Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Μάιος 2023

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2023 αυξήθηκε κατά 3,6% σε σχέση με τον Μάιο του 2022, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,4%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, σημειώθηκε αύξηση 5,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2022, οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,9%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (4,7%) και Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού (4,6%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές. 

Σε σχέση με τον Απρίλιο 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Μεταφορές (-2,6%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (12,1%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,6%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (7,5%). 

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάιο του 2022 παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (7,6%) και Ενέργεια (-6,3%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (1,5%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή.

Πηγή:Cystat

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): May 2023

The HICP rose by 3,6% between May 2022 and May 2023, and by 0,4% in the month between April 2023 and May 2023. For the period January - May 2023 the HICP rose by 5,4% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to May 2022, the largest changes were noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (8,9%), Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (4,7%) and Furnishings, Household Equipment and Routine Maintenance of the House (4,6%). 

Compared to April 2023, the largest change was recorded in category Transport (-2,6%).

For the period January - May 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (12,1%), Food and Non-Alcoholic Beverages (8,6%) and Restaurants and Hotels (7,5%).

As regards the economic origin, the largest changes when compared to the index of May 2022 were recorded in Food-Alcoholic Beverages-Tobacco (7,6%) and Energy (-6,3%). When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in category Food-Alcoholic Beverages-Tobacco (1,5%).

Source:Cystat

Δείκτης Εργατικού Κόστους: 1ο τρίμηνο 2023

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 1o τρίμηνο του 2023, σημείωσε αύξηση 5,0%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 5,2% και 4,3% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σημειώνεται ότι, σε αυτή τη δημοσίευση υιοθετείται νέο έτος βάσης, το 2020 (2020=100). Επιπλέον, έχουν αναθεωρηθεί οι παραδοχές που εφαρμόζονται κατά τον υπολογισμό των μεταβλητών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθείται διαχρονικά, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Κόστους με έτος αναφοράς το 2020.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,6% και το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 2,2%.

Πηγή:Cystat

Labour cost Index: 1st quarter 2023

Based on provisional data, in the 1st quarter of 2023, the hourly labour costs (total cost) increased by 5,0%, compared with the same quarter of the previous year.

The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 5,2% and 4,3% respectively, compared with the same quarter of the previous year.

It is noted that, in this publication a new base year, 2020, is adopted (2020=100). In addition, new assumptions were adopted for the estimation of the variables, in accordance with the methodology used, based on the results of the Labour Cost Survey with reference year 2020.

The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 1,7% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, increased by 1,6% and the non-wage cost, seasonally adjusted, increased by 2,2%.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Μάιος 2023

Ο Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Μάιο 2023 ανήλθε στις 135,51 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,06% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,84%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (22,70%), στα προϊόντα ορυκτών (11,87%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (2,76%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,62%). Μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-10,47%).

Πηγή:Cystat

Price Index of construction materials: May 2023

The price Index of construction materials for May 2023 reached 135,51 units (base year 2015=100), recording a marginal decrease of 0,06% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 1,84%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (22,70%), mineral products (11,87%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (2,76%) and electromechanical products (2,62%). Α decrease was recorded in metallic products (-10,47%).

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Μάιος 2023

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Μάιο 2023 ανήλθαν σε 420.076 σε σύγκριση με 315.018 τον Μάιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 33,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.156.705 σε σύγκριση με 849.058 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 36,2%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάιο 2023, αφού αποτέλεσαν το 36,6% (153.797) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 8,9% (37.442), οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,3% (30.835), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 6,2% (25.916) και οι αφίξεις από τη Σουηδία το 5,2% (21.837).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάιο 2023 ήταν για ποσοστό 82,1% των τουριστών οι διακοπές, για 11,3% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 6,5% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Μάιο 2022, ποσοστό 79,5% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 12,5% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 7,9% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάιο 2023 ανήλθαν στις 126.583 σε σύγκριση με 135.661 τον Μάιο 2022, σημειώνοντας μείωση 6,7%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Μάιο 2023 ήταν η Ελλάδα με 31,4% (39.738), το Ηνωμένο Βασίλειο με 10,1% (12.739), η Ιταλία με 5,6% (7.098) και η Γερμανία με 4,0% (5.095).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Μάιο 2023 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 64,8%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 28,5%, οι σπουδές ποσοστό 3,6% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 3,1%.

Πηγή:Cystat

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: May 2023

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 420.076 in May 2023 compared to 315.018 in May 2022, recording an increase of 33,3%.

For the period of January – May 2023, arrivals of tourists totaled 1.156.705 compared to 849.058 in the corresponding period of 2022, recording an increase of 36,2%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for May 2023, with a share of 36,6% (153.797) of total arrivals, followed by Israel with 8,9% (37.442), Poland with 7,3% (30.835), Germany with 6,2% (25.916) and Sweden with 5,2% (21.837).

For a percentage of 82,1% of tourists, the purpose of their trip in May 2023 was holidays, for 11,3% visit to friends and relatives and for 6,5% business. Respectively, in May 2022, 79,5% of tourists visited Cyprus for holidays, 12,5% visited friends or relatives and 7,9% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 126.583 residents of Cyprus returned from a trip abroad in May 2023 compared to 135.661 in the corresponding month last year, recording a decrease of 6,7%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in May 2023 were Greece with a share of 31,4% (39.738), the United Kingdom with 10,1% (12.739), Italy with 5,6% (7.098) and Germany with 4,0% (5.095).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in May 2023 was mainly holidays, with a percentage of 64,8%, whilst business reasons held a percentage of 28,5%, studies 3,6% and other reasons 3,1%.

Source:Cystat

Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου και του εμπορίου/επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων: 1ο τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών χονδρικού εμπορίου (Κλάδος 46) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκε κατά 11,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων (Κλάδος 45) αυξήθηκε κατά 19,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Turnover value Index in the divisions of wholesome trade and of trade/repair of motor vehicles: 1st quarter of 2023

The turnover value Index of wholesale trade (Division 46) during the first quarter of 2023 recorded an increase of 11,1% compared to the corresponding quarter of the previous year. For the same quarter, the turnover value Index of sales and repair of motor vehicles (Division 45) recorded an increase of 19,9% compared to the corresponding quarter of the previous year.

Source:Cystat

Σχέδιο χορηγιών για τουριστικά καταλύματα

Το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ανακοινώνει ότι η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του Άρθρου 10 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων 2001 έως 2020, εξέδωσε στις 13 Ιουνίου 2023 την Απόφαση σε σχέση με το Μέτρο Ενίσχυσης, με τίτλο:

«Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα με στόχο την προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας».

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Ενωσιακή νομική βάση του Μέτρου βάσει της πιο πάνω Απόφασης είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014[1] που αναφέρεται ως «Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία» (ΓΚΑΚ). Επιπρόσθετη νομική βάση για το εν λόγω Μέτρο είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013[2] που διέπει τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στα €5,000,000.00. 

Το Μέτρο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου 2021-2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η εν λόγω Απόφαση αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΓΚΑΚ στη βάση των προϋποθέσεων του Πεδίου Εφαρμογής, των Ορίων Κοινοποίησης, της Διαφάνειας, του Χαρακτήρα Κινήτρου, της Έντασης της Ενίσχυσης, των Επιλέξιμων Δαπανών και της Σώρευσης.

Η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και υλοποίηση Μέτρου είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Το εν λόγω Μέτρο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023.

Πηγή:Stockwatch

Sponsorship scheme for tourist accommodations

The Office of the Commissioner of State Aid Control announces that the Commissioner of State Aid Control, Stella Michaelidou, exercising the powers granted to her under Article 10 of the State Aid Control Laws 2001 to 2020, issued on 13 June 2023 the Decision in relation to the Aid Measure, entitled:

"Subsidy Scheme for the Creation and Enrichment of Facilities and Services of Health Tourism, Wellness, Rehabilitation, Accessibility and Autonomous Assisted Living in Hotels and Tourist Accommodation with the aim of attracting Health and Wellness Tourism".

The total budget of the Measure amounts to €5,000,000.00.

The Measure is included in the Cyprus Recovery and Resilience Plan 2021-2026 and will be funded by the Recovery and Resilience Facility of the European Union.

This Measure was published in the Official Gazette of the Republic, dated 16 June 2023.

Source:Stockwatch

Fitch: Στο BBB η Κύπρος με σταθερή προοπτική

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Κύπρου στη βαθμίδα BBB, με σταθερή την προοπτική.

Σε ότι αφορά τους θεμελιώδεις παράγοντες αξιολόγησης, ο οίκος σημειώνει σε σχετική απόφαση, ότι οι αξιολογήσεις της Κύπρου αντικατοπτρίζουν τα κατά κεφαλήν επίπεδα εισοδήματος και δείκτες διακυβέρνησης που είναι πολύ πάνω από τη διάμεση τιμή «BBB» και συγκρίνονται επίσης ευνοϊκά με τη διάμεσο «Α», καθώς επίσης, θεσμικά πλεονεκτήματα και αξιοπιστία πολιτικής που υποστηρίζονται από την συμμετοχή της στην ΕΕ και στην ευρωζώνη.

Αυτά τα πλεονεκτήματα, όπως παρατηρείται, εξισορροπούνται από τα επίπεδα χρέους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που παραμένουν ακόμα ψηλά, τις ευπάθειες στον χρηματοπιστωτικό τομέα και το πλαίσιο περιφερειακών πολιτικών εντάσεων που σχετίζονται με τη διαίρεση του νησιού.

Ο οίκος αναφέρεται σε προβλεπόμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα, σημειώνοντας ότι το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης θα παραμείνει πλεονασματικό τα επόμενα δύο χρόνια, παρά ορισμένα μέτρα μείωσης του ισοζυγίου για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής, όπως η προσαρμογή του μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών στο δημόσιο τομέα από το μισό, σε δύο τρίτα του ρυθμού πληθωρισμού του προηγούμενου έτους (αναμενόμενος αντίκτυπος 0,1% του ΑΕΠ φέτος και 0,3% του ΑΕΠ το επόμενο έτος).

Εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα μειωθεί από 2,1% του ΑΕΠ πέρυσι, στο 1,7% φέτος και στη συνέχεια θνα παραμείνει γενικά αμετάβλητο στο 1,8% το 2024.

Κίνδυνο για τις προβλέψεις για τα δημόσια οικονομικά, αποτελεί σύμφωνα με τους Fitch, ο πιθανός αντίκτυπος του σχεδίου Ενοίκιο – έναντι δόσης, με τον οίκο να σημειώνει ότι το πλαίσιο αναμένεται να εισαχθεί, αν και ο χρόνος είναι αβέβαιος. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις του σχεδίου, όπως σημειώνεται, συνεπάγονται περιορισμένες πιθανές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά.

Σε καθοδική πορεία το δημόσιο χρέος

Αναφορικά με το δημόσιο χρέος, σημειώνεται ότι βρίσκεται σε καθοδική τροχιά, Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε απότομα πέρυσι κατά μόλις 15 ποσοστιαίες μονάδες στο 86,5%, λόγω του πλεονάσματος και διψήφιας αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Ο οίκος, προβλέπει μια συνεχιζόμενη, αν και πιο αργή πτώση του δείκτη χρέους στο 80,9% φέτος και στο 73,2% το 2024. Αυτό αναμένεται να διατηρήσει τον δείκτη χρέους σημαντικά πέραν της διάμεσης πρόβλεψης «BBB» (περίπου 56%).

Ο οίκος εκτιμά επίσης, ότι οι κυπριακές αρχές θα διατηρήσουν ένα σημαντικό απόθεμα ρευστότητας και θα εκδίδουν τακτικά ομόλογα για να καλύψουν, τουλάχιστον εν μέρει, τις επερχόμενες αποσβέσεις χρεών. Με τις αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων να παραμένουν υψηλές, όπως σημειώνεται, αναμένεται ότι η επιτοκιακή επιβάρυνση θα αυξηθεί με μέτριο ρυθμό και το μέσο επιτόκιο του χρέους θα αυξηθεί από 1,7% το 2022 σε 2,1% το 2024.

Επιβράδυνση ανάπτυξης

Σε σχέση με τη μακροοικονομική ανθεκτικότητα, οι Fitch αναμένουν επιβράδυνση της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι κυπριακή οικονομία αναπτύχθηκε έντονα το 2022, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 5,6%, παρά την άνοδο των τιμών των εμπορευμάτων και τον αντίκτυπο των κυρώσεων στη Ρωσία στο πλαίσιο ισχυρών διασυνδέσεων μεταξύ της κυπριακής και της ρωσικής οικονομίας.

«Αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 2,5% φέτος (από 2,1% στην αναθεώρησή μας τον Μάρτιο), καθώς η εγχώρια ζήτηση περιορίζεται από την αύξηση των επιτοκίων και οι υψηλές τιμές εξακολουθούν να επηρεάζουν τα πραγματικά εισοδήματα. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για ολόκληρο το έτος θα είναι 2,5%. Η ανάπτυξη θα αυξηθεί στο 2,8% το 2024», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (CAD) διευρύνθηκε στο 9,1% του ΑΕΠ το 2022 ως αποτέλεσμα των υψηλών τιμών του εισαγόμενου πετρελαίου και της ισχυρής εγχώριας ζήτησης με τον οίκο να αναμένει ότι το CAD θα περιοριστεί στο 5,8% του ΑΕΠ έως το 2024 (διάμεση πρόβλεψη «BBB»: 0,3%), στο πλαίσιο των χαμηλότερων τιμών των βασικών εμπορευμάτων.

Οι εξωτερικοί ισολογισμοί επηρεάζονται από στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που έχουν καταχωρηθεί για οντότητες ειδικού σκοπού (SPE) που εδρεύουν στην Κύπρο, αλλά έχουν μικρή σχέση με την κυπριακή οικονομία.

Εξαιρουμένων των SPE, η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση εξακολουθεί να είναι αρνητική, αν και σε μια σταδιακή βελτιωμένη τροχιά (-40,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2022, έναντι -44,8% ένα χρόνο νωρίτερα).

Η Κύπρος είναι καθαρός εξωτερικός πιστωτής (εξαιρουμένων των SPEs) με βάση τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως σημειώνεται.

Βελτίωση ποιότητας των τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού

Η ποιότητα του ενεργητικού στον κυπριακό τραπεζικό τομέα συνέχισε να βελτιώνεται, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) να μειώνεται στο 9,3% τον Μάρτιο, από 11,4% ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τους Fitch.

Σημειώνουν ότι το μερίδιο των δανείων του Σταδίου 2 παρέμεινε σταθερό από την αρχή του έτους, στο 12%, υποδηλώνοντας ότι ο κίνδυνος μεγάλης εισροής νέων ΜΕΔ δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

«Η φερεγγυότητα του τραπεζικού τομέα έχει βελτιωθεί, λόγω της αυξημένης κερδοφορίας σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, με τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών Tier 1 να αυξάνεται σε 17,7% έως το τέλος του 2022, από 17,1% ένα χρόνο νωρίτερα», αναφέρεται.

ESG – Διακυβέρνηση

Σε ότι αφορά τον τομέα ESG, αναφέρεται ότι η Κύπρος έχει βαθμολογία συνάφειας ESG (RS) '5[+]' τόσο για την πολιτική σταθερότητα και τα δικαιώματα όσο και για το κράτος δικαίου, τη θεσμική και κανονιστική ποιότητα και τον έλεγχο της διαφθοράς.

Οι βαθμολογίες αυτές αντικατοπτρίζουν την υψηλή βαρύτητα που έχουν οι Δείκτες Διακυβέρνησης της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBGI) στο μοντέλο αξιολόγησης.

Η Κύπρος έχει υψηλή κατάταξη WBGI στο 70,3, αντικατοπτρίζοντας το πρόσφατο ιστορικό σταθερών και ειρηνικών πολιτικών μεταβάσεων, καθιερωμένα δικαιώματα συμμετοχής στην πολιτική διαδικασία, ισχυρή θεσμική ικανότητα, αποτελεσματικό κράτος δικαίου και χαμηλό επίπεδο διαφθοράς.

Ευαισθησίες αξιολόγησης

Παράγοντες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε ενέργεια αρνητικής αξιολόγησης/υποβάθμιση είναι τα δημόσια οικονομικά και η εξωτερικοί οικονομικοί παράγοντες.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι αρνητικά μπορεί να επηρεάσει μια ανοδική τάση του δημόσιου χρέους/ΑΕΠ, για παράδειγμα, λόγω ασθενούς ανάπτυξης, διαρθρωτικής δημοσιονομικής χαλάρωσης ή υλοποίησης ενδεχόμενων υποχρεώσεων από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς επίσης, μια περαιτέρω σημαντική επιδείνωση των εξωτερικών οικονομικών που προκύπτει, για παράδειγμα, από δυσμενείς μακροοικονομικές εξελίξεις σε μεγάλους εμπορικούς εταίρους ή από την ανανεωμένη αστάθεια των τιμών της ενέργειας.

Παράγοντες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε δράση/αναβάθμιση θετικής αξιολόγησης είναι μακροοικονομικοί/διαρθρωτικοί.

Αφορούν συγκεκριμένα, την περαιτέρω πρόοδο στην αντιμετώπιση κληρονομημένων τρωτών σημείων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων στον τραπεζικό τομέα και της μείωσης του χρέους του ιδιωτικού τομέα, που συνάδει με την αύξηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και την ενίσχυση της παροχής πιστώσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Θετική επίδραση μπορεί να έχει και η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε μια διαρκή μείωση του δημόσιου χρέους μεσοπρόθεσμα, καθώς επίσης, η μειωμένη ευπάθεια σε εξωτερικούς κραδασμούς, για παράδειγμα, που απορρέει από τη συνεχιζόμενη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

 

Πηγή:Stockwatch

Fitch: Cyprus at BBB with stable prospects

Fitch has confirmed Cyprus' BBB rating, with a stable outlook.

Cyprus' ratings reflect per capita income levels and governance indicators that are well above the median "BBB" and also compare favorably with the median "A", as well as institutional strengths and policy credibility supported by its EU and eurozone membership.

These advantages are balanced by public and private sector debt levels that still remain high, vulnerabilities in the financial sector, and the context of regional political tensions related to the division of the island.

The rating agency refers to projected fiscal surpluses, noting that the general government balance will remain in surplus over the next two years, despite some balance reduction measures to address the cost-of-living crisis, such as adjusting the public sector wage indexation mechanism from half to two-thirds of last year's inflation rate (expected impact of 0.1% of GDP this year and 0.3% of GDP next year).

It is estimated that the budget surplus will fall from 2.1% of GDP last year to 1.7% this year and then remain broadly unchanged at 1.8% in 2024.

Public debt on a downward path

According to Fitch, the potential impact of the rent-for-installment plan poses a risk to public finance forecasts, with the agency noting that the framework is expected to be introduced, although the timing is uncertain. However, the conditions of the plan imply limited potential impact on public finances.

General government debt as a percentage of GDP fell sharply last year by just 15 percentage points to 86.5%, due to a surplus and double-digit nominal GDP growth. We forecast a continued, albeit slower, decline in the debt ratio to 80.9% this year and 73.2% in 2024. This is expected to keep the debt ratio significantly beyond the median BBB forecast (around 56%).

The rating agency also expects the Cypriot authorities to maintain a significant liquidity buffer and regularly issue bonds to cover, at least partially, upcoming debt amortizations. With Cypriot bond yields remaining high, it is expected that the interest rate burden will increase at a moderate pace and the average interest rate on debt will increase from 1.7% in 2022 to 2.1% in 2024.

Growth slowdown

In relation to macroeconomic resilience, Fitch expects growth to slow down. The Cypriot economy grew strongly in 2022, with real GDP growing by 5.6%, despite rising commodity prices and the impact of sanctions on Russia in the context of strong interconnections between the Cypriot and Russian economies.

"We expect growth to slow to 2.5% this year (from 2.1% in our March review) as domestic demand is constrained by rising interest rates and high prices continue to affect real incomes. Real GDP growth for the full year will be 2.5%. Growth will increase to 2.8% in 2024," Fitch noted.

The current account (CAD) deficit widened to 9.1% of GDP in 2022 as a result of high imported oil prices and strong domestic demand, with CAD expecting to narrow to 5.8% of GDP by 2024 (median forecast "BBB": 0.3%), in the context of lower commodity prices.

External balance sheets are affected by assets and liabilities recorded for special purpose entities (SPEs) domiciled in Cyprus but have little to do with the Cypriot economy.

Excluding SPEs, the net international investment position remains negative, albeit on a gradually improving trajectory (-40.9% of GDP at the end of 2022, compared with -44.8% a year earlier).

Cyprus is a net external creditor (excluding SPEs) based on Central Bank of Cyprus data.

Improving the quality of bank assets

Asset quality in the Cypriot banking sector continued to improve, with the non-performing loan (NPL) ratio falling to 9.3% in March, from 11.4% a year earlier, according to Fitch.

Fitch notes that the share of Stage 2 loans has remained stable since the beginning of the year, at 12%, suggesting that the risk of a large inflow of new NPLs has not yet materialised.

"The solvency of the banking sector has improved, driven by increased profitability in a higher interest rate environment, with the Tier 1 Common Equity ratio rising to 17.7% by the end of 2022, from 17.1% a year earlier," Fitch noted.

ESG – Governance

Regarding the ESG sector, Cyprus has an ESG relevance score (RS) of '5[+]' for both political stability and rights as well as the rule of law, institutional and regulatory quality and corruption control.

These scores reflect the high weight of the World Bank's Governance Indicators (WBGI) in the rating model.

Cyprus has a high WBGI rating of 70.3, reflecting its recent track record of stable and peaceful political transitions, established rights to participate in the political process, strong institutional capacity, effective rule of law and low level of corruption.

Rating sensitivities

Factors that could, individually or collectively, lead to a negative assessment/downgrade action are public finances and external economic factors.

An upward trend in government debt/GDP, for example, due to weak growth, structural fiscal loosening or the implementation of contingent liabilities by the financial sector, as well as a further significant deterioration in external finances arising, for example, from adverse macroeconomic developments in major trading partners or renewed energy price volatility may be negatively affected.

Factors that could, individually or collectively, lead to action/upgrading of a positive rating are macroeconomic/structural.

They relate in particular to further progress in addressing legacy vulnerabilities in the financial sector, including improvements in asset quality in the banking sector and reducing private sector debt, consistent with increasing the resilience of the economy and enhancing credit provision to the private sector.

Greater confidence in a sustained reduction in public debt over the medium term, as well as reduced vulnerability to external shocks, for example, stemming from the ongoing diversification of economic activity and the reduction in the current account deficit can also have a positive effect.

Source:Stockwatch

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today