Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Δεκέμβριος 2022

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 177,3 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 14,8% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 21,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Δεκέμβριο 2022 ο δείκτης έφτασε τις 179,7 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 13,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 32,1% και μεταλλείων και λατομείων κατά 27,0%. Ο τομέας παροχής νερού και ανάκτησης υλικών σημείωσε μείωση κατά 13,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021.

Πηγή:Cystat

Industrial turnover Index: December 2022

In December 2022, the Industrial Turnover Index reached 177,3 units (base 2015=100), recording an increase of 14,8% compared to December 2021. For the period January-December 2022, the index recorded an increase of 21,4% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for December 2022 reached 179,7 units, recording an increase of 13,4% compared to December 2021. Increases were also noted in the sectors of electricity supply (+32,1%) and mining and quarrying (+27,0%). The water supply and materials recovery sector recorded a decrease of 13,3% compared to December 2021.

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Φεβρουάριος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Φεβρουάριο 2023 αυξήθηκε κατά 0,87 μονάδες και έφτασε στις 112,88 μονάδες σε σύγκριση με 112,01 μονάδες τον Ιανουάριο 2023. Ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο 2023 αυξήθηκε με ρυθμό 6,7%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 6,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2022 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 42,2%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (8,6%).

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2022, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (18,1%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (9,6%). 

Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (3,6%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (17,7%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (10,2%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,43) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,97).

Η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,78) είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2023 σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου του 2022 είχε ο Ηλεκτρισμός (1,68). 

Τέλος, τα Φρέσκα λαχανικά (0,62) είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

Consumer Price Index (CPI): February 2023

In February 2023, the Consumer Price Index increased by 0,87 units and reached 112,88 units compared to 112,01 units in January 2023. In February 2023, the inflation increased by 6,7%. 

For the period January-February 2023, the CPI increased by 6,9% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest change when compared to the index of February 2022 was recorded in Electricity (42,2%). In comparison to the index of the previous month, the largest change was monitored in Agricultural goods (8,6%).

Analysis of percentage changes

Compared to February 2022, the largest changes were monitored in the categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (18,1%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (9,6%). 

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (3,6%). 

For the period January–February 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (17,7%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (10,2%).

Analysis of effects in units

Compared to the Index of February 2022, the categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (2,43) and Food and Non-Alcoholic Beverages (1,97) had the largest effect on the change of the CPI. 

The category Food and Non-Alcoholic Beverages (0,78) had the largest positive effect on the change of the CPI compared to the previous month.

Electricity (1,68) had the most notable effect on the change of the CPI of February 2023 compared to February 2022. 

Finally, Fresh vegetables (0,62) had the largest positive effect on the change of the CPI of February 2023 compared to the previous month.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Φεβρουάριος 2023

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Φεβρουαρίου 2023, έφτασε τα 16.597 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Φεβρουάριο 2023 αυξήθηκε στα 14.206 πρόσωπα σε σύγκριση με 14.116 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2022 σημειώθηκε αύξηση 1.233 προσώπων ή 8,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 588), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 503), της μεταφοράς και αποθήκευσης (αύξηση 142), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 75), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (αύξηση 73) και των δραστηριοτήτων σχετικά με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (αύξηση 70).

Πηγή:Cystat

Registered unemployed: February 2023

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of February 2023, reached 16.597 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for February 2023 increased to 14.206 persons in comparison to 14.116 in the previous month. 

In comparison with February 2022, an increase of 1.233 persons or 8,0% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities (an increase of 588), accommodation and food service activities (an increase of 503), transportation and storage (an increase of 142), public administration (an increase of 75), information and communication (an increase of 73) and human health and social work activities (an increase of 70).

Source:Cystat

Απασχόληση-Εθνικοί Λογαριασμοί: 4ο τρίμηνο 2022 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Άτομα

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 4o τρίμηνο του 2022 υπολογίζεται στα 461.345 άτομα, εκ των οποίων 410.634 είναι υπάλληλοι και 50.711 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, η συνολική απασχόληση για το 4ο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 3%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς της Ενημέρωσης Και Επικοινωνίας (NACE J), των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων (NACE Μ) και των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE Ν).

Ώρες Εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 4ο τρίμηνο του 2022 υπολογίζονται στις 211.235 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 3,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), της Ενημέρωσης Και Επικοινωνίας (NACE J), των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων (NACE Μ) και των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE Ν).

Πηγή:Cystat

Employment - National Accounts: 4th quarter 2022 (provisional estimate)

Persons

Total Employment for the 4th quarter of 2022 is estimated at 461.345 persons, of which 410.634 are employees and 50.711 are self-employed. Compared to the corresponding quarter of 2021, total employment increased by 3% for the 4th quarter of 2022. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Information and communication (NACE J), Accommodation and Food Services (NACE I), Professional, Scientific and Technical activities (NACE Μ) and Administrative and Supporting Service activities (NACE Ν).

Hours Worked

Actual hours worked for the 4th quarter of 2022 are estimated at 211.235 thousand; an increase of 3,5% compared to the corresponding quarter of 2021. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Accommodation and Food Services (NACE I), Information and Communication (NACE J), Professional, Scientific and Technical activities (NACE Μ) and Administrative and Supporting Service activities (NACE Ν).

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.

Κατά τον Φεβρουάριο 2023, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.795, σημειώνοντας μείωση 0,5% σε σχέση με 2.808 τον Φεβρουάριο 2022. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 1,9% στις 2.287 από 2.331 τον Φεβρουάριο 2022.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 8,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 και έφτασε τις 5.923, σε σύγκριση με 5.441 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 6,7% και έφτασαν τις 4.780, σε σύγκριση με 4.478 την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 2.278 ή 47,7% ήταν καινούρια και 2.502 ή 52,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 2,4% στα 536.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 15 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, από 9 την ίδια περίοδο του 2022.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 610 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με 539 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 13,2%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 12,7% στα 470, τα βαριά φορτηγά κατά 50,9% στα 86, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 200,0% στους 21, ενώ τα οχήματα ενοικίασης μειώθηκαν κατά 43,1% στα 33.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 21 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με 36 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 26,7% στις 399 την Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με 315 την ίδια περίοδο του 2022.

Πηγή:Cystat

Registration of motor vehicles: January - February 2023

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-February 2023.

In February 2023, the total registrations of motor vehicles numbered 2.795, recording a decrease of 0,5% compared to 2.808 in February 2022. Passenger saloon cars registered a fall of 1,9% to 2.287, from 2.331 in February 2022.

The main developments during the period January-February 2023 compared to the corresponding period of 2022 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 8,9% to 5.923 in January-February 2023, from 5.441 in January-February 2022.

(b) Passenger saloon cars increased to 4.780 from 4.478 in January-February 2022, recording a rise of 6,7%. Of the total passenger saloon cars, 2.278 or 47,7% were new and 2.502 or 52,3% were used cars. Rental cars in particular recorded a fall of 2,4% to 536.

(c) Motor coaches and buses registered in January-February 2023 increased to 15, from 9 in the same period of 2022.

(d) Goods conveyance vehicles increased by 13,2% to 610 in January-February 2023, compared to 539 in January-February 2022. In particular, light goods vehicles increased by 12,7% to 470, heavy goods vehicles by 50,9% to 86, road tractors (units of trailers) by 200,0% to 21, while rental vehicles decreased by 43,1% to 33.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-February 2023 decreased to 21 compared to 36 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc increased by 26,7% to 399 in January-February 2023, compared to 315 in January-February 2022.

Source:Cystat

Άδειες οικοδομής: Δεκέμβριος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθε στις 618. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €213,2 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 187,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 863 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022, εκδόθηκαν 7.604 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 8.164 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 6,9%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών παρέμεινε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ενώ το συνολικό εμβαδόν μειώθηκε κατά 6,3%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 6,3%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Building permits: December 2022

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during December 2022 stood at 618. The total value of these permits reached €213,2 million and the total area 187,1 thousand square metres.

These building permits provide for the construction of 863 dwelling units. During the period January – December 2022, 7.604 building permits were issued compared to 8.164 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 6,9%. The total value of these permits remained at the level of the preceding year, while the total area declined by 6,3%.

The number of dwelling units recorded a decrease of 6,3%. Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανoυάριος 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τον Ιανουάριο 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €342,5 εκ. (1,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €222,8 εκ. (0,8% στο ΑΕΠ) για τον Ιανουάριο 2022.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκαν κατά €81,9 εκ. (+11,5%) και ανήλθαν στα €792,7 εκ. σε σύγκριση με €710,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €40,6 εκ. (+14,1%) και ανήλθαν στα €328,8 εκ. σε σύγκριση με €288,2 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €22,1 εκ. (+9,5%) και ανήλθαν στα €254,9 εκ. σε σύγκριση με €232,8 εκ. το 2022. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €21,7 εκ. (+42,3%) και ανήλθε στα €73,0 εκ. σε σύγκριση με €51,3 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €6,0 εκ. και ανήλθαν στα €11,1 εκ. σε σύγκριση με €5,1 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €3,1 εκ. (+15,0%) και ανήλθε στα €23,8 εκ. σε σύγκριση με €20,7 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €4,4 εκ. (+28,8%) και ανήλθαν στα €19,7 εκ. σε σύγκριση με €15,3 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €1,3 εκ. (-24,1%) και περιορίστηκαν στα €4,1 εκ. σε σύγκριση με €5,4 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €4,3 εκ. (-6,8%) και περιορίστηκαν στα €59,2 εκ. σε σύγκριση με €63,5 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €7,4 εκ. (-14,9%) και περιορίστηκαν στα €41,9 εκ. σε σύγκριση με €49,3 εκ. το 2022.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκαν κατά €201,5 εκ. (+21,6%) και ανήλθαν στα €1.135,2 εκ. σε σύγκριση με €933,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €96,0 εκ. (+35,8%) και ανήλθαν στα €363,8 εκ. σε σύγκριση με €267,8 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €92,7 εκ. (+54,3%) και ανήλθαν στα €263,4  εκ. σε σύγκριση με €170,7 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €72,1 εκ. (+21,1%) και ανήλθαν στα €413,5 εκ. σε σύγκριση με €341,4 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €34,0 εκ. (+13,4%) και ανήλθαν στα €288,2 εκ. σε σύγκριση με €254,2 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €3,7 εκ. (+38,1%) και ανήλθαν στα €13,4 εκ. σε σύγκριση με €9,7 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,6 εκ. (+46,2%) και ανήλθαν στα €1,9 εκ. σε σύγκριση με €1,3 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά  €4,8 εκ. (-9,2%) και περιορίστηκαν στα €47,6 εκ. σε σύγκριση με €52,4 εκ. το 2022. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €0,1 εκ. (-1,4%) και περιορίστηκαν στα €6,8 εκ. σε σύγκριση με €6,9 εκ. το 2022.

Πηγή:Cystat

Fiscal Accounts of General Government: January 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €342,5 mn (1,2% of GDP) for January 2023, as compared to a a surplus of €222,8 mn (0,8% of GDP) that was recorded during January 2022.

EXPENDITURE

During January 2023, total expenditure increased by €81,9 mn (+11,5%) and amounted to €792,7 mn, compared to €710,9 mn in the corresponding month of 2022.

In detail, social benefits increased by €40,6 mn (+14,1%) and amounted to €328,8 mn, compared to €288,2 mn in 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €22,1 mn (+9,5%) and amounted to €254,9 mn, compared to €232,8 mn in 2022. Intermediate consumption increased by €21,7 mn (+42,3%) and amounted to €73,0 mn, compared to €51,3 mn in 2022. Subsidies increased by €6,0 mn and amounted to €11,1 mn, compared to €5,1 mn in 2022.

The capital account increased by €3,1 mn (+15,0%) and amounted to €23,8 mn, compared to €20,7 mn in 2022. In detail, gross capital formation increased by €4,4 mn (+28,8%) and amounted to €19,7 mn, compared to €15,3 mn in 2022 and other capital expenditure decreased by €1,3 mn (-24,1%) to €4,1 mn, from €5,4 mn in 2022.

On the contrary, current transfers decreased by €4,3 mn (-6,8%) to €59,2 mn, from €63,5 mn in 2022. Interest payable decreased by €7,4 mn (-14,9%) to €41,9 mn, from €49,3 mn in 2022.

REVENUE

During January 2023, total revenue increased by €201,5 mn (+21,6%) and amounted to €1.135,2 mn, compared to €933,7 mn in the corresponding month of 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €96,0 mn (+35,8%) and amounted to €363,8 mn, compared to €267,8 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €92,7 mn (+54,3%) and amounted to €263,4 mn, compared to €170,7 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €72,1 mn (+21,1%) and amounted to €413,5 mn, compared to €341,4 mn in 2022. Social contributions increased by €34,0 mn (+13,4%) and amounted to €288,2 mn, compared to €254,2 mn in 2022. Current transfers increased by €3,7 mn (+38,1%) and amounted to €13,4 mn, compared to €9,7 mn in 2022. Capital transfers increased by €0,6 mn (+46,2%) and amounted to €1,9 mn, compared to €1,3 mn in 2022.

On the contrary, revenue from the sale of goods and services decreased by €4,8 mn (-9,2%) to €47,6 mn, from €52,4 mn in 2022. Property income decreased by €0,1 mn (-1,4%) to €6,8 mn, from €6,9 mn in 2022.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today