Αφίξεις τουριστών: Ιανουάριος 2023

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2023 ανήλθαν σε 90.549 σε σύγκριση με 43.944 τον Ιανουάριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 106,1%.

Ανάλυση χωρών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιανουάριο 2023, αφού αποτέλεσαν το 20,6% (18.631) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 16,6% (14.991), οι αφίξεις από την Πολωνία το 12,3% (11.166) και οι αφίξεις από την Ελλάδα το 11,6% (10.459).

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιανουάριο 2023 ήταν για ποσοστό 64,8% των τουριστών οι διακοπές, για 21,4% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 13,4% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιανουάριο 2022, ποσοστό 57,5% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 22,3% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 20,2% για επαγγελματικούς λόγους.

Πηγή:Cystat

Tourist arrivals: January 2023

The arrivals of tourists reached 90.549 in January 2023 compared to 43.944 in January 2022, recording an increase of 106,1%.

Analysis of countries

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for January 2023, with a share of 20,6% (18.631) of total arrivals, followed by Israel with 16,6% (14.991), Poland with 12,3% (11.166) and Greece with 11,6% (10.459).

Purpose of visit

For a percentage of 64,8% of tourists, the purpose of their trip in January 2023 was holidays, for 21,4% visit to friends and relatives and for 13,4% business. Respectively, in January 2022, 57,5% of tourists visited Cyprus for holidays, 22,3% visited friends or relatives and 20,2% visited Cyprus for business reasons.

Source:Cystat

Κάτοικοι Κύπρου που ταξιδεύουν στο εξωτερικό: Ιανουάριος 2023

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιανουάριο 2023 ανήλθαν στις 136.717 σε σύγκριση με 48.382 τον Ιανουάριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 182,6%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιανουάριο 2023 ήταν η Ελλάδα με 32,9% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 12,9%.

Πηγή:Cystat

Residents of Cyprus travelling abroad: January 2023

A total number of 136.717 residents of Cyprus returned from a trip abroad in January 2023, compared to 48.382 in the corresponding month last year, recording an increase of 182,6%.

The main countries from which the residents of Cyprus returned in January 2023 were Greece with 32,9% and the United Kingdom with 12,9%.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Ιανουάριος 2023

Ο Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Ιανουάριο 2023 ανήλθε στις 136,01 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,79% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 12,25%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (27,15%), στα προϊόντα ορυκτών (14,66%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (10,49%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (8,75%) και στα μεταλλικά προϊόντα (7,77%).

Πηγή:Cystat

Price Index of construction materials: January 2023

The price Index of construction materials for January 2023 reached 136,01 units (base year 2015=100), recording an increase of 1,79% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 12,25%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (27,15%), mineral products (14,66%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (10,49%), electromechanical products (8,75%) and metallic products (7,77%).

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στις μεταφορές και αποθήκευση: 4ο τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης κύκλου εργασιών στις μεταφορές και αποθήκευση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 έφτασε στις 134,5 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 30,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, αυξήσεις σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές κατά 576,1%, η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες κατά 22,5%, οι χερσαίες μεταφορές κατά 18,3% και οι πλωτές μεταφορές κατά 5,5%, ενώ οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες κατέγραψαν μείωση κατά 5,1%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση σημείωσε αύξηση της τάξης του 41,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Turnover value Index of transport and storage: 4th quarter 2022 

The turnover value Index of transport and storage for the fourth quarter of 2022 reached 134,5 units (base year 2015=100), recording an increase of 30,3% compared to the corresponding quarter of 2021.

By economic activity, increases relative to the fourth quarter of the previous year were observed in air transport by 576,1%, in warehousing and support activities for transportation by 22,5%, in land transport by 18,3% and in water transport by 5,5%, while a decrease of 5,1% was observed in postal and courier activities.

During the period January-December 2022, the Turnover Value Index of Transport and Storage recorded an increase of 41,1% compared to the corresponding period of 2021.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ήταν €10.403,2 εκ. σε σύγκριση με €7.928,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 31,2%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ήταν €3.587,1 εκ. σε σύγκριση με €3.022,0 εκ. για την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 18,7%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €6.816,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 σε σύγκριση με €4.906,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €6.275,8 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €966,8 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €3.160,6 εκ.

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €1.000,1 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €358,1 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €2.228,9 εκ.

Αναλυτικά στοιχεία κατά προϊόν, εμπορικό εταίρο, αξία και ποσότητα περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics: January - November 2022

Total imports of goods in January-November 2022 amounted to €10.403,2 mn as compared to €7.928,1 mn in January- November 2021, recording an increase of 31,2%. Total exports of goods in January-November 2022 were €3.587,1 mn compared to €3.022,0 mn in the same period of 2021, registering an increase of 18,7%. The trade deficit was €6.816,1 mn in January- November 2022 compared to €4.906,1 mn in the corresponding period of 2021.

The European Union was the main source of supply of goods to Cyprus with a share of €6.275,8 mn of total imports, while imports from all other European countries totaled €966,8 mn in January- November 2022. Imports from the rest of the world amounted to €3.160,6 mn.

Exports to the European Union accounted for €1.000,1 mn, while exports to all other European countries for €358,1 mn in January- November 2022. Exports to the rest of the world amounted to €2.228,9 mn.

Detailed data by commodity, partner country, value and quantity are included in the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (by commodity and country)” for January-November 2022, which is available free of charge on the CYSTAT portal.

Source:Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Δεκέμβριος 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Δεκέμβριο 2022 έφθασαν τα €57,6 εκ. σε σύγκριση με €54,0 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Δεκέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 6,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.439,2 εκ. σε σύγκριση με €1.513,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €392,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020.

Πηγή:Cystat

Revenue from tourism: December 2022

On the basis of the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €57,6 mn in December 2022 compared to €54,0 mn in December 2021, recording an increase of 6,7%.

For the period of January – December 2022, revenue from tourism is estimated at €2.439,2 mn compared to €1.513,6 mn in the corresponding period of 2021 and to €392,0 mn during the period of January – December 2020.

Source:Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Ιανουάριος 2023

Εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Ιανουάριος 2023

Ο εναρμονισμένος Δείκτης τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκε κατά 6,8% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 1,4%.

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (18,0%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (10,9%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές. 

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-13,0%). 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστό 16,2%.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι κατηγορίες Ενέργεια (-3,3%) και Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (-3,0%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες μεταβολές.

Πηγή:Cystat

Harmonized Index of consumer prices (HICP): January 2023

The HICP rose by 6,8% between January 2022 and January 2023 and fell by 1,4% in the month between December 2022 and January 2023.

Compared to January 2022, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (18,0%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (10,9%).

Compared to December 2022, the largest change was recorded in category Clothing and Footwear (-13,0%). 

As regards the economic origin, the largest change when compared to the index of January 2022 was recorded in Energy (16,2%). When compared to the index of the previous month, the largest changes were monitored in category Energy (-3,3%) and Non energy industrial goods (-3,0%).

Source:Cystat

 

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today