Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Νοέμβριος 2022

Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022, ο Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έφθασε στις 188,7 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 21,3% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 22,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Νοέμβριο 2022 ο δείκτης έφτασε τις 183,4 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 16,3% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 50,6%, μεταλλείων και λατομείων κατά 26,5% και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 7,3%.

Πηγή:Cystat

Industrial turnover Index: November 2022

In November 2022, the industrial turnover Index reached 188,7 units (base 2015=100), recording an increase of 21,3% compared to November 2021. For the period January-November 2022, the index recorded an increase of 22,1% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the industrial turnover Index for November 2022 reached 183,4 units, recording an increase of 16,3% compared to November 2021. Increases were also noted in the sectors of electricity supply (+50,6%), mining and quarrying (+26,5%) and water supply and materials recovery (+7,3%).

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιανουάριος 2023

Ο Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιανουάριο 2023 μειώθηκε κατά 1,42 μονάδες και έφτασε στις 112,01 μονάδες σε σύγκριση με 113,43 μονάδες τον Δεκέμβριο 2022. Ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκε με ρυθμό 7,1%.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 35,6% και στα Βιομηχανικά Προϊόντα (εκτός Πετρελαιοειδών) με ποσοστό 8,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Πετρελαιοειδή (-5,5%).

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (17,3%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (10,8%). Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-12,5%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2023 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,34) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,11).

Οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-0,97) και Μεταφορές (-0,73) είχαν τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2023 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουάριο του 2022 είχε ο Ηλεκτρισμός (1,50). 

Τέλος, η Ένδυση (-0,65) και τα Πετρελαιοειδή (-0,61) είχαν την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

Cοnsumer Price Index (CPI): January 2023

In January 2023, the Consumer Price Index decreased by 1,42 units and reached 112,01 units compared to 113,43 units in December 2022. In January 2023, the inflation increased by 7,1%.

As regards the economic origin, the largest changes when compared to the index of January 2022 were recorded in Electricity (35,6%) and in Industrial goods (excl. petroleum products) (8,3%). In comparison to the index of the previous month, the largest change was monitored in Petroleum products (-5,5%).

Analysis of percentage changes Compared to January 2022, the largest changes were monitored in the categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (17,3%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (10,8%). 

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Clothing and Footwear (-12,5%).

Analysis of effects in units Compared to the Index of January 2022, the categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (2,34) and Food and Non-Alcoholic Beverages (2,11) had the largest effect on the change of the CPI. The categories Clothing and Footwear (-0,97) and Transport (-0,73) had the largest negative effect on the change of the CPI compared to the previous month. Electricity (1,50) had the most notable effect on the change of the CPI of January 2023 compared to January 2022.

Finally, Clothing (-0,65) and Petroleum products (-0,61) had the largest negative effect on the change of the CPI of January 2023 compared to the previous month.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιανουάριος 2023

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2023, έφτασε τα 16.758 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκε στα 14.121 πρόσωπα σε σύγκριση με 14.068 τον προηγούμενο μήνα. 

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022 σημειώθηκε αύξηση 1.328 προσώπων ή 8,6% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 589), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 583), της μεταφοράς και αποθήκευσης (αύξηση 143), των δραστηριοτήτων σχετικά με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (αύξηση 76) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (αύξηση 67).

Πηγή:Cystat

Registered unemployed: January 2023

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of January 2023, reached 16.758 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for January 2023 increased to 14.121 persons in comparison to 14.068 in the previous month.

In comparison with January 2022, an increase of 1.328 persons or 8,6% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities (an increase of 589), accommodation and food service activities (an increase of 583), transportation and storage (an increase of 143), human health and social work activities (an increase of 76), and information and communication (an increase of 67).

Source:Cystat

Αύξηση στις τιμές κατοικιών το γ' τρίμηνο 2022

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της ΚΤΚ (οικίες και διαμερίσματα) συνέχισε να καταγράφει ανοδική πορεία κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σύγκριση με αύξηση 1,7% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση ο δείκτης σημείωσε αύξηση 6,3% σε σύγκριση με αύξηση 4,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Κύριο παράγοντα για την επιτάχυνση στις αυξήσεις των τιμών των κατοικιών συνεχίζει να αποτελεί το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, ενώ παράλληλα προς την ίδια κατεύθυνση φαίνεται να συμβάλλει και η αύξηση στη ζήτηση στην αγορά ακινήτων.

Οι συναλλαγές στην αγορά ακινήτων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, όπως καταγράφονται στα στοιχεία πωλητηρίων εγγράφων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, παρουσιάζουν επιταχυνόμενη αύξηση, η οποία αποδίδεται σε ετήσιες αυξήσεις στη ζήτηση τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές.

Οι πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος κατασκευής, συνεχίζονται και αυτό το τρίμηνο, χωρίς όμως να φαίνεται μέχρι στιγμής να επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση σε ουσιαστικό βαθμό.

Η αύξηση στο κόστος δανεισμού λόγω της αύξησης των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ φαίνεται να επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση στεγαστικών δανείων το τρίτο τρίμηνο του 2022, το οποίο ενδεχόμενα να επηρεάσει τη μελλοντική κατασκευαστική δραστηριότητα.

Ανθεκτικότητα στην αγορά ακινήτων παρά την αβεβαιότητα

Ο ΔΤΚ (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 κατέγραψε τριμηνιαία αύξηση 2,1% σε σχέση με 1,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η άνοδος του ΔΤΚ προέρχεται από αύξηση κατά 2,2% στις τιμές διαμερισμάτων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,0% στις τιμές των οικιών την ίδια περίοδο.

Σε ετήσια βάση, παρουσιάζεται επίσης επιταχυνόμενη αύξηση στις τιμές κατοικιών κατά 6,3% το τρίτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με 4,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Οι τιμές των διαμερισμάτων κατά το υπό εξέταση τρίμηνο κατέγραψαν ετήσια αύξηση 8% και οι τιμές των οικιών κατά 5,2%.

Όπως σημειώνεται, φαίνεται ότι η αγορά ακινήτων, παρά τη συνεχιζόμενη μεγάλη αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, επιδεικνύει ανθεκτικότητα, με την επιτάχυνση στις τιμές κατοικιών να συνεχίζεται και αυτό το τρίμηνο.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως, όπως και τα προηγούμενα τρίμηνα, στο αυξανόμενο κατασκευαστικό κόστος και αντανακλάται τόσο στις τιμές των διαμερισμάτων όσο και των οικιών. Επίσης, θετικά συμβάλει στις αυξήσεις των τιμών και η αύξηση στη ζήτηση τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές η οποία διαφαίνεται από τα στοιχεία του ΤΚΧ.

Η μικρή άνοδος των δανειστικών επιτοκίων που σημειώθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2022, δεν έχει μέχρι στιγμής επηρεάσει τα καταθετικά επιτόκια, διατηρώντας την αγορά ακινήτων ελκυστική επιλογή, αφού τα ακίνητα επιφέρουν υψηλότερη απόδοση από τις καταθέσεις μέσω της ενοικίασης (buy-to-let).

Η σημαντικότερη ώθηση στη ζήτηση για αγορά ακινήτων από ξένους επενδυτές φαίνεται να έχει ασκηθεί από την κάθοδο ξένων επαγγελματιών στα πλαίσια του international headquartering. Οι εταιρείες που προσελκύσθηκαν στα πλαίσια του international headquartering δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας και συγκεντρώνονται κυρίως στη Λεμεσό και Πάφο, ενώ αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται τελευταία και στη Λάρνακα. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, περισσότερες από χίλιες εταιρείες ξένων συμφερόντων έχουν εγγραφεί στην Κύπρο στα πλαίσια του International Headquartering κατά το 2022.

Αυξημένες τιμές σε όλες τις επαρχίες

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 οι τιμές κατοικιών σε τριμηνιαία βάση σημείωσαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία καταγράφηκε αύξηση 1,2%, στη Λεμεσό 3,0%, στη Λάρνακα 1,2%, στην Πάφο 2,6% και στην Αμμόχωστο 2,3%.

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στους δείκτες τιμών κατοικιών ανά επαρχία, καταγράφηκε αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,4%, στη Λεμεσό κατά 8%, στη Λάρνακα κατά 2,8%, στην Πάφο κατά 8,2% και στην Αμμόχωστο 8%.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές τόσο των διαμερισμάτων όσο και των οικιών κατέγραψαν επιτάχυνση στο ρυθμό αύξησης τους σε όλες τις επαρχίες με εξαίρεση τις οικίες στην επαρχία Λάρνακας.

Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές των οικιών κατέγραψαν αυξήσεις σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία αυξήθηκαν κατά 1,3%, στη Λεμεσό κατά 2,8%, στη Λάρνακα κατά 0,6%, στην Πάφο κατά 2,6% και στην Αμμόχωστο κατά 2,3%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές οικιών κατέγραψαν επίσης αύξηση σε όλες τις επαρχίες.

Συγκεκριμένα, οι τιμές οικιών στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο αυξήθηκαν κατά 4,1%, 6,7%, 1,1%, 7,4% και 6,5%, αντίστοιχα.

Οι τιμές των διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες.

Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία αυξήθηκαν κατά 1,1%, στη Λεμεσό 3,2%, στη Λάρνακα 2,6%, στην Πάφο 3,3% και στην Αμμόχωστο 2,6%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν επίσης αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,9%, στη Λεμεσό 9%, στη Λάρνακα 7,2%, στην Πάφο 11,9% και στην Αμμόχωστο κατά 12,9%.

Σημαντική αύξηση στα πωλητήρια έγγραφα

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), ο αριθμός των πωλητήριων εγγράφων συνέχισε να καταγράφει αύξηση και το τρίτο τρίμηνο του 2022 κατά 33,8% σε ετήσια βάση (3.347 σε σύγκριση με 2.502), αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση για ακίνητα.

Επιπλέον, κατά το υπό εξέταση τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση 67,3% σε ετήσια βάση στον αριθμό ακινήτων που συναλλάχθηκαν με ξένους αγοραστές (1.506 σε σύγκριση με 900), προερχόμενη από αύξηση 32% στις αγορές από κατοίκους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 104,1% αύξηση στις αγορές από κατοίκους εκτός ΕΕ.

Συνολικά, κατά τους πρώτους εννιά μήνες του έτους ο αριθμός των πωλητηρίων εγγράφων αυξήθηκε κατά 37,2% σε σύγκριση με 28,6% το προηγούμενο έτος. Η αύξηση από ντόπιους αγοραστές ανήλθε σε 17,4% ενώ από ξένους επενδυτές σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση 76,7%.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς η ζήτηση από τους ντόπιους επενδυτές εντοπίζεται σε παλαιότερα ακίνητα, τα οποία είναι έτοιμα προς παράδοση ή ακόμα και σε μεταχειρισμένα τα οποία πιθανόν αγοράζονται σε χαμηλότερη τιμή και ανακαινίζονται.

Παράλληλα με την αύξηση λόγω International Headquartering, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να δημιουργεί ζήτηση στην αγορά ακινήτων από επιχειρηματίες και επενδυτές από τη Ρωσία και Ουκρανία.

Η αύξηση των επιτοκίων επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση για δάνεια

Την ίδια στιγμή, οι πληθωριστικές πιέσεις και κατ’ επέκταση η άνοδος των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ φαίνεται να έχουν επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση για νέα δάνεια για αγορά κατοικίας.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση Νομισματικών και Χρηματοοικονομικών Στατιστικών της ΚΤΚ, τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας το τρίτο τρίμηνο του 2022 μειώθηκαν κατά 12,3% και 6,7% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση, αντίστοιχα (€238,8 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με €273,0 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021 και €256,1 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2022).

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες στατιστικές, το επιτόκιο οικιστικών δανείων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 συνέχισε να καταγράφει αυξήσεις, αφού κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 2,72%, σε σχέση με 2,27% το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Στο μέλλον αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις στα επιτόκια στεγαστικών δανείων δεδομένης της αύξησης στα επιτόκια από την ΕΚΤ. Σύμφωνα με την Έρευνα Τραπεζικών Εργασιών, τα κριτήρια χρηματοδότησης έγιναν πιο αυστηρά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο αριθμός των οικιστικών μονάδων για τις οποίες εγκρίθηκαν άδειες οικοδομής, ο οποίος αποτελεί πρόδρομη ένδειξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, κατέγραψε ετήσια μείωση για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2022 κατά 7,3%.

Πηγή:Economy Today (sigmalive.com)

Residential prices increased in Q3 2022

The CBC's House Price Index (CPI) (houses and apartments) continued to record an upward trend in the third quarter of 2022, recording an increase of 2,1% compared to an increase of 1,7% in the previous quarter, while on an annual basis the index recorded an increase of 6,3% compared to an increase of 4,7% in the previous quarter. The main factor for the acceleration in house price increases continues to be the rising construction costs, while at the same time the increase in demand in the real estate market seems to be contributing towards the same direction.

Transactions in the real estate market during the first nine months of 2022, as recorded in the sales document of the Department of Lands and Surveys, show an accelerated increase, which is attributed to annual increases in demand from both domestic and foreign investors.

Inflationary pressures, which have a significant impact on construction costs, continue this quarter as well, but so far do not appear to weigh on demand to any substantial extent.

The increase in borrowing costs due to the increase in the key ECB interest rates appears to have weighed on housing loan demand in the third quarter of 2022, which is likely to affect future construction activity.

Resilience in the real estate market

Despite uncertainty the CPI (houses and apartments) in the third quarter of 2022 recorded a quarterly increase of 2,1% compared to 1,7% in the previous quarter.

The increase in CPI comes from an increase of 2.2% in apartment prices compared to the previous quarter and by 2.0% in house prices in the same period.

On an annual basis, there is also an accelerated increase in house prices by 6.3% in the third quarter of 2022, compared to 4.7% in the second quarter of 2022. Apartment prices in the quarter under review recorded an annual increase of 8% and house prices by 5.2%.

As noted, it seems that the real estate market, despite the continued high uncertainty due to geopolitical developments, is showing resilience, with the acceleration in house prices continuing this quarter.

This increase is mainly due, as in previous quarters, to rising construction costs and is reflected in both apartment and house prices. Also, the increase in demand from both foreign and domestic investors, which is evident from the Department of Land and Surveys data, contributes positively to the price increases.

The slight increase in lending rates that occurred in the third quarter of 2022, has so far not affected deposit rates, keeping the real estate market an attractive option, since real estate brings about a higher return than deposits through renting (buy-to-let).

The most significant boost to the demand for real estate by foreign investors seems to have been exerted by the descent of foreign professionals in the context of international headquartering. The companies attracted in the context of international headquartering are mainly active in the fields of financial services, shipping, technology, information and communication and are mainly concentrated in Limassol and Paphos, while increased mobility has been observed recently in Larnaca. According to data from the Ministry of Energy, Commerce and Industry, more than a thousand companies of foreign interests have registered in Cyprus under International Headquartering in 2022.

Increased prices in all provinces

In the third quarter of 2022, quarterly house prices increased in all provinces. Specifically, in Nicosia an increase of 1.2% was recorded, in Limassol 3.0%, in Larnaca 1.2%, in Paphos 2.6% and in Famagusta 2.3%.

Regarding the annual changes in house price indices by province, an increase was recorded in all of them. Specifically, in Nicosia house prices increased by 4.4%, in Limassol by 8%, in Larnaca by 2.8%, in Paphos by 8.2% and in Famagusta 8%.

On an annual basis, the prices of both apartments and houses recorded an acceleration in their growth rate in all districts except for houses in the district of Larnaca.

On a quarterly basis, house prices recorded increases in all provinces. Specifically, in Nicosia they increased by 1.3%, in Limassol by 2.8%, in Larnaca by 0.6%, in Paphos by 2.6% and in Famagusta by 2.3%. On a year-on-year basis, house prices also recorded an increase in all provinces.

Specifically, house prices in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos and Famagusta increased by 4.1%, 6.7%, 1.1%, 7.4% and 6.5%, respectively.

Apartment prices on a quarterly basis recorded an increase in all provinces.

Specifically, in Nicosia they increased by 1.1%, in Limassol 3.2%, in Larnaca 2.6%, in Paphos 3.3% and in Famagusta 2.6%. On an annual basis, apartment prices also increased in all provinces. Specifically, in Nicosia prices increased by 4.9%, in Limassol 9%, in Larnaca 7.2%, in Paphos by 11.9% and in Famagusta by 12.9%.

Significant increase in sales documents

According to the most recent data of the Department of Lands and Surveys, the number of sales documents continued to record an increase in the third quarter of 2022 by 33,8% on an annual basis (3,347 compared to 2,502), reflecting the increased demand for real estate.

In addition, during the quarter under review there was a 67.3% year-on-year increase in the number of properties traded with foreign buyers (1,506 compared to 900), stemming from a 32% increase in purchases by residents within the European Union (EU) and a 104.1% increase in purchases by non-EU residents.

Overall, in the first nine months of the year the number of document sales increased by 37.2% compared to 28.6% in the previous year. The increase from local buyers amounted to 17.4% while from foreign investors recorded a remarkable increase of 76.7%.

According to market information, the demand from local investors is found in older properties, which are ready for delivery or even in second-hand ones that are probably bought at a lower price and renovated.

Alongside the increase due to International Headquartering, the war in Ukraine continues to create demand in the real estate market from entrepreneurs and investors from Russia and Ukraine.

Rising interest rates negatively affect demand for loans

At the same time, inflationary pressures and consequently the rise in the key ECB interest rates appear to have weighed on demand for new loans for house purchase.

According to the CBC's publication of Monetary and Financial Statistics, new loans for house purchase in the third quarter of 2022 decreased by 12.3% and 6.7% on an annual and quarterly basis, respectively (€238.8m in the third quarter of 2022 compared to €273.0m in the third quarter of 2021 and €256.1m in the second quarter of 2022).

Also, according to the same statistics, the interest rate on residential loans in the third quarter of 2022 continued to record increases, after averaging 2,72%, compared to 2,27% in the second quarter of 2022.

Further increases in mortgage rates are expected in the future, given the increase in interest rates by the ECB. According to the Banking Survey, funding criteria have become stricter than in the previous quarter.

Data from the Statistical Service of Cyprus show that the number of residential units for which building permits were approved, a precursor indication of construction activity, recorded an annual decrease for the period January – September 2022 by 7,3%.

Source:Economy Today (sigmalive.com)

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" για τον Ιανουάριο 2023.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων τον Ιανουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Κατά τον Ιανουάριο 2023, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.128 σε σχέση με 2.633 τον Ιανουάριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 18,8%.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 16,1% και έφτασαν τις 2.493, σε σύγκριση με 2.147 τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 1.273 ή 51,1% ήταν καινούρια και 1.220 ή 48,9% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 53,1% στα 271.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 11 τον Ιανουάριο 2023, από 2 τον ίδιο μήνα του 2022.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 350 τον Ιανουάριο 2023, σε σύγκριση με 280 τον αντίστοιχο μήνα του 2022, σημειώνοντας αύξηση 25,0%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 30,7% στα 281, τα βαριά φορτηγά κατά 44,8% στα 42 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 225,0% στους 13, ενώ τα οχήματα ενοικίασης μειώθηκαν κατά 56,3% στα 14.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 12 τον Ιανουάριο 2023, από 5 τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 19,0% στις 207 τον Ιανουάριο 2023, σε σύγκριση με 174 τον ίδιο μήνα του 2022.

Πηγή:Cystat

Registration of motor vehicles: January 2023

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January 2023.

The main developments in January 2023 compared to the corresponding month of 2022 are summarised as follows:

(a) In January 2023, the total registrations of motor vehicles numbered 3.128 from 2.633 in January 2022, recording an increase of 18,8%.

(b) Passenger saloon cars increased to 2.493 from 2.147 in January 2022, recording a rise of 16,1%. Of the total passenger saloon cars, 1.273 or 51,1% were new and 1.220 or 48,9% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 53,1% to 271.

(c) Motor coaches and buses registered in January 2023 increased to 11, from 2 in the same month of 2022.

(d) Goods conveyance vehicles increased by 25,0% to 350 in January 2023, compared to 280 in January 2022. In particular, light goods vehicles increased by 30,7% to 281, heavy goods vehicles by 44,8% to 42 and road tractors (units of trailers) by 225,0% to 13, while rental vehicles decreased by 56,3% to 14.

(e) Mopeds < 50cc registered in January 2023 increased to 12, from 5 in the corresponding month of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc increased by 19,0% to 207 in January 2023, compared to 174 in January 2022.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today