Τριμηνιαίοι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 1ο τρίμηνο 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €329,1 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €239,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 αυξήθηκαν κατά €337,5 εκ. (+13,7%) και ανήλθαν στα €2.803,7 εκ. σε σύγκριση με €2.466,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €72,5 εκ. (+8,0%) και ανήλθαν στα €975,6 εκ. σε σύγκριση με €903,1 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €13,2 εκ. (+2,2%) και ανήλθαν στα €626,6 εκ. σε σύγκριση με €613,4 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €111,0 εκ. (+15,1%) και ανήλθαν στα €844,2 εκ. σε σύγκριση με €733,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €162,7 εκ. (+26,7%) και ανήλθαν στα €772,5 εκ. σε σύγκριση με €609,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,3 εκ. (+7,3%) και ανήλθαν στα €4,4 εκ. σε σύγκριση με €4,1 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €0,8 εκ. (+3,6%) και ανήλθε στα €23,1 εκ. σε σύγκριση με €22,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €6,1 εκ. (-12,8%) και περιορίστηκαν στα €41,4 εκ. σε σύγκριση με €47,5 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €3,7 εκ. (-2,5%) και περιορίστηκαν στα €142,5 εκ. σε σύγκριση με €146,2 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 αυξήθηκαν κατά €248,3 εκ. (+11,2%) και ανήλθαν στα €2.474,6 εκ. σε σύγκριση με €2.226,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €88,6 εκ. (+9,6%) και ανήλθαν στα €1.013,9 εκ. σε σύγκριση με €925,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €67,5 εκ. (+9,4%) και ανήλθαν στα €787,0 εκ. σε σύγκριση με €719,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €35,2 εκ. (+16,6%) και ανήλθε στα €247,1 εκ. σε σύγκριση με €211,9 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €0,5 εκ. (+2,4%) και ανήλθαν στα €21,2 εκ. σε σύγκριση με €20,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €5,3 εκ. (+3,2%) και ανήλθαν στα €168,8 εκ. σε σύγκριση με €163,5 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €59,8 εκ. (+60,3%) και ανήλθε στα €159,0 εκ. (€132,3 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €26,7 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €99,2 εκ. (€74,1 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €25,1 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Αντιθέτως, το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο μειώθηκε κατά €8,6 εκ. (-10,0%) και περιορίστηκε στα €77,6 εκ. σε σύγκριση με €86,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Πηγή:Cystat

Quarterly accounts of General Government: 1st quarter 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €329,1 mn for the period of January-March 2023, as compared to a surplus of €239,9 mn that was recorded during the period of January-March 2022.

Revenue

During the period of January-March 2023, total revenue increased by €337,5 mn (+13,7%) and amounted to €2.803,7 mn, compared to €2.466,2 mn in the corresponding period 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €72,5 mn (+8,0%) and amounted to €975,6 mn, compared to €903,1 mn in the first quarter of 2022, of which net VAT revenue increased by €13,2 mn (+2,2%) and amounted to €626,6 mn, compared to €613,4 mn in the corresponding quarter of 2022. Social contributions increased by €111,0 mn (+15,1%) and amounted to €844,2 mn, compared to €733,2 mn in the first quarter of 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €162,7 mn (+26,7%) and amounted to €772,5 mn, compared to €609,8 mn in the corresponding quarter of 2022. Capital transfers increased by €0,3 mn (+7,3%) and amounted to €4,4 mn, compared to €4,1 mn in the first quarter of 2022. Property income receivable increased by €0,8 mn (+3,6%) and amounted to €23,1 mn, compared to €22,3 mn in the corresponding quarter of 2022.

On the contrary, current transfers decreased by €6,1 mn (-12,8%) to €41,4 mn, from €47,5 mn in the first quarter of 2022. Revenue from the sale of goods and services decreased by €3,7 mn (-2,5%) to €142,5 mn, from €146,2 mn in the corresponding quarter of 2022.

Expenditure

During the period of January-March 2023, total expenditure increased by €248,3 mn (+11,2%) and amounted to €2.474,6 mn, from €2.226,3 mn in the corresponding period of 2022.

Specifically, social transfers increased by €88,6 mn (+9,6%) and amounted to €1.013,9 mn, compared to €925,3 mn in the first quarter of 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €67,5 mn (+9,4%) and amounted to €787,0 mn, compared to €719,5 mn in the corresponding quarter of 2022. Intermediate consumption increased by €35,2 mn (+16,6%) and amounted to €247,1 mn, compared to €211,9 mn in the first quarter of 2022. Subsidies increased by €0,5 mn (+2,4%) and amounted to €21,2 mn, compared to €20,7 mn in the corresponding quarter of 2022. Other current expenditure increased by €5,3 mn (+3,2%) and amounted to €168,8 mn, compared to €163,5 mn in the first quarter of 2022.

The capital account increased by €59,8 mn (+60,3%) and amounted to €159,0 mn (€132,3 mn capital formation and €26,7 mn capital transfers), compared to €99,2 mn (€74,1 mn capital formation and €25,1 mn capital transfers) in the corresponding quarter of 2022.

On the contrary, property income payable decreased by €8,6 mn (-10,0%) to €77,6 mn, from €86,2 mn in the first quarter of 2022.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Μάρτιος 2023

Κατά τον μήνα Μάρτιο 2023, ο Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έφθασε στις 196,7 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 13,7% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2022. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 15,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Μάρτιο 2023 ο δείκτης έφτασε τις 191,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 14,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2022. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς μεταλλείων και λατομείων κατά 42,0% και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 13,6%. Ο τομέας παροχής νερού και ανάκτησης υλικών σημείωσε μείωση κατά 2,5% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2022.

Πηγή:Cystat

Industrial turnover Index: March 2023

In March 2023, the industrial turnover Index reached 196,7 units (base 2015=100), recording an increase of 13,7% compared to March 2022. For the period January – March 2023, the index recorded an increase of 15,2% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for March 2023 reached 191,1 units, recording an increase of 14,1% compared to March 2022. Increases were also noted in the sectors of mining and quarrying (+42,0%) and electricity supply (+13,6%). The water supply and materials recovery sector recorded a decrease of 2,5% compared to March 2022.

Source:Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Μάρτιος 2023

Έσοδα από τον τουρισμό: Μάρτιος 2023

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάρτιο 2023 ανήλθαν σε €97,8 εκ. σε σύγκριση με €69,1 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 41,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €200,0 εκ. σε σύγκριση με €136,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 46,1%.

Ανάλυση δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Μάρτιο 2023 ανέρχεται σε €530,72 σε σύγκριση με €536,39 τον Μάρτιο 2022, σημειώνοντας μείωση 1,1%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 33,8% του συνόλου των τουριστών τον Μάρτιο 2023) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €69,58 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 12,4% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €140,89. Οι τουρίστες από την Ελλάδα (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 8,2%), ξόδεψαν €57,32 ημερησίως.

Πηγή:Cystat

Revenue from tourism: March 2023

Based on the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €97,8 mn in March 2023 compared to €69,1 mn in the corresponding month of the previous year, recording an increase of 41,5%.

For the period of January – March 2023, revenue from tourism is estimated at €200,0 mn compared to €136,9 mn in the corresponding period of 2022, recording an increase of 46,1%.

Expenditure analysis

The average expenditure per person was €530,72 in March 2023 compared to €536,39 in March 2022, recording a decrease of 1,1%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 33,8% of the total tourists in March 2023) spent on average €69,58 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 12,4% of the total tourists) spent on average €140,89. Tourists from Greece (the third largest market with 8,2%), spent on average €57,32 per day.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Μάιος 2023

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2023, έφτασε τα 10.357 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο 2023 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 13.248 άτομα. 

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2022 σημειώθηκε μείωση 229 προσώπων ή 2,2% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, του εμπορίου, των κατασκευών, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή:Cystat

Registered unemployed: May 2023

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of May 2023, reached 10.357 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for May 2023 remain at same levels in comparison to the previous month, reaching 13.248 persons.

In comparison with May 2022, a decrease of 229 persons or 2,2% was recorded, attributed mainly to the sectors of accommodation and food service activities, trade, construction, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source:Cystat

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 1ο τρίμηνο 2023

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 1o τρίμηνο του 2023, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 492.230 άτομα ή 65,6% του πληθυσμού (άνδρες 70,8%, γυναίκες 60,8%) σε σύγκριση με 474.631 άτομα (64,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 458.835 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 61,2% (άνδρες 66,4%, γυναίκες 56,4%) σε σύγκριση με 443.327 άτομα (60,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 33.394 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,8% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,3%, γυναίκες 7,3%) σε σύγκριση με 31.305 άτομα (6,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 78,6%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 83,9% και για τις γυναίκες 73,7%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 το ποσοστό ήταν 77,3% (άνδρες 83,6%, γυναίκες 71,3%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 65,6% σε σύγκριση με 63,6% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,7% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,9% και 2,4% αντίστοιχα. Για το 1 ο τρίμηνο του 2022 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,4%, Βιομηχανία 17,2% και Γεωργία 2,4%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 9,9% της συνολικής απασχόλησης ή 45.308 άτομα (άνδρες 7,4%, γυναίκες 12,5%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1 ο τρίμηνο του 2022 ήταν 10,8% (άνδρες 8,7%, γυναίκες 13,2%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,2% ή 409.471 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 12,1% (49.358 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 88,9% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 11,5% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 16,0% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 18,7%, γυναίκες 13,4%) σε σύγκριση με 17,7% (άνδρες 19,3%, γυναίκες 16,2%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 51,1% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 16,7% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 32,2% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 1 ο τρίμηνο του 2022 ήταν 50,7%, 15,0% και 34,3%.

Πηγή:Cystat

Labour Force Survey (LFS): 1st quarter 2023

According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 1st quarter of 2023 amounted to 492.230 persons or 65,6% of the population (males 70,8%, females 60,8%) in comparison to 474.631 persons (64,3%) in the corresponding quarter of 2022.

The number of employed persons was 458.835 and the employment rate 61,2% (males 66,4%, females 56,4%) in comparison to 443.327 persons (60,1%) in the corresponding quarter of 2022.

The number of unemployed persons amounted to 33.394 and the unemployment rate to 6,8% of the labour force (males 6,3%, females 7,3%) in comparison to 31.305 persons (6,6%) in the corresponding quarter of 2022.

Employment

For the age group 20-64, the employment rate was 78,6%. The rate for males was 83,9% and for females 73,7%. In the corresponding quarter of 2022, the rate was 77,3% (males 83,6%, females 71,3%). For the age group 55-64 the employment rate was 65,6% in comparison to 63,6% in the corresponding quarter of 2022.

According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (80,7%), followed by Manufacturing (16,9%) and Agriculture (2,4%). For the 1st quarter of 2022, the corresponding percentages were: Services 80,4%, Manufacturing 17,2% and Agriculture 2,4%.

The share of part-time employment to total employment was 9,9% or 45.308 persons (males 7,4%, females 12,5%). The corresponding rate for the 1st quarter of 2022 was 10,8% (males 8,7%, females 13,2%).

89,2% or 409.471 of the total employed persons were employees, of which 12,1% (49.358 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2022 employees accounted for 88,9% of total employment of which 11,5% had a temporary job.

Unemployment

For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 16,0% of the labour force of the same age group (males 18,7%, females 13,4%) in comparison to 17,7% (males 19,3%, females 16,2%) in the corresponding quarter of last year.

As far as the duration of unemployment is concerned, 51,1% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 16,7% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 32,2% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 1st quarter of 2022 were 50,7%, 15,0% and 34,3%.

Source:Cystat

Απασχόληση-Εθνικοί Λογαριασμοί: 1ο τρίμηνο 2023 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Άτομα

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 υπολογίζεται στα 458.687 άτομα, εκ των οποίων 407.787 είναι υπάλληλοι και 50.900 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, η συνολική απασχόληση για το 1ο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκε κατά 2,1% και οφείλεται κυρίως στους τομείς της Ενημέρωσης Και Επικοινωνίας (NACE J), των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), των Δραστηριοτήτων Σχετικά με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (NACE Q) και των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE Ν).

Ώρες εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 1ο τρίμηνο του 2023 υπολογίζονται στις 208.240 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στους τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), της Ενημέρωσης Και Επικοινωνίας (NACE J), των Δραστηριοτήτων Σχετικά με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (NACE Q) και των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE Ν).

Πηγή:Cystat

Employment – National Accounts: 1st quarter 2023 (provisional estimate)

Persons 

Total Employment for the 1st quarter of 2023 is estimated at 458.687 persons, of which 407.787 are employees and 50.900 are self-employed.

Compared to the corresponding quarter of 2022, total employment increased by 2,1% for the 1st quarter of 2023 and it is mainly attributed to the economic activities of Information and communication (NACE J), Accommodation and Food Services (NACE I), Human health and social work activities (NACE Q) and Administrative and Supporting Service activities (NACE Ν).

Hours worked

Actual hours worked for the 1st quarter of 2023 are estimated at 208.240 thousand; an increase of 2,8% compared to the corresponding quarter of 2022. The increase is mainly attributed to the economic activities of Accommodation and Food Services (NACE I), Information and Communication (NACE J), Human health and social work activities (NACE Q) and Administrative and Supporting Service activities (NACE Ν).

Source:Cystat

Άδειες οικοδομής: Μάρτιος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Μάρτιο 2023 ανήλθε στις 673. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €242,8 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 207,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 876 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023, εκδόθηκαν 1.816 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.951 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 6,9%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 6,9% και το συνολικό εμβαδόν κατά 6,5%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 3,2%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Building permits: March 2023

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during March 2023 stood at 673. The total value of these permits reached €242,8 million and the total area 207,9 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 876 dwelling units.

During the period January – March 2023, 1.816 building permits were issued compared to 1.951 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 6,9%. The total value of these permits increased by 6,9% and the total area by 6,5%. The number of dwelling units recorded a decrease of 3,2%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων1 των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Απρίλιο 2023. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαΐου 2023.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια καταθέσεων

 • Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 0,41%, σε σύγκριση με 0,47% τον προηγούμενο μήνα.
 • Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε μείωση στο 0,73%, σε σύγκριση με 1,12% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια δανείων

 • Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε μείωση στο 4,85%, σε σύγκριση με 5,05% τον προηγούμενο μήνα.
 • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 4,45%, σε σύγκριση με 4,67% τον προηγούμενο μήνα.
 • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε μείωση στο 5,31%, σε σύγκριση με 5,60% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε αύξηση στο 5,41%, σε σύγκριση με 5,29% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων2

Τον Απρίλιο του 2023 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα €473,9 εκ., σε σύγκριση με €922,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

 • Τα νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €18,0 εκ., σε σύγκριση με €30,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
 • Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν μείωση στα €115,4 εκ., σε σύγκριση με €199,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
 • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν μείωση στα €60,1 εκ., σε σύγκριση με €109,0 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
 • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν μείωση στα €269,3 εκ., σε σύγκριση με €571,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Βρείτε τις Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές για το 2023.

 1. Τα στοιχεία επιτοκίων καταρτίζονται ως σταθμικά μέσα επιτόκια σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2013/34, όπως τροποποιήθηκε, της ΕΚΤ.
 2. Τα ποσά νέων δανείων περιλαμβάνουν νέες συμβάσεις δανείων καθώς και συμβάσεις οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης κατά τον υπό αναφορά μήνα.

Πηγή:Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Statistics on Interest Rates applied by Monetary Financial Institutions

The Central Bank of Cyprus has released the statistics on interest rates1 applied by monetary financial institutions in Cyprus on deposits and loans of euro area residents in euro, as well as data regarding volumes (amounts) of new euro denominated loans to euro area residents for the reference month of April 2023. These statistics are included in the May 2023 edition of Monetary and Financial Statistics.

The main developments in interest rates on new deposit and loan contracts, including contracts which were renegotiated, are summarised as follows:

Deposit rates

 • The interest rate on deposits from households with an agreed maturity of up to one year recorded a decrease to 0,41%, compared with 0,47% in the previous month.
 • The corresponding interest rate on deposits from non-financial corporations registered a decrease to 0,73%, compared with 1,12% in the previous month.

Lending rates

 • The interest rate on consumer credit decreased to 4,85%, compared with 5,05% in the previous month.
 • The interest rate on loans for house purchase decreased to 4,45%, compared with 4,67% in the previous month.
 • The interest rate on loans to non-financial corporations for amounts up to €1 million decreased to 5,31%, compared with 5,60% in the previous month. The interest rate on loans to non-financial corporations for amounts over €1 million registered an increase to 5,41%, compared with 5,29% in the previous month.

Amounts of new loans2

Total new loans recorded a decrease to €473,9 million in April 2023, compared with €922,5 million in the previous month. The main categories of new loans are analysed below:

 • New loans for consumption decreased to €18,0 million, compared with €30,7 million in the previous month.
 • New loans for house purchase recorded a decrease to €115,4 million, compared with €199,5 million in the previous month.
 • New loans to non-financial corporations for amounts up to €1 million decreased to €60,1 million, compared with €109,0 million in the previous month.
 • New loans to non-financial corporations for amounts over €1 million registered a decrease to €269,3 million, compared with €571,2 million in the previous month.

Find the Monetary and Financial Statistics for 2023.

 1. Interest rates are calculated as weighted average interest rates, in accordance with the provisions of Regulation 2013/34, as amended, of the European Central Bank.
 2. Amounts of new loans include new loan contracts and contracts which were renegotiated within the reference month.

Source:Central Bank of Cyprus

Ψηφίστηκε μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για τα 130 τ.μ. πρώτης κατοικίας

Σχεδόν ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε νόμο που επιτρέπει επιβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 5% για τα πρώτα 130 τ.μ. πρώτης κατοικίας, τόσο για μονοκατοικίες όσο και για διαμερίσματα.

Συγκεκριμένα ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 5% θα αφορά τα πρώτα 130 τ.μ. πρώτης κατοικίας, τόσο για μονοκατοικίες όσο και για διαμερίσματα, μέχρι την αξία των €350.000, νοουμένου ότι η συνολική αξία της συναλλαγής δεν υπερβαίνει τα €475.000 και το συνολικό δομήσιμο εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 190 τ.μ.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης περίληψη πρόνοιας, ώστε στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (5%) να εφαρμόζεται για τα πρώτα 190 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού κατοικίας.

Προβλέπεται επίσης μεταβατική περίοδος, ώστε οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να μην εφαρμόζονται, στις περιπτώσεις που έχει εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια ή έχει υποβληθεί αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Πηγή:Economy Today

Reduced VAT on the first 130 m² of primary residence

The Plenary of the Parliament approved the law that allows the imposition of a reduced VAT rate of 5% on the first 130 square meters of a primary residence, both for detached houses and apartments.

Specifically, the reduced VAT rate of 5% will apply on the first 130 square meters of the primary residence, both for detached houses and apartments, up to the value of €350.000, provided that the total value of the transaction does not exceed €475.000 and the total buildable area does not exceed 190 square meters.

The bill also provides for a summary of provision, so that in the case of people with disabilities the reduced VAT rate (5%) will apply on the first 190 square meters of buildable area of residence.

There is also a transitional period so that the proposed arrangements do not apply in cases where planning permission has been obtained or an application for planning permission has been submitted within four months of the entry into force of the proposed law.

Source:Economy Today

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today