Δείκτης κύκλου εργασιών στις μεταφορές και αποθήκευση: 1ο τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης κύκλου εργασιών στις μεταφορές και αποθήκευση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 έφτασε στις 126,7 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 29,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, αυξήσεις σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές κατά 387,9%, οι χερσαίες μεταφορές κατά 22,7%, οι πλωτές μεταφορές κατά 19,4%, η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες κατά 18,6% και οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες κατά 12,1%.

Πηγή:Cystat

Turnover value Index of transport and storage: 1st quarter 2023

The turnover value Index of transport and storage for the first quarter of 2023 reached 126,7 units (base year 2015=100), recording an increase of 29,1% compared to the corresponding quarter of 2022.

By economic activity, increases relative to the first quarter of the previous year were observed in air transport by 387,9%, in land transport by 22,7%, in water transport by 19,4%, in warehousing and support activities for transportation by 18,6% and in postal and courier activities by 12,1%.

Source:Cystat

ΕΕ: Βελτίωση στις ανισορροπίες Κύπρου

Η Κύπρος αντιμετωπίζει ανισορροπίες μετά από υπερβολικές ανισορροπίες το 2022 καθώς οι ευπάθειες που σχετίζονται με το ιδιωτικό, το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος έχουν συνολικά μειωθεί αλλά παραμένει μια ανησυχία.

Σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ, τα υψηλά χρέη συμπεριλαμβανομένων των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν μειωθεί σημαντικά και αναμένεται να συνεχίσουν να μειώνονται, ενώ το πρόβλημα που παραμένει είναι τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Το ιδιωτικό χρέος μειώνεται από το 2015, εκτός από το 2020 εν μέσω της κρίσης του COVID-19, και αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται φέτος και το επόμενο έτος, υποστηριζόμενο από την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ.

Ωστόσο, επισημαίνεται, τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην εξυπηρέτηση του χρέους, καθώς επικρατούν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Τα αποθέματα ιδιωτικού και εξωτερικού χρέους επηρεάζονται από την παρουσία οντοτήτων ειδικού σκοπού στην Κύπρο, οι οποίες ανεβάζουν τα επίπεδα αλλά ενέχουν περιορισμένους κινδύνους για την οικονομία.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που κατέχουν οι τράπεζες έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη στις πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, τις διαγραφές, τις αποπληρωμές μετρητών και τις ανταλλαγές χρέους προς περιουσιακά στοιχεία.

Το δημόσιο χρέος μειώνεται σταθερά. Υποχώρησε κάτω από το προ πανδημίας επίπεδό του και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το 2023 και το 2024.

Παρά την ανάκαμψη στον τουρισμό, το μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε το 2022, αντανακλώντας την ισχυρή εγχώρια ζήτηση καθώς και τις υψηλές τιμές ενέργειας. Αναμένεται να μειωθεί κάπως φέτος και του χρόνου αλλά θα παραμείνει μεγάλο.

Η πολιτική απάντηση ήταν ευνοϊκή

Όπως αναφέρεται, πολλά μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση της οικονομίας, να στηρίξουν την ανάπτυξη των εξαγωγών και να μετριάσουν την υπερβολική εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου. Ως μέρος του RRP, στα μέσα του 2022 εγκρίθηκε μια δέσμη τροποποιητικών νόμων για τις εταιρείες που αποκτούν πιστώσεις και τους φορείς παροχής πιστώσεων, βελτιώνοντας το εργασιακό τους περιβάλλον και υποστηρίζοντας τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Μετά από πολλές παρατάσεις, η αναστολή των εκποιήσεων έληξε αυτόν το Φεβρουάριο. Τονίζεται ότι ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εκποιήσεων είναι το κλειδί για να ενθαρρύνει τους δανειολήπτες να συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωση δανείων, να μειώσει περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην οικονομία, συμβάλλοντας στη μείωση του ιδιωτικού χρέους και ενισχύοντας την πειθαρχία στις πληρωμές.

Πηγή: Stockwatch

EU: Cyprus imbalances are improved  

Cyprus is still experiencing imbalances following excessive imbalances in 2022 as vulnerabilities related to private, public and external debt have overall diminished but remain a concern.

According to the EU report, high debts including non-performing loans have fallen significantly and are expected to continue decreasing, while current account deficits are the remaining problem.

Private debt has been declining since 2015, except in 2020 amid the COVID-19 crisis, and is expected to continue declining this year and next, supported by nominal GDP growth.

However, higher interest rates could put pressure on debt servicing, as floating rate loans prevail. Private and external debt stocks are affected by the presence of special purpose entities in Cyprus, which raise levels but pose limited risks to the economy.

Non-performing loans held by banks have decreased significantly in recent years thanks to sales of non-performing loans, write-offs, cash repayments and debt-to-asset swaps.

Public debt is steadily decreasing. It fell below its pre-pandemic level and is expected to decline further in 2023 and 2024.

Despite the recovery in tourism, the large current account deficit widened in 2022, reflecting strong domestic demand as well as high energy prices. It is expected to decline somewhat this year and next but will remain large.

The political response was favourable

Many measures included in the recovery and resilience plan are expected to help diversify the economy, support export growth and mitigate over-reliance on oil imports. As part of the RRP, a package of amending laws was adopted in mid-2022 for companies acquiring credit and credit providers, improving their working environment and supporting the reduction of non-performing loans.

After several extensions, the moratorium on foreclosures ended this February. An effective foreclosure framework is key to encouraging borrowers to engage in loan restructuring, further reducing non-performing loans in the economy, helping to reduce private debt and strengthening payment discipline.

Source: Stockwatch

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today