Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιούνιος 2023

Ο Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο 2023 μειώθηκε κατά 0,34 μονάδες και έφτασε στις 114,38 μονάδες σε σύγκριση με 114,72 μονάδες τον Μάιο 2023. Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο 2023 αυξήθηκε με ρυθμό 1,9%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2022 καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 10,9% ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό -22,2%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό -5,2%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

 Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2022, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (10,1%), ενώ στην κατηγορία Μεταφορές (-10,3%) παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή. Σε σχέση με τον Μάιο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-2,3%). Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (9,7%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,8%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2023 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022 είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,08), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι Μεταφορές (-1,98). Η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,36) είχε τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2023 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου του 2022 είχαν τα Πετρελαιοειδή (-2,80). Τέλος, ο Ηλεκτρισμός (-0,29) είχε τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

Consumer price index (CPI): June 2023

In June 2023, the consumer price Index decreased by 0,34 units and reached 114,38 units compared to 114,72 units in May 2023. In June 2023, the inflation increased by 1,9%. For the period January-June 2023, the CPI increased by 4,6% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest positive change when compared to the index of June 2022 was recorded in Agricultural goods (10,9%), whereas the largest negative change was recorded in Petroleum products (-22,2%). In comparison to the index of the previous month, the largest change was monitored in Electricity (-5,2%).

Analysis of percentage changes

 Compared to June 2022, the largest positive change was monitored in the category Food and Non-Alcoholic Beverages (10,1%), whereas the largest negative change was recorded in the category Transport (-10,3%). In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (-2,3%). For the period January–June 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (9,7%) and Food and NonAlcoholic Beverages (8,8%).

Analysis of effects in units

Compared to the Index of June 2022, the category Food and Non-Alcoholic Beverages (2,08) had the largest positive effect on the change of the CPI, whereas the category Transport (-1,98) had the largest negative effect. The category Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (-0,36) had the largest negative effect on the change of the CPI compared to the previous month. Petroleum products (-2,80) had the most notable effect on the change of the CPI of June 2023 compared to June 2022. Finally, Electricity (-0,29) had the largest negative effect on the change of the CPI of June 2023 compared to the previous month.

Source:Cystat

Αποτελέσματα της έρευνας βιομηχανίας 2021

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της Έρευνας Βιομηχανίας 2021, η απασχόληση στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα αυξήθηκε το 2021 κατά 4,4% στις 40,9 χιλιάδες σε σύγκριση με 39,1 χιλιάδες άτομα το 2020. Στη μεταποίηση απασχολούνταν 36,0 χιλιάδες, στα ορυχεία και λατομεία 0,6 χιλιάδες, στην παροχή ηλεκτρισμού 2,2 χιλιάδες και στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων 2,1 χιλιάδες άτομα.

Στο σύνολο του βιομηχανικού τομέα, η αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 15,1% στα €5.430,7 εκατομμύρια το 2021 σε σύγκριση με €4.719,2 εκατομμύρια το 2020. Στη μεταποίηση, η αξία παραγωγής αυξήθηκε κατά 11,6% στα €4.002,8 εκατομμύρια, στην παροχή ηλεκτρισμού κατά 27,6% στα €944,9 εκατομμύρια, στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων κατά 25,0% στα €408,5 εκατομμύρια και στα ορυχεία και λατομεία κατά 13,0% στα €74,6 εκατομμύρια. Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 7,5% στο σύνολο της βιομηχανίας και έφτασε στα €1.882,5 εκατομμύρια το 2021 από €1.751,1 εκατομμύρια το 2020. Στη μεταποίηση, η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 7,7% στα €1.419,9 εκατομμύρια, στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων κατά 17,9% στα €190,2 εκατομμύρια και στα ορυχεία και λατομεία, κατά 19,0% στα €31,0 εκατομμύρια. Αντίθετα, στην παροχή ηλεκτρισμού η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 1,4% στα €241,5 εκατομμύρια.

Πηγή:Cystat

Results of the survey on industrial production 2021

According to the results of the Survey on Industrial Production 2021, employment in the broad industrial sector increased in 2021 by 4,4% to 40,9 thousand compared to 39,1 thousand persons in 2020. In manufacturing employment reached 36,0 thousand, in mining and quarrying 0,6 thousand, in electricity supply 2,2 thousand and in water supply, sewerage and waste management 2,1 thousand persons.

In the whole of the industrial sector, production value at current prices recorded an increase of 15,1% to €5.430,7 million in 2021 compared to €4.719,2 million in 2020. In manufacturing, production value increased by 11,6% to €4.002,8 million, in electricity supply by 27,6% to €944,9 million, in water supply, sewerage and waste management by 25,0% to €408,5 million and in mining and quarrying by 13,0% to €74,6 million. Value added at current prices increased by 7,5% in the total of industry and reached €1.882,5 million in 2021 compared to €1.751,1 million in 2020. In manufacturing, value added increased by 7,7% to €1.419,9 million, in water supply, sewerage and waste management by 17,9% to €190,2 million and in mining and quarrying by 19,0% to €31,0 million. On the contrary, in electricity supply value added decreased by 1,4% to €241,5 million.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατοικιών (ΔΤκατ): 1ο τρίμηνο του 2023

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το πρώτο τρίμηνο του 2023, υπολογίζεται στις 110,14 μονάδες. Συγκρινόμενος με το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ο ΔΤΚατ αυξήθηκε κατά 2,0% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 5,9%.

Πηγή:Cystat

House price index (ΗPI): 1 st quarter 2023

According to preliminary estimate of the Statistical Service, the HPI for the first quarter of 2023 amounts to 110,14 units. Compared to the fourth quarter of 2022, the HPI increased by 2,0% while compared to the Index of the corresponding quarter of 2022, the Index increased by 5,9%.

Source:Cystat

Δεικτής κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Απρίλιος 2023

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2023, ο Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έφθασε στις 175,3 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 7,2% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2022. Για την περίοδο ΙανουαρίουΑπριλίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 14,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Industrial turnover index: April 2023

In April 2023, the industrial turnover Index reached 175,3 units (base 2015=100), recording an increase of 7,2% compared to April 2022. For the period January – April 2023, the index recorded an increase of 14,0% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Ιούνιος 2023

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουνίου 2023, έφτασε τα 11.747 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο 2023 μειώθηκε στα 13.177 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.241 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1) Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2022 σημειώθηκε μείωση 585 προσώπων ή 4,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των κατασκευών, της δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή:Cystat

Registered unemployed: June 2023

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of June 2023, reached 11.747 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for June 2023 decreased to 13.177 persons in comparison to 13.241 in the previous month. In comparison with June 2022, a decrease of 585 persons or 4,7% was recorded, attributed mainly to the sectors of trade, accommodation and food service activities, construction, public administration, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source:Cystat

Αποτελέσματα της έρευνας χονδρικού και λιανικού εμπορίου 2021

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της Έρευνας Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, τα κυριότερα μεγέθη στον εμπορικό τομέα κατά το 2021 κατέγραψαν ισχυρά θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στον ευρύτερο εμπορικό τομέα αυξήθηκε το 2021 κατά 15,2% στα €14.598,3 εκατομμύρια σε σύγκριση με €12.673,7 εκατομμύρια το 2020. Κατά κλάδο, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14,3% στα €1.035,7 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο κατά 20,1% στα €7.051,5 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο κατά 10,4% στα €6.511,1 εκατομμύρια. Η αξία παραγωγής του τομέα έφθασε το 2021 στα €3.918,9 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 20,2% σε σύγκριση με το 2020. Στο σύνολο του εμπορικού τομέα, η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 21,4% στα €2.517,2 εκατομμύρια το 2021 από €2.072,7 εκατομμύρια το 2020. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 16,6% στα €218,6 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 28,5% στα €1.185,1 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 15,6% στα €1.113,5 εκατομμύρια.

Πηγή:Cystat

Results of the wholesale and retail trade survey 2021

According to the results of the Wholesale and Retail Trade Survey, the main aggregates of the trade sector in 2021 registered a strong positive growth rate compared to 2020. In particular, turnover in the broad trade sector increased in 2021 by 15,2% to €14.598,3 million compared to €12.673,7 million in 2020. At division level, in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles turnover increased by 14,3% to €1.035,7 million, in wholesale trade by 20,1% to €7.051,5 million and in retail trade by 10,4% to €6.511,1 million. Production value in 2021 reached €3.918,9 million, registering an increase of 20,2% over 2020. In the whole of the trade sector, value added at current prices increased by 21,4% to €2.517,2 million in 2021 compared to €2.072,7 million in 2020. In wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles, value added increased by 16,6% to €218,6 million, in wholesale trade increased by 28,5% to €1.185,1 million and in retail trade increased by 15,6% to €1.113,5 million.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτος μηχανοκίνητων οχημάτων: Μαϊος 2023

Ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε τον Μάιο 2023 κατά 8,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Πίνακας 1). Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 6,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Turnover index of retail trade except of motor vehicles: May 2023

The turnover value Index of retail trade for May 2023 increased by 8,7% compared to the corresponding month of the previous year (Table 1). For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 6,1% compared to the corresponding month of the previous year.

Source:Cystat

Έσοδα απο τον Τουρισμό: Απρίλιος 2023

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Απρίλιο 2023 ανήλθαν σε €217,6 εκ. σε σύγκριση με €185,1 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 17,6%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2023 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €417,6 εκ. σε σύγκριση με €322,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 29,7%.

Ανάλυση δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Απρίλιο 2023 ανέρχεται σε €634,89 σε σύγκριση με €639,65 τον Απρίλιο 2022, σημειώνοντας μείωση 0,7%. Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 36,3% του συνόλου των τουριστών τον Απρίλιο 2023) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €79,51 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 9,9% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €120,23. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 6,7%), ξόδεψαν €77,67 ημερησίως. Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή και για την ημερήσια δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πηγή:Cystat

Revenue from tourism: April 2023

Based on the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €217,6 mn in April 2023 compared to €185,1 mn in the corresponding month of the previous year, recording an increase of 17,6%. For the period of January – April 2023, revenue from tourism is estimated at €417,6 mn compared to €322,0 mn in the corresponding period of 2022, recording an increase of 29,7%.

Expenditure analysis

 The average expenditure per person was €634,89 in April 2023 compared to €639,65 in April 2022, recording a decrease of 0,7%. Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 36,3% of the total tourists in April 2023) spent on average €79,51 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 9,9% of the total tourists) spent on average €120,23. Tourists from Poland (the third largest market with 6,7%), spent on average €77,67 per day. Detailed statistics on the average expenditure of tourists per person and per day by country of usual residence are presented in the following table

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Μαϊος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάιο 2023 έφτασε στις 143,0 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2023. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 7,3%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 14,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τον Μάιο 2023 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2023 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της μεταποίησης, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 8,5% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,1%. Στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών σημειώθηκε μείωση 1,7%. Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (15,8%), της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (14,8%) και της μεταποίησης (5,5%) και μείωση στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 10,4%. Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Μάιο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (14,8%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (8,1%), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (7,5%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (6,5%) και στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (4,3%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-5,6%).

Πηγή:Cystat

Index of industrial output prices: May 2023

The Index of Industrial Output Prices for May 2023 reached 143,0 units (base 2015=100), recording an increase of 2,3% compared to April 2023. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 7,3%. For the period January-May 2023, the index showed an increase of 14,2% compared to the corresponding period of 2022.

In May 2023 compared to April 2023, the index remained stable in the sector of manufacturing, while it showed a rise in the sectors of electricity supply by 8,5% and mining and quarrying by 0,1%. In the sector of water supply and materials recovery the index recorded a decrease of 1,7%. Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (15,8%), electricity supply (14,8%) and manufacturing (5,5%) and a decrease in the sector of water supply and materials recovery by 10,4%. By division of economic activity in manufacturing, in May 2023 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of other non-metallic mineral products (14,8%), the manufacture of paper and paper products and printing (8,1%), the manufacture of food products and beverages (7,5%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (6,5%) and the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (4,3%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-5,6%).

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιαν-Μαϊος 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €315,1 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €141,6 εκ. (0,5% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 αυξήθηκαν κατά €574,0 εκ. (+14,1%) και ανήλθαν στα €4.645,5 εκ. σε σύγκριση με €4.071,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €210,9 εκ. (+13,8%) και ανήλθαν στα €1.741,6 εκ. σε σύγκριση με €1.530,7 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €153,8 εκ. (+14,9%) και ανήλθαν στα €1.187,9 εκ. σε σύγκριση με €1.034,1 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €180,3 εκ. (+20,5%) και ανήλθαν στα €1.059,4 εκ. σε σύγκριση με €879,1 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €182,4 εκ. (+14,8%) και ανήλθαν στα €1.412,4 εκ. σε σύγκριση με €1.230,0 εκ. το 2022. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €2,0 εκ. (+4,8%) και ανήλθαν στα €43,7 εκ. σε σύγκριση με €41,7 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €25,2 εκ. (+29,0%) και ανήλθαν στα €112,2 εκ. σε σύγκριση με €87,0 εκ. το 2022. Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €22,8 εκ. (-59,2%) και περιορίστηκαν στα €15,7 εκ. σε σύγκριση με €38,5 εκ. το 2022.Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €4,0 εκ. (-1,5%) και περιορίστηκαν στα €260,5 εκ. σε σύγκριση με €264,5 εκ. το 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 αυξήθηκαν κατά €400,5 εκ. (+10,2%) και ανήλθαν στα €4.330,4 εκ. σε σύγκριση με €3.929,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €139,7 εκ. (+8,7%) και ανήλθαν στα €1.753,7 εκ. σε σύγκριση με €1.614,0 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €127,2 εκ. (+10,5%) και ανήλθαν στα €1.333,6 εκ. σε σύγκριση με €1.206,4 εκ. το 2022. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €4,3 εκ. (+1,0%) και ανήλθε στα €425,4 εκ. σε σύγκριση με €421,1 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €30,6 εκ. (+96,5%) και ανήλθαν στα €62,3 εκ. σε σύγκριση με €31,7 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €9,6 εκ. (+5,5%) και ανήλθαν στα €185,1 εκ. σε σύγκριση με €175,5 εκ. το 2022. Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €95,4 εκ. (+45,8%) και ανήλθε στα €303,5 εκ. σε σύγκριση με €208,1 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €75,6 εκ. (+51,0%) και ανήλθαν στα €223,8 εκ. σε σύγκριση με €148,2 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €19,8 εκ. (+33,1%) και ανήλθαν στα €79,7 εκ. σε σύγκριση με €59,9 εκ. το 2022. Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €6,3 εκ. (-2,3%) και περιορίστηκαν στα €266,8 εκ. σε σύγκριση με €273,1 εκ. το 2022.

Πηγή:Cystat

Fiscal accounts of General Government: January-May 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €315,1 mn (1,1% of GDP) for the period of January-May 2023, as compared to a surplus of €141,6 mn (0,5% of GDP) that was recorded during the period of January- May 2022.

Revenue

During the period of January-May 2023, total revenue increased by €574,0 mn (+14,1%) and amounted to €4.645,5 mn, compared to €4.071,5 mn in the corresponding period 2022. In detail, taxes on production and imports increased by €210,9 mn (+13,8%) and amounted to €1.741,6 mn, compared to €1.530,7 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €153,8 mn (+14,9%) and amounted to €1.187,9 mn, compared to €1.034,1 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €180,3 mn (+20,5%) and amounted to €1.059,4 mn, compared to €879,1 mn in 2022. Social contributions increased by €182,4 mn (+14,8%) and amounted to €1.412,4 mn, compared to €1.230,0 mn in 2022. Property income increased by €2,0 mn (+4,8%) and amounted to €43,7 mn, compared to €41,7 mn in 2022. Current transfers increased by €25,2 mn (+29,0%) and amounted to €112,2 mn, compared to €87,0 mn in 2022. On the contrary, capital transfers decreased by €22,8 mn (-59,2%) to €15,7 mn, from €38,5 mn in 2022. Revenue from the sale of goods and services decreased by €4,0 mn (-1,5%) to €260,5 mn, from €264,5 mn in 2022.

Expenditure

During the period of January-May 2023, total expenditure increased by €400,5 mn (+10,2%) and amounted to €4.330,4 mn, compared to €3.929,9 mn in the corresponding period of 2022. In detail, social benefits increased by €139,7 mn (+8,7%) and amounted to €1.753,7 mn, compared to €1.614,0 mn in 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €127,2 mn (+10,5%) and amounted to €1.333,6 mn, compared to €1.206,4mn in 2022. Intermediate consumption increased by €4,3 mn (+1,0%) and amounted to €425,4 mn, compared to €421,1 mn in 2022. Subsidies increased by €30,6 mn (+96,5%) and amounted to €62,3 mn, compared to €31,7 mn in 2022. Interest payable increased by €9,6 mn (+5,5%) and amounted to €185,1 mn, compared to €175,5 mn in 2022. The capital account increased by €95,4 mn (+45,8%) and amounted to €303,5 mn, compared to €208,1 mn in 2022. In detail, gross capital formation increased by €75,6 mn (+51,0%) and amounted to €223,8 mn, compared to €148,2 mn in 2022 and other capital expenditure increased by €19,8 mn (+33,1%) and amounted to €79,7 mn, compared to €59,9 mn in 2022. On the contrary, current transfers decreased by €6,3 mn (-2,3%) to €266,8 mn, from €273,1 mn in 2022.

Source:Cystat

Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, στις 30/6/2023 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ο τροποποιητικός νόμος Ν51(I)2023 που προβλέπει την απαλλαγή αμοιβής από εργοδότηση στη Δημοκρατία ατόμου, το οποίο δεν ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία για χρονική περίοδο 15 συνεχόμενων ετών αμέσως πριν την έναρξη εργοδότησης του στη Δημοκρατία. Ο τροποποιητικός νόμος έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2022 και οι σχετικές πρόνοιες επηρεάζουν τη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022. Το Τμήμα Φορολογίας ενήργησε άμεσα για τις αλλαγές αποστέλλοντας αίτημα προς τη συνεργαζόμενη εταιρεία στην Ελλάδα και η διαδικασία οριστικοποίησης της Δήλωσης βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Αναμένεται ότι η διαδικασία αλλαγών και ελέγχου θα ολοκληρωθεί σύντομα και η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022 θα αναρτηθεί στο σύστημα TAXISnet για υποβολή. Το κοινό θα ενημερωθεί μέσω ανακοινώσεων ή/και αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων για την έναρξη υποβολής της Δήλωσης. Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 και καταβολής του φόρου είναι η 2 Οκτωβρίου 2023 και ότι υποχρέωση υποβολής Δήλωσης έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2022 είναι μεγαλύτερο από 19.500 ευρώ.

Πηγή:  Τμήμα Φορολογίας 

Personal Income Statement 2022

The Department of Taxation informs that, on 30/6/2023, the amending law N51(I)2023, was published in the Official Gazette of the Republic.

As per the amending law, there is an exemption of remuneration from employment in the Republic of a person who has not been a resident in the Republic for a period of 15 consecutive years immediately before the commencement of employment in the Republic.

The amending law has a retroactive effect from 1 January 2022 and the relevant provisions affect the Personal Income Statement 2022.

The public will be informed through announcements and/or through emails for the submission of the Statement.

It is noted that 2 October 2023 is the deadline for submission of the Personal Income Statement 2022 and relevant tax payment for Employees, Pensioners and Self-employed, whose gross total income for the year 2022 is more than €19,500.

Source: Tax Department

DBRS: Αμετάβλητος στο 2,1% ο ρυθμός ανάπτυξης στην Κύπρο φέτος

Αμετάβλητο στο 2,1% άφησε το ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για φέτος ο διεθνής οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar, ο οποίος δημοσιοποίησε νέα βασικά μακροοικονομικά σενάρια για τα κράτη που αξιολογεί.

Για το 2024, ο καναδικός οίκος εκτιμά ότι το κυπριακό ΑΕΠ θα επεκταθεί με ρυθμό 2,4%, σηματοδοτώντας μια αμελητέα οριακή αναβάθμιση της εκτίμησης κατά 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη πρόβλεψη του Δεκεμβρίου του 2022.

Ο ρυθμός της ανεργίας φέτος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 6,8% (+0,2%) για να υποχωρήσει στο 6,4% το 2024 (χωρίς μεταβολή σε σύγκριση με την πρόβλεψη Δεκεμβρίου).

Σε σχόλιο του, ο DBRS σημειώνει ότι οι προβλέψεις για την ανάπτυξη φέτος έχουν ευρύτερα αναθεωρηθεί προς τα πάνω, ενώ, αντίθετα, η εκτίμηση για το ρυθμό ανάπτυξης για το 2024 έχουν αναθεωρηθεί καθοδικά, καθώς οικονομολόγοι «σπρώχουν» την εκτιμώμενη οικονομική επιβράδυνση ή και ήπια ύφεση σε κατοπινό στάδιο.

Σημείωσε ωστόσο ότι για μερικές μικρότερες αναπτυγμένες οικονομίες ιδίως στην Ευρώπη, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω τόσο για το 2023 όσο και τον επόμενο χρόνο. Για την Ελλάδα ο οίκος εκτιμά ότι η ανάπτυξη το 2023 θα ανέλθει στο 1,5% (+0,4%) και θα διαμορφωθεί στο 1,5% (+0,1%). Στη Γερμανία εκτιμάται ότι θα καταγραφεί συρρίκνωση 0,1% (-0,1% από την προηγούμενη πρόβλεψη), ενώ το 2024 καταγραφεί ανάπτυξη 1% (χωρίς μεταβολή).

Ο DBRS, αναθεώρησε τις εκτιμήσεις του για την βρετανική οικονομία, εκτιμώντας φέτος ότι το βρετανικό ΑΕΠ θα αναπτυχθεί με ρυθμό 0,2% φέτος, από το -0,2% που ήταν η πρόβλεψη του περασμένου Δεκεμβρίου, ενώ μείωσε κατά 0,1% την εκτίμηση για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2024 (0,8%).

Πάντως, ο οίκος εκτιμά πως η πιο «σφιχτή» νομισματική πολιτική είναι πιθανόν να έχει πιο ισχυρό αντίκτυπο αργότερα φέτος και προς το 2024 «αλλά οι εκτιμήσεις για ταυτόχρονη ύφεση στις περισσότερες μεγάλες αναπτυγμένες οικονομίες ίσως αποδειχθούν πολύ απαισιόδοξες».

Σημειώνει ακόμη ότι η αναταραχή στον τραπεζικό τομέα έχει περιοριστεί, αν και οι πιέσεις σε λιγότερο διαφοροποιημένες τράπεζες θα μπορούσαν να επανεμφανιστούν αν οι ζημιές στα εμπορικά ακίνητα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται.

Πηγή:EconomyToday

DBRS: Growth in Cyprus remains at 2.1% this year

The growth rate of the Cypriot economy for this year remained unchanged at 2.1%, according to the international rating agency DBRS Morningstar.

For 2024, the Canadian agency estimates that the Cyprus’ GDP will expand at a rate of 2.4%, marking a negligible marginal upgrade of the estimate of 0.1% compared to the corresponding forecast of December 2022.

The unemployment rate this year is estimated at 6.8% (+0.2%) before declining to 6.4% in 2024 (unchanged compared to the December forecast).

DBRS notes that growth forecasts for this year have been broadly revised upwards, while, on the contrary, the growth estimate for 2024 has been revised downwards, as economists push the estimated economic slowdown or even mild recession to a later stage.

The agency also noted that for some smaller developing economies, particularly in Europe, growth forecasts have been revised upwards for both 2023 and next year. For Greece, it is estimated that growth in 2023 will reach 1.5% (+0.4%) and will stay at 1.5% (+0.1%). Germany is expected to record a contraction of 0.1% (-0.1% from the previous forecast), while in 2024 it will record growth of 1% (unchanged).

DBRS revised its forecast for the British economy to 0.2% this year, up from -0.2% forecast last December, and cut its estimate for growth in 2024 by 0.1%.

A stricter monetary policy is likely to have a stronger impact later this year and into 2024, "but forecasts of a simultaneous recession in most major advanced economies may prove too pessimistic."

The turmoil in the banking sector has been contained, although pressures on less diversified banks could resurface if losses in commercial real estate start to multiply.

Source:EconomyToday

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today