Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Δεκέμβριος 2022

Κατά τον Δεκέμβριο 2022, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 118.203 τόνους, σημειώνοντας μείωση 8,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021. Μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-42,5%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (-55,4%), κηροζίνης (-39,9%), πετρελαίου θέρμανσης (-18,8%) και πετρελαίου κίνησης (-1,8%). Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (13,5%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ (62,8% και 4,3% αντίστοιχα) και βενζίνης (0,2%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 7,5% στους 59.381 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2022 σημείωσαν αύξηση 2,8%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι πωλήσεις της βενζίνης (7,5%) και του πετρελαίου κίνησης (0,8%) ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-15,0%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά 3,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το έτος 2022 παρουσίασαν άνοδο 9,9% σε σύγκριση με το 2021. Οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα και σε πλοία αυξήθηκαν κατά 67,7% και 8,0% αντίστοιχα, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (13,8%), πετρελαίου θέρμανσης (12,4%), υγραερίου (10,3%) και βενζίνης (1,6%). Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις πωλήσεις ασφάλτου (- 26,5%) και πετρελαίου κίνησης (-4,0%). Kατά το 2022, oι πωλήσεις από τα πρατήρια πετρελαιοειδών ανήλθαν στους 654.073 τόνους παρουσιάζοντας ελαφριά μείωση της τάξης του -0,9% σε σχέση με το 2021.

Πηγή:Cystat

Imports, sales and stocks of petroleum products: December 2022

In December 2022, the total sales of petroleum products amounted to 118.203 tonnes, recording a decrease of 8,7% compared to December 2021. A decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-42,5%) and in the sales of asphalt (-55,4%), kerosene (-39,9%), heating gasoil (-18,8%) and road diesel (-1,8%). On the contrary, a rise was recorded in the provisions of aviation kerosene (13,5%), as well as in the sales of heavy and light fuel oil (62,8% and 4,3% respectively) and motor gasoline (0,2%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a fall of 7,5% to 59.381 tonnes.

The total sales of petroleum products in December 2022 compared to November 2022 recorded a rise of 2,8%. Indicatively, an increase was recorded in the sales of motor gasoline (7,5%) and road diesel (0,8%) while the provisions of aviation kerosene decreased (-15,0%). The total stocks of petroleum products at the end of December 2022 increased by 3,6% compared to the end of the previous month.

During the year 2022, the total sales of petroleum products increased by 9,9% compared to 2021. The provisions of aviation kerosene and marine gasoil rose by 67,7% and 8,0% respectively while an increase was also recorded in the sales of light fuel oil (13,8%), heating gasoil (12,4%), liquefied petroleum gases (10,3%) and motor gasoline (1,6%). On the contrary, a decrease was observed in the sales of asphalt (- 26,5%) and road diesel (-4,0%). In 2022 the sales from filling stations reached 654.073 tonnes, recording a slight fall of 0,9% compared to 2021.

Source:Cystat

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Νοέμβριος 2022

Ο Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον μήνα Νοέμβριο 2022 έφθασε στις 131,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 3,3% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στον τομέα μεταλλείων και λατομείων (+8,5%). Αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στους τομείς παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-5,1%) και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-4,3%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+29,6%), παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+14,8%) και κατασκευή επίπλων και επισκευή/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+8,6%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-45,3%) και παραγωγής βασικών μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (-8,5%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις οικονομικές δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+26,3%), κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+18,2%), συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (+9,6%) και παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+7,5%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021 ήταν αυτές της κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-43,5%), παραγωγής βασικών μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (-6,0%) και βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-5,3%).

Πηγή:Cystat

Industrial production Index: November 2022

In November 2022, the industrial production Index reached 131,8 units (base 2015=100), recording an increase of 1,9% compared to November 2021. For the period January – November 2022, the index recorded an increase of 1,7% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 3,3% compared to November 2021. An increase was also observed in the sector of mining and quarrying (+8,5%). Negative changes were observed in the sectors of water supply and materials recovery (-5,1%) and electricity supply (-4,3%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to November 2021 were observed in the manufacturing of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (+29,6%), textiles, wearing apparel and leather products (+14,8%) and the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (+8,6%). The most significant negative changes were observed in the manufacturing of electronic, optical products and electrical equipment (-45,3%) and the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (-8,5%).

Comparing the rates of change for the period January – November 2022 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the economic activities of: manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+26,3%), manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (+18,2%), water collection, treatment and supply (+9,6%) and the manufacturing of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (+7,5%). The most significant negative changes where a decrease in production was observed compared to the period January – November 2021 were those relating to the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (-43,5%), basic metals and fabricated metal products (-6,0%) and the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (-5,3%).

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Δεκέμβριος 2022

Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Δεκέμβριο 2022 έφτασε στις 138,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2022. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 18,7%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 22,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τον Δεκέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2022 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στον τομέα της μεταποίησης κατά 0,4%. Στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών σημειώθηκε μείωση 1,0%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 40,1%, μεταλλεία και λατομεία 14,3%, μεταποίηση 12,6% και παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 4,9%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Δεκέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (19,8%), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (14,6%), στη βιομηχανία ξύλου (13,2%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (12,4%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (12,4%) και στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (9,6%).

Πηγή:Cystat

Index of industrial output prices: December 2022

The Index of industrial output prices for December 2022 reached 138,6 units (base 2015=100), recording an increase of 0,3% compared to November 2022. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 18,7%. For the period January-December 2022, the index showed an increase of 22,4% compared to the corresponding period of 2021.

In December 2022 compared to November 2022, the index remained stable in the sectors of mining and quarrying and electricity supply, while it showed a rise in the sector of manufacturing by 0,4%. In the sector of water supply and materials recovery the index recorded a decrease of 1,0%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in all sectors, as follows: electricity supply 40,1%, mining and quarrying 14,3%, manufacturing 12,6% and water supply and materials recovery 4,9%.

By division of economic activity in manufacturing, in December 2022 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in all economic activities. The most significant were observed in the manufacture of other non-metallic mineral products (19,8%), the manufacture of food products and beverages (14,6%), the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (13,2%), the manufacture of paper and paper products and printing (12,4%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (12,4%) and the manufacture of rubber and plastic products (9,6%).

Source:Cystat

Έσοδα από τον Τουρισμό: Νοέμβριος 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Νοέμβριο 2022 έφθασαν τα €96,4 εκ. σε σύγκριση με €104,2 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Νοέμβριο 2021, σημειώνοντας μείωση 7,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.381,6 εκ. σε σύγκριση με €1.459,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €382,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020.

Πηγή:Cystat

Revenue from Tourism: November 2022

On the basis of the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €96,4 mn in November 2022 compared to €104,2 mn in November 2021, recording a decrease of 7,5%.

For the period of January – November 2022, revenue from tourism is estimated at €2.381,6 mn compared to €1.459,6 mn in the corresponding period of 2021 and to €382,9 mn during the period of January – November 2020.

Source:Cystat

Πόσο είναι το χρέος των νοικοκυριών και των εταιρειών

Ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 στο 77% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), σημειώνοντας μικρή μείωση σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αύξησης του ΑΕΠ, δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, για το τρίμηνο αναφοράς που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2022. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης χρέους για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες βρίσκεται στο 150% του ΑΕΠ.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 στα 58,6 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 61% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 2% αφορά χρεόγραφα, 20% μετοχές και 18% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το χρέος τους ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 στα 20,1 δισ. ευρώ με τον σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 77% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αύξησης του ΑΕΠ.

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών παρουσιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 39%.

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 66,6 δισ. ευρώ με αναλογία 18% σε μετρητά και καταθέσεις, 4% σε δάνεια, 0,3% σε χρεόγραφα, 47% σε μετοχές και 31% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το χρέος του τομέα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε στα 39,3 δισ. ευρώ με το δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 150% του ΑΕΠ, σημειώνοντας 8% μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης  χρέους των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών παρουσιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 61%.

Επιπλέον, το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα 4,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 12% σε μετρητά και καταθέσεις, 3% σε δάνεια, 22% σε χρεόγραφα, 46% σε μετοχές και 18% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα 7,7 δισ. ευρώ επενδυμένο 5% σε μετρητά και καταθέσεις, 13% σε δάνεια και χρεόγραφα, 79% σε μετοχές και 2% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα 3,8 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 24%, 16% σε δάνεια, 3% σε χρεόγραφα, 44% σε μετοχές και 13% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Πηγή:Philenews

Household and business debt

The household debt ratio rose to 77% of the Gross Domestic Product (GDP) at the end of September 2022, marking a slight decrease compared to the previous quarter, due to the increase in GDP, according to data from the Central Bank of Cyprus, for the quarter in reference that ends in September 2022. Over the same period, the debt ratio for non-financial corporations stands at 150% of GDP.

In more detail, the assets of households in financial instruments amounted to 58.6 billion euros at the end of September 2022, of which 61% concerns cash, deposits and loans, 2% concerns securities, 20% shares and 18% other financial assets. Their debt stood at the end of September 2022 at 20.1 billion euros with the relative debt ratio standing at 77% of Gross Domestic Product (GDP), showing a small decrease compared to the previous quarter due to the increase in GDP.

The CBC notes that compared to December 2016, the household debt Index shows a noticeable decrease, reaching 39%.

The corresponding assets of non-financial companies amounted to 66.6 billion euros with a ratio of 18% in cash and deposits, 4% in loans, 0.3% in securities, 47% in shares and 31% in other financial assets. The sector's debt at the end of September 2022 stood at €39.3 billion with the debt ratio at 150% of GDP, down 8% from the previous quarter, mainly due to GDP growth. Compared to December 2016, the debt Index of non-financial companies shows a noticeable decrease, reaching 61%.

In addition, the assets of insurance companies in terms of purely financial instruments amounted to 4.3 billion euros, of which 12% in cash and deposits, 3% in loans, 22% in securities, 46% in shares and 18% in other financial data.

Accordingly, investment institutions have assets in financial instruments of 7.7 billion euros invested 5% in cash and deposits, 13% in loans and securities, 79% in shares and 2% in other financial assets.

Investments in financial instruments of pension funds amounted to 3.8 billion euros and mainly concern cash and deposits at a rate of 24%, 16% in loans, 3% in securities, 44% in shares and 13% in other financial assets.

Source:Philenews

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Δεκέμβριος 2022

Ο Δείκτης αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε τον Δεκέμβριο 2022 κατά 10,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 11,3% και ο δείκτης όγκου αύξηση 2,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Turnover Index of retail trade except of motor vehicles: December 2022

The Turnover Value Index of Retail Trade for December 2022 increased by 10,9% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 4,0% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-December 2022, the value index is estimated to have recorded an increase of 11,3% and the volume index an increase of 2,2% compared to the same period of 2021.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today