Συναντήσεις με ΔΝΤ στο πλαίσιο του Άρθρου IV

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), την περίοδο 16-28 Μαρτίου 2023 πραγματοποίησε συναντήσεις με τις κυπριακές αρχές στο πλαίσιο του Άρθρου IV για να συζητήσουν τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και τις προτεραιότητες πολιτικής. Ακολούθως στις 30/3/2023 δημοσίευσε το «Cyprus: Staff Concluding Statement of the 2023 Article IV Mission». 

Η Συμπερασματική Δήλωση περιγράφει τα προκαταρκτικά ευρήματα του προσωπικού του ΔΝΤ στο τέλος μιας επίσημης επίσκεψης ή αποστολής του προσωπικού σε μια χώρα μέλος. Οι αποστολές αναλαμβάνονται ως μέρος τακτικών διαβουλεύσεων βάσει του Άρθρου IV του Καταστατικού του ΔΝΤ, ως μέρος της παρακολούθησης άλλων οικονομικών εξελίξεων από το προσωπικό. 

Όσον αφορά την οικονομία, στην Δήλωση συνοψίζονται τα πιο κάτω συμπεράσματα: 

 • Η οικονομική δραστηριότητα μεγεθύνθηκε περαιτέρω από ότι αναμένετο κατά το 2022, αλλά προβλέπεται να επιβραδυνθεί το 2023, πριν επιταχυνθεί εκ νέου το 2024. Η ανάπτυξη το 2022 υποστηρίχθηκε από την συσσωρευμένη εγχώρια ζήτηση, τα ισχυρά έσοδα από τον τουρισμό παρόλη την σημαντική μείωση των αφίξεων από τη Ρωσία και την Ουκρανία και στον συνεχόμενα διευρυμένο τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT).
 • Οι υψηλές τιμές της ενέργειας συνέβαλαν στην αύξηση του πληθωρισμού, μεταδιδόμενες και στον δομικό πληθωρισμό εν μέσω στενότητας στην αγορά εργασίας.
 • Το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και οι αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες αναμένεται να επιβραδύνουν την ανάπτυξη το 2023. 

Ακολούθως, για θέματα πολιτικής ανέφεραν ότι:

 • Οι πολιτικές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην διατήρηση των πλεονασμάτων που έχουν επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης των συνετών δημοσιονομικών πολιτικών και της διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, επιλύοντας παράλληλα ζητήματα προηγούμενων ετών, ιδιαίτερα των υψηλών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕX), μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του πλαισίου των εκποιήσεων.
 • Οι μεταρρυθμίσεις που ενσωματώνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) εξακολουθούν να παρέχουν μια ασφάλεια για περαιτέρω πρόοδο, στην ενίσχυση της διακυβέρνησης, στην αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, στο κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος και προς μια πράσινη οικονομία.
 • Την σύσταση για μη αναθεώρηση προς τα πάνω του μηχανισμός της αναπλήρωσης τους κόστους διαβίωσης (CoLA), ο οποίος θα αποδυνάμωσει την οικονομική ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Πηγή:Υπουργείο Οικονομικών

Μeetings with the IMF regarding Article IV

The International Monetary Fund (IMF) held meetings with the Cypriot authorities regarding Article IV between 16-28 March 2023 to discuss recent economic developments and policy priorities. On 30/3/2023 IMF published the «Cyprus: Staff Concluding Statement of the 2023 Article IV Mission». 

The Concluding Statement describes the preliminary findings of IMF staff at the end of an official visit or mission of staff to a member country. The missions are undertaken as part of regular consultations under Article IV of the IMF Statute, as part of staff monitoring of other economic developments.

Regarding the economy, the Statement summarises the following conclusions:

 • Economic activity grew further than expected in 2022, but is forecast to decelerate in 2023, before accelerating again in 2024. Growth in 2022 was supported by pent-up domestic demand, strong revenues from tourism despite the significant decrease in arrivals from Russia and Ukraine and in the continuously expanded Information and Communications Technology (ICT) sector.
 • High energy prices have contributed to rising inflation, including core inflation amid labour market tightness.
 • Lower disposable income and tighter financial conditions are expected to slow growth in 2023.

Subsequently, on policy issues, they stated that:

 • Policies should focus on maintaining the surpluses achieved over the last decade, including pursuing prudent fiscal policies and safeguarding financial stability, while resolving issues of previous years, in particular high non-performing loans (NPLs), through the effective implementation of the foreclosure framework.
 • The reforms embedded in the Recovery and Resilience Plan (RRP) continue to provide a certainty for further progress, strengthening governance, addressing skills mismatches in the labour market, closing the digital divide and towards a green economy.
 • The recommendation not to revise upwards the Cost-of-Living Adjustment (CoLA) mechanism, which will weaken economic resilience and competitiveness.

Source:Ministry of Finance

Έγκριση τροποποίησης του «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για Ίδια Κατανάλωση»

Ενημερώνεστε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη τελευταία του συνεδρία, ενέκρινε την τροποποίηση του υφιστάμενου «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ίδια Κατανάλωση», το οποίο λήγει στις 31 Μαρτίου 2023.

Το τροποποιημένο Σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2023.

Οι κύριες αλλαγές που επήλθαν στο Σχέδιο ανά Κατηγορία, είναι οι ακόλουθες:

Κατηγορία Α – Συμψηφισμός Μετρήσεων (Net–Metering)

 • Καταργείται η διαστασιολόγηση βάσει της κατανάλωσης του εξυπηρετούμενου υποστατικού για Φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα κάτω από 4.16 kW.
 • Οποιαδήποτε πλεονάσματα παραγωγής θα μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο τιμολόγησης, για συνολική περίοδο 36 μηνών. Στον τελευταίο λογαριασμό των 36 μηνών, τα όποια πλεονάσματα θα μηδενίζονται.

Κατηγορία Β – Συμψηφισμός Λογαριασμών (Net–Billing)

 • Καταργείται η διαστασιολόγηση του ΦΒ συστήματος βάσει της κατανάλωσης του εξυπηρετούμενου υποστατικού.
 • Οποιαδήποτε πλεονάσματα παραγωγής θα μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο τιμολόγησης, για συνολική περίοδο 12 μηνών. Στον τελευταίο λογαριασμό των 12 μηνών, τα όποια πλεονάσματα θα μηδενίζονται.

Κατηγορία Γ – Εικονικός Συμψηφισμός Μετρήσεων (Virtual Net–Metering)

 • Οι οινοποιητικές επιχειρήσεις εισάγονται ως νέα κατηγορία δικαιούχων.
 • Αύξηση ορίου εγκατεστημένης ισχύς για τους γεωργούς μέχρι 100 kW (από 20 kW που ήταν στο υφιστάμενο Σχέδιο).

Δημιουργία της Κατηγορίας Δ – Εικονικός Συμψηφισμός Λογαριασμών (Virtual Net–Billing)

 • Η συνολική διαθέσιμη ισχύς της Κατηγορίας είναι 30 MW.
 • Η μέγιστη ισχύς κάθε ΦΒ συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί στα πλαίσια της κατηγορίας είναι 150 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ανά δικαιούχο/επιχείρηση.
 • Σε περίπτωση που εγκατασταθεί σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, η μέγιστη ισχύς κάθε ΦΒ συστήματος μπορεί να ανέλθει μέχρι 500 kW.

Υποβολή αιτήσεων

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ – ΑΗΚ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από τον ΔΣΔ-ΑΗΚ και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
 • Η παραλαβή αιτήσεων για της Κατηγορίες Α, Β, Δ και Ε θα τερματιστεί στις 20 Δεκεμβρίου 2023 ή νωρίτερα, αν συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας ανά έτος ή αν αποφασίσει διαφορετικά o Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας https://energy.gov.cy/

Πηγή:Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ)

Approval of the amendment of the "Plan for the Production of Electricity from RES for Own Consumption"

The Council of Ministers, during its last meeting, approved the amendment of the existing "Plan for the Production of Electricity from Renewable Energy Sources for Own Consumption", which expires on 31 March 2023.

The amended Scheme will enter into force on 1 April 2023.

The main changes made to the Plan per Category are the following:

Category A – Net-Metering

 • Dimensioning based on the consumption of the serviced premises for photovoltaic (PV) systems below 4.16 kW is abolished.
 • Any production surpluses will be carried over to the next billing period, for a total period of 36 months. In the last account of 36 months, any surpluses will be reduced to zero.

Category B – Net-Billing

 • The dimensioning of the PV system based on the consumption of the premises served is abolished.
 • Any production surpluses will be carried over to the next billing period, for a total period of 12 months. In the last 12-month bill, any surpluses will be reduced to zero.

Category C – Virtual Net-Metering

 • Wine-making enterprises are introduced as a new category of beneficiaries.
 • Increase of the installed capacity limit for farmers up to 100 kW (from 20 kW that was in the existing Scheme).

Creation of Category D – Virtual Net-Billing

 • The total available power of the Category is 30 MW.
 • The maximum power of each PV system that can be installed within the category is 150 kW per electricity bill and per beneficiary / enterprise.
 • In case an energy storage system is installed, the maximum power of each PV system can be up to 500 kW.

Applications

 • Applications are submitted electronically or to the local Regional Offices of the Distribution System Operator (DSA – EAC). Applications can be obtained in hard copy form from the DSO-EAC and in electronic form from the EAC website.
 • The receipt of applications for Categories A, B, D and E will end on 20 December 20 2023 or earlier, if the maximum available capacity of each category per year is reached or if the Minister of Energy, Commerce and Industry decides otherwise.

More information about the Scheme is available on the Energy Service website https://energy.gov.cy/

Source:Employers & Industrialists Federation

Χαλαρώσεις στο νόμο για εγγραφή Airbnb

Σειρά χαλαρώσεων ενέκρινε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής, για την εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο μητρώο του Υφυπουργείου Τουρισμού και την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που τέθηκε σε εφαρμογή πριν από ένα χρόνο.

Συγκεκριμένα το Κοινοβούλιο ψήφισε την τροποποίηση του «περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου», ώστε για την εγγραφή στο μητρώο των υποστατικών τα οποία δε διαθέτουν ξεχωριστό μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής στο Υφυπουργείο Τουρισμού είτε πρόσφατου λογαριασμού του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στο υποστατικό είτε βεβαίωσης της αρχής τοπικής διοίκησης ότι το υποστατικό αποτελεί πλήρη χωριστή και αυτοτελή μονάδα.

Επίσης, για την εγγραφή στο μητρώο των υποστατικών τα οποία δεν αποτελούν οικιστική έπαυλη, κατοικία ή οικιστικό διαμέρισμα, θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής στο Υφυπουργείο Τουρισμού εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου αντιγράφου της αίτησης που υποβλήθηκε για σκοπούς αλλαγής της χρήσης του υποστατικού, μαζί με αντίγραφο της απόδειξης καταβολής του νενομισμένου τέλους που καταβλήθηκε για την αίτηση αλλαγής χρήσης, αντί τίτλου ιδιοκτησίας, άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας για οικιστική χρήση.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αλλαγή χρήσης, το Υφυπουργείο Τουρισμού θα εκδίδει προσωρινή άδεια εγγραφής, η οποία να ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, αντί για τρία χρόνια, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ακόμα η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την επέκταση της χρονικής διάρκεια ισχύος της ανανέωσης της άδειας εγγραφής, από τρία έτη, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, σε πέντε έτη.

Πηγή:Stockwatch

Updates on the Airbnb registration law

The Plenary Session of the Parliament unanimously approved updates regarding the registration of self-catering accommodation in the register of the Deputy Ministry of Tourism.

Specifically, the Parliament voted for the amendment of the "Law on the Regulation of the Establishment and Operation of Hotels and Tourist Accommodation", so that for the registration in the register of premises that do not have a separate electricity meter, it is possible to submit to the Deputy Ministry of Tourism either a recent bill of the electricity supplier at the premises or a certificate from the local administration authority that the premises are a complete separate and independent unit.

Also, for the registration in the register of premises that are not a residential villa, residence or residential apartment, it will be possible to submit to the Deputy Ministry of Tourism within six months from the date of entry into force of the proposed law a copy of the application submitted for the purpose of changing the use of the premises, along with a copy of the proof of payment of the statutory fee paid for the application for change of use, instead of a title deed, building permit or planning permission for residential use.

In addition, in case of submitting an application for a change of use, the Deputy Ministry of Tourism will issue a temporary registration license, which will be valid until 31 of December 2024, instead of three years, as provided for in the current legislation.

The Plenary Session of the Parliament approved the extension of the period of validity of the renewal of the registration license, from three years, as provided for in the current legislation, to five years.

Source:Stockwatch

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Φεβρουάριος 2023

Κατά τον Φεβρουάριο 2023, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 107.779 τόνους, σημειώνοντας μείωση 7,0% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022. Μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-63,5%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ (-24,5% και -9,5% αντίστοιχα) και πετρελαίου κίνησης (-0,4%). Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (43,5%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (9,6%), πετρελαίου θέρμανσης (6,3%), κηροζίνης (5,8%), βενζίνης (3,1%) και υγραερίου (2,5%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν οριακή μείωση της τάξης του 0,3% στους 53.669 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2023 σημείωσαν πτώση 2,7%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-6,1%) και σε πλοία (-5,9%) και οι πωλήσεις βενζίνης (-3,7%), ενώ οριακή αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (0,2%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Φεβρουαρίου 2023 αυξήθηκαν κατά 1,0% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν πτώση 4,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Imports, sales and stocks of petroleum products: February 2023

In February 2023, the total sales of petroleum products amounted to 107.779 tonnes, recording a decrease of 7,0% compared to February 2022. A decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-63,5%) as well as in the sales of heavy and light fuel oil (-24,5% and -9,5% respectively) and road diesel (-0,4%). On the contrary, a rise was recorded in the provisions of aviation kerosene (43,5%), as well as in the sales of asphalt (9,6%), heating gasoil (6,3%), kerosene (5,8%), motor gasoline (3,1%) and liquefied petroleum gases (2,5%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a marginal fall of 0,3% to 53.669 tonnes.

The total sales of petroleum products in February 2023 compared to January 2023 recorded a drop of 2,7%. Indicatively, a fall was recorded in the provisions of aviation kerosene (-6,1%) and marine gasoil (-5,9) and of motor gasoline (-3,7%), while the sales of road diesel slightly increased (0,2%). The total stocks of petroleum products at the end of February 2023 rose by 1,0% compared to the end of the previous month.

During the period January – February 2023, the total sales of petroleum products fell by 4,3% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Ιανουάριος 2023

Ο Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον μήνα Ιανουάριο 2023 έφθασε στις 120,9 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 0,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2022.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 5,0% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων (+26,3%). Αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-16,9%) και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-13,9%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+35,2%), βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (+7,6%), παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+5,1%) και κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+5,0%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-45,5%) και βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-5,6%).

Πηγή:Cystat

Industrial production Index: January 2023

In January 2023, the industrial production Index reached 120,9 units (base 2015=100), recording a decrease of 0,9% compared to January 2022.

The manufacturing sector registered an increase of 5,0% compared to January 2022. An increase was also observed in the sector of mining and quarrying (+26,3%). Negative changes were observed in the sectors of electricity supply (-16,9%) and water supply and materials recovery (-13,9%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to January 2022 were observed in the manufacturing of other non-metallic mineral products (+35,2%), food products, beverages and tobacco products (+7,6%), textiles, wearing apparel and leather products (+5,1%) and rubber and plastic products (+5,0%). The most significant negative changes were observed in the manufacturing of electronic, optical products and electrical equipment (-45,5%) and the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (-5,6%).

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today