Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 ήταν €9.394,7 εκ. σε σύγκριση με €6.991,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 34,4%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 ήταν €3.241,3 εκ. σε σύγκριση με €2.652,4 εκ. για την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 22,2%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €6.153,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 σε σύγκριση με €4.338,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €5.675,4 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €881,7 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €2.837,6 εκ.

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €923,5 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €305,5 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €2.012,3 εκ.

Αναλυτικά στοιχεία κατά προϊόν, εμπορικό εταίρο, αξία και ποσότητα περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics: January-October 2022

Total imports of goods in January-October 2022 amounted to €9.394,7 mn as compared to €6.991,0 mn in January-October 2021, recording an increase of 34,4%. Total exports of goods in January-October 2022 were €3.241,3 mn compared to €2.652,4 mn in the same period of 2021, registering an increase of 22,2%. The trade deficit was €6.153,4 mn in January-October 2022 compared to €4.338,6 mn in the corresponding period of 2021.

The European Union was the main source of supply of goods to Cyprus with a share of €5.675,4 mn of total imports, while imports from all other European countries totaled €881,7 mn in January-October 2022. Imports from the rest of the world amounted to €2.837,6 mn.

Exports to the European Union accounted for €923,5 mn, while exports to all other European countries for €305,5 mn in January-October 2022. Exports to the rest of the world amounted to €2.012,3 mn.

Detailed data by commodity, partner country, value and quantity are included in the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (by commodity and country)” for January - October 2022, which is available free of charge on the CYSTAT portal.

Source:Cystat

Τρόπος πληρωμής φορολογικών οφειλών μετά από έκδοση ειδοποίησης επιβολής φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η πληρωμή φορολογικών οφειλών που προκύπτουν μετά από έκδοση ειδοποίησης επιβολής φορολογίας, πραγματοποιείται ΜΟΝΟ μέσω Ηλεκτρονικής Τράπεζας (internet banking) και ΟΧΙ μέσω της πλατφόρμας JCCsmart.

Για την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω internet banking ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στη Φορολογική Πύλη ( https://taxportal.mof.gov.cy )

2. Συνδεθείτε στην Πύλη, με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την είσοδο σας στο TAXISnet

3. Επιλέξτε «Κατάσταση οφειλών»

4. Πατήστε στο είδος φορολογίας που σας ενδιαφέρει

5. Ανακτήστε τον Αριθμό Αναφοράς Πληρωμής (τελευταία στήλη δεξιά) και το ποσό της συνολικής οφειλής

6. Mεταβείτε στην ηλεκτρονική σας τράπεζα και καταχωρήστε τον Αριθμό Αναφοράς Πληρωμής και το ποσό πληρωμής στην ενότητα «Τμήμα Φορολογίας» της τράπεζας σας.

Οι πιο πάνω πληρωμές εμφανίζονται στη Φορολογική Πύλη «Κατάσταση Πληρωμών», μετά την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση των πληρωμών.

Περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.mof.gov.cy/tax στην ενότητα Αρχική Σελίδα > e-Υπηρεσίες > e-Πληρωμές

Πηγή:Τμήμα Φορολογίας

Payment of tax debts after the issuance of a tax notice

The Tax Department reminds that the payment of tax debts arising after the issuance of a tax notice, is made ONLY through internet banking and NOT through the JCCsmart platform.

To make payments via internet banking, follow the steps below:

1. Go to the Tax Portal ( https://taxportal.mof.gov.cy )

2. Log in to the Portal, with the same passwords you use to log in to TAXISnet

3. Select "Debt Statement"

4. Click on the type of tax you are interested in

5. Retrieve the Payment Reference Number (last column on the right) and the amount of the total debt

6. Go to your online bank and enter the Payment Reference Number and the payment amount in the "Tax Department" section of your bank.

The above payments appear in the Tax Portal "Payment Status", after three (3) working days from the date of making the payments.

More information and guidance on the Department's website www.mof.gov.cy/tax > Home Page > e-Services > e-Payments

Source:Tax Department

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναθεώρηση του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υφυπουργείου Πρόνοιας για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (de minimis).

Το νέο Σχέδιο χορηγιών προνοεί  προϋπολογισμό για το έτος 2023 17.7 εκ. Ευρώ. Το συνολικό ποσό που διατέθηκε για το 2022 ήταν 15.8 εκ. Ευρώ και επομένως για φέτος παρουσιάζεται μια αύξηση της τάξης 12% συνεχίζοντας την αυξητική τάση (2021:12.7 εκ., 2022: 15.8 εκ., 2023: 17.7εκ.).

Το 2022 επιδοτήθηκαν συνολικά 163 φορείς για 288 προγράμματα. Από τα προγράμματα, πέραν των 120 αφορούν κέντρα απασχόλησης παιδιών, βρεφοκομικούς σταθμούς και άλλες δομές προστασίας ή και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Επίσης, εγκρίθηκε το  «Σχέδιο Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας», βασικός στόχος του οποίου είναι η αύξηση της ζήτησης για υπέρ υψηλής ταχύτητας συνδέσεις, με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της αγοράς για επενδύσεις σε δίκτυα υπέρ υψηλών ταχυτήτων. Το Σχέδιο παρέχει επιχορήγηση για την κάλυψη μέρους του κόστους εγκατάστασης (set-up cost) και μέρος του μηνιαίου κόστους συνδρομής για τους πρώτους 12 μήνες σύνδεσης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 200 Mbps υπό συνθήκες αιχμής. Η συνολική αξία της επιχορήγησης ανέρχεται στο σταθερό ποσό των €120 ανά σύνδεση για ένα (1) έτος.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι του Σχεδίου θα είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία εγκαθιστούν σύνδεση για πρώτη φορά ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν την υφιστάμενη σύνδεσή τους η οποία θα πρέπει να είναι μικρότερη από 100 Mbps, σε σύνδεση με υπηρεσίες τουλάχιστον 200Mbps, ανεξάρτητα τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι του Σχεδίου είναι τα νοικοκυριά που βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου, προέρχεται από τη χρηματοδότηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €10εκ. και σε περίπτωση που απαιτηθεί, από πρόσθετους πόρους ύψους €2 εκ. Το Σχέδιο θα έχει ισχύ συνολικά μέχρι και το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, βάσει των καθορισμένων στόχων/δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σχέδιο «Κύπρος – το Αύριο», ενώ ο προϋπολογισμός του θα διατεθεί μέσω δύο διαδοχικών προσκλήσεων.

Σε συνέχεια προηγούμενης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 12/10/2022 και λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχή λειτουργία και τα θετικά αποτελέσματα του Ολοήμερου Σχολείου Διαθεματικής και Διεπιστημονικής Μάθησης στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας και την έναρξη φέτος λειτουργίας Ολοήμερου Σχολείου και στο Λανίτειο Γυμνάσιο στη Λεμεσό, αποφασίστηκε η σταδιακή επέκταση της πιλοτικής λειτουργίας Ολοήμερου Γυμνασίου σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου, στο πρότυπο που αναπτύχθηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Το επόμενο σχολικό έτος, 2023-2024, προγραμματίζεται η λειτουργία ενός Ολοήμερου Σχολείου Διαθεματικής-Διεπιστημονικής Μάθησης με την παράλληλη λειτουργία δύο κατευθύνσεων -Κατεύθυνση «STEAM» και  Κατεύθυνση «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» - σε ένα Γυμνάσιο σε κάθε Επαρχία. Στην Επαρχία Λάρνακας θα λειτουργήσει στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο, στην Αμμόχωστο στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου και στην Πάφο στο Νικολαϊδειο Γυμνάσιο.

Η λειτουργία Ολοήμερου Γυμνασίου είναι συμπληρωματική της λειτουργίας του τακτικού γυμνασίου στη βάση του αναλυτικού προγράμματος και δεν αποτελεί επέκταση των πρωινών μαθημάτων. Στον απογευματινό χρόνο δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με έμφαση στην Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμό, αλλά και το πρόγραμμα επιστημονικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, γνωστό ως S.T.E.A.M. Στις δυο κατευθύνσεις που συνθέτουν το Ολοήμερο Γυμνάσιο και καλλιεργούνται παράλληλα, υιοθετείται και εφαρμόζεται παιδαγωγική προσέγγιση και σχεδιασμός στη βάση του μοντέλου της Μάθησης Μέσω Έργου (αυτό που αγγλιστί αναφέρεται ως Project based learning) και καλλιεργούνται οι κομβικές δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Πηγή:sigmalive.com

Council of Ministers decisions

The Council of Ministers met with the President of the Republic, Mr. Nicos Anastasiades.

The following decisions were taken:

The Council of Ministers decided to revise the State Aid Scheme of the Deputy Ministry of Welfare for the provision of services of general economic interest (de minimis).

The new Sponsorship Scheme provides for a budget of € 17.7 million euro for the year 2023. The total amount allocated for 2022 was € 15.8 million euro and therefore for this year there is an increase of 12% continuing the increasing trend (2021: 12.7 million, 2022: 15.8 million, 2023: 17.7 million).

In 2022, a total of 163 institutions were subsidized for 288 programs. More than 120 of the programs concern day care centers, nurseries and other structures for the protection or the creative pastime of children.

The 'Connectivity Grant Scheme' was also approved, the main objective of which is to increase the demand for ultra-high-speed connections, while encouraging the market to invest in ultra-high-speed networks. The Plan provides a grant to cover part of the set-up cost and part of the monthly subscription cost for the first 12 months of connecting to broadband services with download speeds of at least 200 Mbps under peak conditions. The total value of the grant is a fixed amount of €120 per connection for one (1) year.

Eligible beneficiaries of the Scheme will be natural persons who establish a connection for the first time or wish to upgrade their existing connection which should be less than 100 Mbps, in connection with services of at least 200Mbps, regardless of technology. More specifically, the beneficiaries of the Scheme are households located in the Republic of Cyprus. The total budget of the Plan comes from the funding of the Recovery and Resilience Plan of €10m. and if required, from additional resources of €2 million. The Plan will be valid until the end of the second quarter of 2025, based on the set objectives / commitments of the Republic of Cyprus of the Plan "Cyprus – Tomorrow", while its budget will be allocated through two consecutive calls.

Following a previous Decision of the Council of Ministers dated 12/10/2022 and taking into account the successful operation and positive results of the All-Day School of Interdisciplinary and Interdisciplinary Learning at the Pancyprian Gymnasium of Nicosia and the opening this year of an All-Day School at the Lanitio Gymnasium in Limassol, it was decided to gradually extend the pilot operation of an All-day Gymnasium to all the districts of Cyprus, based on the model developed in the Pancyprian Gymnasium.

During the next school year, 2023-2024, the operation of an All-day School of Interdisciplinary-Interdisciplinary Learning is planned with the parallel operation of two directions - Direction "STEAM" and Direction "Greek Language and Culture" - in one Gymnasium in each district. In the district of Larnaca at the Evriviadio Gymnasium, in Famagusta at the Paralimni High School and in Paphos at the Nikolaidio Gymnasium.

The operation of an All-day Gymnasium is supplementary to the operation of the regular gymnasium on the basis of the curriculum and is not an extension of the morning classes. In the afternoon, it is possible to develop a special program with emphasis on Greek Language and Culture, as well as the program of scientific and technological direction, known as S.T.E.A.M. In the two directions that make up the All-day Gymnasium and are cultivated in parallel, a pedagogical approach and design is adopted and applied on the basis of the Project based learning model and the key skills of the 21st century are cultivated.

Source:sigmalive.com

ΚΤ: Θετικές προοπτικές ανάπτυξης υπό προϋποθέσεις (κύρια σημεία άρθρου)

Στο οικονομικό δελτίο Δεκεμβρίου 2022 της ΚΤ, σημειώνεται ότι σημαντική προϋπόθεση για ανάπτυξη αποτελεί, πέραν της διατήρησης της δημοσιονομικής ευρωστίας της χώρας, ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η προσαρμοστικότητα του οικονομικού και τραπεζικού μοντέλου στις εξελίξεις της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, επισημαίνεται, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ιστορική ευκαιρία για την Κύπρο.

Οι προκλήσεις του 2023

Κατά το 2023, οι κύριες προκλήσεις οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν, απορρέουν κυρίως από τις οικονομικές συνέπειες του παρατεταμένου πολέμου στην Ουκρανία.

Προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Η πορεία ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 2023 αναμένεται να καταγράψει θετικό πρόσημο (2,5%) λόγω της χειροτέρευσης στο εξωτερικό περιβάλλον που αντικατοπτρίζει την παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, καθώς και της αναμενόμενης κατά το 2023 βραδείας διόρθωσης των πληθωριστικών πιέσεων που πλήττουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ θετικά αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν επενδύσεις και διαρθρωτικά μεταρρυθμιστικά έργα στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί το 2022 στο 8,1% σε σύγκριση με 2,3% το 2021.

Το 2023, ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 3,3% σε σύγκριση με το 2022.

Η ενεργειακή κρίση και η συνεχιζόμενη εξαιρετικά ψηλή αβεβαιότητα παραμένουν σημαντικοί κίνδυνοι για το 2023.

Μεγάλη πρόκληση για τον ενεργειακό πληθωρισμό είναι η αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου για τον χειμώνα του 2023.

Στοχευμένα και προσωρινά μέτρα για σταθεροποίηση τιμών

Για να επιτευχθεί ο στόχος της σταθεροποίησης των τιμών, ο συντονισμός μεταξύ της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής κρίνεται αναγκαίος.

Τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης, θα πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα προς τα ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και προσαρμοσμένα προς τη διατήρηση κινήτρων για λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Αντίθετα, οποιαδήποτε οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα εκτιμάται ότι πιθανόν να επιτείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Απαραίτητη παραμένει η προσπάθεια υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς αποτελούν τους βασικούς πυλώνες πολιτικής για ενίσχυση της πλευράς της προσφοράς της οικονομίας και τη βελτίωση του πλαισίου, εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές.

Οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις

Είναι απαραίτητη η υιοθέτηση της οδηγίας της ΕΕ για τις υπηρεσίες (EU Services Directive) και των ενεργών εθνικών πολιτικών για ενίσχυση της αγοράς εργασίας και μείωση της ανεργίας.

Οι πολιτικές για στήριξη της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, είναι σημαντικές στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός υποστηρικτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Με την εφαρμογή μέτρων που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, προάγεται η καλύτερη κατανομή των πόρων στην οικονομία, ενισχύεται ο ανταγωνισμός και η παραγωγικότητα της αγοράς, επιτυγχάνοντας σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου αφερεγγυότητας, σε συνάρτηση με μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, για την ενεργό διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων διασφαλίζει την αντιμετώπιση αυξημένων κινδύνων που σχετίζονται με υψηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους.

Τέλος, και στο πλαίσιο μετριασμού των επιπτώσεων από την άνοδο των δανειστικών επιτοκίων, σημειώνεται η σημαντική συνεισφορά του εποπτικού εργαλείου της ΚΤΚ για τον δείκτη χρέους προς εισόδημα (debt service-to-net income ratio).

Πηγή:Stockwatch

CBC: Positive growth prospects under conditions (main points of article)

In the CBC's December 2022 economic bulletin, it is noted that an important prerequisite for growth is, in addition to maintaining the country's fiscal soundness, the continuous modernization and adaptability of the economic and banking model to the developments of the European and global economy.

It is also pointed out that the Recovery and Resilience Plan is a historic opportunity for Cyprus.

The challenges of 2023

In 2023, the main challenges that are expected to continue stem mainly from the economic consequences of the ongoing war in Ukraine.

Forecasts for growth and inflation

The growth of the Cypriot economy in 2023 is expected to record a positive sign (2,5%) due to the deterioration in the external environment reflecting the ongoing energy crisis in Europe, as well as the expected 2023 slow correction of inflationary pressures affecting households and businesses, while investments and structural reform projects are expected to contribute positively within the context of the Recovery and Resilience Plan.

Domestic inflation is expected to rise in 2022 to 8.1% compared to 2.3% in 2021.

In 2023, the HICP is expected to slow down to 3.3% compared to 2022.

The energy crisis and the ongoing high uncertainty remain significant risks for 2023.

A big challenge for energy inflation is the replenishment of natural gas reserves for the winter of 2023.

Targeted and temporary measures to stabilise prices

In order to achieve the objective of price stabilisation, coordination between monetary and fiscal policy is necessary.

Budget support measures should be temporary, targeted at vulnerable households and businesses and tailored towards maintaining incentives for less energy consumption.

By contrast, any horizontal fiscal measures are likely to exacerbate inflationary pressures.

The effort to implement structural reforms remains necessary, as they are the main policy pillars for strengthening the supply side of the economy and improving the framework within which businesses and consumers operate.

The reforms needed

It is necessary to adopt the EU Services Directive and active national policies to strengthen the labour market and reduce unemployment.

Policies to support the digital and green transitions are important in shaping a supportive business environment.

By implementing measures that improve the business environment, a better allocation of resources in the economy is promoted, competition and market productivity are enhanced, achieving stable and sustainable growth.

An effective insolvency framework, in conjunction with a reform of the judicial system, for the active management of non-performing loans ensures that increased risks related to high levels of private debt are addressed.

Finally, and in the context of mitigating the impact of the rise in lending rates, the significant contribution of the CBC's supervisory tool to the debt service-to-net income ratio is noted.

Source:Stockwatch

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today