Ταχεία Επιβολή Φορολογιών και καθυστέρηση στη παραλαβή της Ειδοποίησης Επιβολής Φόρου/Εισφορών

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται για ταχεία εκκαθάριση των Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου, προκύπτει καθυστέρηση αποστολής και παραλαβής της Ειδοποίησης Επιβολής Φόρου/Εισφορών (έντυπο Τ.Φ.8).

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω καθυστέρησης, οι ημερομηνίες που αναγράφονται στην «Ειδοποίηση Επιβολής Φόρου/Εισφορών» και αφορούν την ημερομηνία (α) υποβολής της ένστασης και (β) επιβολής 5% πρόσθετου φόρου, πιθανόν να εκπνέουν μέχρι την παραλαβή της πιο πάνω ειδοποίησης.

Στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης ο Έφορος Φορολογίας αποφάσισε, να παρατείνει το χρονικό περιθώριο υποβολής ένστασης και επιβολής 5% πρόσθετου φόρου, κατά 2 μήνες από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο υπό αναφορά έντυπο.

Πηγή:Τμήμα Φορολογίας

Rapid imposition of taxes and delay in receiving tax/contribution notice

The Tax Department informs that there is a delay in sending and receiving the Tax Assessment / Contribution Notice (form T.F.8).

As a result of the above delay, the dates listed in the "Tax / Contribution Notice" and refer to the date of (a) submission of the objection and (b) imposition of 5% additional tax, may expire until the receipt of the above notice.

The Tax Commissioner decided to extend the time frame for submitting an objection and imposing 5% additional tax, by 2 months from the dates indicated in the report.

Source:Tax Department

Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες: 4ο τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης κύκλου εργασιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (23,1%), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (9,0%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (8,9%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (8,1%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 κατέγραψαν οι δείκτες των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (46,6%), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (39,3%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (22,0%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (8,5%).

Πηγή:Cystat

Turnover value index of services: 4th quarter 2022

The turnover value Index during the fourth quarter of 2022 recorded increases in the sectors of administrative and support service activities (23,1%), of accommodation and food service activities (9,0%), of information and communication (8,9%) and of professional, scientific and technical activities (8,1%) compared to the corresponding quarter of 2021.

During the period January-December 2022, increases relative to the corresponding period of 2021 were observed in the indices of professional, scientific and technical activities (46,6%), of accommodation and food service activities (39,3%), of information and communication (22,0%) and of administrative and support service activities (8,5%).

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Ιανουάριος 2023

Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Ιανουάριο 2023 έφτασε στις 136,3 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 2,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2022. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 17,0%.

Τον Ιανουάριο 2023 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2022 ο δείκτης σημείωσε αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 3,8% και της μεταποίησης κατά 0,4%, ενώ σημείωσε μείωση τους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 8,9% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 2,2%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (36,6%), των μεταλλείων και λατομείων (18,2%) και της μεταποίησης (12,2%) και μείωση στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 1,2%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιανουάριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (21,2%), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (14,4%), στη βιομηχανία ξύλου (13,4%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (10,6%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (9,9%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (8,8%).

Πηγή:Cystat

Index of industrial output prices: January 2023

The Index of industrial output prices for January 2023 reached 136,3 units (base 2015=100), recording a decrease of 2,4% compared to December 2022. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 17,0%.

In January 2023 compared to December 2022, the index showed a rise in the sectors of mining and quarrying by 3,8% and manufacturing by 0,4%, while it showed a decrease in the sectors of electricity supply by 8,9% and water supply and materials recovery by 2,2%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of electricity supply (36,6%), mining and quarrying (18,2%) and manufacturing (12,2%) and a decrease in the sector of water supply and materials recovery by 1,2%.

By division of economic activity in manufacturing, in January 2023 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in all economic activities. The most significant were observed in the manufacture of other non-metallic mineral products (21,2%), the manufacture of food products and beverages (14,4%), the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (13,4%), the manufacture of paper and paper products and printing (10,6%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (9,9%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (8,8%).

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2022

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €609,5 εκ. (2,3% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €402,8 εκ. (1,7% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €424,2 εκ. (+4,1%) και ανήλθαν στα €10.766,7 εκ. σε σύγκριση με €10.342,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €434,4 εκ. (+11,3%) και ανήλθαν στα €4.275,2 εκ. σε σύγκριση με €3.840,8 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €142,4 εκ. (+4,7%) και ανήλθαν στα €3.147,5 εκ. σε σύγκριση με €3.005,1 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €167,0 εκ. (+16,0%) και ανήλθε στα €1.211,2 εκ. σε σύγκριση με €1.044,2 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €47,0 εκ. (+7,8%) και ανήλθαν στα €652,7 εκ. σε σύγκριση με €605,7 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €109,4 εκ. (+13,3%) και ανήλθε στα €931,5 εκ. σε σύγκριση με €822,1 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €57,9 εκ. (+9,1%) και ανήλθαν στα €694,6 εκ. σε σύγκριση με €636,7 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €51,5 εκ. (+27,8%) και ανήλθαν στα €236,9 εκ. σε σύγκριση με €185,4 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €443,6 εκ. (-75,8%) και περιορίστηκαν στα €141,6 εκ. σε σύγκριση με €585,2 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €32,4 εκ. (-7,4%) και περιορίστηκαν στα €407,0 εκ. σε σύγκριση με €439,4 εκ. το 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €1.436,5 εκ. (+14,5%) και ανήλθαν στα €11.376,2 εκ. σε σύγκριση με €9.939,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €572,3 εκ. (+16,9%) και ανήλθαν στα €3.960,6 εκ. σε σύγκριση με €3.388,3 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €489,3 εκ. (+22,4%) και ανήλθαν στα €2.671,0  εκ. σε σύγκριση με €2.181,7 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €387,1 εκ. (+15,5%) και ανήλθαν στα €2.876,7 εκ. σε σύγκριση με €2.489,6 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €388,5 εκ. (+14,3%) και ανήλθαν στα €3.112,7 εκ. σε σύγκριση με €2.724,2 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €119,4 εκ. (+18,0%) και ανήλθαν στα €783,9 εκ. σε σύγκριση με €664,5 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €2,3 εκ. (+2,1%) και ανήλθαν στα €113,6 εκ. σε σύγκριση με €111,3 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €17,0 εκ. (-6,5%) και περιορίστηκαν στα €243,6 εκ. σε σύγκριση με €260,6 εκ. το 2021. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €16,1 εκ. (-5,3%) και περιορίστηκαν στα €285,1 εκ. σε σύγκριση με €301,2 εκ. το 2021.

Πηγή:Cystat

Fiscal Accounts of General Government: January-December 2022

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €609,5 mn (2,3% of GDP) for the period of January-December 2022, as compared to a deficit of €402,8 mn (1,7% of GDP) that was recorded during the period of January-December 2021.

EXPENDITURE

During the period of January-December 2022, total expenditure increased by €424,2 mn (+4,1%) and amounted to €10.766,7 mn, compared to €10.342,6 mn in the corresponding period of 2021.

In detail, social benefits increased by €434,4 mn (+11,3%) and amounted to €4.275,2 mn, compared to €3.840,8 mn in 2021. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €142,4 mn (+4,7%) and amounted to €3.147,5 mn, compared to €3.005,1 mn in 2021. Intermediate consumption increased by €167,0 mn (+16,0%) and amounted to €1.211,2 mn, compared to €1.044,2 mn in 2021. Current transfers increased by €47,0 mn (+7,8%) and amounted to €652,7 mn, compared to €605,7 mn in 2021.

The capital account increased by €109,4 mn (+13,3%) and amounted to €931,5 mn, compared to €822,1 mn in 2021. In detail, gross capital formation increased by €57,9 mn (+9,1%) and amounted to €694,6 mn, compared to €636,7 mn in 2021 and other capital expenditure increased by €51,5 mn (+27,8%) and amounted to €236,9 mn, compared to €185,4 mn in 2021.

On the contrary, subsidies decreased by €443,6 mn (-75,8%) to €141,6 mn, from €585,2 mn in 2021. Interest payable decreased by €32,4 mn (-7,4%) to €407,0 mn, from €439,4 mn in 2021.

REVENUE

During the period of January-December 2022, total revenue increased by €1.436,5 mn (+14,5%) and amounted to €11.376,2 mn, compared to €9.939,7 mn in the corresponding period 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €572,3 mn (+16,9%) and amounted to €3.960,6 mn, compared to €3.388,3 mn in 2021, of which net VAT revenue increased by €489,3 mn (+22,4%) and amounted to €2.671,0 mn, compared to €2.181,7 mn in 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €387,1 mn (+15,5%) and amounted to €2.876,7 mn, compared to €2.489,6 mn in 2021. Social contributions increased by €388,5 mn (+14,3%) and amounted to €3.112,7 mn, compared to €2.724,2 mn in 2021. Revenue from the sale of goods and services increased by €119,4 mn (+18,0%) and amounted to €783,9 mn, compared to €664,5 mn in 2021. Property income increased by €2,3 mn (+2,1%) and amounted to €113,6 mn, from €111,3 mn in 2021.

On the contrary, current transfers decreased by €17,0 mn (-6,5%) to €243,6 mn, from €260,6 mn in 2021. Capital transfers decreased by €16,1 mn (-5,3%) to €285,1 mn, from €301,2 mn in 2021.

Source:Cystat

Εθνικοί Λογαριασμοί: Πρώτη εκτίμηση 2022

Το  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για το 2022 υπολογίζεται σε €27.011,7 εκ. σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με €24.018,9 εκ. το 2021 και σε €24.229,9 εκ. σε μετρήσεις όγκου (σταθερές τιμές) για το έτος 2022 σε σύγκριση με €22.938,0 εκ. το 2021.  Ο ρυθμός  ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους υπολογίζεται στο 5,6% κατά το 2022, σε σύγκριση με 6,6% το 2021.

Πηγή:Cystat

National Accounts: First estimate 2022

The Gross Domestic Product (GDP) for the year 2022 is provisionally estimated at €27.011,7 mn at current prices compared to €24.018,9 mn in 2021 and €24.229,9 mn at volume measures (constant prices) for the year 2022, compared to €22.938,0 mn in 2021. The growth rate in real terms is estimated at 5,6% in 2022, compared to 6,6% in 2021.

Source:Cystat

Ρυθμός ανάπτυξης Α.Ε.Π.: 4ο τρίμηνο 2022

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 4,5%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορές και Αποθήκευση", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων ", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία", "Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών".

Πηγή:Cystat

GDP growth rate: 4th quarter 2022

Τhe GDP growth rate in real terms during the fourth quarter of 2022 is positive and it is estimated at 4,6% over the corresponding quarter of 2021. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 4,5%.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", " Transport and Storage", "Information and Communication", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Arts, Entertainment and Recreation", "Other Service Activities".

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος 2023

Ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε τον Ιανουάριο 2023 κατά 12,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 6,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

Turnover Index of retail trade except of motor vehicles: January 2023

The turnover value Index of retail trade for January 2023 increased by 12,5% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the turnover volume Index of retail trade increased by 6,1% compared to the corresponding month of the previous year.

Source:Cystat

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 4ο τρίμηνο 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 4ο τρίμηνο του 2022, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 489.650 άτομα ή 65,5% του πληθυσμού (άνδρες 71,0%, γυναίκες 60,4%) σε σύγκριση με 473.537 άτομα (64,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 455.727 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 61,0% (άνδρες 66,8%, γυναίκες 55,6%) σε σύγκριση με 443.937 άτομα (60,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 33.922 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,9% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,0%, γυναίκες 7,9%) σε σύγκριση με 29.600 άτομα (6,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 78,1%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 84,2% και για τις γυναίκες 72,5%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 το ποσοστό ήταν 77,6% (άνδρες 83,8%, γυναίκες 71,7%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 65,3% σε σύγκριση με 65,7% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 17,4% και 2,3% αντίστοιχα. Για το 4ο τρίμηνο του 2021 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,1%, Βιομηχανία 16,5% και Γεωργία 2,4%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 10,1% της συνολικής απασχόλησης ή 45.916 άτομα (άνδρες 7,5%, γυναίκες 13,0%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 4ο τρίμηνο του 2021 ήταν 11,2% (άνδρες 8,7%, γυναίκες 14,1%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,3% ή 406.907 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 11,3% (46.051 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 88,9% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 12,3% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,2% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 21,3%, γυναίκες 17,2%) σε σύγκριση με 17,4% (άνδρες 16,8%, γυναίκες 18,1%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 54,0% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 13,6% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 32,4% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 4ο τρίμηνο του 2021 ήταν 47,7%, 16,2% και 36,1%.

Πηγή:Cystat

Labour Force Survey (LFS): 4th quarter 2022

According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 4th quarter of 2022 amounted to 489.650 persons or 65,5% of the population (males 71,0%, females 60,4%) in comparison to 473.537 persons (64,5%) in the corresponding quarter of 2021.

The number of employed persons was 455.727 and the employment rate 61,0% (males 66,8%, females 55,6%) in comparison to 443.937 persons (60,5%) in the corresponding quarter of 2021.

The number of unemployed persons amounted to 33.922 and the unemployment rate to 6,9% of the labour force (males 6,0%, females 7,9%) in comparison to 29.600 persons (6,3%) in the corresponding quarter of 2021.

Employment 

For the age group 20-64, the employment rate was 78,1%. The rate for males was 84,2% and for females 72,5%. In the corresponding quarter of 2021 the rate was 77,6% (males 83,8%, females 71,7%). For the age group 55-64 the employment rate was 65,3% in comparison to 65,7% in the corresponding quarter of 2021.

According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (80,3%), followed by Manufacturing (17,4%) and Agriculture (2,3%). For the 4th quarter of 2021, the corresponding percentages were: Services 81,1%, Manufacturing 16,5% and Agriculture 2,4%.

The share of part-time employment to total employment was 10,1% or 45.916 persons (males 7,5%, females 13,0%). The corresponding rate for the 4th quarter of 2021 was 11,2% (males 8,7%, females 14,1%).

89,3% or 406.907 of the total employed persons were employees, of which 11,3% (46.051 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2021 employees accounted for 88,9% of total employment of which 12,3% had a temporary job.

Unemployment

For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 19,2% of the labour force of the same age group (males 21,3%, females 17,2%) in comparison to 17,4% (males 16,8%, females 18,1%) in the corresponding quarter of last year.

As far as the duration of unemployment is concerned, 54,0% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 13,6% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 32,4% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 4th quarter of 2021 were 47,7%, 16,2% and 36,1%.

Source:Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Ιανουάριος 2023

Κατά τον Ιανουάριο 2023, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 110.756 τόνους, σημειώνοντας μείωση 1,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022. Μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-35,7%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (-42,0%), πετρελαίου θέρμανσης (-31,7%), βαρέος μαζούτ (-25,6%) και υγραερίου (-22,1%). Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (47,1%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (26,6%), βενζίνης (13,4%), ελαφρού μαζούτ (12,8%) και πετρελαίου κίνησης (6,8%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 3,4% στους 52.822 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2022 σημείωσαν πτώση 6,3%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης (-13,6%) και της βενζίνης (-12,8%) ενώ οριακή αύξηση (2,3%) σημείωσαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα.

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιανουαρίου 2023 μειώθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

Imports, sales and stocks of petroleum products: January 2023

In January 2023, the total sales of petroleum products amounted to 110.756 tonnes, recording a decrease of 1,5% compared to January 2022. A decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-35,7%) and in the sales of kerosene (-42,0%), heating gasoil (-31,7%), heavy fuel oil (-25,6%) and liquefied petroleum gases (-22,1%). On the contrary, a rise was recorded in the provisions of aviation kerosene (47,1%), as well as in the sales of asphalt (26,6%), motor gasoline (13,4%), light fuel oil (12,8%) and road diesel (6,8%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a fall of 3,4% to 52.822 tonnes.

The total sales of petroleum products in January 2023 compared to December 2022 recorded a drop of 6,3%. Indicatively, a fall was recorded in the sales of road diesel (-13,6%) and motor gasoline (-12,8%) while the provisions of aviation kerosene slightly increased (2,3%).

The total stocks of petroleum products at the end of January 2023 dropped by 4,1% compared to the end of the previous month.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today