Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 373/2022), υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2022, υπερβαίνει το ποσό των 19.500 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της Δήλωσης, είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα TaxisNet - Άμεσης Φορολογίας.

Η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου είναι η 2α Οκτωβρίου 2023 (ΚΔΠ183/2023).

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet - Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022».

Πηγή:Τμήμα Φορολογίας

Filing of Individual’s Tax Return 2022

The Tax Department has announced on 15 July 2023 that taxpayers can now proceed with the filing of Individual’s Tax Return for the tax year 2022 through the  TaxisNet portal (https://taxisnet.mof.gov.cy).

Pursuant to Directive Κ.Δ.Π. 373/2022, employees, pensioners, and self-employed individuals whose gross income exceeds €19,500 are obligated to prepare and submit their personal tax returns for the tax year 2022 through the portal.

A necessary condition for the submission of the Individual’s Tax Return is the e-registration in the TaxisNet - Direct Tax system.

The last date for the timely submission of the Individual’s Tax Return 2022 and payment of the due tax is 2 October 2023 (ΚΔΠ183/2023).

On the website of the Tax Department www.mof.gov.cy/tax, you can find useful material for completing and submitting the Individual’s Tax Return 2022, under the icon "TAXISnet – Individual’s Tax Return 2022".

Source:Taxt Department

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Ιούνιος 2023

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο 2023 ανήλθαν σε 456.985 σε σύγκριση με 372.324 τον Ιούνιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 22,7%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.613.690 σε σύγκριση με 1.221.382 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 32,1%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούνιο 2023, αφού αποτέλεσαν το 34,8% (159.061) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 10,2% (46.402), οι αφίξεις από την Πολωνία το 6,6% (30.293), οι αφίξεις από τη Σουηδία το 5,0% (22.724) και οι αφίξεις από την Ελλάδα το 4,5% (20.722).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούνιο 2023 ήταν για ποσοστό 81,7% των τουριστών οι διακοπές, για 12,6% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 5,5% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιούνιο 2022, ποσοστό 82,0% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 10,9% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 7,0% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούνιο 2023 ανήλθαν στις 138.588 σε σύγκριση με 121.146 τον Ιούνιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 14,4%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιούνιο 2023 ήταν η Ελλάδα με 30,8% (42.662), το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,2% (15.493), η Ιταλία με 7,1% (9.776) και η Γαλλία με 4,2% (5.776).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Ιούνιο 2023 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 61,9%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 26,0%, οι σπουδές ποσοστό 9,8% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 2,3%.

Πηγή:Cystat

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: June 2023

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 456.985 in June 2023 compared to 372.324 in June 2022, recording an increase of 22,7%. For the period of January – June 2023, arrivals of tourists totaled 1.613.690 compared to 1.221.382 in the corresponding period of 2022, recording an increase of 32,1%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for June 2023, with a share of 34,8% (159.061) of total arrivals, followed by Israel with 10,2% (46.402), Poland with 6,6% (30.293), Sweden with 5,0% (22.724) and Greece with 4,5% (20.722).

For a percentage of 81,7% of tourists, the purpose of their trip in June 2023 was holidays, for 12,6% visit to friends and relatives and for 5,5% business. Respectively, in June 2022, 82,0% of tourists visited Cyprus for holidays, 10,9% visited friends or relatives and 7,0% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 138.588 residents of Cyprus returned from a trip abroad in June 2023 compared to 121.146 in the corresponding month last year, recording an increase of 14,4%. The main countries from which residents of Cyprus returned in June 2023 were Greece with a share of 30,8% (42.662), the United Kingdom with 11,2% (15.493), Italy with 7,1% (9.776) and France with 4,2% (5.776).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in June 2023 was mainly holidays, with a percentage of 61,9%, whilst business reasons held a percentage of 26,0%, studies 9,8% and other reasons 2,3%.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Ιούνιος 2023

Ο Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Ιούνιο 2023 ανήλθε στις 135,28 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,17% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 0,67%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (15,85%), στα προϊόντα ορυκτών (8,20%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (2,61%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (1,10%). Μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-9,86%).

Πηγή:Cystat

Price Index of construction materials: June 2023

The price Index of construction materials for June 2023 reached 135,28 units (base year 2015=100), recording a decrease of 0,17% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 0,67%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (15,85%), mineral products (8,20%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (2,61%) and electromechanical products (1,10%). Α decrease was recorded in metallic products (-9,86%).

Source:Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Ιούνιος 2023

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2023 αυξήθηκε κατά 2,8% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,3%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023, σημειώθηκε αύξηση 4,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2022, οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (10,6%) και Μεταφορές (-7,2%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές.

Σε σχέση με τον Μάιο 2023, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (2,8%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-2,8%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (9,7%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,9%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (7,1%). 

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2022 παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ενέργεια (-15,4%) και Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (8,9%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Ενέργεια (-3,4%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή.

Πηγή:Cystat

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): June 2023

The HICP rose by 2,8% between June 2022 and June 2023, and by 0,3% in the month between May 2023 and June 2023. For the period January - June 2023 the HICP rose by 4,9% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to June 2022, the largest changes were noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (10,6%) and Transport (-7,2%). 

Compared to May 2023, the largest changes were recorded in categories Restaurants and Hotels (2,8%) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (-2,8%). 

For the period January - June 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (9,7%), Food and Non-Alcoholic Beverages (8,9%) and Restaurants and Hotels (7,1%).

As regards the economic origin, the largest changes when compared to the index of June 2022 were recorded in Energy (-15,4%) and Food-Alcoholic Beverages-Tobacco (8,9%). When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in category Energy (-3,4%).

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today