Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022 (Ψήφιση Τροποποιητικού Νόμου [άρθρο 8(23A)] και καθυστέρηση έναρξης ημερομηνίας υποβολής)

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, ενόψει της αναμονής για ψήφιση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τροποποιητικής νομοθεσίας που διέπει την απαλλαγή αμοιβής από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία [άρθρο 8(23Α) Ν.118 (I)2002 όπως τροποποιήθηκε] με ισχύ από το φορολογικό έτος 2022, η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022 δεν μπορεί να αναρτηθεί στο σύστημα TAXISnet, πριν την ψήφιση και δημοσίευση της τροποποιητικής νομοθεσίας.

Αφότου ψηφιστεί και δημοσιευτεί η τροποποιητική νομοθεσία, το Τμήμα Φορολογίας θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές στη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022 και θα ενημερώσει, μέσω ανακοίνωσης και αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων στους χρήστες TAXISnet Άμεσης Φορολογίας, για την έναρξη υποβολής της Δήλωσης.

Πηγή:Τμήμα Φορολογίας

Declaration of Income for Individuals 2022 (Enactment of Amending Law [article 8(23A)] and delay of commencement of submission date)

The Tax Department would like to inform you that, in view of the waiting for the vote by the House of Representatives, of amending legislation governing the exemption of remuneration from first employment in the Republic [article 8(23A) of Law 118 (I)2002 as amended] with effect from the tax year 2022, the Declaration of Income of an Individual 2022 cannot be posted on the TAXISnet system, before the adoption and publication of the amending legislation.

Once the amending legislation has been voted and published, the Tax Department will make all necessary changes to the Declaration of Income for Individuals 2022 and will inform, through announcement and emails to TAXISnet Direct Tax users, about the commencement of the submission of the Declaration.

Source:Taxt Department

Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 4ο τρίμηνο 2022

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €92,5 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €17,7 εκ. για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €196,1 εκ. (+6,3%) και ανήλθαν στα €3.311,1 εκ. σε σύγκριση με €3.115,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €63,9 εκ. (+5,5%) και ανήλθαν στα €1.223,9 εκ. σε σύγκριση με €1.160,0 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €49,8 εκ. (+5,4%) και ανήλθαν στα €967,1 εκ. σε σύγκριση με €917,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €35,3 εκ. (+9,3%) και ανήλθε στα €414,7 εκ. σε σύγκριση με €379,4 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €1,6 εκ. (3,8%) και ανήλθαν στα €43,5 εκ. σε σύγκριση με  €41,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €43,5 εκ. (+26,3%) και ανήλθαν στα €208,9 εκ. σε σύγκριση με €165,4 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €3,5 εκ. (+1,0%) και ανήλθε στα €370,5 εκ. (€309,9 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €60,6 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €367,0 εκ. (€278,2 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €88,8 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Αντιθέτως, το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο  μειώθηκε κατά €1,5 εκ. (-1,8%) και περιορίστηκε στα €82,5 εκ. σε σύγκριση με €84,0 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €85,8 εκ. (+2,7%) και ανήλθαν στα €3.218,6 εκ. σε σύγκριση με €3.132,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €103,6 εκ. (+11,3%) και ανήλθαν στα €1.022,2 εκ. σε σύγκριση με €918,6 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €116,7 εκ. (+20,0%) και ανήλθαν στα €700,7 εκ. σε σύγκριση με €584,0 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €70,3 εκ. (+8,7%) και ανήλθαν στα  €877,0 εκ. σε σύγκριση με €806,7 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €8,1 εκ. (+0,9%) και ανήλθαν στα €871,2 εκ. σε σύγκριση με €863,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €3,6 εκ. (+3,5%) και ανήλθαν στα €106,5 εκ. σε σύγκριση με €102,9 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Τα έσοδα από παροχή  αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €61,4 εκ. (+28,2%) και ανήλθαν στα €279,3 εκ. σε σύγκριση με €217,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €160,2 εκ. (-76,3%) και περιορίστηκαν στα €49,8 εκ. σε σύγκριση με €210,0 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο μειώθηκε κατά €1,0 εκ. (-7,0%) και περιορίστηκε στα €12,6 εκ. σε σύγκριση με €13,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Πηγή:Cystat

Quarterly Accounts of General Government: 4th quarter 2022

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a deficit of €92,5 mn for the period of October-December 2022, as compared to a surplus of €17,7 mn that was recorded during the period of October-December 2021.

EXPENDITURE

During the period of October-December 2022, total expenditure increased by €196,1 mn (+6,3%) and amounted to €3.311,1 mn, from €3.115,0 mn in the corresponding period of 2021.

Specifically, social transfers increased by €63,9 mn (+5,5%) and amounted to €1.223,9 mn, compared to €1.160,0 mn in the fourth quarter of 2021. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €49,8 mn (+5,4%) and amounted to €967,1 mn, compared to €917,3 mn in the corresponding quarter of 2021. Intermediate consumption increased by €35,3 mn (+9,3%) and amounted to €414,7 mn, compared to €379,4 mn in the fourth quarter of 2021. Subsidies increased by €1,6 mn (+3,8%) and amounted to €43,5 mn, compared to €41,9 mn in the corresponding quarter of 2021. Current transfers increased by €43,5 mn (+26,3%) and amounted to €208,9 mn, compared to €165,4 mn in the fourth quarter of 2021.

The capital account increased by €3,5 mn (+1,0%) and amounted to €370,5 mn (€309,9 mn capital formation and €60,6 mn capital transfers), compared to €367,0 mn (€278,2 mn capital formation and €88,8 mn capital transfers) in the corresponding quarter of 2021.

On the contrary, property income payable decreased by €1,5 mn (-1,8%) to €82,5 mn, from €84,0 mn in the fourth quarter of 2021.

REVENUE

During the period of October-December 2022, total revenue increased by €85,8 mn (+2,7%) and amounted to €3.218,6 mn, compared to €3.132,7 mn in the corresponding period 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €103,6 mn (+11,3%) and amounted to €1.022,2 mn, compared to €918,6 mn in the fourth quarter of 2021, of which net VAT revenue increased by €116,7 mn (+20,0%) and amounted to €700,7 mn, compared to €584,0 mn in the corresponding quarter of 2021. Social contributions increased by €70,3 mn (+8,7%) and amounted to €877,0 mn, compared to €806,7 mn in the fourth quarter of 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €8,1 mn (+0,9%) and amounted to €871,2 mn, compared to €863,1 mn in the corresponding quarter of 2021. Current transfers increased by €3,6 mn (+3,5%) and amounted to €106,5 mn, compared to €102,9 mn in the fourth quarter of 2021. Revenue from the sale of goods and services increased by €61,4 mn (+28,2%) and amounted to €279,3 mn, compared to €217,9 mn in the corresponding quarter of 2021.

On the contrary, capital transfers decreased by €160,2 mn (-76,3%) to €49,8 mn, from €210,0 mn in the fourth quarter of 2021. Property income receivable decreased by €1,0 mn (-7,0%) to €12,6 mn, from €13,5 mn in the corresponding quarter of 2021.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Μάρτιος 2023

Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Μάρτιο 2023 έφτασε στις 143,1 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2023. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 16,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 18,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τον Μάρτιο 2023 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2023 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 6,0%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 4,1% και της μεταποίησης κατά 0,4%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (39,4%), των μεταλλείων και λατομείων (18,2%) και της μεταποίησης (10,1%) και μείωση στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 4,2%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Μάρτιο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (21,3%), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (12,0%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (10,6%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (8,4%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (8,4%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (7,6%).

Πηγή:Cystat

Index of industrial output prices: March 2023

The Index of industrial output prices for March 2023 reached 143,1 units (base 2015=100), recording an increase of 2,1% compared to February 2023. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 16,5%. For the period January-March 2023, the index showed an increase of 18,7% compared to the corresponding period of 2022.

In March 2023 compared to February 2023, the index remained stable in the sector of mining and quarrying while it showed a rise in the sectors of electricity supply by 6,0%, water supply and materials recovery by 4,1% and manufacturing by 0,4%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of electricity supply (39,4%), mining and quarrying (18,2%) and manufacturing (10,1%) and a decrease in the sector of water supply and materials recovery by 4,2%.

By division of economic activity in manufacturing, in March 2023 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in all economic activities. The most significant were observed in the manufacture of other non-metallic mineral products (21,3%), the manufacture of food products and beverages (12,0%), the manufacture of paper and paper products and printing (10,6%), the manufacture of rubber and plastic products (8,4%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (8,4%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (7,6%).

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Μάρτιος 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €324,1 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €239,9 εκ. (0,9% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 αυξήθηκαν κατά €253,6 εκ. (+11,4%) και ανήλθαν στα €2.479,9 εκ. σε σύγκριση με €2.226,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €75,9 εκ. (+8,2%) και ανήλθαν στα €1.001,2 εκ. σε σύγκριση με €925,3 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €67,5 εκ. (+9,4%) και ανήλθαν στα €787,0 εκ. σε σύγκριση με €719,5 εκ. το 2022. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €33,9 εκ. (+16,0%) και ανήλθε στα €245,8 εκ. σε σύγκριση με €211,9 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €12,5 εκ. (+60,4%) και ανήλθαν στα €33,2 εκ. σε σύγκριση με €20,7 εκ. το 2022. Oι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €5,3 εκ. (+3,2%) και ανήλθαν στα €168,8 εκ. σε σύγκριση με €163,5 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €67,1 εκ. (+67,6%) και ανήλθε στα €166,3 εκ. σε σύγκριση με €99,2 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €64,5 εκ. (+88,0%) και ανήλθαν στα €137,8 εκ. σε σύγκριση με €73,3 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €2,6 εκ. (+10,0%) και ανήλθαν στα €28,5 εκ. σε σύγκριση με €25,9 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €8,6 εκ. (-10,0%) και περιορίστηκαν στα €77,6 εκ. σε σύγκριση με €86,2 εκ. το 2022.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 αυξήθηκαν κατά €337,8 εκ. (+13,7%) και ανήλθαν στα €2.804,0 εκ. σε σύγκριση με €2.466,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €72,5 εκ. (+8,0%) και ανήλθαν στα €975,6 εκ. σε σύγκριση με €903,1 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €13,2 εκ. (+2,2%) και ανήλθαν στα €626,6 εκ. σε σύγκριση με €613,4 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €162,7 εκ. (+26,7%) και ανήλθαν στα €772,5 εκ. σε σύγκριση με €609,8 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €111,0 εκ. (+15,1%) και ανήλθαν στα €844,2 εκ. σε σύγκριση με €733,2 εκ. το 2022. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €0,8 εκ. (+3,6%) και ανήλθαν στα €23,1 εκ. σε σύγκριση με €22,3 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,9 εκ. (+22,0%) και ανήλθαν στα €5,0 εκ. σε σύγκριση με €4,1 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €6,4 εκ. (-13,5%) και περιορίστηκαν στα €41,1 εκ. σε σύγκριση με €47,5 εκ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €3,7 εκ. (-2,5%) και περιορίστηκαν στα €142,5 εκ. σε σύγκριση με €146,2 εκ. το 2022.

Πηγή:Cystat

Fiscal Accounts of General Government: January-March 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €324,1 mn (1,1% of GDP) for the period of January-March 2023, as compared to a surplus of €239,9 mn (0,9% of GDP) that was recorded during the period of January-March 2022.

EXPENDITURE

During the period of January-March 2023, total expenditure increased by €253,6 mn (+11,4%) and amounted to €2.479,9 mn, compared to €2.226,3 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, social benefits increased by €75,9 mn (+8,2%) and amounted to €1.001,2 mn, compared to €925,3 mn in 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €67,5 mn (+9,4%) and amounted to €787,0 mn, compared to €719,5 mn in 2022. Intermediate consumption increased by €33,9 mn (+16,0%) and amounted to €245,8 mn, compared to €211,9 mn in 2022. Subsidies increased by €12,5 mn (+60,4%) and amounted to €33,2 mn, compared to €20,7 mn in 2022. Current transfers increased by €5,3 mn (+3,2%) and amounted to €168,8 mn, compared to €163,5 mn in 2022.

The capital account increased by €67,1 mn (+67,6%) and amounted to €166,3 mn, compared to €99,2 mn in 2022. In detail, gross capital formation increased by €64,5 mn (+88,0%) and amounted to €137,8 mn, compared to €73,3 mn in 2022 and other capital expenditure increased by €2,6 mn (+10,0%) and amounted to €28,5 mn, compared to €25,9 mn in 2022.

On the contrary, interest payable decreased by €8,6 mn (-10,0%) to €77,6 mn, from €86,2 mn in 2022.

REVENUE

During the period of January-March 2023, total revenue increased by €337,8 mn (+13,7%) and amounted to €2.804,0 mn, compared to €2.466,2 mn in the corresponding period 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €72,5 mn (+8,0%) and amounted to €975,6 mn, compared to €903,1 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €13,2 mn (+2,2%) and amounted to €626,6 mn, compared to €613,4 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €162,7 mn (+26,7%) and amounted to €772,5 mn, compared to   €609,8 mn in 2022. Social contributions increased by €111,0 mn (+15,1%) and amounted to €844,2 mn, compared to €733,2 mn in 2022. Property income increased by €0,8 mn (+3,6%) and amounted to €23,1 mn, compared to €22,3 mn in 2022. Capital transfers increased by €0,9 mn (+22,0%) and amounted to €5,0 mn, compared to €4,1 mn in 2022.

On the contrary, current transfers decreased by €6,4 mn (-13,5%) to €41,1 mn, from €47,5 mn in 2022. Revenue from the sale of goods and services decreased by €3,7 mn (-2,5%) to €142,5 mn, from €146,2 mn in 2022.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Μάρτιος 2023

Ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε τον Μάρτιο 2023 κατά 10,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 6,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Turnover Index of retail trade except of motor vehicles: March 2023

The turnover value Index of retail trade for March 2023 increased by 10,9% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the turnover volume Index of retail trade increased by 6,5% compared to the corresponding month of the previous year.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Απρίλιος 2023

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Απριλίου 2023, έφτασε τα 11.284 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο 2023 μειώθηκε στα 13.203 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.427 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2022 σημειώθηκε μείωση 380 προσώπων ή 3,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 292), του εμπορίου (μείωση 190), των κατασκευών (μείωση 102), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (μείωση 88), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 47), καθώς και στη μείωση 181 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή:Cystat

Registered unemployed: April 2023

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of April 2023, reached 11.284 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for April 2023 decreased to 13.203 persons in comparison to 13.427 in the previous month. 

In comparison with April 2022, a decrease of 380 persons or 3,3% was recorded, attributed mainly to the sectors of accommodation and food service activities (a decrease of 292), trade (a decrease of 190), construction (a decrease of 102), administrative and support service activities (a decrease of 88), public administration (a decrease of 47), as well as to the decrease of 181 persons recorded as newcomers in the labour market.

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Απρίλιος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2023 αυξήθηκε κατά 0,36 μονάδες και έφτασε στις 114,39 μονάδες σε σύγκριση με 114,03 μονάδες τον Μάρτιο 2023. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο 2023 αυξήθηκε με ρυθμό 3,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2023, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 5,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2022 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 8,8% και στα Βιομηχανικά Προϊόντα με ποσοστό 7,2%, ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό -7,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσιάστηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό -5,8%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2022, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού (6,8%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (6,7%).

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (3,0%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (13,7%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,5%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2023 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,41) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,79).

Η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,33) είχε τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2023 σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου του 2022 είχαν τα Πετρελαιοειδή (-0,86).

Τέλος, ο Ηλεκτρισμός (-0,33) είχε τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

Consumer Price Index (CPI): April 2023

In April 2023, the Consumer Price Index increased by 0,36 units and reached 114,39 units compared to 114,03 units in March 2023. In April 2023, the inflation increased by 3,7%.

For the period January-April 2023, the CPI increased by 5,8% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest positive changes when compared to the index of April 2022 were recorded in Electricity (8,8%) and Industrial goods (7,2%), whereas the largest negative change was recorded in Petroleum products (-7,3%). In comparison to the index of the previous month, the largest change was monitored in Electricity (-5,8%).

Analysis of percentage changes

Compared to April 2022, the largest changes were monitored in the categories Furnishings, Household Equipment and Routine Maintenance of the House (6,8%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (6,7%). 

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Clothing and Footwear (3,0%). 

For the period January–April 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (13,7%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (8,5%).

Analysis of effects in units

Compared to the Index of April 2022, the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (1,41) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (0,79) had the largest effect on the change of the CPI.

The category Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (-0,33) had the largest negative effect on the change of the CPI compared to the previous month.

Petroleum products (-0,86) had the most notable effect on the change of the CPI of April 2023 compared to April 2022. 

Finally, Electricity (-0,33) had the largest negative effect on the change of the CPI of April 2023 compared to the previous month.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today