Άδειες οικοδομής: Νοέμβριος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Νοέμβριο 2022 ανήλθε στις 639. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €224,7 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 199,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 820 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, εκδόθηκαν 6.986 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 7.386 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 5,4%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 1,2% και το συνολικό εμβαδόν μειώθηκε κατά 5,1%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 5,1%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

Building permits: November 2022

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during November 2022 stood at 639. The total value of these permits reached €224,7 million and the total area 199,4 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 820 dwelling units.

During the period January – November 2022, 6.986 building permits were issued compared to 7.386 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 5,4%. The total value of these permits increased by 1,2% and the total area declined by 5,1%. The number of dwelling units recorded a decrease of 5,1%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Ιανουάριος 2023

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2023 μειώθηκε κατά 1.363 άτομα (-2,6%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και έφτασε τα 52.019 άτομα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, από τον Ιανουάριο του 2023. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 716 άτομα (-2,7%), από 26.178 σε 25.462 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.054 άτομα (5,6%) φθάνοντας τα 19.991 σε σχέση με 18.937 άτομα τον Ιανουάριο του 2022.

Εκτός από τη μείωση στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (-20,6%), μείωση παρατηρείται και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,3%), ενώ αύξηση παρατηρείται στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,4%) και στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,0%).

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022, παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,1%) και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (0,3%), ενώ μείωση παρατηρείται στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,5%) και στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (-20,3%).

Πηγή:Cystat

Government employment by category: January 2023

In January 2023 total government employment decreased by 1.363 persons (-2,6%) in comparison to the corresponding month of 2022 and reached 52.019 persons. This decrease is attributed to the transfer of Hourly Paid Workers from the Ministry of Health to the State Health Services Organisation, which is included in the Broad Public Sector, as from January 2023. Permanent staff decreased by 716 persons (-2,7%), from 26.178 to 25.462 persons. Casual staff increased by 1.054 persons (5,6%) and reached 19.991 persons compared to 18.937 persons in January 2022.

Except from the decrease in Hourly Paid Workers (-20,6%) a decrease is also observed in Security Services staff (-0,3%), whereas an increase is observed in Civil Service staff (0,4%) and Educational Service staff (2,0%).

Compared to December 2022, an increase is observed in Civil Service staff (0,1%) and in Educational Service staff (0,3%), whereas a decrease is observed in Security Services staff (-0,5%) and in Hourly Paid Workers (-20,3%).

Source:Cystat

Ρυθμός Ανάπτυξης Α.Ε.Π. 4ο τρίμηνο 2022 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση (Flash Estimate) της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 4,4%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορές και Αποθήκευση", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων ", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία", "Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών".

Πηγή:Cystat

GDP Growth Rate 4th Quarter 2022 (flash estimate)

According to the Flash Estimate compiled by the Statistical Service, the GDP growth rate in real terms during the fourth quarter of 2022 is positive and it is estimated at 4,6% over the corresponding quarter of 2021. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 4,4%.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", " Transport and Storage", "Information and Communication", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Arts, Entertainment and Recreation", "Other Service Activities".

Source:Cystat

Οδικές μεταφορές φορτίου: 3ο τρίμηνο 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2022, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 49,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 28,1%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 45,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 31,2%.

Πηγή:Cystat

Road freight transport: 3rd quarter 2022

The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the third quarter of 2022.

During the period July-September 2022, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 49,9% compared to the corresponding period of 2021, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 28,1%.

During the period January-September 2022, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 45,0% compared to the corresponding period of 2021, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 31,2%.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today