Νέα μορφή Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.)

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι η μορφή του Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) για όσους εγγράφονται στο Mητρώο του Τμήματος Φορολογίας από τις 27 Μαρτίου 2023 έχει αλλάξει.

Η νέα μορφή του Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας αποτελείται από:

· Εννιά (9) χαρακτήρες από τους οποίους οι οκτώ (8) πρώτοι χαρακτήρες είναι αριθμητικοί και ο τελευταίος είναι λατινικό (αγγλικό) γράμμα, ως ο αλφαβητικός χαρακτήρας ελέγχου.

ΟΛΟΙ οι νέοι Αριθμοί Φορολογικής Ταυτότητας αρχίζουν με τον αριθμό έξι (6), π.χ. 60000000Α

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η νέα μορφή του Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας είναι ένας τυχαίος αριθμός με ένα χαρακτήρα ελέγχου στο τέλος και σε καμία περίπτωση δεν περιέχει οποιοδήποτε αναγνωριστικό στοιχείο (π.χ. αριθμό δελτίου ταυτότητας ή αριθμό εγγραφής εταιρείας (ΗΕ)) σε σχέση με τον χρήστη.

Πηγή:Τμήμα Φορολογίας

New format of the Tax Identification Number (T.I.N.)

The Cyprus Tax Department would like to inform that the format of the Tax Identification Number (T.I.N.) assigned to new registrations in the Cyprus Tax Department's Registry from 27 March 2023 onwards has been changed.

The new Τ.Ι.Ν. format consist of:

• Nine (9) characters, with the first eight (8) being numeric and the last being a Latin letter (English), as the alphabetic control character.

ALL new T.I.N.s start with the number six (6), for example: 60000000A

It is important to note that the new T.I.N. format is a random number with a control character at the end, and does not contain any identifying elements (such as an ID number or Company Registration number) related to the user.

Source:Taxt Department

Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Φεβρουάριος 2023

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023, ο Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έφθασε στις 169,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 16,4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2022. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 17,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Industrial turnover Index: February 2023

In February 2023, the industrial turnover Index reached 169,6 units (base 2015=100), recording an increase of 16,4% compared to February 2022. For the period January-February 2023, the index recorded an increase of 17,0% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Φεβρουάριος 2023

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθαν σε €56,6 εκ. σε σύγκριση με €39,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 42,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €102,2 εκ. σε σύγκριση με €67,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 50,7%.

Ανάλυση δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Φεβρουάριο 2023 ανέρχεται σε €475,39 σε σύγκριση με €550,10 τον Φεβρουάριο 2022, σημειώνοντας μείωση 13,6%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 27,2% του συνόλου των τουριστών τον Φεβρουάριο 2023) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €62,35 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 12,8% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €103,51. Οι τουρίστες από την Ελλάδα (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 12,6%), ξόδεψαν €47,34 ημερησίως.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή και για την ημερήσια δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πηγή:Cystat

Revenue from tourism: February 2023

Based on the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €56,6 mn in February 2023 compared to €39,6 mn in the corresponding month of the previous year, recording an increase of 42,9%.

For the period of January – February 2023, revenue from tourism is estimated at €102,2 mn compared to €67,8 mn in the corresponding period of 2022, recording an increase of 50,7%.

Expenditure analysis

The average expenditure per person was €475,39 in February 2023 compared to €550,10 in February 2022, recording a decrease of 13,6%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 27,2% of the total tourists in February 2023) spent on average €62,35 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 12,8% of the total tourists) spent on average €103,51. Tourists from Greece (the third largest market with 12,6%), spent on average €47,34 per day.

Detailed statistics on the average expenditure of tourists per person and per day by country of usual residence are presented in the following table.

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος-Απρίλιος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023.

Κατά τον Απρίλιο 2023, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.987, σημειώνοντας αύξηση 6,3% σε σχέση με 2.810 τον Απρίλιο 2022. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 1,5% στις 2.282 από 2.249 τον Απρίλιο 2022.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 23,4% την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 και έφτασε τις 13.180, σε σύγκριση με 10.682 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 22,2% και έφτασαν τις 10.546, σε σύγκριση με 8.631 την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 4.784 ή 45,4% ήταν καινούρια και 5.762 ή 54,6% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 25,3% στα 1.717.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 68 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, από 44 την ίδια περίοδο του 2022.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 1.332 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, σε σύγκριση με 1.119 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 19,0%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 16,6% στα 1.044, τα βαριά φορτηγά κατά 51,4% στα 165 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 85,0% στους 37, ενώ τα οχήματα ενοικίασης μειώθηκαν κατά 9,5% στα 86.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 35 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, σε σύγκριση με 106 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 54,8% στις 1.031 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, σε σύγκριση με 666 την ίδια περίοδο του 2022.

Πηγή:Cystat

Registration of motor vehicles: January-April 2023

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-April 2023.

In April 2023, the total registrations of motor vehicles numbered 2.987, recording an increase of 6,3% compared to 2.810 in April 2022. Passenger saloon cars registered a rise of 1,5% to 2.282, from 2.249 in April 2022.

The main developments during the period January-April 2023 compared to the corresponding period of 2022 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 23,4% to 13.180 in January-April 2023, from 10.682 in January-April 2022.

(b) Passenger saloon cars increased to 10.546 from 8.631 in January-April 2022, recording a rise of 22,2%. Of the total passenger saloon cars, 4.784 or 45,4% were new and 5.762 or 54,6% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 25,3% to 1.717.

(c) Motor coaches and buses registered in January-April 2023 increased to 68, from 44 in the same period of 2022.

(d) Goods conveyance vehicles increased by 19,0% to 1.332 in January-April 2023, compared to 1.119 in January-April 2022. In particular, light goods vehicles increased by 16,6% to 1.044, heavy goods vehicles by 51,4% to 165 and road tractors (units of trailers) by 85,0% to 37, while rental vehicles decreased by 9,5% to 86.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-April 2023 decreased to 35 compared to 106 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc increased by 54,8% to 1.031 in January-April 2023, compared to 666 in January-April 2022.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Φεβρουάριος 2023 (τελικά στοιχεία) και Μάρτιος 2023 (προκαταρτικά στοιχεία)

Μάρτιος 2023, προκαταρκτικά στοιχεία

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Μάρτιο 2023 ήταν €993,8 εκ. σε σύγκριση με €979,0 εκ. τον Μάρτιο 2022, καταγράφοντας αύξηση 1,5%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €618,7 εκ. και από τρίτες χώρες €375,1 εκ. σε σύγκριση με €599,4 εκ. και €379,6 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2022. Οι εισαγωγές τον Μάρτιο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €46,1 εκ. έναντι €159,0 εκ. τον Μάρτιο 2022.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάρτιο 2023 ήταν €340,7 εκ. σε σύγκριση με €324,4 εκ. τον Μάρτιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 5,0%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €76,2 εκ. και προς τρίτες χώρες €264,5 εκ., σε σύγκριση με €100,4 εκ. και €224,0 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2022. Οι εξαγωγές τον Μάρτιο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €107,8 εκ. έναντι €83,6 εκ. τον Μάρτιο 2022.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2023 ήταν €3.483,6 εκ. σε σύγκριση με €2.466,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2022, σημειώνοντας αύξηση 41,2%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2023 ήταν €916,2 εκ. σε σύγκριση με €847,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2022, σημειώνοντας άνοδο 8,1%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.567,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2023 σε σύγκριση με €1.618,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Φεβρουάριος 2023, τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €777,8 εκ. τον Φεβρουάριο 2023 σε σύγκριση με €736,3 εκ. τον Φεβρουάριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 5,6%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2023 ήταν €122,0 εκ. σε σύγκριση με €152,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2022, καταγράφοντας μείωση 19,7%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε €114,2 εκ. σε σύγκριση με €142,8 εκ. τον Φεβρουάριο 2022, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθε στα €7,2 εκ. έναντι €8,1 εκ. τον Φεβρουάριο 2022.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2023 ήταν €137,9 εκ. σε σύγκριση με €148,8 εκ. τον Φεβρουάριο 2022, σημειώνοντας μείωση 7,3%.

Source:Cystat

Foreign trade statistics: February 2023 (final data) and March 2023 (provisional data)

March 2023, provisional data

Total imports of goods in March 2023 were €993,8 mn as compared to €979,0 mn in March 2022, recording an increase of 1,5%. Imports from other EU Member States were €618,7 mn and from third countries €375,1 mn, compared to €599,4 mn and €379,6 mn respectively in March 2022. Imports in March 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €46,1 mn as compared to €159,0 mn in March 2022.

Total exports of goods in March 2023 were €340,7 mn as compared to €324,4 mn in March 2022, recording an increase of 5,0%. Exports to other EU Member States were €76,2 mn and to third countries €264,5 mn, compared to €100,4 mn and €224,0 mn respectively in March 2022. Exports in March 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €107,8 mn as compared to €83,6 mn in March 2022.

Total imports of goods in January–March 2023 amounted to €3.483,6 mn as compared to €2.466,4 mn in January–March 2022, recording an increase of 41,2%. Total exports of goods in January–March 2023 were €916,2 mn compared to €847,7 mn in January–March 2022, registering an increase of 8,1%. The trade deficit was €2.567,5 mn in January–March 2023 compared to €1.618,7 mn in the corresponding period of 2022.

February 2023, final data

Total imports of goods amounted to €777,8 mn in February 2023 as compared to €736,3 mn in February 2022, recording an increase of 5,6%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in February 2023 were €122,0 mn as compared to €152,0 mn in February 2022, recording a decrease of 19,7%. Domestic exports of industrial products in February 2023 were €114,2 mn compared to €142,8 mn in February 2022, whilst domestic exports of agricultural products in February 2023 were €7,2 mn compared to €8,1 mn in February 2022.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in February 2023 were €137,9 mn as compared to €148,8 mn in February 2022, recording a decrease of 7,3%.

Source:Cystat

Οδικές μεταφορές φορτίου: 4ο τρίμηνο 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 23,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 21,6%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 39,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 28,5%.

Πηγή:Cystat

Road freight transport: 4th quarter 2022

The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the fourth quarter of 2022.

During the period October-December 2022, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 23,8% compared to the corresponding period of 2021, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 21,6%.

During the period January-December 2022, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 39,3% compared to the corresponding period of 2021, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 28,5%.

Source:Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Απρίλιος 2023

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Απρίλιο του 2023 μειώθηκε κατά 1.432 άτομα (-2,7%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και έφτασε τα 52.498 άτομα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, από τον Ιανουάριο του 2023. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 719 άτομα (-2,8%), από 26.032 σε 25.313 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 893 άτομα (4,6%) φθάνοντας τα 20.449 σε σχέση με 19.556 άτομα τον Απρίλιο του 2022.

Μείωση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες του μόνιμου προσωπικού, ενώ σε όλες τις κατηγορίες του έκτακτου προσωπικού παρατηρείται αύξηση. Οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάζονται στο μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (μείωση -2,9%) και στο έκτακτο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (αύξηση 5,6%). Το Ωρομίσθιο Προσωπικό παρουσιάζει μείωση (-19,3%).

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2023, η απασχόληση στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,8%. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο έκτακτο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (2,9%).

Πηγή:Cystat

Government employment by category: April 2023

In April 2023 total government employment decreased by 1.432 persons (-2,7%) in comparison to the corresponding month of 2022 and reached 52.498 persons. This decrease is attributed to the transfer of Hourly Paid Workers from the Ministry of Health to the State Health Services Organisation, which is included in the Broad Public Sector, as from January 2023. Permanent staff decreased by 719 persons (-2,8%), from 26.032 to 25.313 persons. Casual staff increased by 893 persons (4,6%) and reached 20.449 persons compared to 19.556 persons in April 2022.

A decrease is observed in all permanent personnel categories, whereas an increase is observed in all casual personnel categories. The main changes are observed in permanent Civil and Educational Service staff (decrease -2,9%) and in casual Civil Service staff (increase 5,6%). A decrease is observed in Hourly Paid Workers (-19,3%).

Compared to March 2023, total government employment increased by 0,8%. The largest increase is observed in casual staff of the Security Forces (2,9%).

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today