αποθέματα ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, τα οποία υποθέτουμε ότι πιθανότατα θα διατηρηθούν στο εγγύς μέλλον» αναφέρει, και προσθέτει ότι το κόστος του χρέους της Κύπρου παραμένει προσιτό, με τις πληρωμές τόκων να προβλέπεται ότι θα καταλαμβάνουν μόνο το 4,1% των κρατικών εσόδων κατά μέσο όρο την περίοδο 2023 - 2026.

Ο S&P αναφέρει ότι ομαλοποιούνται τα επίπεδα πληθωρισμού παρά τις αυξήσεις των μισθών και προσθέτει ότι τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό βάσει του ΕνΔΤΚ δείχνουν ότι ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 2,4% τον Ιούλιο, παρουσιάζοντας τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και σε απόσταση αναπνοής από τον στόχο της ΕΚΤ για πληθωρισμό 2,0%.

Παρ' όλα αυτά, η αύξηση της ΑΤΑ, όπως σημειώνει, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των μισθών του δημόσιου τομέα και των επαγγελμάτων με συλλογικές συμβάσεις κατά 66,7% του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους (από 50,0% προηγουμένως), θα μπορούσε να θέσει την Κύπρο σε ένα σπιράλ μισθών-τιμών και «αναμένουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερο βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό».

Τραπεζικός τομέας

Αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα, ο S&P αναφέρει πως το λειτουργικό περιβάλλον για τις κυπριακές τράπεζες βελτιώνεται, με μείωση των κινδύνων χρηματοδότησης.

Προσθέτει ότι οι κυπριακές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην επανεξισορρόπηση του προφίλ χρηματοδότησής τους τα τελευταία χρόνια, υποβοηθούμενες από την ισχυρή συγκέντρωση καταθέσεων και την σημαντική απομόχλευση των ισολογισμών τους.

Οι καταθέσεις, σύμφωνα με τον οίκο, καλύπτουν περισσότερο από πλήρως τα δάνεια, με τον εκτιμώμενο δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 52% στο τέλος του 2022, ενώ οι ανάγκες χρηματοδότησης είναι περιορισμένες και οι τράπεζες επωφελούνται από την άφθονη ρευστότητα.

Ωστόσο, αναφέρει πως το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει σχετική εξάρτηση από τους μη εγχώριους καταθέτες, η οποία ενδέχεται να είναι λιγότερο σταθερή σε ένα σενάριο πίεσης από την παραδοσιακή χρηματοδότηση από την λιανική.

Επί του προκειμένου, ο οίκος αναφέρει ότι οι καταθέσεις μη κατοίκων συνέχισαν να μειώνονται και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 16% των συνολικών καταθέσεων στο τέλος του 2022, έναντι ποσοστού άνω του 30% το 2012.

Επιπλέον, ο S&P επισημαίνει ότι παρά τις επιπτώσεις από τις δυτικές κυρώσεις σε ορισμένες ρωσικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα και από την πρόσφατα αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές κεφαλαίων, οι καταθέσεις στην Κύπρο αποδείχθηκαν σταθερές χωρίς να έχουν παρουσιάσει εμφανή σημάδια αστάθειας.

Ως εκ τούτου, βλέπουμε μια θετική τάση στην αξιολόγηση του κινδύνου για τον τραπεζικό κλάδο της Κύπρου, προσθέτει. 

Πηγή: Εconomy Today

-

S&P upgrades Cyprus' economic outlook to positive

Standard and Poor's Global Ratings upgraded the outlook for the Cypriot economy to positive from stable, due to the continuation of macroeconomic normalisation, while confirming the long-term credit rating of Cyprus (in domestic and foreign currency) at "BBB" and the short-term rating at A-2.

The US house highlights that the Cypriot economy is normalising a decade after the financial crisis, the government has returned to achieving fiscal surpluses, which will be maintained at an average of 1.6% over the period 2023-2026, non-performing loans (NPLs) have declined significantly from their peak and the deleveraging of the external sector of the economy continues.

At the same time, it estimates that medium-term growth will be just below 3%, that net public debt will fall to 52% of GDP by 2026 and that inflation levels are normalising.

While vulnerabilities remain on the economic, fiscal and external fronts, current trends support Cyprus' creditworthiness, the agency stresses, noting that "diversification of the technology sector and potential gas production are likely to fuel medium- and long-term growth".

Specifically, S&P says the positive outlook reflects the ongoing macroeconomic normalisation in Cyprus following the country's financial crisis in 2012-2013 and notes that "despite increasing political pressures to increase spending, the government appears to be on track to maintain solid fiscal surpluses in the coming years".

The positive outlook also reflects, according to S&P, the strong progress made since the 2012-2013 financial crisis in reducing non-performing loans (NPLs) in the banking sector, "despite the still high stock of NPLs" in Cyprus compared to other euro area member states.

The US agency said it could upgrade Cyprus' credit rating within the next 12 to 24 months if debt reduction maintains its current path, supported by tight expenditure control and stable fiscal surpluses.

He adds that it could also upgrade the Cypriot economy "if the currently very high current account deficit shrinks, alleviating our concerns about the external leverage of Cypriots".

Finally, the agency said it could upgrade the credit rating if it observes improved stability in the financial system.

"A further reduction in non-performing loans on the banking sector's balance sheet would signal such an improvement, and this could reduce the risk of contingent liabilities of the banking sector to the government, enhance the effectiveness of monetary policy and strengthen banks' access to capital markets," it underlines.

On the other hand, S&P could downgrade the outlook to stable if, within the next 12 to 24 months, as it notes, "external short-term debt levels start to rise again, reversing the current encouraging trend of deleveraging in the economy".

Pressures on the rating could also arise if progress on structural reforms is delayed, creating significant delays in Cyprus' NextGenEU financing, it adds.

Growth at 2.4% in 2023

S&P says growth will fall to an expected 2.4% in 2023 as sanctions begin to be tightened, financial conditions become more suffocating and "household balance sheets erode from inflationary pressures".

"We expect medium-term growth to be just below 3%, supported by further expansion of tourism and diversification efforts in the technology sector," he notes.

It also says the successful implementation of structural reforms under the Recovery and Resilience Plan is likely to be key to unlocking further growth.

However, the house says that a potential economic weakness for Cyprus "is its heavy reliance on imported oil and petroleum products", adding that these accounted for just under 86% of gross energy supply in 2021, the highest share of any EU member state.

He notes that the recent discovery of significant offshore gas is expected to help reduce this dependence.

It also states that diversification of the technology sector and eventual gas production is likely to fuel medium and long-term growth.

"We expect tourism, which still accounts for around 20% of GDP, to experience softer levels of growth in the coming years as inflation is likely to start hitting household balance sheets in northern Europe," he adds.

Instead, he continues, efforts to turn Cyprus into a technology hub (with a particular focus on fintech and gaming) are likely to become more important drivers of growth, adding that these possibilities are boosted by the relocation of various businesses to the island from 2020, particularly from Russia, Ukraine and Israel.

The house says that major gas discoveries made in 2022 by ENI and Total could further transform the Cypriot economy, although production at the more advanced Aphrodite field is not expected until at least 2027.

Fiscal surplus, debt, inflation

In addition, S&P says fiscal surpluses are likely to be maintained even amid spending pressures and notes that the fiscal balance returned to positive territory last year, improving by 4.1 percentage points to reach a surplus of 2.1% of GDP.

"While public sector wage growth, increased defence spending and the costs of green and digital transformation are likely to weigh on spending in the coming years, we still expect the surplus to be maintained at 1.6% on average over the 2023-2026 period," it underlines.

Regarding public debt, the US house says that net debt will fall to 52% of GDP by 2026, adding that such a consolidation would bring Cyprus significantly in line with other EU countries, where the average net debt will be 51% of GDP in the same year.

"Our estimate of Cyprus' net debt reflects significant cash reserves of around €3 billion, which we assume will likely be maintained in the near term," it says, adding that Cyprus' debt costs remain affordable, with interest payments projected to take up only 4.1% of government revenues on average over the period 2023-2026.

S&P says inflation levels are normalising despite wage increases and adds that the latest HICP inflation data show that inflation fell to 2.4% in July, the third lowest inflation in the eurozone and within touching distance of the ECB's 2.0% inflation target.Nevertheless, the increase in the ATA, it notes, which will lead to a 66.7% increase in public sector and collectively agreed occupations' wages over the previous year's inflation (from 50.0% previously), could put Cyprus in a wage-price spiral and "we expect this to lead to higher short-term inflation".

Banking sector

Regarding the banking sector, S&P said the operating environment for Cypriot banks is improving, with a reduction in funding risks.

It adds that Cypriot banks have made significant progress in rebalancing their funding profile in recent years, aided by strong deposit concentration and significant deleveraging of their balance sheets.

Deposits, according to the agency, more than fully cover loans, with an estimated loan-to-deposit ratio of 52% at end-2022, while funding needs are limited and banks are benefiting from ample liquidity.

However, it says the Cypriot financial system still has a relative reliance on non-domestic depositors, which may be less stable in a stress scenario than traditional retail funding.

In this regard, the house reports that non-resident deposits have continued to decline and are estimated to reach 16% of total deposits at the end of 2022, compared to a share of over 30% in 2012.

Furthermore, S&P notes that despite the impact of Western sanctions on certain Russian entities and individuals and the recent increased volatility in capital markets, deposits in Cyprus have proven to be stable with no obvious signs of instability.

Therefore, we see a positive trend in the risk assessment for the Cyprus banking sector, he adds.

Source: Εconomy Today

Ανακοίνωση Τμήμα Φορολογίας για καταβολή τέλους στο ΦΙΚΒ

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της απόφασης του Εφόρου για παραχώρηση εύλογου χρονικού διαστήματος για διευθέτηση της υποχρέωσης απόδοσης Τέλους Κεντρικού Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών 0,4% χωρίς την επιβολή τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων (ανακοίνωση ημερομηνίας 21/11/2022), έχει προχωρήσει σε αποστολή επιστολών σε πρόσωπα, τα οποία κατά την περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022 έχουν προβεί σε μεταβίβαση μετοχών εταιρείας, η οποία είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας.

Με τις πιο πάνω επιστολές ζητείται όπως μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023, υποβληθούν στο Τμήμα Φορολογίας τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 καταβληθεί το οφειλόμενο Τέλος Κ.Φ.Ι.Κ.Β.0,4% χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις. Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται (α) τόκος υπερημερίας (β) χρηματική επιβάρυνση 5% για πληρωμές μέχρι 31/01/2024 και (γ) επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση 5% για πληρωμές από 01/02/2024.

Επισημαίνεται ότι, όσοι δεν παραλάβουν επιστολή, αλλά έχουν υποχρέωση για καταβολή Τέλους Κ.Φ.Ι.Κ.Β 0,4% και Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών, θα πρέπει να υποβάλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, τη Δήλωση Διάθεσης Μετοχών Εταιρειών (έντυπο ΤΦ 402) και να καταβάλουν το Τέλος Κ.Φ.Ι.Κ.Β 0,4% και τον Φόρο Κεφαλαιουχικών κερδών.

Το Τέλος Κ.Φ.Ι.Κ.Β. 0,4% καταβάλλεται χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Στο φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών επιβάλλονται τόκοι από την πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία της διάθεσης της ιδιοκτησίας και επιβαρύνσεις και, σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής δήλωσης εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της διάθεσης, διοικητικό πρόστιμο.

Πηγή: Stockwatch

-

Announcement Department of Taxation for payment of a fee to the FIKB

The Department of Taxation informs that, following the decision of the Tax Commissioner to allow a reasonable period of time for the settlement of the obligation to pay the 0.4% Central Equal Weight Sharing Agency Fee without the imposition of interest and penalties (notice dated 21/11/2022), it has proceeded to send letters to persons who during the period 22/02/2021 to 18/11/2022 have transferred shares in a company which is the owner of real property.

The above letters request that by October 31, 2023, the necessary data and information be submitted to the Tax Department and by December 31, 2023, the outstanding 0.4% C.I.C.B. tax due, without interest and charges, be paid. After this date, (a) interest on arrears (b) a 5% monetary charge for payments up to 31/01/2024 and (c) an additional 5% monetary charge for payments from 01/02/2024.

Please note that those who do not receive a letter but are liable to pay the 0.4% C.I.C.B. Tax and Capital Gains Tax, should submit to the local District Offices of the Tax Department, the Declaration of Disposal of Shares in Companies (form TF 402) and pay the 0.4% C.I.C.B. Tax and Capital Gains Tax.

The 0.4% K.F.I.K.B. tax is paid without interest and charges until 31 December 2023. The Capital Gains Tax is subject to interest from one month from the date of disposal of the property and charges and, if the relevant declaration is not submitted within one month from the date of disposal, an administrative fine.

Source: Stockwatch

Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων (1) των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Ιούλιο 2023. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2023.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια Καταθέσεων

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 0,87%, σε σύγκριση με 1,21% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε μείωση στο 1,68%, σε σύγκριση με 1,86% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Δανείων

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 5,51%, σε σύγκριση με 5,23% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 4,50%, σε σύγκριση με 4,19% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε αύξηση στο 5,65%, σε σύγκριση με 5,17% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε αύξηση στο 6,33%, σε σύγκριση με 5,87% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων (2)

Τον Ιούλιο του 2023 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €669,8 εκ., σε σύγκριση με €563,1 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €26,7 εκ., σε σύγκριση με €24,3 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €181,9 εκ., σε σύγκριση με €149,1 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν αύξηση στα €70,5 εκ., σε σύγκριση με €60,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση στα €370,8 εκ., σε σύγκριση με €293,8 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Πατήστε εδώ.

1.      Τα στοιχεία επιτοκίων καταρτίζονται ως σταθμικά μέσα επιτόκια σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2013/34, όπως τροποποιήθηκε, της ΕΚΤ

2.      Τα ποσά νέων δανείων περιλαμβάνουν νέες συμβάσεις δανείων καθώς και συμβάσεις οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης κατά τον υπό αναφορά μήνα

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

-

Interest Rate Statistics of Monetary Financial Institutions

The Central Bank of Cyprus has today published the interest rate statistics (1) of the monetary financial institutions of Cyprus for euro area residents' deposits and loans in euro, as well as data on new loans to euro area residents in euro for the reference month of July 2023. These data are included in the publication Monetary and Financial Statistics, August 2023.

The main interest rate developments relating to new deposit and loan contracts, including contracts that have been renegotiated, are summarised as follows:

Interest rates on deposits

The interest rate on time deposits up to one year by households decreased to 0.87%, compared to 1.21% last month.

The corresponding interest rate for deposits from non-financial companies decreased to 1.68%, compared to 1.86% in the previous month.

Interest rates on loans

The interest rate on consumer loans increased to 5.51%, compared to 5.23% in the previous month.

The interest rate on home purchase loans increased to 4.50%, compared to 4.19% in the previous month.

Amounts of new loans (2)

In July 2023, total new loans increased to €669.8 million, compared to €563.1 million in the previous month. The main categories of new loans are detailed below:

New consumer loans increased to €26.7 million, compared to €24.3 million in the previous month.

New home purchase loans increased to €181.9 million, compared to €149.1 million in the previous month.

New loans to non-financial companies for amounts up to €1 million increased to €70.5 million, compared to €60.2 million in the previous month.

New loans to non-financial corporations for amounts above €1 million recorded an increase to €370.8 million, compared to €293.8 million in the previous month.

1.      Interest rate data are compiled as weighted average interest rates in accordance with the provisions of ECB Regulation 2013/34, as amended

2.      New loan amounts include new loan contracts as well as contracts that were renegotiated in the month under review

Source: Central Bank of Cyprus

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today