Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €363,0 εκ. (1,3% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €208,3 εκ. (0,8% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €117,4 εκ. (+8,1%) και ανήλθαν στα €1.573,9 εκ. σε σύγκριση με €1.456,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €54,0 εκ. (+9,1%) και ανήλθαν στα €645,3 εκ. σε σύγκριση με €591,3 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €44,3 εκ. (+9,4%) και ανήλθαν στα €517,4 εκ. σε σύγκριση με €473,1 εκ. το 2022. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €18,5 εκ. (+13,5%) και ανήλθε στα €155,6 εκ. σε σύγκριση με €137,1 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €9,9 εκ. (+75,0%) και ανήλθαν στα €23,1 εκ. σε σύγκριση με €13,2 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €44,6 εκ. (+81,7%) και ανήλθε στα €99,2 εκ. σε σύγκριση με €54,6 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €45,0 εκ. και ανήλθαν στα €84,5 εκ. σε σύγκριση με €39,5 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €0,4 εκ. (-2,6%) και περιορίστηκαν στα €14,7 εκ. σε σύγκριση με €15,1 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €46,8 εκ. (-44,1%) και περιορίστηκαν στα €59,3 εκ. σε σύγκριση με €106,1 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €7,2 εκ. (-8,8%) και περιορίστηκαν στα €74,0 εκ. σε σύγκριση με €81,2 εκ. το 2022.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €272,1 εκ. (+16,3%) και ανήλθαν στα €1.936,9 εκ. σε σύγκριση με €1.664,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €133,4 εκ. (+24,4%) και ανήλθαν στα €678,9 εκ. σε σύγκριση με €545,5 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €108,4 εκ. (+30,1%) και ανήλθαν στα €468,3 εκ. σε σύγκριση με €359,9 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €110,9 εκ. (+23,1%) και ανήλθαν στα €591,3 εκ. σε σύγκριση με €480,4 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €27,6 εκ. (+5,5%) και ανήλθαν στα €526,8 εκ. σε σύγκριση με €499,2 εκ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €4,2 εκ. (+4,7%) και ανήλθαν στα €93,2 εκ. σε σύγκριση με €89,0 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,5 εκ. (+14,7%) και ανήλθαν στα €3,9 εκ. σε σύγκριση με €3,4 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €4,2 εκ. (-13,1%) και περιορίστηκαν στα €27,8 εκ. σε σύγκριση με €32,0 εκ. το 2022. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €0,3 εκ. (-2,0%) και περιορίστηκαν στα €15,0 εκ. σε σύγκριση με €15,3 εκ. το 2022.

Πηγή:Cystat

Fiscal Accounts of General Government: January-February 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €363,0 mn (1,3% of GDP) for the period of January-February 2023, as compared to a surplus of €208,3 mn (0,8% of GDP) that was recorded during the period of January-February 2022.

EXPENDITURE

During the period of January-February 2023, total expenditure increased by €117,4 mn (+8,1%) and amounted to €1.573,9 mn, compared to €1.456,6 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, social benefits increased by €54,0 mn (+9,1%) and amounted to €645,3 mn, compared to €591,3 mn in 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €44,3 mn (+9,4%) and amounted to €517,4 mn, compared to €473,1 mn in 2022. Intermediate consumption increased by €18,5 mn (+13,5%) and amounted to €155,6 mn, compared to €137,1 mn in 2022. Subsidies increased by €9,9 mn (+75,0%) and amounted to €23,1 mn, compared to €13,2 mn in 2022.

The capital account increased by €44,6 mn (+81,7%) and amounted to €99,2 mn, compared to  €54,6 mn in 2022. In detail, gross capital formation increased by €45,0 mn and amounted to €84,5 mn, compared to €39,5 mn in 2022 and other capital expenditure decreased by €0,4 mn (-2,6%) to €14,7 mn, from €15,1 mn in 2022.

On the contrary, current transfers decreased by €46,8 mn (-44,1%) to €59,3 mn, from €106,1 mn in 2022. Interest payable decreased by €7,2 mn (-8,8%) to €74,0 mn, from €81,2 mn in 2022.

REVENUE

During the period of January-February 2023, total revenue increased by €272,1 mn (+16,3%) and amounted to €1.936,9 mn, compared to €1.664,8 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €133,4 mn (+24,4%) and amounted to €678,9 mn, compared to €545,5 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €108,4 mn (+30,1%) and amounted to €468,3 mn, compared to €359,9 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €110,9 mn (+23,1%) and amounted to €591,3 mn, compared to €480,4 mn in 2022. Social contributions increased by €27,6 mn (+5,5%) and amounted to €526,8 mn, compared to €499,2 mn in 2022. Revenue from the sale of goods and services increased by €4,2 mn (+4,7%) and amounted to €93,2 mn, compared to €89,0 mn in 2022. Capital transfers increased by €0,5 mn (+14,7%) and amounted to €3,9 mn, compared to €3,4 mn in 2022.

On the contrary, current transfers decreased by €4,2 mn (-13,1%) to €27,8 mn, from €32,0 mn in 2022. Property income decreased by €0,3 mn (-2,0%) to €15,0 mn, from €15,3 mn in 2022.

Source:Cystat

Άδειες οικοδομής: Ιανουάριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Ιανουάριο 2023 ανήλθε στις 590. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €241,3 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 203,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 938 οικιστικές μονάδες.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν αυξήθηκε κατά 10,3%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 45,8% και το συνολικό εμβαδόν κατά 28,5%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 46,6%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Building permits: January 2023

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during January 2023 stood at 590. The total value of these permits reached €241,3 million and the total area 203,1 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 938 dwelling units.

Compared to the corresponding month of the previous year, the number of building permits issued increased by 10,3%. The total value of these permits increased by 45,8% and the total area by 28,5%. The number of dwelling units recorded an increase of 46,6%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Ιανουάριος 2023 (τελικά στοιχεία) και Φεβρουάριος 2023 (προκαταρτικά στοιχεία)

Φεβρουάριος 2023, προκαταρκτικά στοιχεία

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Φεβρουάριο 2023 ήταν €762,0 εκ. σε σύγκριση με €736,3 εκ. τον Φεβρουάριο 2022, καταγράφοντας αύξηση 3,5%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €527,1 εκ. και από τρίτες χώρες €234,9 εκ. σε σύγκριση με €461,4 εκ. και €274,8 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2022. Οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €56,8 εκ. έναντι €64,5 εκ. τον Φεβρουάριο 2022.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Φεβρουάριο 2023 ήταν €231,1 εκ. σε σύγκριση με €300,9 εκ. τον Φεβρουάριο 2022, σημειώνοντας μείωση 23,2%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €62,7 εκ. και προς τρίτες χώρες €168,3 εκ., σε σύγκριση με €68,8 εκ. και €232,1 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2022. Οι εξαγωγές τον Φεβρουάριο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €60,2 εκ. έναντι €70,6 εκ. τον Φεβρουάριο 2022.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2023 ήταν €2.474,3 εκ. σε σύγκριση με €1.487,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2022, σημειώνοντας αύξηση 66,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2023 ήταν €546,6 εκ. σε σύγκριση με €523,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2022, σημειώνοντας άνοδο 4,5%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.927,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2023 σε σύγκριση με €964,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ιανουάριος 2023, τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.712,3 εκ. τον Ιανουάριο 2023 σε σύγκριση με €751,2 εκ. τον Ιανουάριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 127,9%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2023 ήταν €140,1 εκ. σε σύγκριση με €101,3 εκ. τον Ιανουάριο 2022, καταγράφοντας αύξηση 38,3%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιανουάριο 2023 ανήλθε σε €132,0 εκ. σε σύγκριση με €93,5 εκ. τον Ιανουάριο 2022, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιανουάριο 2023 ανήλθε στα €7,3 εκ. έναντι €6,7 εκ. τον Ιανουάριο 2022.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2023 ήταν €175,5 εκ. σε σύγκριση με €121,1 εκ. τον Ιανουάριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 44,9%.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics: January 2023 (final data) and February 2023 (provisional data)

February 2023, provisional data

Total imports of goods in February 2023 were €762,0 mn as compared to €736,3 mn in February 2022, recording an increase of 3,5%. Imports from other EU Member States were €527,1 mn and from third countries €234,9 mn, compared to €461,4 mn and €274,8 mn respectively in February 2022. Imports in February 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €56,8 mn as compared to €64,5 mn in February 2022.

Total exports of goods in February 2023 were €231,1 mn as compared to €300,9 mn in February 2022, recording a decrease of 23,2%. Exports to other EU Member States were €62,7 mn and to third countries €168,3 mn, compared to €68,8 mn and €232,1 mn respectively in February 2022. Exports in February 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €60,2 mn as compared to €70,6 mn in February 2022.

Total imports of goods in January–February 2023 amounted to €2.474,3 mn as compared to €1.487,4 mn in January–February 2022, recording an increase of 66,3%. Total exports of goods in January–February 2023 were €546,6 mn compared to €523,3 mn in January–February 2022, registering an increase of 4,5%. The trade deficit was €1.927,7 mn in January–February 2023 compared to €964,1 mn in the corresponding period of 2022.

January 2023, final data

Total imports of goods amounted to €1.712,3 mn in January 2023 as compared to €751,2 mn in January 2022, recording an increase of 127,9%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in January 2023 were €140,1 mn as compared to €101,3 mn in January 2022, recording an increase of 38,3%. Domestic exports of industrial products in January 2023 were €132,0 mn compared to €93,5 mn in January 2022, whilst domestic exports of agricultural products in January 2023 were €7,3 mn compared to €6,7 mn in January 2022.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in January 2023 were €175,5 mn as compared to €121,1 mn in January 2022, recording an increase of 44,9%.

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος-Μάρτιος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023.

Κατά τον Μάρτιο 2023, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.270, σημειώνοντας αύξηση 75,6% σε σχέση με 2.431 τον Μάρτιο 2022. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 83,0% στις 3.484 από 1.904 τον Μάρτιο 2022.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 29,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 και έφτασε τις 10.193, σε σύγκριση με 7.872 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 29,5% και έφτασαν τις 8.264, σε σύγκριση με 6.382 την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 4.009 ή 48,5% ήταν καινούρια και 4.255 ή 51,5% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 33,6% στα 1.168.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 21 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, από 36 την ίδια περίοδο του 2022.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 1.029 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με 818 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 25,8%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 23,3% στα 793, τα βαριά φορτηγά κατά 72,6% στα 145 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 141,7% στους 29, ενώ τα οχήματα ενοικίασης μειώθηκαν κατά 21,5% στα 62.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 28 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με 73 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 50,4% στις 722 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με 480 την ίδια περίοδο του 2022.

Πηγή:Cystat

Registration of motor vehicles: January - March 2023

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-March 2023.

In March 2023, the total registrations of motor vehicles numbered 4.270, recording an increase of 75,6% compared to 2.431 in March 2022. Passenger saloon cars registered a rise of 83,0% to 3.484, from 1.904 in March 2022.

The main developments during the period January-March 2023 compared to the corresponding period of 2022 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 29,5% to 10.193 in January-March 2023, from 7.872 in January-March 2022.

(b) Passenger saloon cars increased to 8.264 from 6.382 in January-March 2022, recording a rise of 29,5%. Of the total passenger saloon cars, 4.009 or 48,5% were new and 4.255 or 51,5% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 33,6% to 1.168.

(c) Motor coaches and buses registered in January-March 2023 decreased to 21, from 36 in the same period of 2022.

(d) Goods conveyance vehicles increased by 25,8% to 1.029 in January-March 2023, compared to 818 in January-March 2022. In particular, light goods vehicles increased by 23,3% to 793, heavy goods vehicles by 72,6% to 145 and road tractors (units of trailers) by 141,7% to 29, while rental vehicles decreased by 21,5% to 62.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-March 2023 decreased to 28 compared to 73 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc increased by 50,4% to 722 in January-March 2023, compared to 480 in January-March 2022.

Source:Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Μάρτιος 2023

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2023 μειώθηκε κατά 1.778 άτομα (-3,3%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και έφτασε τα 52.103 άτομα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, από τον Ιανουάριο του 2023. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 715 άτομα (-2,7%), από 26.078 σε 25.363 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 601 άτομα (3,1%) φθάνοντας τα 20.125 σε σχέση με 19.524 άτομα τον Μάρτιο του 2022.

Μείωση παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (-20,1%) και σε όλες τις κατηγορίες του μόνιμου προσωπικού, ενώ αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες του έκτακτου προσωπικού. Οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, τόσο στο μόνιμο προσωπικό (μείωση -2,9%) όσο και στο έκτακτο (αύξηση 5,2%).

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2023, η απασχόληση στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,3%. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,6%).

Πηγή:Cystat

Government employment by category: March 2023

In March 2023 total government employment decreased by 1.778 persons (-3,3%) in comparison to the corresponding month of 2022 and reached 52.103 persons. This decrease is attributed to the transfer of Hourly Paid Workers from the Ministry of Health to the State Health Services Organisation, which is included in the Broad Public Sector, as from January 2023. Permanent staff decreased by 715 persons (-2,7%), from 26.078 to 25.363 persons. Casual staff increased by 601 persons (3,1%) and reached 20.125 persons compared to 19.524 persons in March 2022.

A decrease is observed in Hourly Paid Workers (-20,1%) and in all permanent personnel categories, whereas an increase is observed in all casual personnel categories. The main changes are observed in Civil Service staff, both in permanent staff (decrease -2,9%) and in casual staff (increase 5,2%). Compared to February 2023, total government employment increased by 0,3%. The largest increase is observed in casual staff of the Educational Service (2,6%).

A decrease is observed in Hourly Paid Workers (-20,1%) and in all permanent personnel categories, whereas an increase is observed in all casual personnel categories. The main changes are observed in Civil Service staff, both in permanent staff (decrease -2,9%) and in casual staff (increase 5,2%).

Compared to February 2023, total government employment increased by 0,3%. The largest increase is observed in casual staff of the Educational Service (2,6%).

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Μάρτιος 2023

Aφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο 2023 ανήλθαν σε 184.263 σε σύγκριση με 128.840 τον Μάρτιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 43,0%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 393.893 σε σύγκριση με 244.705 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 61,0%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάρτιο 2023, αφού αποτέλεσαν το 33,8% (62.282) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 12,4% (22.813), οι αφίξεις από την Ελλάδα το 8,2% (15.122), οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,6% (14.049) και οι αφίξεις από τη Γερμανία το 7,0% (12.864).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάρτιο 2023 ήταν για ποσοστό 71,6% των τουριστών οι διακοπές, για 14,9% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 13,3% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Μάρτιο 2022, ποσοστό 71,9% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 16,3% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 11,8% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάρτιο 2023 ανήλθαν στις 113.805 σε σύγκριση με 59.918 τον Μάρτιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 89,9%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Μάρτιο 2023 ήταν η Ελλάδα με 30,3% (34.455), το Ηνωμένο Βασίλειο με 14,4% (16.386), η Βουλγαρία με 4,0% (4.527) και η Ιταλία με 3,5% (3.959).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Μάρτιο 2023 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 68,2%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 26,1%, οι σπουδές ποσοστό 4,0% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,8%.

Πηγή:Cystat

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: March 2023

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 184.263 in March 2023 compared to 128.840 in March 2022, recording an increase of 43,0%.

For the period of January – March 2023, arrivals of tourists totaled 393.893 compared to 244.705 in the corresponding period of 2022, recording an increase of 61,0%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for March 2023, with a share of 33,8% (62.282) of total arrivals, followed by Israel with 12,4% (22.813), Greece with 8,2% (15.122), Poland with 7,6% (14.049) and Germany with 7,0% (12.864).

For a percentage of 71,6% of tourists, the purpose of their trip in March 2023 was holidays, for 14,9% visit to friends and relatives and for 13,3% business. Respectively, in March 2022, 71,9% of tourists visited Cyprus for holidays, 16,3% visited friends or relatives and 11,8% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 113.805 residents of Cyprus returned from a trip abroad in March 2023 compared to 59.918 in the corresponding month last year, recording an increase of 89,9%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in March 2023 were Greece with a share of 30,3% (34.455), the United Kingdom with 14,4% (16.386), Bulgaria with 4,0% (4.527) and Italy with 3,5% (3.959).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in March 2023 was mainly holidays, with a percentage of 68,2%, whilst business reasons held a percentage of 26,1%, studies 4,0% and other reasons 1,8%.

Source:Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Μάρτιος 2023

Ο εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Μάρτιο 2023 αυξήθηκε κατά 6,1% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 1,3%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023, σημειώθηκε αύξηση 6,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2022, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (15,5%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (9,1%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές. 

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (9,7%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (17,4%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (9,0%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2022 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστό 10,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (3,2%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή.

Πηγή:Cystat

Harmonised Index of consumer prices (HICP): March 2023

The HICP rose by 6,1% between March 2022 and March 2023, and by 1,3% in the month between February 2023 and March 2023. For the period January - March 2023 the HICP rose by 6,5% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to March 2022, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (15,5%) and Restaurants and Hotels (9,1%).

Compared to February 2023, the largest change was recorded in category Clothing and Footwear (9,7%).

For the period January - March 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (17,4%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (9,0%).

As regards the economic origin, the largest change when compared to the index of March 2022 was recorded in Energy (10,3%). When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in category Non energy industrial goods (3,2%).

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today