Πληρωμές Φ.Π.Α. - Μετάβαση από το TAXISnet στο Tax For All

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, μέχρι την 16η Μαρτίου 2023 μπορείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμές φορολογικών οφειλών Φ.Π.Α. και VIES χρησιμοποιώντας τα έντυπα πληρωμής που θα τυπώνονται από το TAXISnet – Φ.Π.Α.

Από τις 27 Μαρτίου 2023 όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μέσω της Πύλης Φορολογουμένων Tax For All (TFA) χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους τρόπους:

  • πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα,
  • πληρωμή μέσω Εμπορικών Τραπεζών, είτε με Internet Banking είτε στα ταμεία των Τραπεζών που προσφέρουν την υπηρεσία αυτή.

Από τις 27 Μαρτίου 2023:

  • Ο κώδικας αναφοράς πληρωμής για την κάθε οφειλή θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TFA.
  • Για τις πληρωμές στα ταμεία Τραπεζών απαιτείται η εκτύπωση του νέου δελτίου πληρωμής το οποίο διατίθεται και αυτό αποκλειστικά μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TFA.
  • Καταργούνται όλα τα υφιστάμενα έντυπα καθώς και οι υφιστάμενοι κωδικοί πληρωμής Φ.Π.Α. και VIES.

Λόγω της μεταβατικής περιόδου στο νέο σύστημα Tax For All (TFA), συνιστάται όπως oι φορολογούμενοι πραγματοποιήσουν τις πληρωμές τους με τους υφιστάμενους κωδικούς πληρωμής οφειλών Φ.Π.Α. και VIES μέχρι την 16η Μαρτίου 2023.

Πηγή:Τμήμα Φορολογίας | Αρχική Σελίδα (mof.gov.cy)

VAT Payments - Transition from TAXISnet to the Tax For All Portal

The Tax Department informs that, until 16 March 2023, you can make payments of VAT and VIES tax debts using the payment forms that can be printed from TAXISnet – VAT.

From 27 March 2023 all payments will be made through the Tax For All Taxpayers' Portal (TFA) using the following ways:

  • payment by credit / debit card,
  • payment through Commercial Banks, either by Internet Banking or at the cash desks of the Banks offering this service.

As of 27 March 2023:

  • The payment reporting code for each debt will be made available exclusively through the TFA Taxpayers' Portal.
  • For payments at bank counters, it is required to print the new payment slip which is also available exclusively through the Taxpayers' Portal.
  • All existing forms as well as existing VAT and VIES payment codes are abolished.

Due to the transition period in the new Tax For All (TFA) system, it is recommended that taxpayers make their payments with the existing VAT and VIES debt payment codes by 16 March 2023.

Source:Taxt Department | Home Page (mof.gov.cy)

Εξυπηρέτηση κοινού στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης – Κατάργηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας διευθέτησης ραντεβού

Το κοινό ενημερώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα διευθέτησης ραντεβού για υποβολή αιτήσεων καταργείται και όσα ραντεβού έχουν διευθετηθεί από τις 20 Μαρτίου 2023 και μετά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ακυρώνονται.

Για εξυπηρέτηση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία το κοινό ενημερώνεται ότι από τις 20 Μαρτίου 2023 μπορεί να προσέρχεται χωρίς ραντεβού, εκτός από τις πιο κάτω κατηγορίες αδειών όπου εφαρμόζονται ειδικές διευθετήσεις:

Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων - Ναυτιλιακές εταιρείες - Ενδοεταιρικά μετατιθέμενοι Ψηφιακοί νομάδες - Start – up visa:

Από τις 20 Μαρτίου 2023 τα ραντεβού επαναπρογραμματίζονται ως ακολούθως:

(α) Για πρώτη εγγραφή των πρώτων υπαλλήλων νέων εταιρειών που εντάσσονται στο μητρώο ξένων εταιρειών από τη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας χωρίς ραντεβού.

(β) Για τις υπόλοιπες αιτήσεις θα υπάρχουν προκαθορισμένα σταθερά εβδομαδιαία ραντεβού για συγκεκριμένους παρόχους βάσει όγκου και συχνότητας υποβολής αιτήσεων.

(γ) Μικρότερα γραφεία και ιδιώτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά κατά σειρά προτεραιότητας χωρίς ραντεβού.

Άδειες Μετανάστευσης (Α- ΣΤ) - Άδειες Μετανάστευσης Καν.6.2 - Επί μακρόν διαμένοντες:

Όσα ραντεβού έχουν διευθετηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέχρι τις 19 Μαΐου 2023 παραμένουν σε ισχύ.

Για διευθέτηση νέων ραντεβού ή αλλαγές στα υφιστάμενα ραντεβού το κοινό καλείται να αποστέλλει email ως ακολούθως:

(α) Για τις Άδειες Μετανάστευσης Α – ΣΤ: mageorgiou@crmd.moi.gov.cy

(β) Για τις Άδειες Μετανάστευσης Καν.6.2: aevangelou@crmd.moi.gov.cy  και hdamianou@crmd.moi.gov.cy

(γ) Για επί μακρόν διαμένοντες: mageorgiou@crmd.moi.gov.cy

Σημείο εξυπηρέτησης φοιτητών / εκπαιδευτικών ιδρυμάτων:

Διευθέτηση ραντεβού μέσω τηλεφώνου στο 22308630 ή μέσω email στο sgrigoriou@crmd.moi.gov.cy

Πηγή:Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

 

Civil Registry and Migration Department appointments– Abolition of the electronic appointment booking platform

The public is informed that the electronic platform for arranging appointments for the submission of applications is abolished and any appointments arranged from 20 March 2023 onwards through the electronic platform are canceled.

For service at the Civil Registry and Migration Department in Nicosia, the public is informed that as of 20 March 2023 they can arrive without an appointment, except for the following categories of permits where special arrangements apply:

Foreign Interest Companies - Shipping companies - Intra-corporate transferees Digital nomads - Start – up visa:

As of 20 March 2023, appointments are rescheduled as follows:

(a)    For the first registration of the first employees of new companies included in the register of foreign companies by the Business Facilitation Unit of the Ministry of Energy, Commerce and Industry, the service will be conducted in order of priority without an appointment.

(b)    For the rest of the applications, there will be predetermined fixed weekly appointments for specific providers based on the volume and frequency of applications.

(c)    Smaller offices and individuals will be served daily on a first-come, first-served basis without an appointment.

Immigration Permits (A- F) - Immigration Permits Regulation 6.2 - Long-term residents:

Any appointments arranged through the online platform until 19 May 2023 remain valid.

To arrange new appointments or changes to existing appointments, the public is invited to send an email as follows:

(a) For Immigration Permits A – F: mageorgiou@crmd.moi.gov.cy

(b) For Immigration Permits Reg.6.2: aevangelou@crmd.moi.gov.cy  and hdamianou@crmd.moi.gov.cy

(c) For long-term residents: mageorgiou@crmd.moi.gov.cy

Student / educational institutions service point:

Arrange an appointment by phone at 22308630 or by email at sgrigoriou@crmd.moi.gov.cy

Source:Civil Registry and Migration Department

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Δεκέμβριος 2022 (τελικά στοιχεία) και Ιανουάριος 2023 (προκαταρτικά στοιχεία)

Ιανουάριος 2022, προκαταρτικά στοιχεία

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο 2023 ήταν €1.707,8 εκ. σε σύγκριση με €751,2 εκ. τον Ιανουάριο 2022, καταγράφοντας αύξηση 127,4%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €501,5 εκ. και από τρίτες χώρες €1.206,3 εκ. σε σύγκριση με €525,8 εκ. και €225,4 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2022. Οι εισαγωγές τον Ιανουάριο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €926,1 εκ. έναντι €73,7 εκ. τον Ιανουάριο 2022.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο 2023 ήταν €314,4 εκ. σε σύγκριση με €222,4 εκ. τον Ιανουάριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 41,4%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €68,1 εκ. και προς τρίτες χώρες €246,3 εκ., σε σύγκριση με €70,7 εκ. και €151,7 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2022. Οι εξαγωγές τον Ιανουάριο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €106,9 εκ. έναντι €63,7 εκ. τον Ιανουάριο 2022.

Δεκέμβριος 2022, τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €808,5 εκ. τον Δεκέμβριο 2022 σε σύγκριση με €723,6 εκ. τον Δεκέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 11,7%. Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2022 ήταν €103,0 εκ. σε σύγκριση με €101,2 εκ. τον Δεκέμβριο 2021, καταγράφοντας αύξηση 1,8%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθε σε €94,8 εκ. σε σύγκριση με €92,7 εκ. τον Δεκέμβριο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθε στα €7,3 εκ. έναντι €7,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2021.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2022 ήταν €487,1 εκ. σε σύγκριση με €250,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 94,8%.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics: December 2022 (final data) and January 2023 (provisional data)

January 2023, provisional data

Total imports of goods in January 2023 were €1.707,8 mn as compared to €751,2 mn in January 2022, recording an increase of 127,4%. Imports from other EU Member States were €501,5 mn and from third countries €1.206,3 mn, compared to €525,8 mn and €225,4 mn respectively in January 2022. Imports in January 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €926,1 mn as compared to €73,7 mn in January 2022.

Total exports of goods in January 2023 were €314,4 mn as compared to €222,4 mn in January 2022, recording an increase of 41,4%. Exports to other EU Member States were €68,1 mn and to third countries €246,3 mn, compared to €70,7 mn and €151,7 mn respectively in January 2022. Exports in January 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €106,9 mn as compared to €63,7 mn in January 2022.

December 2022, final data

Total imports of goods amounted to €808,5 mn in December 2022 as compared to €723,6 mn in December 2021, recording an increase of 11,7%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in December 2022 were €103,0 mn as compared to €101,2 mn in December 2021, recording an increase of 1,8%. Domestic exports of industrial products in December 2022 were €94,8 mn compared to €92,7 mn in December 2021, whilst domestic exports of agricultural products in December 2022 were €7,3 mn compared to €7,1 mn in December 2021.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in December 2022 were €487,1 mn as compared to €250,1 mn in December 2021, recording an increase of 94,8%.

Source:Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Φεβρουάριος 2023

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 2023 μειώθηκε κατά 1.763 άτομα (-3,3%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και έφτασε τα 51.939 άτομα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, από τον Ιανουάριο του 2023. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 714 άτομα (-2,7%), από 26.130 σε 25.416 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 666 άτομα (3,5%) φθάνοντας τα 19.945 σε σχέση με 19.279 άτομα τον Φεβρουάριο του 2022.

Μείωση παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (-20,7%) και σε όλες τις κατηγορίες του μόνιμου προσωπικού, ενώ αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες του έκτακτου προσωπικού. Οι κύριες μεταβολές αφορούν στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, τόσο στο μόνιμο προσωπικό (μείωση -2,9%) όσο και στο έκτακτο (αύξηση 5,7%).

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2023, οι κύριες μεταβολές αφορούν στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (μείωση -1,2%) και στο έκτακτο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (αύξηση 0,7%).

Πηγή:Cystat

Government employment by category: February 2023

In February 2023 total government employment decreased by 1.763 persons (-3,3%) in comparison to the corresponding month of 2022 and reached 51.939 persons. This decrease is attributed to the transfer of Hourly Paid Workers from the Ministry of Health to the State Health Services Organisation, which is included in the Broad Public Sector, as from January 2023. Permanent staff decreased by 714 persons (-2,7%), from 26.130 to 25.416 persons. Casual staff increased by 666 persons (3,5%) and reached 19.945 persons compared to 19.279 persons in February 2022.

A decrease is observed in Hourly Paid Workers (-20,7%) and in all permanent personnel categories, whereas an increase is observed in all casual personnel categories. The main changes are observed in Civil Service staff, both in permanent staff (decrease -2,9%) and in casual (increase 5,7%).

Compared to January 2023, the main changes are observed in casual Educational Service staff (decrease -1,2%) and in casual Civil Service staff (increase 0,7%).

Source:Cystat

Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα: 4ο τρίμηνο 2022

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 4ο τρίμηνο του 2022 ήταν 72.596. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 66.823 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.773.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 53.498, 8.897 και 4.428 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.033 άτομα (1,4%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 892 άτομα (1,5%), στις Τοπικές Αρχές κατά 11 άτομα (0,2%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 130 άτομα (2,3%).

Συγκριτικά με το 3 ο τρίμηνο του 2022, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 2.167 άτομα (3,1%). Αύξηση απασχόλησης παρατηρήθηκε και στις τρεις κατηγορίες, στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 2.039 άτομα (3,4%), στις Τοπικές Αρχές κατά 58 άτομα (1,3%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 70 άτομα (1,2%).

Πηγή:Cystat

Employment in the Broad Public Sector: 4th  quarter 2022

Total employment in the Broad Public Sector in the 4th quarter of 2022 reached 72.596 persons. The employment in General Government was 66.823 and in the Publicly Owned Enterprises and Companies 5.773 persons.

In General Government, which consists of the Government, Non-Profit Organisations and Local Authorities, total employment reached 53.498, 8.897 and 4.428 persons respectively.

The employment in the Broad Public Sector increased by 1.033 persons (1,4%) compared to the same quarter of 2021. The employment in Central Government increased by 892 persons (1,5%), in Local Authorities by 11 persons (0,2%) and in Publicly Owned Enterprises and Companies by 130 persons (2,3%).

Compared to the 3rd quarter of 2022, the employment in the Broad Public Sector increased by 2.167 persons (3,1%). Employment increased in all three categories, in Central Government by 2.039 persons (3,4%), in Local Authorities by 58 persons (1,3%) and in Publicly Owned Enterprises and Companies by 70 persons (1,2%).

Source:Cystat

Κενές θέσεις εργασίας: 4ο τρίμηνο 2022

O αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το 4ο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στις 7.821. Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε κατά 1.822 (-18,9%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 9.643. Σε σχέση με το 3 ο τρίμηνο του 2022 παρατηρήθηκε μείωση 1.353 θέσεων (-14,7%). 

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 4ο τρίμηνο του 2022 ήταν 1,9%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 2,2% και 2,4% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 4ο τρίμηνο του 2022 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (3,0%), Παροχής Νερού, Επεξεργασίας Λυμάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δραστηριοτήτων Εξυγίανσης (2,9%) και ακολουθούν οι Τομείς των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων, Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων και Εκπαίδευσης με το ίδιο ποσοστό (2,5%).

Πηγή:Cystat

Job vacancies: 4th quarter 2022

The number of job vacancies in the 4th quarter of 2022 reached 7.821. The number of job vacancies decreased by 1.822 (-18,9%) compared to the same quarter of the previous year where the number was 9.643. Compared to the 3rd quarter of 2022 the number of job vacancies decreased by 1.353 (-14,7%). 

The job vacancy rate in the 4th quarter of 2022 was 1,9%, while the job vacancy rate in the previous quarter and the 4th quarter of 2021 was 2,2% and 2,4% respectively. The largest job vacancy rates in the 4th quarter of 2022 were observed in the Sectors of Accommodation and Food Service Activities (3,0%), Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities (2,9%) and were followed by the Sectors of Financial and Insurance Activities, Administrative and Support Service Activities and Education with the same rate (2,5%).

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today