Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιαν-Ιουλ 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €425,7 εκ. (1,5% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €109,5 εκ. (0,4% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023 αυξήθηκαν κατά €692,6 εκ. (+11,7%) και ανήλθαν στα €6.596,9 εκ. σε σύγκριση με €5.904,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €200,3 εκ. (+9,2%) και ανήλθαν στα €2.370,7 εκ. σε σύγκριση με €2.170,4 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €139,7 εκ. (+9,9%) και ανήλθαν στα €1.549,3 εκ. σε σύγκριση με €1.409,6 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €258,6 εκ. (+19,2%) και ανήλθαν στα €1.603,5 εκ. σε σύγκριση με €1.344,9 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €281,0 εκ. (+16,2%) και ανήλθαν στα €2.011,3 εκ. σε σύγκριση με €1.730,3 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €39,8 εκ. (+32,0%) και ανήλθαν στα €164,3 εκ. σε σύγκριση με €124,5 εκ. το 2022. Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €19,9 εκ. (-24,2%) και περιορίστηκαν στα €62,3 εκ. σε σύγκριση με €82,2 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €36,3 εκ. (-66,4%) και περιορίστηκαν στα €18,4 εκ. σε σύγκριση με €54,7 εκ. το 2022.Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €30,9 εκ. (-7,8%) και περιορίστηκαν στα €366,4 εκ. σε σύγκριση με €397,3 εκ. το 2022.

Δαπάνες

 Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023 αυξήθηκαν κατά €376,4 εκ. (+6,5%) και ανήλθαν στα €6.171,2 εκ. σε σύγκριση με €5.794,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €248,1 εκ. (+10,5%) και ανήλθαν στα €2.607,4 εκ. σε σύγκριση με €2.359,3 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €202,4 εκ. (+11,9%) και ανήλθαν στα €1.898,1 εκ. σε σύγκριση με €1.695,7 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €11,1 εκ. (+25,2%) και ανήλθαν στα €55,2 εκ. σε σύγκριση με €44,1 εκ. το 2022. Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €10,8 εκ. (-2,6%) και περιορίστηκε στα €404,8 εκ. σε σύγκριση με €415,6 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €38,1 εκ. (+12,2%) και ανήλθαν στα €349,6 εκ. σε σύγκριση με €311,5 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €48,9 εκ. (-47,0%) και περιορίστηκαν στα €55,2 εκ. σε σύγκριση με €104,1 εκ. το 2022. Επιπρόσθετα, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €17,0 εκ. (-2,7%) και περιορίστηκε στα €600,9 εκ. σε σύγκριση με €617,9 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €25,5 εκ. (-9,1%) και περιορίστηκαν στα €253,1 εκ. σε σύγκριση με €278,6 εκ. το 2022.Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €31,9 εκ. (-8,3%) και περιορίστηκαν στα €351,7 εκ. σε σύγκριση με €383,6 εκ. το 2022.

Πηγή:Cystat

Fiscal accounts of General Government: Jan-Jul 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €425,7 mn (1,5% of GDP) for the period of January-July 2023, as compared to a surplus of €109,5 mn (0,4% of GDP) that was recorded during the period of January-July 2022.

Revenue

During the period of January-July 2023, total revenue increased by €692,6 mn (+11,7%) and amounted to €6.596,9 mn, compared to €5.904,3 mn in the corresponding period 2022. In detail, taxes on production and imports increased by €200,3 mn (+9,2%) and amounted to €2.370,7 mn, compared to €2.170,4 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €139,7 mn (+9,9%) and amounted to €1.549,3 mn, compared to €1.409,6 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €258,6 mn (+19,2%) and amounted to €1.603,5 mn, compared to €1.344,9 mn in 2022. Social contributions increased by €281,0 mn (+16,2%) and amounted to €2.011,3 mn, compared to €1.730,3 mn in 2022. Current transfers increased by €39,8 mn (+32,0%) and amounted to €164,3 mn, compared to €124,5 mn in 2022. On the contrary, property income decreased by €19,9 mn (-24,2%) to €62,3 mn, from €82,2 mn in 2022. Capital transfers decreased by €36,3 mn (-66,4%) to €18,4 mn, from €54,7 mn in 2022. Revenue from the sale of goods and services decreased by €30,9 mn (-7,8%) to €366,4 mn, from €397,3 mn in 2022.

Expenditure

 During the period of January-July 2023, total expenditure increased by €376,4 mn (+6,5%) and amounted to €6.171,2 mn, compared to €5.794,8 mn in the corresponding period of 2022. In detail, social benefits increased by €248,1 mn (+10,5%) and amounted to €2.607,4 mn, compared to €2.359,3 mn in 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €202,4 mn (+11,9%) and amounted to €1.898,1 mn, compared to €1.695,7 mn in 2022. Subsidies increased by €11,1 mn (+25,2%) and amounted to €55,2 mn, compared to €44,1 mn in 2022. The capital account decreased by €10,8 mn (-2,6%) to €404,8 mn, from €415,6 mn in 2022. In detail, gross capital formation increased by €38,1 mn (+12,2%) and amounted to €349,6 mn, compared to €311,5 mn in 2022 and other capital expenditure decreased by €48,9 mn (-47,0%) to €55,2 mn, compared to €104,1 mn in 2022. Moreover, intermediate consumption decreased by €17,0 mn (-2,7%) to €600,9 mn, from €617,9 mn in 2022. Interest payable decreased by €25,5 mn (-9,1%) to €253,1 mn, from €278,6 mn in 2022. Current transfers decreased by €31,9 mn (-8,3%) to €351,7 mn, from €383,6 mn in 2022.

Source:Cystat

Προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για την οικονομία

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της ΚΤΚ του Ιουνίου 2023 («προβλέψεις Ιουνίου»), ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει στο 2,6% το 2023, 2,8% το 2024% και 3,1% το 2025. Σημαντική στήριξη στην ανάπτυξη αναμένεται να δώσει η δυνατή εγχώρια ζήτηση και, σε μικρότερο βαθμό, οι καθαρές εξαγωγές, ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης διεύρυνσης του κύκλου εργασιών ξένων εταιρειών που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Κύπρο. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τουριστικών εσόδων, τα οποία κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2023 έχουν ήδη ανακάμψει σε προ-πανδημίας επίπεδα, επίσης συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη.

Παράλληλα, μεγάλες υπό εξέλιξη ιδιωτικές επενδύσεις, έργα για στήριξη της ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα τα σχέδια χορηγιών για προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέτρων ενεργειακής απόδοσης, και άλλα μεταρρυθμιστικά έργα στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να στηρίξουν ουσιαστικά την οικονομική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο απορρόφησης χορηγιών για υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι επενδύσεις για αναπτυξιακά και μεταρρυθμιστικά έργα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 700 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2023-25 με μέση ετήσια συνεισφορά 0,7% του ΑΕΠ, εκ των οποίων 140 εκατ. ευρώ αφορούν υλοποίηση έργων κατά το 2023. Μικρότερη συνεισφορά αναμένεται και από οικιστικές επενδύσεις λόγω του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, οι οποίες συνομολογήθηκαν μέχρι τα τέλη του 2021 και για τις οποίες η περίοδος εκταμίευσης είναι μέχρι και 3 χρόνια.

 Τέλος, η θετική πορεία που εξακολουθεί να καταγράφεται στην αγορά εργασίας ευνοεί την ιδιωτική κατανάλωση και ενδυναμώνει το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της χώρας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις Ιουνίου, η ανεργία αναμένεται να μειωθεί οριακά στο 6,7% του εργατικού δυναμικού το 2023 σε σχέση με 6,8% το 2022 και να καταγράψει ακόμη μεγαλύτερη πτώση στο 6,1% το 2024 και στο 5,6% το 2025, πλησιάζοντας συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Central Bank of Cyprus (CBC) Economic Forecasts

According to the latest CBC forecasts of June 2023 ("June forecasts"), GDP growth is expected to reach 2.6% in 2023, 2.8% in 2024% and 3.1% in 2025. Strong domestic demand and, to a lesser extent, net exports are expected to provide significant support to growth as a result of the expected expansion of turnover of foreign companies already established in Cyprus. The continued rise in tourism revenues, which in the first three months of 2023 have already recovered to pre-pandemic levels, also contribute significantly to growth.

At the same time, large ongoing private investments, projects to support digital and green growth, such as sponsorship schemes to promote Renewable Energy Sources and energy efficiency measures, and other reform projects in the context of the implementation of the Recovery and Resilience Plan are expected to substantially support economic activity.

It is noted that in the context of absorption of grants for the implementation of the Recovery and Resilience Plan, investments for development and reform projects are estimated to amount to around €700 million for the period 2023-25 with an average annual contribution of 0.7% of GDP, of which €140 million will be for projects to be implemented in 2023. A smaller contribution is also expected from housing investments due to the interest rate subsidy scheme for new housing loans, which are contracted until end 2021 and for which the disbursement period is up to 3 years.

Finally, the continuing positive trend in the labour market is favouring private consumption and strengthening the country's GDP growth rate. According to the June forecasts, unemployment is expected to fall marginally to 6.7% of the labour force in 2023 from 6.8% in 2022 and to register an even larger decline to 6.1% in 2024 and 5.6% in 2025, approaching full employment conditions.

Source: Central Bank of Cyprus

Υπενθύμιση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι, η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου είναι η 2α Οκτωβρίου 2023. Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Ολικό Εισόδημα για το έτος 2022, υπερβαίνει το ποσό των €19.500. Η Δήλωση υποβάλλεται μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax  έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet - Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022»

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Reminder of submission of Personal Income Statement for the year 2022

The Tax Department reminds that, the last due date for the submission of the 2022 Individual Income Statement and its payment due date is October 2, 2023.

Obligation to file the Income Tax Return for Individuals for the year 2022, is required by employees, pensioners, and self-employed individuals whose gross total income for the year 2022 exceeds €19.500.

The Declaration can be submitted through the TaxisNet system https://taxisnet.mof.gov.cy.

Source: Tax Department

Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτούμενου με Λογ/σμούς (ΤΦ1 Λογ.) για το Φορολογικό Έτος 2022

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχουν αναρτηθεί στο σύστημα TAXISnet οι Δηλώσεις Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς (ΤΦ1 Λογ.) για το Φορολογικό έτος 2022 οι οποίες είναι διαθέσιμες για υποβολή. Τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των πιο πάνω Δηλώσεων είναι η 31η Μαρτίου 2024. Το Τμήμα Φορολογίας παροτρύνει τους φορολογούμενους και τους εκπροσώπους αυτών, να αξιοποιήσουν το 7μηνο χρονικό διάστημα που παρέχεται για έγκαιρη υποβολή των πιο πάνω Δηλώσεων. Στόχος του Τμήματος είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των καταληκτικών ημερομηνιών, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και η αποφυγή παρατάσεων, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα φορολογικής συμμόρφωσης.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Submission of Company Income Statement and Self-Employed with Accounts for Tax Year 2022

The Tax Department informs that the Company Income Statements and Self-Employed with Accounts declarations are now available for submission through the TAXISnet system.

The deadline for the submission of the above declarations is March 31, 2024.

The Tax Department urges taxpayers and their representatives to take advantage of the 7-month period provided, for the timely submission of the above Declarations. The aim of the Department is to adhere to the timetables and deadlines, as provided by the current legislation and to avoid extensions, achieving high levels of tax compliance.

Source: Tax Department

Δείκτης τιμών Παραγωγού στη βιομηχανία: Ιούλιος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιούλιο 2023 έφτασε στις 137,3 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 1,0% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2023. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 3,0%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 9,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τον Ιούλιο 2023 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2023 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στον τομέα της μεταποίησης κατά 0,1%. Στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών σημειώθηκε μείωση 3,6% και 1,1% αντίστοιχα. Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (6,7%) και της μεταποίησης (4,0%) και μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 17,0% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 7,6%. Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιούλιο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (8,6%), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (7,1%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (5,2%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,9%) και στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (2,3%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-6,0%).

Πηγή:Cystat

Index of Industrial output prices: July 2023

The Index of Industrial Output Prices for July 2023 reached 137,3 units (base 2015=100), recording a decrease of 1,0% compared to June 2023. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 3,0%. For the period January-July 2023, the index showed an increase of 9,3% compared to the corresponding period of 2022.

In July 2023 compared to June 2023, the index remained stable in the sector of mining and quarrying, while it showed a rise in the sector of manufacturing by 0,1%. In the sectors of electricity supply and water supply and materials recovery the index recorded a decrease of 3,6% and 1,1% respectively. Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (6,7%) and manufacturing (4,4%) and a decrease in the sectors of electricity supply by 17,0% and water supply and materials recovery by 7,6%. By division of economic activity in manufacturing, in July 2023 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of other non-metallic mineral products (8,6%), the manufacture of food products and beverages (7,1%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (5,2%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (2,9%) and the manufacture of paper and paper products and printing (2,3%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-6,0%).

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες: 2o τριμηνο 2023

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (19,4%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (12,9%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (11,1%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (2,0%). Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κατέγραψαν οι δείκτες των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (23,5%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (15,2%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (6,2%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (5,8%).

Πηγή:Cystat

Turnover value index of services: 2nd quarter 2023

The Turnover Value Index during the second quarter of 2023 recorded increases in the sectors of accommodation and food service activities (19,4%), administrative and support service activities (12,9%), information and communication (11,1%) and professional, scientific and technical activities (2,0%) compared to the corresponding quarter of 2022. During the period January-June 2023, increases relative to the corresponding period of 2022 were observed in the indices of accommodation and food service activities (23,5%), administrative and support service activities (15,2%), information and communication (6,2%) and professional, scientific and technical activities (5,8%).

Source:Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Ιούλιος 2023

Κατά τον Ιούλιο 2023, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 128.527 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 9,7% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022. Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (16,2%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (55,6% και 33,6% αντίστοιχα), ασφάλτου (20,0%), βενζίνης (8,9%) και πετρελαίου κίνησης (5,4%). Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-47,7%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (-35,4%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 8,6% στους 56.316 τόνους. Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2023 σημείωσαν πτώση 3,2%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-47,2%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (-8,7%) και βενζίνης (-1,8%) ενώ αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (15,0%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιουλίου 2023 αυξήθηκαν κατά 15,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν πτώση 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Imports, sales and stocks of petroleum products: July 2023

In July 2023, the total sales of petroleum products amounted to 128.527 tonnes, recording an increase of 9,7% compared to July 2022. A rise was observed in the provisions of aviation kerosene (16,2%), as well as in the sales of light and heavy fuel oil (55,6% and 33,6% respectively), asphalt (20,0%), motor gasoline (8,9%) and road diesel (5,4%). On the contrary, a decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-47,7%), as well as in the sales of kerosene (-35,4%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered an increase of 8,6% to 56.316 tonnes. The total sales of petroleum products in July 2023 compared to June 2023 recorded a drop of 3,2%. Indicatively, the provisions of marine gasoil fell by -47,7%, so did the sales of road diesel (-8,7%) and motor gasoline (-1,8%), while the provisions of aviation kerosene increased by 15,0%. The total stocks of petroleum products at the end of July 2023 rose by 15,2% compared to the end of the previous month. During the period January – July 2023, the total sales of petroleum products dropped by 0,5% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Ιούνιος 2023

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιούνιο 2023 έφθασε στις 143,1 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2022. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου– Ιουνίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 3,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2022. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+21,5%) και των μεταλλείων και λατομείων (+7,8%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-11,4%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2022 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+20,1%), παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+15,0%), κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+11,9%) και βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+11,7%). Αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-15,6%) και παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-1,2%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+16,3%), στην ανάκτηση υλικών (+13,8%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+11,1%), στα μεταλλεία και λατομεία (+8,1%), στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+7,4%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+7,4%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 ήταν αυτές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-12,9%) και της κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-9,2%).

Πηγή:Cystat

Industrial Production Index: June 2023

In June 2023, the Industrial Production Index reached 143,1 units (base 2015=100), recording an increase of 1,1% compared to June 2022. For the period January – June 2023, the index recorded an increase of 0,3% compared to the corresponding period of the previous year.

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to June 2022 were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+20,1%), basic metals and fabricated metal products (+15,0%), machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+11,9%) and wood and products of wood and cork, except furniture (+11,7%). Negative changes were observed in the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-15,6%) and the manufacturing of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (-1,2%).

Comparing the rates of change for the period January – June 2023 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+16,3%), materials recovery (+13,8%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+11,1%), mining and quarrying (+8,1%), the manufacturing of other non-metallic mineral products (+7,4%) and the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+7,4%). The most significant negative changes where a decrease in production was observed compared to the period January – June 2022 were those relating to electricity supply (-12,9%) and the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-9,2%).

Source:Cystat

Αύξηση μισθών για ξενοδοχοϋπαλλήλους

Αύξηση του ορίου των κατώτατων μισθών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, με συμπερίληψη σε αυτούς της ΑΤΑ, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση. 

Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, αποφασίστηκε η έκδοση διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η αύξηση.

Ο κ. Παναγιώτου επεσήμανε ότι η αύξηση αυτή «επηρεάζει πάρα πολλούς χαμηλόμισθους εργαζόμενους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία». 

Ερωτηθείς από πότε θα αρχίσουν οι εργαζόμενοι αυτοί να λαμβάνουν αυξημένους μισθούς, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι ο διάταγμα θα έχει αναδρομική ισχύ από τον Ιούνιο του 2023.

Νομοσχέδιο για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση για κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τους δικαιούχους ΕΕΕ και τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος, έτσι ώστε αυτοί να εξαιρούνται από πολιτικές αγωγές σε σχέση με τις καθυστερήσεις στις εισφορές τους.

Ο κ. Παναγιώτου εξήγησε ότι η ρύθμιση αυτή ήταν σε ισχύ τα προηγούμενα χρόνια και επεκτείνεται μέχρι την 1η Ιουλίου 2024.

Πηγή: Stockwatch

Wage increase for hotel employees

An increase in the minimum wage threshold in the hotel industry, with the inclusion of the ATA, was decided by the Council of Ministers at its meeting today.

As Labour Minister Yannis Panayiotou said after the meeting, it was decided to issue a decree, according to which the increase will be made.

Panagiotou pointed out that this increase "affects too many low-paid workers in the hotel industry".

Asked when these workers will start receiving increased wages, Panagiotou said that the decree will be retroactive to June 2023.

Bill on arrears

In addition, the Minister said that the Council of Ministers adopted a recommendation to submit a bill to the House of Representatives to regulate overdue contributions to the Social Insurance Fund for those receiving EOI and public assistance, so that they would be exempt from civil lawsuits in relation to arrears in their contributions.

Panagiotou explained that this arrangement was in place in previous years and is extended until July 1, 2024.

Source: Stockwatch

Ρυθμός Ανάπτυξης Οικονομίας 2ο τρίμηνο του 2023

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2ο τρίμηνο του 2023 υπολογίζεται στο 2.3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 και στο -0.4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Για το 1ο τρίμηνο του 2023 ο ρυθμός ανάπτυξης έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω και υπολογίζεται στο 3.2% σε σύγκριση με 3.4% κατά την προηγούμενη εκτίμηση. Για το 1ο εξάμηνο του 2023, ο ρυθμός ανάπτυξης έφθασε το 2.75% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.

Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 1ο εξάμηνο παραμένει ο 3ος υψηλότερος ανάμεσα στα Κράτη Μέλη και είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. που υπολογίζεται στο 0.9% και 0.8% αντίστοιχα. Με έναν σχετικά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης εν μέσω ενός εξαιρετικά αβέβαιου εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος, καταδεικνύει ότι η επιβράδυνση για το 2023 δεν θα είναι τόσο έντονη όσο στις υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ.

Οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν μεγαλύτερη επιβράδυνση από ότι αρχικά αναμενόταν στο ΠΣ 2023-2025. Λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις από τα πιο πρόσφατα στοιχεία για χαμηλότερο από τον αρχικά αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας κατά το 1ο εξάμηνο του 2023, και παράλληλα λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων από τις συνεχιζόμενες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ για ολόκληρο το 2023 ενδέχεται να διαφοροποιηθεί οριακά προς τα κάτω.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

Economic Growth Rate Q2 2023

According to the preliminary estimate of the Statistical Office, economic growth in the second quarter of 2023 is estimated at 2.3% compared to the corresponding quarter of 2022 and at -0.4% compared to the previous quarter. For Q1 2023 the growth rate has been revised downwards to 3.2% compared to 3.4% in the previous estimate. For 1H 2023, the growth rate reached 2.75% compared to the corresponding half of 2022.

The growth rate for the 1st half remains the 3rd highest among Member States and is higher than the Eurozone and EU average estimated at 0.9% and 0.8% respectively. With a relatively high growth rate amidst a highly uncertain external economic environment, it demonstrates that the slowdown for 2023 will not be as pronounced as in other EU Member States.

The latest developments point to a larger slowdown than initially expected in the 2023-2025 MTO. Considering the evidence from the most recent data of lower than initially expected economic growth in H1 2023, while taking into account the impact of the ongoing sanctions against Russia, the GDP growth forecast for the full year 2023 may be marginally revised downwards.

Source: Ministry of Finance

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2023, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2023. Πατήστε εδώ.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2023 κατέγραψαν καθαρή μείωση1 €301,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €399,2 εκ. τον Ιούνιο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 2,4%, σε σύγκριση με 2,7% τον Ιούνιο 2023. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούλιο 2023 έφθασε στα €51,9 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2023 κατέγραψαν καθαρή μείωση €100,3 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €123,2 εκ. τον Ιούνιο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,0%, σε σύγκριση με -1,2% τον Ιούνιο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο 2023 έφθασε στα €25,0 δισ.

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Monetary Financial Institutions (MFIs) Deposits and Loans Statistics

The Central Bank of Cyprus has today released the MFIs deposits and loans statistics for the reference month of July 2023, which are included in the August 2023 edition of Monetary and Financial Statistics. Click here.

Total deposits in July 2023 recorded a net decrease1 of €301,1 million, compared with a net increase of €399,2 million in June 2023. The annual growth rate stood at 2,4%, compared with 2,7% in June 2023. The outstanding amount of deposits reached €51,9 billion in July 2023.

Total loans in July 2023 recorded a net decrease of €100,3 million, compared with a net increase of €123,2 million in June 2023. The annual growth rate stood at -1,0%, compared with -1,2% in June 2023. The outstanding amount of total loans reached €25,0 billion in July 2023.

1) Τhe term "net decrease/increase" represents the term "transactions", i.e. it does not include the changes resulting from reclassifications, exchange rate and other adjustments.

Source: Central Bank of Cyprus

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2023.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 290 τον Μάρτιο 2023 σε 307 τον Ιούνιο 2023, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε αύξηση της τάξης του 4,6% στα €8.685,7 εκ. τον Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με €8.303,5 εκ. τον Μάρτιο 2023.

Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών του Αυγούστου 2023. Central Bank of Cyprus - Έτος 2023

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Investment Funds Statistics

The Central Bank of Cyprus has released the Investment Funds statistics for the reference month of June 2023.

Τhe number of investment funds increased from 290 in March 2023 to 307 in June 2023, whereas their total assets increased by approximately 4,6% to €8.685,7 million in June 2023, compared with €8.303,5 million in March 2023.

These statistics are included in the August 2023 publication Investment Funds Statistics Central Bank of Cyprus - Year 2023

Source: Central Bank of Cyprus

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today