Άδειες οικοδομής: Απρίλιος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Απρίλιο 2023 ανήλθε στις 535. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €265,3 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 149,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 680 οικιστικές μονάδες. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2023, εκδόθηκαν 2.351 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 2.511 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 6,4%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 21,6% και το συνολικό εμβαδόν κατά 8,6%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μικρή μείωση της τάξης του 0,1%. Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Βuilding permits: Αpril 2023

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during April 2023 stood at 535. The total value of these permits reached €265,3 million and the total area 149,1 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 680 dwelling units. During the period January – April 2023, 2.351 building permits were issued compared to 2.511 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 6,4%. The total value of these permits increased by 21,6% and the total area by 8,6%. The number of dwelling units recorded a small decrease of 0,1%. Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος-Ιούνιος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023. Κατά τον Ιούνιο 2023, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.094, σημειώνοντας αύξηση 22,4% σε σχέση με 3.344 τον Ιούνιο 2022. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 22,3% στις 3.166 από 2.588 τον Ιούνιο 2022. Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 24,4% την περίοδο ΙανουαρίουΙουνίου 2023 και έφτασε τις 22.021, σε σύγκριση με 17.697 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

 (β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 24,8% και έφτασαν τις 17.600, σε σύγκριση με 14.101 την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 7.569 ή 43,0% ήταν καινούρια και 10.031 ή 57,0% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 28,8% στα 3.164.

 (γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 189 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, από 47 την ίδια περίοδο του 2022.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 2.113 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με 1.907 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 10,8%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 7,1% στα 1.651, τα βαριά φορτηγά κατά 38,3% στα 260, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 52,5% στους 61 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 2,9% στα 141.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 112 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με 150 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

 (στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 32,8% στις 1.747 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με 1.316 την ίδια περίοδο του 2022.

Πηγή:Cystat

Registration of motor vehicles: January - June 2023

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period january-june 2023. In June 2023, the total registrations of motor vehicles numbered 4.094, recording an increase of 22,4% compared to 3.344 in June 2022. Passenger saloon cars registered a rise of 22,3% to 3.166, from 2.588 in June 2022. The main developments during the period january-june 2023 compared to the corresponding period of 2022 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 24,4% to 22.021 in January-June 2023, from 17.697 in January-June 2022.

(b) Passenger saloon cars increased to 17.600 from 14.101 in January-June 2022, recording a rise of 24,8%. Of the total passenger saloon cars, 7.569 or 43,0% were new and 10.031 or 57,0% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 28,8% to 3.164.

(c) Motor coaches and buses registered in January-June 2023 increased to 189, from 47 in the same period of 2022.

(d) Goods conveyance vehicles increased by 10,8% to 2.113 in january-june 2023, compared to 1.907 in january-June 2022. In particular, light goods vehicles increased by 7,1% to 1.651, heavy goods vehicles by 38,3% to 260, road tractors (units of trailers) by 52,5% to 61 and rental vehicles by 2,9% to 141.

 (e) Mopeds < 50cc registered in January-June 2023 decreased to 112 compared to 150 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc increased by 32,8% to 1.747 in January-June 2023, compared to 1.316 in January-June 2022.

Source:Cystat

Έγκριση του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι Δόσης από το Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη το  Σχέδιο Ενοίκιο έναντι Δόσης στην τελική του μορφή μετά και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 6/7/2023. 

Με το Σχέδιο τα ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να διαμένουν στην κύρια κατοικία ως ενοικιαστές, και ταυτόχρονα να απαλλάσσονται από το στεγαστικό δάνειο. Το κράτος θα καλύπτει πλήρως το απαιτούμενο ενοίκιο εκ μέρους των φυσικών προσώπων. Οι τωρινοί ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας, ή συγγενείς τους πρώτου βαθμού, θα μπορούν να επαναγοράσουν την κατοικία μετά την πάροδο 5 ετών σε ευνοϊκή τιμή, κάτω του επιπέδου των τιμών αγοράς. 

Δικαιούχοι για ένταξη στο Σχέδιο είναι:

(α) λήπτες κοινωνικών παροχών  οι οποίοι είχαν μη  εξυπηρετούμενα δάνεια στις 31/12/2021, και τα οποία παρέμειναν μη εξυπηρετούμενα στις 31/12/2022, με εξασφάλιση την κύρια κατοικία αγοραίας αξίας μέχρι €250.000, 

(β) όλοι οι αιτητές στα Σχέδια Εστία και Οικία οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως επιλέξιμοι αλλά μη βιώσιμοι με αγοραία αξία κύριας κατοικίας μέχρι €350.000, καθώς και  

(γ) όλοι οι αιτητές στα Σχέδια Εστία και Οικία οι οποίοι εγκρίθηκαν για ένταξη στα Σχέδια αυτά και στη συνέχεια η ένταξή τους τερματίστηκε. 

Το Σχέδιο συνάδει τόσο με την πολιτική της κυβέρνησης για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων όσο και με την πολιτική ενίσχυσης της προσιτής κατοικίας. 

Με το καινοτόμο αυτό Σχέδιο για τα κυπριακά δεδομένα, προσφέρεται μία οριστική και δίκαιη λύση για εξόφληση στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων και προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών. 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

Approval of “Rent vs Instalment” scheme by the Council of Ministers

The Council of Ministers approved on Wednesday the “Rent vs Instalment Scheme,” in its final form following the approval of the European Commission on 6/7/2023.

Τhe scheme aims to assist vulnerable households by allowing them to reside in properties as tenants while being relieved of their mortgage loans, with the state fully covering the required rent. Furthermore, the existing owners of the property or their first-degree relatives will have the option to repurchase the house after five years at a favourable price below market levels.

The eligibility criteria for the scheme are as follows:

a)     recipients of social benefits who had non-performing loans on 31/12/2021, and which remained non-performing on 31/12/2022, secured by the main residence with a market value of up to €250.000,

b)     all applicants of Estia and Oikia schemes who were assessed as eligible but non-viable with a market value of primary residence up to €350.000, as well as

c)      all applicants of Estia and Oikia schemes who were approved for inclusion in these Schemes and then their inclusion was terminated.

The scheme aligns with the government’s objectives of reducing non-performing loans and enhancing affordable housing.

This innovative Plan offers a definitive and equitable solution for the repayment of housing non-performing loans, thereby protecting vulnerable households.

Source: Ministry of Finance

Τροποποίηση σχεδίων επιδότησης επιτοκίων νέων στεγαστικών και νέων επιχειρηματικών δανείων

Τα Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίων για νέα Στεγαστικά και Επιχειρηματικά Δάνεια αποτελούσαν μέρος του έκτακτου πακέτου μέτρων του Μαΐου 2020 για στήριξη της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία, στόχοι των οποίων ήταν η στήριξη των νοικοκυριών για σύναψη δανείων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και η βελτίωση των προοπτικών παροχής ρευστότητας σε επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και αυτοτελώς εργαζομένων που αντιμετώπισαν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας, μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες και έκτακτες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του COVID -19.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα δύο Σχέδια έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και η διαδικασία υλοποίησης τους είναι σε εξέλιξη.

Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχόμενες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν τους τελευταίους μήνες στο EURIBOR, το οποίο χρησιμοποιείται ως Βασικό Επιτόκιο για τα Στεγαστικά και Επιχειρηματικά Δάνεια βάσει των Σχεδίων Επιδότησης, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση στα συνολικά επιτόκια των δανείων αυτών και κατ’ επέκταση των μηνιαίων δόσεων που πρέπει να καταβάλλουν οι δανειολήπτες καθώς και για την καλύτερη υλοποίηση των Σχεδίων σημειώνει τα ακόλουθα:

(α) Προσθήκη ορισμού για τον όρο «αναδιάρθρωση» στα Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίων για Στεγαστικά και Επιχειρηματικά Δάνεια

Το Υπουργείο Οικονομικών στη βάση και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 05 Ιουλίου 2023, σημειώνει ότι, η επιδότηση επιτοκίου θα συνεχίζει να καταβάλλεται και για δάνεια που έχουν τύχει νέας, δεύτερης αναδιάρθρωσης εντός της περιόδου των τεσσάρων ετών επιδότησης του επιτοκίου τους, στην περίπτωση και μόνο μείωσης του περιθωρίου επιτοκίου από τα ΑΠΙ για σκοπούς υποβοήθησης των πελατών τους. Σημειώνεται ότι η επαναφορά του περιθωρίου επιτοκίου θα πρέπει να γίνεται στα αρχικά συμφωνηθέντα επίπεδα, ως η αρχική συμφωνία του δανείου του πιστωτικού ιδρύματος με τον πελάτη.

Για τους σκοπούς των Σχεδίων ο ορισμός του όρου «αναδιάρθρωση» σημαίνει οποιαδήποτε ενέργεια από ΑΠΙ που επιφέρει αλλαγές στους όρους ή και προϋποθέσεις μιας χορήγησης και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση υφιστάμενων ή αναμενόμενων δυσκολιών του δανειολήπτη να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα αποπληρωμής». 

(β) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βεβαιώσεων στο Γενικό Λογιστήριο

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής βεβαιώσεων στο Γενικό Λογιστήριο ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2023. Οποιαδήποτε βεβαίωση ληφθεί μετά το πέρας της υπό αναφορά ημερομηνίας, θα θεωρείται ότι υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και ως εκ τούτου η αίτηση στο σύνολό της δεν θα γίνεται αποδεκτή. Το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν γραπτώς απευθείας με τους πελάτες τους αναφορικά με την νέα προθεσμία για υποβολή των βεβαιώσεων.

Η επιδότηση του επιτοκίου θα μπορεί να παραχωρείται με την προσκόμιση της βεβαίωσης από το Τμήμα Φορολογίας. Την ευθύνη προσκόμισης των βεβαιώσεων την φέρουν οι δανειολήπτες.

(γ) Αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από τα πιστωτικά ιδρύματα στο Γενικό Λογιστήριο

Το ηλεκτρονικό αρχείο να αποστέλλεται από τα πιστωτικά ιδρύματα στο Γενικό Λογιστήριο 3 μήνες από την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης των τόκων. Συναφώς, μετατοπίζεται και η ημερομηνία καταβολής της επιδότησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων. 

(δ) Κατάθεση επιδότησης 

Ο όρος των Σχεδίων που αφορά στην κατάθεση της επιδότησης στον λογαριασμό του δανείου που επιδοτείται το επιτόκιο και όχι σε άλλο λογαριασμό του δικαιούχου τροποποιείται κατά τρόπο ώστε στην περίπτωση που ο υπό αναφορά λογαριασμός δανείου κλείσει, η επιδότηση που θα δικαιούται ο δανειολήπτης μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του εν λόγω λογαριασμού, να μπορεί να καταβάλλεται σε καταθετικό λογαριασμό του δικαιούχου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα που παραχωρήθηκε το δάνειο.

Πηγή:Υπουργείο Οικονομικών              

Modification of interest subsidy schemes for new housing and new business loans

The Interest Subsidy schemes for new Housing and Business Loans were part of the emergency package of measures of May 2020 to support the economy to address the effects of the pandemic, the objectives of which were to support households in taking out loans for owner-occupied housing purposes and to improve the prospects for providing liquidity to businesses, including self-employed persons, that faced a sudden liquidity shortage, in the particularly difficult and extraordinary conditions created by the COVID-19 pandemic.

The application period for participation in the two Schemes ended on 31 December 2021 and the implementation process is ongoing.

The Ministry of Finance, considering the continuous increases observed in recent months in EURIBOR, which is used as the Base Rate for Housing and Business Loans under the Subsidy Schemes, which resulted in an increase in the total interest rates of these loans and consequently in the monthly instalments to be paid by borrowers, as well as for the better implementation of the Schemes, notes the following:

(a) Addition of a definition of the term "restructuring" to the Interest Subsidy Schemes for Housing and Business Loans

The Ministry of Finance, based on the decision of the Council of Ministers dated 05 July 2023, notes that the interest subsidy will continue to be paid for loans that have benefited from a new, second restructuring within the four-year period of their interest rate subsidy, in case only a reduction of the interest margin by APIs for the purpose of assisting their customers. It is noted that the restoration of the interest margin should be made to the initially agreed levels, as the initial agreement of the credit institution's loan with the customer.

For the purposes of the Schemes, the definition of the term "restructuring" means any action by an API that brings about changes in the terms and/or conditions of a grant and aims to address existing or expected difficulties of the borrower in servicing its obligations under the existing repayment plan.

(b) Deadline for submission of certificates to the Treasury

The deadline for the submission of certificates to the Treasury is set at 30th November 2023. Any certificate received after the end of the mentioned date will be considered to have been submitted late and therefore the application in its entirety will not be accepted. The Ministry of Finance points out that credit institutions should contact their customers directly in writing regarding the new deadline for submitting certificates.

The interest subsidy may be granted upon presentation of the certificate from the Tax Department. The responsibility for presenting the certificates lies with the borrowers.

(c) Sending an electronic file by credit institutions to the Treasury

The electronic file must be sent by credit institutions to the Treasury 3 months from the date of capitalization of interest. In this respect, the date of payment of the grant is also shifted to the accounts of the beneficiaries.

(d) Subsidy deposit 

The term of the Schemes concerning the deposit of the subsidy in the loan account where the interest rate is subsidized and not in another account of the beneficiary is amended in such a way that in case the loan account in question is closed, the subsidy to which the borrower will be entitled until the date of closure of this account, can be paid into a deposit account of the beneficiary at the same credit institution where the loan was granted.

Source:Ministry of Finance

Η ερευνητική δραστηριότητα στην Κύπρο κατά το 2021

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της ειδικής έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία για τον καταρτισμό στοιχείων για την επιστημονική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη, οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο κατά το 2021 υπολογίζονται σε €199,5 εκ. και αντιστοιχούν σε 0,83% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €184,8 εκ. ή 0,84% του Α.Εγχ.Π. το 2020.

Παρά τη μεγάλη αύξηση του 8,0% που παρατηρήθηκε στις ερευνητικές δαπάνες το 2021 σε σχέση με το 2020, το μερίδιο του Α.Εγχ.Π. της Κύπρου που αναλογεί στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό αυτό στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 2,26% κατά μέσο όρο (κυμαίνεται από 0,47% στη Ρουμανία, 0,64% στη Μάλτα και 0,69% στη Λετονία, σε 3,19% στην Αυστρία, 3,22% στο Βέλγιο και 3,35% στη Σουηδία). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος διαθέτει έναν από τους ψηλότερους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης στις ερευνητικές δαπάνες, που ανέρχεται σε 10,6% για την περίοδο 2000 – 2021, έναντι 4,1% της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη αντίστοιχη περίοδο.

Κατά τομέα δραστηριότητας, ο τομέας των επιχειρήσεων παρουσίασε το 2021 ερευνητικές δαπάνες ύψους €84,1 εκ. ή 42,2% του συνόλου, η τριτοβάθμια εκπαίδευση €76,6 εκ. ή 38,4%, τα ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα €26,8 εκ. ή 13,4% και το δημόσιο €12,0 εκ. ή 6,0%, σε σύγκριση με μερίδια 44,3%, 36,1%, 13,5% και 6,1% αντίστοιχα το 2020. Στον τομέα των επιχειρήσεων, ο τομέας της ενημέρωσης και επικοινωνίας αποτέλεσε τον κύριο φορέα ερευνητικής δραστηριότητας με δαπάνες ύψους €49,4 εκ., ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά της μεταποιητικής βιομηχανίας (και ιδιαίτερα των κλάδων παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων και κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) με €23,5 εκ. Από πόρους του δημοσίου χρηματοδοτήθηκε το 2021 το 23,3% της ερευνητικής δραστηριότητας (€46,4 εκ.), σε σύγκριση με €42,5 εκ. ή 23,0% το 2020, ενώ €26,9 εκ. προήλθαν από τον προϋπολογισμό των δημόσιων πανεπιστημίων και €44,3 εκ. από πηγές του εξωτερικού (περιλαμβανομένων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ποσό €81,9 εκ. ή 41,0% του συνόλου προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα.

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δαπανών επικεντρώθηκε στις θετικές επιστήμες (€85,5 εκ.), ενώ οι επιστήμες μηχανικού απορρόφησαν €64,2 εκ., οι κοινωνικές επιστήμες €22,7 εκ., οι ιατρικές επιστήμες €10,6 εκ., οι αγροτικές επιστήμες €8,9 εκ. και οι ανθρωπιστικές επιστήμες €7,6 εκ. Ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν σε ερευνητικές δραστηριότητες κατά το 2021 ανήλθε σε 4.209, σε σύγκριση με 4.196 το 2020. Σε όρους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σε 2.249 άτομα, εκ των οποίων τα 889 ή 39,5% ήταν γυναίκες. Ποσοστό 32,4% του ερευνητικού δυναμικού κατείχε διδακτορικό τίτλο.

Πηγή:Cystat

Research and development activity in Cyprus in 2021

Based on the results of the survey carried out by the Statistical Service for the collection of data on scientific research and experimental development, total R & D expenditure in Cyprus in 2021 is estimated at €199,5 million which corresponds to 0,83% of the Gross Domestic Product, compared to €184,8 million or 0,84% of the GDP in 2020.

Despite the substantial increase of 8,0% observed in R&D expenditure in 2021 relative to 2020, the share of the GDP of Cyprus devoted to R&D activities continues to be low compared to other countries. For example, the share of R&D expenditure to the GDP of the Member States of the European Union stands at 2,26% on average (ranging from 0,47% in Romania, 0,64% in Malta and 0,69% in Latvia to 3,19% in Austria, 3,22% in Belgium, and 3,35% in Sweden). It is worth noting that Cyprus exhibits one of the highest average annual growth rates in R&D expenditure, at 10,6% over the period 2000 – 2021, compared to 4,1% of the European Union for the same period.

By sector of performance, the business enterprises accounted in 2021 for €84,1 million or 42,2% of total R & D expenditure, the higher education institutions for €76,6 million or 38,4%, the private non-profit institutions for €26,8 million or 13,4% and the government for €12,0 million or 6,0%, comparing with shares of 44,3%, 36,1%, 13,5% and 6,1% respectively in 2020. In the business enterprise sector, the information and communication sector constituted the principal source of R & D activity, with a total R & D expenditure of €49,4 million, while of importance was also the contribution of the manufacturing industry (and particularly the manufacturers of basic pharmaceutical products and preparations and of computer, electronic and optical products, and electrical equipment) with €23,5 million. About 23,3% of R & D activity in 2021 was financed from government funds (€46,4 million), as compared with €42,5 million or 23,0% in 2020, while €26,9 million was drawn from the budget of public universities and €44,3 million from sources from abroad (including European Union funds). An amount of €81,9 million or 41,0% of the total constituted the contribution of the private sector.

The biggest part of R & D expenditure was devoted to the natural sciences (€85,5 million), while engineering and technology absorbed €64,2 million, the social sciences €22,7 million, the medical sciences €10,6 million, the agricultural sciences €8,9 million and the humanities €7,6 million. The number of persons engaged in R & D activities in 2021 stood at 4.209, compared to 4.196 in 2020. In full-time equivalent terms, this number is estimated at 2.249 persons, of which 889 or 39,5% were women. Of these persons, 32,4% were PhD degree holders.

Source:Cystat

Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές: 1o τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε στις 184,13 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση 5,5% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2022. Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 6,2% στα κτίρια και 0,7% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Πηγή:Cystat

Index of production in construction: 1st quarter 2023

The Index of Production in Construction during the first quarter of 2023 reached 184,13 units (base year 2015=100,00), recording an increase of 5,5% over the first quarter of 2022. By type of project, an increase of 6,2% was observed for buildings and of 0,7% for civil engineering projects in the first quarter of 2023 compared to the corresponding quarter of 2022.

Source:Cystat

Αποτελέσματα της έρευνας υπηρεσιών και μεταφορών 2021

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Υπηρεσιών και Μεταφορών, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας κατέγραψε θετική πορεία το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής το 2021 παρουσίασε αύξηση 20,5% στις μεταφορές και αποθήκευση, 74,9% στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, 34,8% στην ενημέρωση και επικοινωνία, 24,8% στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 20,7% στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, 35,1% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, 7,2% στην εκπαίδευση, 20,2% στις δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, 24,8% στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία και 19,6% στις άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές, αυξήσεις σημειώθηκαν σε όλους τους τομείς. Η πιο αξιοσημείωτη άνοδος (147,8%) καταγράφηκε στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, φτάνοντας στα €943,8 εκατομμύρια. Μεγάλες επίσης αυξήσεις σημειώθηκαν στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (40,5%) στα €215,7 εκατομμύρια, στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (29,0%) στα €508,5 εκατομμύρια, στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (28,1%) στα €161,5 εκατομμύρια, στις μεταφορές και αποθήκευση (24,2%) στα €811,6 εκατομμύρια και στην ενημέρωση και επικοινωνία (21,4%) στα €1.997,9 εκατομμύρια. Το 2021 ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων αυξήθηκε σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Η μεγαλύτερη απασχόληση καταγράφεται στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 45.835 άτομα, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 35.381 άτομα, στις μεταφορές και αποθήκευση με 18.196 άτομα, στην ενημέρωση και επικοινωνία με 16.382 άτομα και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με 16.347 άτομα.

Πηγή:Cystat

Results of the services and transport survey 2021

According to the results of the Services and Transport Survey, the tertiary sector of the economy registered in 2021 a positive growth rate compared to 2020. In particular, production value during 2021 showed an increase of 20,5% in transportation and storage, 74,9% in accommodation and food service activities, 34,8% in information and communication (sector J), 24,8% in real estate activities, 20,7% in professional, scientific and technical activities (sector M), 35,1% in administrative and support service activities, 7,2% in education, 20,2% in human health and social work activities, 24,8% in arts, entertainment and recreation and 19,6% in other service activities.

Regarding the value added at current prices, increases were recorded in all sectors. The most notable increase of 147,8% was recorded in accommodation and food service activities, reaching €943,8 million. Significant increases were also observed in arts, entertainment, and recreation by 40,5% to €215,7 million, administrative and support service activities by 29,0% to €508,5 million, real estate activities by 28,1% to €161,5 million, transportation and storage by 24,2% to €811,6 million and information and communication by 21,4% to €1.997,9 million. In 2021, the number of persons engaged increased in all economic sectors. The highest employment is registered in accommodation and food service activities with 45.835 persons, followed by professional, scientific, and technical activities with 35.381 persons, transportation and storage with 18.196 persons, information and communication with 16.382 persons and administrative and support service activities with 16.347 persons.

Source:Cystat

Απασχόληση κυβέρνησης ανα κατηγορία: Ιούνιος 2023

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2023 μειώθηκε κατά 1.050 άτομα (-2,0%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και έφτασε τα 52.424 άτομα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, από τον Ιανουάριο του 2023. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 735 άτομα (-2,8%), από 25.950 σε 25.215 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.420 άτομα (7,5%) φθάνοντας τα 20.400 σε σχέση με 18.980 άτομα τον Ιούνιο του 2022.

Μείωση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες του μόνιμου προσωπικού, ενώ σε όλες τις κατηγορίες του έκτακτου προσωπικού παρατηρείται αύξηση. Οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάζονται στο μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (μείωση -2,9%) και στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (αύξηση 9,1%). Το Ωρομίσθιο Προσωπικό παρουσιάζει μείωση (-20,3%). Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2023, η απασχόληση στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,4%. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο έκτακτο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (1,3%).

Πηγή:Cystat

Government employment by category: June 2023

In June 2023 total government employment decreased by 1.050 persons (-2,0%) in comparison to the corresponding month of 2022 and reached 52.424 persons. This decrease is attributed to the transfer of Hourly Paid Workers from the Ministry of Health to the State Health Services Organisation, which is included in the Broad Public Sector, as from January 2023. Permanent staff decreased by 735 persons (-2,8%), from 25.950 to 25.215 persons. Casual staff increased by 1.420 persons (7,5%) and reached 20.400 persons compared to 18.980 persons in June 2022.

A decrease is observed in all permanent personnel categories, whereas an increase is observed in all casual personnel categories. The main changes are observed in permanent Civil and Educational Service staff (decrease -2,9%) and in casual Educational Service staff (increase 9,1%). A decrease is observed in Hourly Paid Workers (-20,3%). Compared to May 2023, total government employment increased by 0,4%. The largest increase is observed in casual staff of the Security Forces (1,3%).

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Απρίλιος 2023 (τελικά στοιχεία) και Μαϊος 2023 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Μάιος 2023, προκαταρκτικά στοιχεία

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Μάιο 2023 ήταν €974,5 εκ. σε σύγκριση με €1.165,7 εκ. τον Μάιο 2022, καταγράφοντας μείωση 16,4%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €578,9 εκ. και από τρίτες χώρες €395,6 εκ. σε σύγκριση με €684,3 εκ. και €481,4 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2022. Οι εισαγωγές τον Μάιο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €32,0 εκ. έναντι €202,1 εκ. τον Μάιο 2022. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάιο 2023 ήταν €370,9 εκ. σε σύγκριση με €435,1 εκ. τον Μάιο 2022, σημειώνοντας μείωση 14,8%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €99,8 εκ. και προς τρίτες χώρες €271,1 εκ., σε σύγκριση με €120,6 εκ. και €314,5 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2022. Οι εξαγωγές τον Μάιο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €51,6 εκ. έναντι €110,8 εκ. τον Μάιο 2022. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2023 ήταν €5.356,6 εκ. σε σύγκριση με €4.470,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2022, σημειώνοντας αύξηση 19,8%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2023 ήταν €1.623,2 εκ. σε σύγκριση με €1.561,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2022, σημειώνοντας άνοδο 3,9%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.733,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2023 σε σύγκριση με €2.909,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Απρίλιος 2023, τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €890,0 εκ. τον Απρίλιο 2023 σε σύγκριση με €838,6 εκ. τον Απρίλιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 6,1%. Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2023 ήταν €121,6 εκ. σε σύγκριση με €136,9 εκ. τον Απρίλιο 2022, καταγράφοντας μείωση 11,2%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Απρίλιο 2023 ανήλθε σε €110,7 εκ. σε σύγκριση με €123,0 εκ. τον Απρίλιο 2022, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Απρίλιο 2023 ανήλθε στα €10,2 εκ. έναντι €13,1 εκ. τον Απρίλιο 2022. Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2023 ήταν €181,8 εκ. σε σύγκριση με €142,1 εκ. τον Απρίλιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 27,9%.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics: April 2023 (final data) and May 2023 (provisional data)

May 2023, provisional data

Total imports of goods in May 2023 were €974,5 mn as compared to €1.165,7 mn in May 2022, recording a decrease of 16,4%. Imports from other EU Member States were €578,9 mn and from third countries €395,6 mn, compared to €684,3 mn and €481,4 mn respectively in May 2022. Imports in May 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €32,0 mn as compared to €202,1 mn in May 2022. Total exports of goods in May 2023 were €370,9 mn as compared to €435,1 mn in May 2022, recording a decrease of 14,8%. Exports to other EU Member States were €99,8 mn and to third countries €271,1 mn, compared to €120,6 mn and €314,5 mn respectively in May 2022. Exports in May 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €51,6 mn as compared to €110,8 mn in May 2022. Total imports of goods in January–May 2023 amounted to €5.356,6 mn as compared to €4.470,8 mn in January–May 2022, recording an increase of 19,8%. Total exports of goods in January–May 2023 were €1.623,2 mn compared to €1.561,8 mn in January–May 2022, registering an increase of 3,9%. The trade deficit was €3.733,4 mn in January–May 2023 compared to €2.909,0 mn in the corresponding period of 2022.

April 2023, Final Data

 Total imports of goods amounted to €890,0 mn in April 2023 as compared to €838,6 mn in April 2022, recording an increase of 6,1%. Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in April 2023 were €121,6 mn as compared to €136,9 mn in April 2022, recording a decrease of 11,2%. Domestic exports of industrial products in April 2023 were €110,7 mn compared to €123,0 mn in April 2022, whilst domestic exports of agricultural products in April 2023 were €10,2 mn compared to €13,1 mn in April 2022. Exports of foreign products, including stores and provisions, in April 2023 were €181,8 mn as compared to €142,1 mn in April 2022, recording an increase of 27,9%.

Source:Cystat

Αποτελέσματα της έρευνας κατασκευών και ανάπτυξης γης 2021

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της Έρευνας Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης, τα κυριότερα μεγέθη στον κατασκευαστικό τομέα κατά το 2021 κατέγραψαν ισχυρό θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2020. Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής στον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε το 2021 κατά 17,5% και έφθασε στα €5.044,9 εκατομμύρια σε σύγκριση με €4.294,6 εκατομμύρια το 2020. Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 18,3% στα €1.325,0 εκατομμύρια το 2021 από €1.119,6 εκατομμύρια το 2020. Οι νέες κατασκευές έφθασαν το 2021 στα €2.935,2 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 19,0% σε σύγκριση με το 2020. Ειδικότερα, τα οικιστικά κτίρια αυξήθηκαν κατά 17,3% σε σύγκριση με το 2020, τα μη οικιστικά κτίρια κατά 20,2% και τα έργα πολιτικού μηχανικού κατά 24,7%. Η απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε το 2021 κατά 4,6% στις 36,4 χιλιάδες από 34,8 χιλιάδες άτομα το 2020.

Πηγή:Cystat

Results of the construction and land development survey 2021

According to the results of the Construction and Land Development Survey, the main aggregates of the construction sector in 2021 registered a strong positive growth rate compared to 2020. In particular, production value in the broad construction sector increased in 2021 by 17,5% to €5.044,9 million compared to €4.294,6 million in 2020. Value added at current prices increased by 18,3% to €1.325,0 million in 2021 compared to €1.119,6 million in 2020. New construction in 2021 reached €2.935,2 million, registering an increase in 2021 by 19,0% compared to 2020. More specifically, residential buildings increased in 2021 by 17,3% compared to 2020, nonresidential buildings by 20,2%, and civil engineering projects by 24,7%. Employment in the construction sector increased in 2021 by 4,6% to 36,4 thousand compared to 34,8 thousand persons in 2020.

Source:Cystat

Κατάργηση παροχής ειδικής χορηγίας για αγορά ή ανέγερση κατοικίας

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι έχει δοθεί εξάμηνη παράταση για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, οι οποίοι στο παρελθόν δεν έχουν υποβάλει αίτηση για διεκδίκηση χορηγίας, ενόψει της κατάργησης της ειδικής χορηγίας για αγορά ή ανέγερση καινούριας κατοικίας («επιστροφή του ΦΠΑ»), η οποία παραχωρείται δυνάμει των προνοιών του περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) Νόμου 91(Ι)/2006. 

Η ειδική χορηγία παραχωρείται σε περιπτώσεις απόκτησης καινούριας κατοικίας βάσει αγοραπωλητηρίου εγγράφου ή συμφωνίας για την ανέγερση κατοικίας μεταξύ εργολάβου/εργοληπτικής εταιρείας και ιδιοκτήτη, που συνάφθηκε πριν την 1.10.2011 και που χρησιμοποιείται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αίτησης όπως φαίνεται πιο κάτω. Πληροφορίες για τους όρους παραχώρησης της ειδικής χορηγίας και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, περιέχονται στο έντυπο της αίτησης.

Πηγή:Υπουργείο Οικονομικών

Abolition of special sponsorship for the purchase or construction of a house

The Ministry of Finance announces that a six-month extension has been granted for the submission of applications by interested parties, who have not previously applied for sponsorship, in view of the abolition of the special grant for the purchase or construction of a new residence ("VAT refund"), which is granted under the provisions of the Special Grant (Purchase or Construction of a House) Law 91(I)/2006.

The special grant is granted in cases of acquisition of a new residence on the basis of a purchase document or an agreement for the construction of a residence between a contractor / contractor company and the owner, concluded before 1.10.2011 and used as the main and permanent place of residence.

Interested parties can submit a request by filling in the relevant application form as shown below. Information on the terms of granting the special sponsorship and the supporting documents that must accompany the application form is contained in the application form.

Source:Ministry of Finance

Σχέδια ενίσχυσης των αγροτών ύψους 70 εκατομμύριων ευρώ ενέκρινε το Υπουργικό

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της γεωργίας, ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος επταετίας.

Ενέκρινε επίσης το πλαίσιο που αφορά την επαναδραστηριοποίηση πληγέντων από τις πυρκαγιές γεωργών, σχέδιο που αφορά τις καταστροφές από αγρινά και επιπρόσθετο κονδύλια στο πλαίσιο του μέτρου 22 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, ο Υπουργός Γεωργίας Πέτρος Ξενοφώντος, το συγκεκριμένο πλαίσιο ίσχυε μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2023 και το Υπουργείο Γεωργίας έκρινε ότι πρέπει να συνεχιστεί και ως εκ τούτου υπέβαλε πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο την οποία και ενέκρινε στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Υπουργός εξήγησε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο προνοεί ότι θα αποζημιώνονται οι καταστροφές οι οποίες γίνονται από θεομηνίες ή ακραίες καιρικές συνθήκες. Το σχέδιο, πρόσθεσε, «είναι ύψους 70 εκ. ευρώ, σε βάθος επταετίας, δηλαδή 10 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος». Εξήγησε ότι αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στις γεωργικές καλλιέργειες, θα ενεργοποιηθούν οι πρόνοιες του σχεδίου, έτσι ώστε να αποζημιωθούν ανάλογα οι επηρεαζόμενοι.

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε το πλαίσιο που αφορά την επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών από πυρκαγιές. Ο Υπουργός σημείωσε ότι είναι παρόμοιο σχέδιο όπως το προηγούμενο και σε αυτά τα πλαίσια έχει εγκριθεί το συγκεκριμένο πλαίσιο που αφορά την αποκατάσταση ζημιών, αλλά και του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να παρέχεται μια δίκαιη αποζημίωση στους ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζονται από τις πυρκαγιές.

Παράλληλα ανέφερε ότι εγκρίθηκε ένα τρίτο σχέδιο που αφορά τις καταστροφές από τα αγρινά, το προστατευόμενο αυτό είδος της Κύπρου. Σημείωσε ότι στις περιοχές που διαβιεί, δηλαδή στην Πάφο και στο Τρόοδος, κατά καιρούς υπάρχουν ζημιές στους γεωργούς κι έτσι είναι ορθό και λογικό, όπως ανέφερε, να υπάρχει πρόνοια στις νομοθεσίες έτσι ώστε να αποζημιώνονται οι γεωργοί κι εκείνοι που επηρεάζονται από τις ζημιές. Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε, υπάρχει πρόνοια, ώστε να δημιουργούνται συστήματα προφύλαξης περιμετρικά των καλλιεργειών. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε,  υπάρχει μια πρόνοια 100 χιλιάδες ευρώ ανά έτος σε βάθος επταετίας, δηλαδή 700 χιλιάδες ευρώ.

Επιπρόσθετα ο Υπουργός ανέφερε ότι εγκρίθηκε ένα ποσό 310 χιλιάδες ευρώ στη βάση του Προηγούμενου Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20. Σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έκρινε ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο γεωργικός τομέας και ενέκρινε το μέτρο 22. Από τις αιτήσεις για το μέτρο αυτό, ανέφερε, το οποίο προκηρύχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει υπέρβαση ποσού ύψους 310 χιλιάδες ευρώ,  το οποίο εγκρίθηκε την Τετάρτη από το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να αποζημιωθούν σιτοπαραγωγοί και αιγοπροβατοτρόφοι.

Πηγή:Φιλελεύθερος

Aid schemes for farmers amounting to 70 million euros have been approved by the Cabinet

The Council of Ministers approved the National Framework for State Aid to compensate for damage in the agricultural sector, amounting to EUR 70 million, over seven years.

It also approved the framework for the reactivation of farmers affected by the fires, a plan for mouflon disasters and additional funds under measure 22 of the Rural Development Plan.

As stated after the meeting of the Council of Ministers on Wednesday, the Minister of Agriculture Petros Xenophontos, the specific framework was valid until June 30, 2023 and the Ministry of Agriculture decided that it should continue and therefore submitted a proposal to the Council of Ministers which was approved based on the guidelines published by the European Commission.

The Minister explained that this plan provides that damages caused by natural disasters or extreme weather conditions will be compensated. The project, he added, "is worth €70 million over seven years, i.e. EUR 10 million per year'. He explained that this means that in case any problem arises in agricultural crops, the provisions of the plan will be activated, so that those affected will be compensated accordingly.

In addition, the framework concerning the reactivation of farmers affected by fires was approved. The Minister noted that it is a similar plan to the previous one and in this context the specific framework concerning the restoration of damage, but also of the environment, has been approved, to provide a fair compensation to the people affected by the fires.

At the same time, he said that a third plan was approved concerning the destruction by mouflons, a protected species of Cyprus. He noted that in the areas where it lives, namely Pafos and Troodos, there are occasional damages to farmers, so it is right and logical, to make provisions in legislation so that farmers and those affected by the damage are compensated. In the same context, he said, there is provision to create protection systems around the crops. In this context, he added, there is a provision of 100 thousand euros per year for seven years, i.e. 700 thousand euros.

In addition, the Minister said that an amount of 310 thousand euros was approved based on the previous Rural Development programme 2014-20. He noted that the European Commission, following Russia's invasion of Ukraine, considered that the agricultural sector needs to be further strengthened and approved measure 22. From the applications for this measure, he said, which was announced by the competent services of the state, it was found that there is an excess of 310 thousand euros, which was approved on Wednesday by the Council of Ministers, in order to compensate wheat producers and sheep and goat farmers.

Source:Philenews

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today