Άδειες οικοδομής: Φεβρουάριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθε στις 553. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €160,8 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 147,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 608 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, εκδόθηκαν 1.143 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.309 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 12,7%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 2,1% και το συνολικό εμβαδόν κατά 0,9%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 0,3%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Building permits: February 2023

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during February 2023 stood at 553. The total value of these permits reached €160,8 million and the total area 147,6 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 608 dwelling units.

During the period January – February 2023, 1.143 building permits were issued compared to 1.309 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 12,7%. The total value of these permits increased by 2,1% and the total area by 0,9%. The number of dwelling units recorded an increase of 0,3%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ: 1o τρίμηνο 2023 (προκαταρτική εκτίμηση)

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 3,4%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορές και Αποθήκευση", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία", "Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών" και "Χρηματοπιστωτικές Δραστηριότητες".

Πηγή:Cystat

GDP growth rate: 1st quarter 2023 (flash estimate)

The GDP growth rate in real terms during the first quarter of 2023 is positive and it is estimated at 3,4% over the corresponding quarter of 2022. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 3,4%.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", "Transport and Storage", "Information and Communication", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Arts, Entertainment and Recreation", "Other Service Activities" and "Financial Activities".

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Απρίλιος 2023

 Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Απρίλιο 2023 ανήλθαν σε 342.736 σε σύγκριση με 289.335 τον Απρίλιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 18,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2023, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 736.629 σε σύγκριση με 534.040 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 37,9%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Απρίλιο 2023, αφού αποτέλεσαν το 36,3% (124.455) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 9,9% (34.069), οι αφίξεις από την Πολωνία και τη Γερμανία το 6,7% (23.063 και 23.038 αντίστοιχα) και οι αφίξεις από την Ελλάδα το 6,2% (21.184).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Απρίλιο 2023 ήταν για ποσοστό 79,3% των τουριστών οι διακοπές, για 14,5% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 6,0% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Απρίλιο 2022, ποσοστό 80,2% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 14,6% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 5,2% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Απρίλιο 2023 ανήλθαν στις 135.659 σε σύγκριση με 81.062 τον Απρίλιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 67,4%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Απρίλιο 2023 ήταν η Ελλάδα με 34,0% (46.086), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,5% (11.482), η Γαλλία με 4,2% (5.664), η Ιταλία με 3,7% (4.962) και η Ουγγαρία με 3,6% (4.886).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Απρίλιο 2023 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 70,7%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 20,1%, οι σπουδές ποσοστό 7,2% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 2,1%.

Πηγή:Cystat

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: April 2023

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 342.736 in April 2023 compared to 289.335 in April 2022, recording an increase of 18,5%.

For the period of January – April 2023, arrivals of tourists totaled 736.629 compared to 534.040 in the corresponding period of 2022, recording an increase of 37,9%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for April 2023, with a share of 36,3% (124.455) of total arrivals, followed by Israel with 9,9% (34.069), Poland and Germany with 6,7% (23.063 and 23.038 respectively) and Greece 6,2% (21.184).

For a percentage of 79,3% of tourists, the purpose of their trip in April 2023 was holidays, for 14,5% visit to friends and relatives and for 6,0% business. Respectively, in April 2022, 80,2% of tourists visited Cyprus for holidays, 14,6% visited friends or relatives and 5,2% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 135.659 residents of Cyprus returned from a trip abroad in April 2023 compared to 81.062 in the corresponding month last year, recording an increase of 67,4%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in April 2023 were Greece with a share of 34,0% (46.086), the United Kingdom with 8,5% (11.482), France with 4,2% (5.664), Italy with 3,7% (4.962) and Hungary with 3,6% (4.886).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in April 2023 was mainly holidays, with a percentage of 70,7%, whilst business reasons held a percentage of 20,1%, studies 7,2% and other reasons 2,1%.

Source:Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Απρίλιος 2023

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2023 αυξήθηκε κατά 3,9% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,9%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2023, σημειώθηκε αύξηση 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2022, οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (6,9%), Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού (6,7%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,5%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές. 

Σε σχέση με τον Μάρτιο 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (4,2%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (14,0%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,5%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (8,2%).

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2022 παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (5,8%) και Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (5,7%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Ενέργεια (-2,9%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή.

Πηγή:Cystat

 

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): April 2023

The HICP rose by 3,9% between April 2022 and April 2023, and by 0,9% in the month between March 2023 and April 2023. For the period January - April 2023 the HICP rose by 5,9% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to April 2022, the largest changes were noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (6,9%), Furnishings, Household Equipment and Routine Maintenance of the House (6,7%) and Restaurants and Hotels (6,5%). 

Compared to March 2023, the largest change was recorded in category Clothing and Footwear (4,2%). 

For the period January - April 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (14,0%), Food and Non-Alcoholic Beverages (8,5%) and Restaurants and Hotels (8,2%).

As regards the economic origin, the largest changes when compared to the index of April 2022 were recorded in Food and Non-Alcoholic Beverages (5,8%) and Non energy industrial goods (5,7%). When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in category Energy (-2,9%).

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Απρίλιος 2023

Ο Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Απρίλιο 2023 ανήλθε στις 135,59 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,23% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 2,18%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (23,09%), στα προϊόντα ορυκτών (12,05%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (3,12%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (2,73%). Μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (9,82%).

Πηγή:Cystat

Price Index of construction materials: April 2023

The price Index of construction materials for April 2023 reached 135,59 units (base year 2015=100), recording a decrease of 0,23% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 2,18%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (23,09%), mineral products (12,05%), electromechanical products (3,12%) and products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (2,73%). Α decrease was recorded in metallic products (9,82%).

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today