Έντυπο μη καταχώρισης ετήσιων εκθέσεων και μη καταβολής ετήσιου τέλους εταιρείας

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 03 Δεκεμβρίου 2021, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας σας υπενθυμίζει ότι από τις 06 Δεκεμβρίου 2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή το έντυπο ΗΕ67 το οποίο είναι Δήλωση Συμβούλου της εταιρείας για τη μη καταχώρηση ετήσιων εκθέσεων και τη μη καταβολή ετήσιου τέλους της εταιρείας. Το έντυπο μπορεί να υποβληθεί δια χειρός ή ταχυδρομικώς στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Το έντυπο αφορά εταιρείες οι οποίες είχαν εγγραφεί πριν από τις 14 Αυγούστου 1974, είχαν την έδρα τους ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών τους ή ολόκληρη την περιουσία τους σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν δραστηριοποιούνται πλέον ή / και δεν διαθέτουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας.

Το έντυπο συνοδεύεται από τέλος είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι μετά την καταχώρηση του έντυπου ΗΕ67, η εταιρεία εξαιρείται από την υποβολή περαιτέρω εγγράφων και την καταβολή τελών, για όσο χρονικό διάστημα δεν δραστηριοποιείται στις ελεύθερες περιοχές.

Πηγή:Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Form for non-filing of annual reports and non-payment of annual fee

Following the announcement dated 3 December 2021, the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property reminds you that as of 6 December 2021, form HE67 for non-filing of annual reports and non-payment of annual fee has been implemented. The form can be submitted by hand or by post to the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property.

The form concerns companies registered prior to 14 August 1974, that had their registered office or place of business or their entire property in an occupied or inaccessible area and are no longer active, and/or do not possess any other assets other than the assets located in the areas which are not under the control of the Republic.

The form is accompanied by a fee of twenty euros (€20) and an additional fee of twenty euros (€20) in case you wish to expedite the process.

It is noted that after the filling of the HE67 form, the company is exempt from submitting further documents and paying fees, for as long as it is not active in the areas controlled by the Republic.

Source:Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Tax For All (TFA) – Στάδιο 1 Φ.Π.Α.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από τις 27 Μαρτίου 2023 όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις για σκοπούς Φ.Π.Α. θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά και μόνο, μέσω του Τax For All – TFA.

Για την διευκόλυνση των χρηστών στο μεταβατικό αυτό στάδιο το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Φ.Π.Α. κανονικό καθεστώς ως ακολούθως:

Φορολογική περίοδος

Αρχική ημερομηνία υποβολής μέχρι:

Νέα ημερομηνία υποβολής μέχρι:

01/12/2022-28/02/2023

10 Απριλίου 2023

26 Απριλίου 2023

01/01/2023-31/03/2023

10 Μαΐου 2023

26 Μαΐου 2023

 

Για τη μετάβασή σας από το σύστημα TAXISnet – Φ.Π.Α. στο σύστημα Tax For All – TFA ακολουθείστε τις οδηγίες στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο Τμήμα, και ενεργοποιήστε ΑΜΕΣΑ τον λογαριασμό σας στο Tax For All.

Επισημαίνεται ότι το σύστημα TAXISnet - Άμεση Φορολογία λειτουργεί κανονικά, ενώ το σύστημα TAXISnet – Φ.Π.Α. από τις 17 Μαρτίου 2023 λειτουργεί ΜΟΝΟ για προβολή. Το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2023 είναι απαραίτητο για την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων στο Tax For All – (TFA).

Πηγή:Τμήμα Φορολογίας

Tax For All (TFA) – Stage 1 V.A.T.

The Tax Department informs that as of 27 March 2023, all tax obligations for VAT purposes will be processed exclusively through theTax For All – TFA system.

In order to facilitate users in this transitional stage, the Tax Department announces an extension to the deadline for the submission of VAT Returns as follows:

Tax period

Initial submission date until:

New submission date by:

01/12/2022-28/02/2023

10 April 2023

26 April 2023

01/01/2023-31/03/2023

10 May 2023

26 May 2023

 

For your transition from the TAXISnet – VAT system to the Tax For All – TFA system, follow the instructions in the email that will be sent to the e-mail address registered in the Department, and immediately activate your Tax For All account.

It is noted that the TAXISnet - Direct Taxation system operates normally, while the TAXISnet - VAT system from 17 March 2023 operates ONLY for promotion. The period up to and including 27 March 2023 is necessary for the secure transfer of data to Tax For All – (TFA).

Source:Tax Department 

Δείκτης εργατικού κόστους: 4ο τρίμηνο 2022

Ετήσια Μεταβολή 3,8% Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 4ο τρίμηνο του 2022, σημείωσε αύξηση 3,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 3,7% και 4,1% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 0,8%, ενώ το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος, σημείωσε μείωση 0,2%.

Πηγή:Cystat

Labour cost Index: 4th quarter 2022

Based on provisional data, in the 4th quarter of 2022, the hourly labour costs (total cost) increased by 3,8%, compared with the same quarter of the previous year.

The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 3,7% and 4,1% respectively, compared with the same quarter of the previous year.

The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 0,6% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, increased by 0,8%, while the non-wage cost decreased by 0,2%.

Source:Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Φεβρουάριος 2023

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Φεβρουάριο 2023 αυξήθηκε κατά 6,7% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, σημειώθηκε αύξηση 6,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2022, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (18,8%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (9,5%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές. 

Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (3,6%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (18,4%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (10,2%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2022 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστό 13,5%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Τρόφιμα, Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (3,2%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή.

Πηγή:Cystat

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): February 2023

The HICP rose by 6,7% between February 2022 and February 2023, and by 0,8% in the month between January 2023 and February 2023. For the period January - February 2023 the HICP rose by 6,8% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to February 2022, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (18,8%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (9,5%).

Compared to January 2023, the largest change was recorded in category Food and Non-Alcoholic Beverages (3,6%). 

For the period January - February 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (18,4%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (10,2%).

 As regards the economic origin, the largest change when compared to the index of February 2022 was recorded in Energy (13,5%). When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in category Food, Alcoholic Beverages and Tobacco (3,2%).

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Φεβρουάριος 2023

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθαν σε 119.081 σε σύγκριση με 71.921 τον Φεβρουάριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 65,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 209.630 σε σύγκριση με 115.865 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 80,9%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Φεβρουάριο 2023, αφού αποτέλεσαν το 27,2% (32.394) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 12,8% (15.196), οι αφίξεις από την Ελλάδα το 12,6% (15.058), οι αφίξεις από την Πολωνία το 9,8% (11.728) και οι αφίξεις από τη Γερμανία το 5,1% (6.107).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Φεβρουάριο 2023 ήταν για ποσοστό 66,7% των τουριστών οι διακοπές, για 20,1% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 13,0% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Φεβρουάριο 2022, ποσοστό 64,0% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 21,5% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 14,5% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθαν στις 102.001 σε σύγκριση με 41.399 τον Φεβρουάριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 146,4%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Φεβρουάριο 2023 ήταν η Ελλάδα με 34,7% ( 35.351), το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,7% (11.969), η Βουλγαρία με 4,3% (4.408) και η Γερμανία με 4,1% (4.207).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Φεβρουάριο 2023 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 68,3%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 24,5%, οι σπουδές ποσοστό 5,9% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,4%.

Πηγή:Cystat

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: February 2023

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 119.081 in February 2023 compared to 71.921 in February 2022, recording an increase of 65,6%.

For the period of January – February 2023, arrivals of tourists totaled 209.630 compared to 115.865 in the corresponding period of 2022, recording an increase of 80,9%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for February 2023, with a share of 27,2% (32.394) of total arrivals, followed by Israel with 12,8% (15.196), Greece with 12,6% (15.058), Poland with 9,8% (11.728) and Germany with 5,1% (6.107).

For a percentage of 66,7% of tourists, the purpose of their trip in February 2023 was holidays, for 20,1% visit to friends and relatives and for 13,0% business. Respectively, in February 2022, 64,0% of tourists visited Cyprus for holidays, 21,5% visited friends or relatives and 14,5% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 102.001 residents of Cyprus returned from a trip abroad in February 2023 compared to 41.399 in the corresponding month last year, recording an increase of 146,4%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in February 2023 were Greece with a share of 34,7% (35.351), the United Kingdom with 11,7% (11.969), Bulgaria with 4,3% (4.408) and Germany with 4,1% (4.207).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in February 2023 was mainly holidays, with a percentage of 68,3%, whilst business reasons held a percentage of 24,5%, studies 5,9% and other reasons 1,4%.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Φεβρουάριος 2023

Ο Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Φεβρουάριο 2023 ανήλθε στις 136,10 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,06% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 10,73%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (26,23%), στα προϊόντα ορυκτών (15,69%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (9,87%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (7,85%) και στα μεταλλικά προϊόντα (3,97%).

Πηγή:Cystat

Price Index of construction materials: February 2023

The price Index of construction materials for February 2023 reached 136,10 units (base year 2015=100), recording an increase of 0,06% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 10,73%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (26,23%), mineral products (15,69%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (9,87%), electromechanical products (7,85%) and metallic products (3,97%).

Source:Cystat

Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου και του εμπορίου/επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων: 4ο τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών χονδρικού εμπορίου (Κλάδος 46) κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 16,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων (Κλάδος 45) αυξήθηκε κατά 14,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Turnover value Index in the divisions of wholesale trade and of trade/repair of motor vehicles: 4th quarter 2022

The turnover value Index of wholesale trade (Division 46) during the fourth quarter of 2022 recorded an increase of 16,0% compared to the corresponding quarter of the previous year. For the same quarter, the turnover value Index of sales and repair of motor vehicles (Division 45) recorded an increase of 14,5% compared to the corresponding quarter of the previous year.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2022

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 ήταν €11.290,0 εκ. σε σύγκριση με €8.651,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 30,5%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 ήταν €4.189,0 εκ. σε σύγκριση με €3.373,4 εκ. για την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 24,2%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €7.101,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 σε σύγκριση με €5.278,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €6.866,4 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €1.013,6 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €3.410,0 εκ.

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €1.089,6 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €383,9 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €2.715,5 εκ.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics: January-December 2022

Total imports of goods in January-December 2022 amounted to €11.290,0 mn as compared to €8.651,7 mn in January-December 2021, recording an increase of 30,5%. Total exports of goods in January-December 2022 were €4.189,0 mn compared to €3.373,4 mn in the same period of 2021, registering an increase of 24,2%. The trade deficit was €7.101,0 mn in January-December 2022 compared to €5.278,3 mn in the corresponding period of 2021.

The European Union was the main source of supply of goods to Cyprus with a share of €6.866,4 mn of total imports, while imports from all other European countries totaled €1.013,6 mn in January-December 2022. Imports from the rest of the world amounted to €3.410,0 mn.

Exports to the European Union accounted for €1.089,6 mn, while exports to all other European countries for €383,9 mn in January-December 2022. Exports to the rest of the world amounted to €2.715,5 mn.

Source:Cystat

 

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today