Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και ετήσιοι δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 2022, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2022 καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης των €570,2 εκ. ή 2,1% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €23.371,1 εκ. ή 86,5% στο ΑΕΠ.

Πηγή:Cystat

Excessive deficit procedure and annual fiscal accounts of General Government 2022

The Statistical Service hereby announces the preliminary fiscal results for 2022, which have been audited and verified within the Excessive Deficit Procedure framework of the European Commission.

The results for 2022 indicate a fiscal surplus of €570,2 mn, which corresponds to 2,1% of GDP and a fiscal debt of €23.371,1 mn, which corresponds to 86,5% of GDP.

Source:Cystat

Εθνικοί λογαριασμοί (ετήσια & τριμηνιαία) αναθεώρηση στοιχείων 2018-2022

Το  Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές για το 2022 έχει αναθεωρηθεί λόγω αναθεωρημένων στοιχείων δημόσιων οικονομικών και ισοζυγίου πληρωμών και υπολογίζεται σε €27.006,4 εκ. Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή σε τρέχουσες τιμές ανέρχεται στο 12,4%.

Πηγή:Cystat

National accounts (annual & quarterly) revised data 2018-2022

G.D.P. at current prices for the year 2022 has been revised due to revised data of public finance and balance of payments and is estimated at €27.006,4 mn. The annual change at current prices is estimated at 12,4%.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Μάρτιος 2023

Ο Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Μάρτιο 2023 ανήλθε στις 135,89 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,15% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 8,15%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (24,45%), στα προϊόντα ορυκτών (15,53%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (7,98%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (7,08%). Οριακή μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-0,82%).

Πηγή:Cystat

Price Index of construction materials: March 2023

The price Index of construction materials for March 2023 reached 135,89 units (base year 2015=100), recording a marginal decrease of 0,15% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 8,15%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (24,45%), mineral products (15,53%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (7,98%) and electromechanical products (7,08%). Α slight decrease was recorded in metallic products (-0,82%).

Source:Cystat

Εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για το έτος 2022.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) το 2022 ανήλθαν σε €11.290,0 εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (προς Κράτη Μέλη της ΕΕ και προς τρίτες χώρες) ήταν €4.189,0 εκ. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε €7.101,0 εκ. το 2022.

 • Το μερίδιο των ενδοενωσιακών εισαγωγών για το έτος 2022 ανήλθε στο 60,8% σε σύγκριση με 65,1% το 2021, ενώ το μερίδιο των εισαγωγών από τρίτες χώρες αυξήθηκε στο 39,2% σε σύγκριση με 34,9% το 2021. Οι ενδοενωσιακές εξαγωγές μειώθηκαν στο 26,0% το 2022 σε σύγκριση με 27,4% το 2021, ενώ οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες ανήλθαν στο 74,0% το 2022 σε σύγκριση με 72,6% το 2021.
 • Το μερίδιο των εξαγωγών εγχώριων προϊόντων στο σύνολο των εξαγωγών ανήλθε στο 39,6% το 2022 σε σύγκριση με 42,9% το 2021.
 • Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι στις εισαγωγές της Κύπρου για το 2022 ήταν η Ελλάδα (€2.640,9 εκ.), η Ιταλία (€1.183,9 εκ.), η Κίνα (€898,2 εκ.), το Ισραήλ (€835,9 εκ.) και η Γερμανία (€600,5 εκ.), ενώ οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι στις εξαγωγές εγχώριων προϊόντων ήταν ο Λίβανος (€287,3 εκ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (€204,8 εκ.), η Ελλάδα (€121,0 εκ.) και το Ισραήλ (€81,6 εκ.)
 • Το κύριο μερίδιο εισαγωγών για επιτόπια κατανάλωση κατά οικονομικό προορισμό καταλάμβαναν τα καταναλωτικά αγαθά με 29,2% ακολουθούμενα από τα ενδιάμεσα αγαθά και πρώτες ύλες (π.χ. δημητριακά, οικοδομικό σίδηρο) με 28,3% και τον μεταφορικό εξοπλισμό με 21,4%.
 • Τα βιομηχανικά προϊόντα μεταποιητικής προέλευσης με 38,9% αποτελούσαν το κύριο μέρος των εξαγωγών προϊόντων εγχώριας προέλευσης ακολουθούμενα από τα βιομηχανικά προϊόντα ορυκτής προέλευσης με 32,5% και τα βιομηχανικά προϊόντα γεωργικής προέλευσης με 22,6%.
 • Τα κύρια προϊόντα που εισήχθησαν στην Κύπρο κατά το έτος 2022 ήταν ορυκτά καύσιμα και λάδια (€2.626,5 εκ.), πλοία (€1.302,4 εκ.), ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, υλικά (€630,4 εκ.), αυτοκίνητα, άλλα οχήματα και εξαρτήματα (€626,0 εκ.), άλλες μηχανές, λέβητες, συσκευές και τα μέρη τους (€580,9 εκ.).
 • Τα κύρια προϊόντα εγχώριας προέλευσης που εξάχθηκαν από την Κύπρο κατά το έτος 2022 ήταν ορυκτά καύσιμα και λάδια (€455,9 εκ.), φαρμακευτικά προϊόντα (€336,5 εκ.), χαλούμι (€284,5 εκ.), απορρίμματα και θραύσματα (από χαρτί, γυαλί και μέταλλα) (€87,0 εκ.) και πατάτες (€42,4 εκ.).

Πηγή:Cystat

Foreign trade of Cyprus 2022

The Statistical Service announces the publication of detailed data on the foreign trade of Cyprus in the year 2022.

Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in 2022 amounted to €11.290,0 mn while total exports of goods (to EU Member States and to third countries) were €4.189,0 mn. The trade deficit was €7.101,0 mn in 2022.

 • The share of intra-EU imports for 2022 constituted 60,8% of the total compared to 65,1% in 2021, while extra-EU imports for 2022 constituted 39,2% compared to 34,9% in 2021. The share of intra-EU exports in 2022 was 26,0% compared to 27,4% in 2021, while extra-EU exports in 2022 constituted 74,0% compared to 72,6% in 2021.
 • The share of exports of domestic goods reached 39,6% of total exports in 2022 compared to 42,9% in 2021.
 • The main partner countries in imports for 2022 were Greece (€2.640,9 mn), Italy (€1.183,9 mn), China (€898,2 mn), Israel (€835,9 mn) and Germany (€600,5 mn), whereas the main partner countries in exports of domestic goods were Lebanon (€287,3 mn), the United Kingdom (€204,8 mn), Greece (€121,0 mn) and Israel (€81,6 mn).
 • The main share in imports for home consumption by economic destination consisted of consumer goods with 29,2%, followed by intermediate inputs (e.g. cereals, building iron) with 28,3% and transport equipment with 21,4%.
 • Industrial products of manufacturing origin with 38,9% constituted the main part of exports of domestically produced goods, followed by industrial products of mineral origin with 32,5% and industrial products of agricultural origin with 22,6%.
 • The main products imported in Cyprus in 2022 were mineral fuels and oils (€2.626,5 mn), vessels (€1.302,4 mn), electrical machinery, devices, materials (€630,4 mn), motor cars, other vehicles and parts (€626,0 mn), other machinery, boilers, appliances and their parts (€580,9 mn).
 • The main products of domestic origin exported from Cyprus in 2022 were mineral fuels and oils (€455,9 mn), pharmaceutical products (€336,5 mn), halloumi cheese (€284,5 mn), waste and scrap (of paper, glass, metal) (€87,0 mn) and potatoes (€42,4 mn).

Source:Cystat

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Φεβρουάριος 2023

O Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον μήνα Φεβρουάριο 2023 έφθασε στις 125,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2022. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, ο δείκτης παρέμεινε σταθερός σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 0,9% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2022. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στον τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+0,2%). Αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (-2,6%) και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-2,5%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2022 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (+6,7%), κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+4,8%), παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+4,4%) και παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+3,2%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-30,2%), κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-5,2%) και κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-5,0%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην ανάκτηση υλικών (+25,2%), στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+12,2%) και στα μεταλλεία και λατομεία (+10,5%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 ήταν αυτές της κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-38,2%), συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (-19,0%) και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-9,5%).

Πηγή:Cystat

Industrial production Index: February 2023

In February 2023, the industrial production Index reached 125,4 units (base 2015=100), recording an increase of 0,6% compared to February 2022. For the period January – February 2023, the index remained stable compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 0,9% compared to February 2022. An increase was also observed in the electricity supply sector (+0,2%). Negative changes were observed in the sectors of mining and quarrying (-2,6%) and water supply and materials recovery (-2,5%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to February 2022 were observed in the manufacturing of food products, beverages and tobacco products (+6,7%), machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+4,8%), refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (+4,4%) and textiles, wearing apparel and leather products (+3,2%). The most important negative changes were observed in the manufacturing of electronic, optical products and electrical equipment (-30,2%), other non-metallic mineral products (-5,2%) and the manufacturing of rubber and plastic products (-5,0%).

Comparing the rates of change for the period January – February 2023 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in materials recovery (+25,2%), manufacturing of other non-metallic mineral products (+12,2%) and mining and quarrying (+10,5%). The most significant negative changes where a decrease in production was observed compared to the period January – February 2022 were those relating to the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (-38,2%), water collection, treatment and supply (-19,0%) and electricity supply (-9,5%).

Source:Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Μάρτιος 2023

Κατά τον Μάρτιο 2023, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 111.817 τόνους, σημειώνοντας μείωση 6,7% σε σχέση με τον Μάρτιο 2022. Μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-37,8%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (-71,1%), πετρελαίου θέρμανσης (-45,5%) και υγραερίου (-39,6%). Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (22,3%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (81,6%), βαρέος μαζούτ (8,2%), πετρελαίου κίνησης (7,5%) και βενζίνης (6,7%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 5,6% στους 56.211 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2023 σημείωσαν άνοδο 3,7%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (23,8%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (19,1%) και βενζίνης (17,5%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Μαρτίου 2023 μειώθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν πτώση 5,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Imports, sales and stocks of petroleum products: March 2023

In March 2023, the total sales of petroleum products amounted to 111.817 tonnes, recording a decrease of 6,7% compared to March 2022. A decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-37,8%) as well as in the sales of kerosene (-71,1%), heating gasoil (-45,5%) and liquefied petroleum gases (-39,6%). On the contrary, a rise was recorded in the provisions of aviation kerosene (22,3%), as well as in the sales of asphalt (81,6%), heavy fuel oil (8,2%), road diesel (7,5%) and motor gasoline (6,7%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a fall of 5,6% to 56.211 tonnes.

The total sales of petroleum products in March 2023 compared to February 2023 recorded a rise of 3,7%. Indicatively, an increase was recorded in the provisions of aviation kerosene (23,8%) and in the sales of road diesel (19,1%) and motor gasoline (17,5%). The total stocks of petroleum products at the end of March 2023 fell by 6,4% compared to the end of the previous month.

During the period January – March 2023, the total sales of petroleum products dropped by 5,1% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today