Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος-Μάιος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023.

Κατά τον Μάιο 2023, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.747, σημειώνοντας αύξηση 29,3% σε σχέση με 3.671 τον Μάιο 2022. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 34,9% στις 3.888 από 2.882 τον Μάιο 2022.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 24,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 και έφτασε τις 17.927, σε σύγκριση με 14.353 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 25,4% και έφτασαν τις 14.434, σε σύγκριση με 11.513 την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 6.475 ή 44,9% ήταν καινούρια και 7.959 ή 55,1% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 31,0% στα 2.634.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 115 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, από 47 την ίδια περίοδο του 2022.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 1.733 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, σε σύγκριση με 1.548 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 12,0%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 6,5% στα 1.338, τα βαριά φορτηγά κατά 45,3% στα 215, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 86,2% στους 54 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 9,6% στα 126.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 61 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, σε σύγκριση με 126 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 40,2% στις 1.373 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, σε σύγκριση με 979 την ίδια περίοδο του 2022.

Πηγή:Cystat

Registration of motor vehicles: January-May 2023

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-May 2023.

In May 2023, the total registrations of motor vehicles numbered 4.747, recording an increase of 29,3% compared to 3.671 in May 2022. Passenger saloon cars registered a rise of 34,9% to 3.888, from 2.882 in May 2022.

The main developments during the period January-May 2023 compared to the corresponding period of 2022 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 24,9% to 17.927 in January-May 2023, from 14.353 in January-May 2022.

(b) Passenger saloon cars increased to 14.434 from 11.513 in January-May 2022, recording a rise of 25,4%. Of the total passenger saloon cars, 6.475 or 44,9% were new and 7.959 or 55,1% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 31,0% to 2.634.

(c) Motor coaches and buses registered in January-May 2023 increased to 115, from 47 in the same period of 2022.

(d) Goods conveyance vehicles increased by 12,0% to 1.733 in January-May 2023, compared to 1.548 in January-May 2022. In particular, light goods vehicles increased by 6,5% to 1.338, heavy goods vehicles by 45,3% to 215, road tractors (units of trailers) by 86,2% to 54 and rental vehicles by 9,6% to 126.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-May 2023 decreased to 61 compared to 126 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc increased by 40,2% to 1.373 in January-May 2023, compared to 979 in January-May 2022.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Μάρτιος 2023 (τελικά στοιχεία) και Απρίλιος 2023 (προκαταρτικά στοιχεία)

Απρίλιος 2023, προκαταρκτικά στοιχεία 

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Απρίλιο 2023 ήταν €872,1 εκ. σε σύγκριση με €838,6 εκ. τον Απρίλιο 2022, καταγράφοντας αύξηση 4,0%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €538,1 εκ. και από τρίτες χώρες €334,0 εκ. σε σύγκριση με €538,0 εκ. και €300,6 εκ. αντίστοιχα τον Απρίλιο 2022. Οι εισαγωγές τον Απρίλιο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €78,5 εκ. έναντι €36,4 εκ. τον Απρίλιο 2022.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Απρίλιο 2023 ήταν €302,1 εκ. σε σύγκριση με €279,0 εκ. τον Απρίλιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 8,3%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €77,5 εκ. και προς τρίτες χώρες €224,6 εκ., σε σύγκριση με €85,3 εκ. και €193,7 εκ. αντίστοιχα τον Απρίλιο 2022. Οι εξαγωγές τον Απρίλιο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €102,7 εκ. έναντι €35,5 εκ. τον Απρίλιο 2022.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2023 ήταν €4.363,0 εκ. σε σύγκριση με €3.305,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2022, σημειώνοντας αύξηση 32,0%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2023 ήταν €1.251,0 εκ. σε σύγκριση με €1.126,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2022, σημειώνοντας άνοδο 11,0%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.112,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2023 σε σύγκριση με €2.178,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Μάρτιος 2023, τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.001,1 εκ. τον Μάρτιο 2023 σε σύγκριση με €979,0 εκ. τον Μάρτιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 2,3%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάρτιο 2023 ήταν €163,4 εκ. σε σύγκριση με €157,0 εκ. τον Μάρτιο 2022, καταγράφοντας αύξηση 4,1%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Μάρτιο 2023 ανήλθε σε €152,3 εκ. σε σύγκριση με €146,4 εκ. τον Μάρτιο 2022, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Μάρτιο 2023 ανήλθε στα €10,1 εκ. έναντι €9,9 εκ. τον Μάρτιο 2022.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάρτιο 2023 ήταν €210,1 εκ. σε σύγκριση με €167,4 εκ. τον Μάρτιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 25,5%.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics: March 2023 (final data) and April 2023 (provisional data)

April 2023, provisional data

Total imports of goods in April 2023 were €872,1 mn as compared to €838,6 mn in April 2022, recording an increase of 4,0%. Imports from other EU Member States were €538,1 mn and from third countries €334,0 mn, compared to €538,0 mn and €300,6 mn respectively in April 2022. Imports in April 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €78,5 mn as compared to €36,4 mn in April 2022.

Total exports of goods in April 2023 were €302,1 mn as compared to €279,0 mn in April 2022, recording an increase of 8,3%. Exports to other EU Member States were €77,5 mn and to third countries €224,6 mn, compared to €85,3 mn and €193,7 mn respectively in April 2022. Exports in April 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €102,7 mn as compared to €35,5 mn in April 2022.

Total imports of goods in January–April 2023 amounted to €4.363,0 mn as compared to €3.305,0 mn in January–April 2022, recording an increase of 32,0%. Total exports of goods in January–April 2023 were €1.251,0 mn compared to €1.126,7 mn in January–April 2022, registering an increase of 11,0%. The trade deficit was €3.112,0 mn in January–April 2023 compared to €2.178,4 mn in the corresponding period of 2022.

March 2023, final data

Total imports of goods amounted to €1.001,1 mn in March 2023 as compared to €979,0 mn in March 2022, recording an increase of 2,3%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in March 2023 were €163,4 mn as compared to €157,0 mn in March 2022, recording an increase of 4,1%. Domestic exports of industrial products in March 2023 were €152,3 mn compared to €146,4 mn in March 2022, whilst domestic exports of agricultural products in March 2023 were €10,1 mn compared to €9,9 mn in March 2022.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in March 2023 were €210,1 mn as compared to €167,4 mn in March 2022, recording an increase of 25,5%.

Source:Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Μάιος 2023

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Μάιο του 2023 μειώθηκε κατά 1.472 άτομα (-2,7%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και έφτασε τα 52.196 άτομα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, από τον Ιανουάριο του 2023. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 756 άτομα (-2,9%), από 26.003 σε 25.247 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 928 άτομα (4,8%) φθάνοντας τα 20.179 σε σχέση με 19.251 άτομα τον Μάιο του 2022.

Μείωση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες του μόνιμου προσωπικού, ενώ σε όλες τις κατηγορίες του έκτακτου προσωπικού παρατηρείται αύξηση. Οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάζονται στο μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (μείωση -3,0%) και στο έκτακτο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (αύξηση 6,3%). Το Ωρομίσθιο Προσωπικό παρουσιάζει μείωση (-19,5%).

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2023, οι κύριες μεταβολές αφορούν στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (μείωση -5,3%) και στο έκτακτο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (αύξηση 1,4%).

Πηγή:Cystat

Government employment by category: May 2023

In May 2023 total government employment decreased by 1.472 persons (-2,7%) in comparison to the corresponding month of 2022 and reached 52.196 persons. This decrease is attributed to the transfer of Hourly Paid Workers from the Ministry of Health to the State Health Services Organisation, which is included in the Broad Public Sector, as from January 2023. Permanent staff decreased by 756 persons (-2,9%), from 26.003 to 25.247 persons. Casual staff increased by 928 persons (4,8%) and reached 20.179 persons compared to 19.251 persons in May 2022.

A decrease is observed in all permanent personnel categories, whereas an increase is observed in all casual personnel categories. The main changes are observed in permanent Civil and Educational Service staff (decrease -3,0%) and in casual Civil Service staff (increase 6,3%). A decrease is observed in Hourly Paid Workers (-19,5%).

Compared to April 2023, the main changes are observed in casual Educational Service staff (decrease -5,3%) and in casual Civil Service staff (increase 1,4%).

Source:Cystat

Κενές θέσεις εργασίας: 1ο τρίμηνο 2023

O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 1 ο τρίμηνο του 2023 ανήλθε στις 12.328. Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε κατά 546 (-4,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 12.874. Σε σχέση με το 4 ο τρίμηνο του 2022 παρατηρήθηκε αύξηση 4.507 θέσεων (57,6%). 

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 1 ο τρίμηνο του 2023 ήταν 2,8%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 ήταν 1,9% και 3,2% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 1 ο τρίμηνο του 2023 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (7,1%), Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Υπηρεσιών (4,4%) και Μεταφοράς και Αποθήκευσης (3,8%).

Πηγή:Cystat

Job vacancies: 1st quarter 2023

The number of job vacancies in the 1 st quarter of 2023 reached 12.328. The number of job vacancies decreased by 546 (-4,2%) compared to the same quarter of the previous year where the number was 12.874. Compared to the 4 th quarter of 2022 the number of job vacancies increased by 4.507 (57,6%). 

The job vacancy rate in the 1 st quarter of 2023 was 2,8%, while the job vacancy rate in the previous quarter and the 1 st quarter of 2022 was 1,9% and 3,2% respectively. The largest job vacancy rates in the 1 st quarter of 2023 were observed in the Sectors of Accommodation and Food Service Activities (7,1%), Other Service Activities (4,4%) and Transportation and Storage (3,8%).

Source:Cystat

Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα: 1ο τρίμηνο 2023

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 1ο τρίμηνο του 2023 ήταν 72.730. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 66.917 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.813.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 52.020, 10.598 και 4.299 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 274 άτομα (0,4%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 120 άτομα (0,2%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 170 άτομα (3,0%), ενώ στις Τοπικές Αρχές μειώθηκε κατά 16 άτομα (-0,4%).

Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2022, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 134 άτομα (0,2%). Αύξηση απασχόλησης παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 223 άτομα (0,4%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 40 άτομα (0,7%), ενώ στις Τοπικές Αρχές η απασχόληση μειώθηκε κατά 129 άτομα (-2,9%).

Η απασχόληση στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς παρουσιάζει αύξηση 19,8% και 19,1% σε σύγκριση με το 1ο και το 4ο τρίμηνο του 2022 αντίστοιχα, η οποία οφείλεται στην μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας (Κυβέρνηση) στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΜΚΟ), από τον Ιανουάριο του 2023.

Πηγή:Cystat

Employment in the Broad Public Sector: 1st quarter 2023

Total employment in the Broad Public Sector in the 1st quarter of 2023 reached 72.730 persons. The employment in General Government was 66.917 and in the Publicly Owned Enterprises and Companies 5.813 persons.

In General Government, which consists of the Government, Non-Profit Organisations and Local Authorities, total employment reached 52.020, 10.598 and 4.299 persons respectively.

The employment in the Broad Public Sector increased by 274 persons (0,4%) compared to the same quarter of 2022. The employment in Central Government increased by 120 persons (0,2%) and in Publicly Owned Enterprises and Companies by 170 persons (3,0%), whereas in Local Authorities it decreased by 16 persons (-0,4%).

Compared to the 4th quarter of 2022, the employment in the Broad Public Sector increased by 134 persons (0,2%). Employment increased in Central Government by 223 persons (0,4%) and in Publicly Owned Enterprises and Companies by 40 persons (0,7%), whereas in Local Authorities it decreased by 129 persons (-2,9%).

The employment in the Non-profit Organisations increased by 19,8% and 19,1% compared to the 1st and 4th quarter of 2022 respectively, which is attributed to the transfer of Hourly Paid Workers from the Ministry of Health (Government) to the State Health Services Organisation (NPO), as from January 2023.

Source:Cystat

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας Υποβολής της Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου για το Φορολογικό Έτος 2022

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2023 (ΚΔΠ 183/2023) η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022 παρατείνεται μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου 2023.

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ανακοίνωση του Τμήματος ημερομηνίας 2 Μάϊου 2023, η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022 δεν έχει ακόμη αναρτηθεί στο σύστημα TAXISnet για υποβολή, ενόψει της αναμονής για ψήφιση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τροποποιητικής νομοθεσίας που διέπει την απαλλαγή αμοιβής από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία [άρθρο 8(23Α) Ν.118 (I)2002 όπως τροποποιήθηκε] με ισχύ από το φορολογικό έτος 2022.

Όταν ψηφιστεί και δημοσιευτεί η τροποποιητική νομοθεσία, το Τμήμα Φορολογίας θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές στη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022 και θα ενημερώσει, μέσω ανακοίνωσης και αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων στους χρήστες TAXISnet Άμεσης Φορολογίας, για την έναρξη υποβολής της Δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2022 είναι μεγαλύτερο από 19.500 ευρώ.

Πηγή:Τμήμα Φορολογίας

Extension of submission of Personal Income Statement for the tax year 2022 until 2 October 2023

The Tax Department informs that, based on a Decree of the Council of Ministers dated 9 June 2023 (ΚΔΠ 183/2023), the submission of the Personal Income Statement for the year 2022 is extended until 2 October 2023.

As mentioned in a previous announcement of the Department dated 2 May 2023, the Personal Income Statement for the tax year 2022 has not yet been posted on the TAXISnet system for submission, in view of the anticipation for the vote by the House of Representatives, of amending legislation governing the exemption of remuneration from first employment in the Republic [article 8(23A) of Law 118 (I)2002 as amended] with effect from the tax year 2022.

When the amending legislation is passed and published, the Department Tax will make all necessary changes to the Personal Income Statement for the tax year 2022 and will inform, through an announcement and emails to TAXISnet Direct Taxation users, for the commencement of submission of the Statement.

It is reminded that Employees, Pensioners and Self-employed whose gross Total income for the year 2022 is greater than 19.500 euros, have an obligation to submit a Personal Income Statement for the tax year 2022.

Source:Taxt Department

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today