Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Απρίλιος 2023

Κατά τον Απρίλιο 2023, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 105.527 τόνους, σημειώνοντας μείωση 5,2% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022. Μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-46,7%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (-46,9%). Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (10,4%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (154,7%), πετρελαίου θέρμανσης (39,7%), βαρέος μαζούτ (25,0%), υγραερίου (20,6%), πετρελαίου κίνησης (4,5%) και βενζίνης (3,5%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 6,0% στους 50.724 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Απρίλιο 2023 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2023 σημείωσαν πτώση 5,6%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (52,9%), ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (-10,2%) και βενζίνης (-7,7%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Απριλίου 2023 αυξήθηκαν κατά 26,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2023, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν πτώση 5,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πήγη:Cystat

Imports, sales and stocks of petroleum products: April 2023

Annual change in sales -5,2 % In April 2023, the total sales of petroleum products amounted to 105.527 tonnes, recording a decrease of 5,2% compared to April 2022. A decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-46,7%), as well as in the sales of light fuel oil (-46,9%). On the contrary, a rise was recorded in the provisions of aviation kerosene (10,4%), as well as in the sales of kerosene (154,7%), heating gasoil (39,7%), heavy fuel oil (25,0%), liquefied petroleum gases (20,6%), road diesel (4,5%) and motor gasoline (3,5%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered an increase of 6,0% to 50.724 tonnes.

The total sales of petroleum products in April 2023 compared to March 2023 recorded a fall of 5,6%. Indicatively, the provisions of aviation kerosene increased by 52,9% while a drop was recorded in the sales of road diesel (-10,2%) and motor gasoline (-7,7%). The total stocks of petroleum products at the end of April 2023 increased by 26,3% compared to the end of the previous month.

During the period January – April 2023, the total sales of petroleum products dropped by 5,2% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες: 1ο τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης κύκλου εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (31,9%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (19,1%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (8,5%) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (1,1%).

Πηγή:Cystat

Turnover value Index of services: 1st quarter 2023

The turnover value Index during the first quarter of 2023 recorded increases in the sectors of accommodation and food service activities (31,9%), of administrative and support service activities (19,1%), of professional, scientific and technical activities (8,5%) and of information and communication (1,1%) compared to the corresponding quarter of 2022.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Απρίλιος 2023

Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Απρίλιο 2023 έφτασε στις 140,1 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2023. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 11,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 16,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τον Απρίλιο 2023 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2023 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,2% και της μεταποίησης επίσης κατά 0,2%. Στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών σημειώθηκε μείωση 0,6%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (28,9%), των μεταλλείων και λατομείων (17,9%) και της μεταποίησης (7,2%) και μείωση στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 10,2%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Απρίλιο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (18,2%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (9,1%), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (8,8%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (7,4%) και στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (5,0%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-2,0%).

Πηγή:Cystat

Index of industrial output prices: April 2023

The Index of industrial output prices for April 2023 reached 140,1 units (base 2015=100), recording an increase of 0,1% compared to March 2023. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 11,5%. For the period January-April 2023, the index showed an increase of 16,1% compared to the corresponding period of 2022.

In April 2023 compared to March 2023, the index remained stable in the sector of electricity supply, while it showed a rise in the sectors of mining and quarrying by 0,2% and manufacturing also by 0,2%. In the sector of water supply and materials recovery the index recorded a decrease of 0,6%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of electricity supply (28,9%), mining and quarrying (17,9%) and manufacturing (7,2%) and a decrease in the sector of water supply and materials recovery by 10,2%.

By division of economic activity in manufacturing, in April 2023 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of other non-metallic mineral products (18,2%), the manufacture of paper and paper products and printing (9,1%), the manufacture of food products and beverages (8,8%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (7,4%) and the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (5,0%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-2,0%).

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Απρίλιος 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €291,9 εκ. (1,0% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €296,6 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 αυξήθηκαν κατά €347,6 εκ. (+10,5%) και ανήλθαν στα €3.651,2 εκ. σε σύγκριση με €3.303,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €75,2 εκ. (+6,0%) και ανήλθαν στα €1.329,6 εκ. σε σύγκριση με €1.254,4 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €36,8 εκ. (+4,3%) και ανήλθαν στα €893,3 εκ. σε σύγκριση με €856,5 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €153,3 εκ. (+20,4%) και ανήλθαν στα €904,2 εκ. σε σύγκριση με €750,9 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €132,9 εκ. (+14,0%) και ανήλθαν στα €1.085,3 εκ. σε σύγκριση με €952,4 εκ. το 2022. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €1,6 εκ. (+5,1%) και ανήλθαν στα €32,8 εκ. σε σύγκριση με €31,2 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €33,8 εκ. (+52,6%) και ανήλθαν στα €98,0 εκ. σε σύγκριση με €64,2 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €16,0 εκ. (-72,4%) και περιορίστηκαν στα €6,1 εκ. σε σύγκριση με €22,1 εκ. το 2022.Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €33,2 εκ. (-14,5%) και περιορίστηκαν στα €195,2 εκ. σε σύγκριση με €228,4 εκ. το 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 αυξήθηκαν κατά €352,3 εκ. (+11,7%) και ανήλθαν στα €3.359,3 εκ. σε σύγκριση με €3.007,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €106,7 εκ. (+8,7%) και ανήλθαν στα €1.337,7 εκ. σε σύγκριση με €1.231,0 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €98,8 εκ. (+10,3%) και ανήλθαν στα €1.058,7 εκ. σε σύγκριση με €959,9 εκ. το 2022. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €20,4 εκ. (+6,4%) και ανήλθε στα €337,1 εκ. σε σύγκριση με €316,7 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €1,9 εκ. (+7,3%) και ανήλθαν στα €28,1 εκ. σε σύγκριση με €26,2 εκ. το 2022. Oι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €16,2 εκ. (+7,7%) και ανήλθαν στα €226,1 εκ. σε σύγκριση με €209,9 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €20,1 εκ. (+16,7%) και ανήλθαν στα €140,5 εκ. σε σύγκριση με €120,4 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €88,2 εκ. (+61,7%) και ανήλθε στα €231,1 εκ. σε σύγκριση με €142,9 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €85,1 εκ. (+82,6%) και ανήλθαν στα €188,1 εκ. σε σύγκριση με €103,0 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €3,1 εκ. (+7,8%) και ανήλθαν στα €43,0 εκ. σε σύγκριση με €39,9 εκ. το 2022.

Πηγή:Cystat

Fiscal accounts of General Government: January-April 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €291,9 mn (1,0% of GDP) for the period of January-April 2023, as compared to a surplus of €296,6 mn (1,1% of GDP) that was recorded during the period of January-April 2022.

Revenue

During the period of January-April 2023, total revenue increased by €347,6 mn (+10,5%) and amounted to €3.651,2 mn, compared to €3.303,6 mn in the corresponding period 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €75,2 mn (+6,0%) and amounted to €1.329,6 mn, compared to €1.254,4 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €36,8 mn (+4,3%) and amounted to €893,3 mn, compared to €856,5 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €153,3 mn (+20,4%) and amounted to €904,2 mn, compared to €750,9 mn in 2022. Social contributions increased by €132,9 mn (+14,0%) and amounted to €1.085,3 mn, compared to €952,4 mn in 2022. Property income increased by €1,6 mn (+5,1%) and amounted to €32,8 mn, compared to €31,2 mn in 2022. Current transfers increased by €33,8 mn (+52,6%) and amounted to €98,0 mn, compared to €64,2 mn in 2022.

On the contrary, capital transfers decreased by €16,0 mn (-72,4%) to €6,1 mn, from €22,1 mn in 2022. Revenue from the sale of goods and services decreased by €33,2 mn (-14,5%) to €195,2 mn, from €228,4 mn in 2022.

Expenditure

During the period of January-April 2023, total expenditure increased by €352,3 mn (+11,7%) and amounted to €3.359,3 mn, compared to €3.007,0 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, social benefits increased by €106,7 mn (+8,7%) and amounted to €1.337,7 mn, compared to €1.231,0 mn in 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €98,8 mn (+10,3%) and amounted to €1.058,7mn, compared to €959,9 mn in 2022. Intermediate consumption increased by €20,4 mn (+6,4%) and amounted to €337,1 mn, compared to €316,7 mn in 2022. Subsidies increased by €1,9 mn (+7,3%) and amounted to €28,1 mn, compared to €26,2 mn in 2022. Current transfers increased by €16,2 mn (+7,7%) and amounted to €226,1 mn, compared to €209,9 mn in 2022. Interest payable increased by €20,1 mn (+16,7%) and amounted to €140,5 mn, compared to €120,4 mn in 2022.

The capital account increased by €88,2 mn (+61,7%) and amounted to €231,1 mn, compared to €142,9 mn in 2022. In detail, gross capital formation increased by €85,1 mn (+82,6%) and amounted to €188,1 mn, compared to €103,0 mn in 2022 and other capital expenditure increased by €3,1 mn (+7,8%) and amounted to €43,0 mn, compared to €39,9 mn in 2022.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου 2021

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της ετήσιας έκθεσης ‘Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμοι Ι-IV)’ για το 2021, η οποία περιέχει αναλυτικά στοιχεία κατά προϊόν σε οκτώ ψηφία ανάλυσης της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριους εμπορικούς εταίρους.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών το 2021 ήταν €8.726,3 εκ. σε σύγκριση με €7.642,1 εκ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 14,2%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών το 2021 ήταν €3.387,7 εκ. σε σύγκριση με €2.746,6 εκ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 23,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €5.338,6 εκ. το 2021 σε σύγκριση με €4.895,5 εκ. το 2020.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €5.704,9 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €652,5 εκ. κατά το 2021. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €2.368,9 εκ.

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €939,4 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €425,7 εκ. κατά το 2021. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €2.022,6 εκ.

Η ετήσια έκθεση είναι διαθέσιμη δωρεάν στην πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, κάτω από το υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο, στο μέρος Εκδόσεις.

Πηγή:Cystat

Cyprus external trade statistics 2021

The Statistical Service announces the publication of the annual report ‘‘Cyprus External Trade Statistics (Volumes I-IV)’’ for 2021, which includes detailed data by product at eight-digit level of analysis of the Combined Nomenclature and by main partner countries.

Total imports of goods in 2021 amounted to €8.726,3 mn as compared to €7.642,1 mn in 2020, recording an increase of 14,2%. Total exports of goods in 2021 were €3.387,7 mn compared to €2.746,6 mn in 2020, registering an increase of 23,3%. The trade deficit was €5.338,6 mn in 2021 compared to €4.895,5 mn in 2020.

The European Union was the main source of supply of goods to Cyprus with a share of €5.704,9 mn of total imports, while imports from all other European countries totaled €652,5 mn in 2021. Imports from the rest of the world amounted to €2.368,9 mn.

Exports to the European Union accounted for €939,4 mn, while exports to all other European countries for €425,7 mn in 2021. Exports to the rest of the world amounted to €2.022,6 mn.

The annual report can be downloaded free of charge from the CYSTAT Portal, under the subtheme External Trade in section Publications.

Source:Cystat

Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί: 1ο τρίμηνο 2023

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 3,4%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων", "Μεταφορά και Αποθήκευση", "Ενημέρωση και Επικοινωνία" και "Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες".

Πηγή:Cystat

Quarterly national accounts: 1st quarter 2023

The GDP growth rate in real terms during the first quarter of 2023 is positive and it is estimated at 3,4% over the corresponding quarter of 2022. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 3,4%.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Transportation and Storage", "Information and Communication" and "Financial and insurance Activities".

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Απρίλιος 2023

Ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε τον Απρίλιο 2023 κατά 11,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 8,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Turnover Index of retail trade except of motor vehicles: April 2023

The turnover value Index of retail trade for April 2023 increased by 11,2% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the turnover volume Index of retail trade increased by 8,0% compared to the corresponding month of the previous year.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ): Μάιος 2023

Ο Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Μάιο 2023 αυξήθηκε κατά 0,33 μονάδες και έφτασε στις 114,72 μονάδες σε σύγκριση με 114,39 μονάδες τον Απρίλιο 2023. Ο πληθωρισμός τον Μάιο 2023 αυξήθηκε με ρυθμό 3,0%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 5,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάιο του 2022 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 8,3% ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό -14,0%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 3,5%.

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2022, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,4%), ενώ στην κατηγορία Μεταφορές (-5,2%) παρατηρήθηκε η μεγαλύτερή αρνητική μεταβολή. 

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,5%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (11,8%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,5%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2023 σε σχέση με τον Μάιο του 2022 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,76) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,72), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδρασή είχαν οι Μεταφορές (-0,96). 

Η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,35) είχε τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2023 σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου του 2022 είχαν τα Πετρελαιοειδή (-1,67).

Τέλος, τα Φρέσκα φρούτα (0,48) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

Consumer price index (CPI): May 2023

In May 2023, the Consumer Price Index increased by 0,33 units and reached 114,72 units compared to 114,39 units in April 2023. In May 2023, the inflation increased by 3,0%. 

For the period January-May 2023, the CPI increased by 5,2% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest positive change when compared to the index of May 2022 was recorded in Electricity (8,3%), whereas the largest negative change was recorded in Petroleum products (-14,0%). In comparison to the index of the previous month, the largest change was monitored in Agricultural goods (3,5%).

Analysis of percentage changes

Compared to May 2022, the largest positive change was monitored in the category Food and Non-Alcoholic Beverages (8,4%), whereas the largest negative change was recorded in the category Transport (-5,2%).

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (1,5%). 

For the period January–May 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (11,8%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (8,5%). 

Analysis of effects in units

Compared to the Index of May 2022, the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (1,76) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (0,72) had the largest positive effect on the change of the CPI, whereas the category Transport (-0,96) had the largest negative effect.

The category Food and Non-Alcoholic Beverages (0,35) had the largest positive effect on the change of the CPI compared to the previous month. 

Petroleum products (-1,67) had the most notable effect on the change of the CPI of May 2023 compared to May 2022. 

Finally, Fresh fruit (0,48) had the largest positive effect on the change of the CPI of May 2023 compared to the previous month.

Source:Cystat

Εγκρίθηκε νόμος που απλοποιεί τη διαδικασία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Η Ολομέλεια της Βουλής, ψήφισε ομόφωνα τροποποίηση του νόμου περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών με βάση πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, ώστε να μην απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις οροφές υφιστάμενης οικοδομής, αφού θεωρούνταν προσαρτήματα σε οικοδομή.  Εξαίρεση θεωρούνται οι οικοδομές, οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες ή αρχαία μνημεία και εμπίπτουν σε ελεγχόμενη περιοχή με βάση τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο ή σε ζώνη προστασίας αρχαιολογικού χώρου ή σε ειδική ζώνη αερολιμένα.

Πηγή:Sigmalive

Law for simplification of procedures to install photovoltaics voted by House Plenum

The Plenary of the Parliament voted unanimously to amend the Law on Road and Building Regulations based on a law proposal of the Parliamentary Energy Committee, so that a building permit is not required for the installation of photovoltaics on the roofs of existing buildings, since they were considered annexes to it. Exceptions are considered buildings, which have been declared as protected or ancient monuments and fall into a controlled area based on the Antiquities Law or in an archaeological site protection zone or in a special airport zone.

Source:Sigmalive

Σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις η έκτακτη εισφορά για την άμυνα από ενοίκια

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε νόμο που επιτρέπει την καταβολή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από ενοίκια σε δύο δόσεις, αντί για μηνιαία πληρωμή.

Με την εν λόγω τροποποίηση, η έκτακτη αμυντική εισφορά που παρακρατείται από τα ενοίκια θα μπορεί να καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις αντί για την προηγούμενη μηνιαία πληρωμή.

Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε από την αναγνώριση του γεγονότος ότι η υποχρέωση παρακράτησης και καταβολής της εισφοράς κάθε μήνα στο Τμήμα Φορολογίας δημιουργούσε επιπλέον διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Με την απλοποίηση της διαδικασίας καταβολής σε εξαμηνιαίες δόσεις, επιδιώκεται η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και η διευκόλυνση της τήρησης των υποχρεώσεων πληρωμής.

Πηγή:Stockwatch

Special Defense Contribution from rental income in two 6-month instalments

The Plenum of Parliament approved a law allowing the payment of the special rent defense levy in two instalments, instead of monthly payments.

With this amendment, the special defense levy deducted from rents could be paid in two 6-monthly instalments instead of monthly payments.

This initiative arose from the recognition of the fact that the obligation to withhold and pay the contribution every month to the Tax Department created additional administrative costs for businesses. By simplifying the procedure for payment in two 6-monthly instalments, the aim is to reduce the administrative burden for businesses and facilitate compliance with payment obligations.

Source:Stockwatch

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today